Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego

I. Postanowienie ogólne

§ 1

Ilekroć jest mowa o:

 1. BIP-ie – należy przez to rozumieć Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Przemyśla,
 2. budżecie obywatelskim – należy przez to rozumieć Budżet Obywatelski Miasta Przemyśla, jako część budżetu Miasta Przemyśla,
 3. Komisji - należy przez to rozumieć Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego powołaną przez Prezydenta Miasta Przemyśla,
 4. miasto – należy przez to rozumieć Gminę Miejską Przemyśl – Miasto na prawach powiatu,
 5. mieszkańcu Przemyśla – należy przez to rozumieć osobę, zamieszkałą na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl,
 6. Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Przemyślu,
 7. regulaminie – należy przez to rozumieć niniejsze zasady i tryby przeprowadzania konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego.

§ 2

 1. Konsultacje przeprowadza się w trzech kategoriach zadań, zwanych dalej „Kategoriami”:
 1. Kategoria I – budowa i modernizacja infrastruktury miejskiej,
 2. Kategoria II - budowa i modernizacja infrastruktury osiedlowej,
 3. Kategoria III – działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.
 1. Do Kategorii I należą zadania, które ze względu na swój charakter oraz zasięg oddziaływania zaspokajają potrzeby mieszkańców Miasta niezależnie od miejsca ich zamieszkania, a ich wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 500.000 zł.
 2. Do Kategorii II należą zadania, które będą realizowane na terenie jednego osiedla. Środki przeznaczone na realizację zadań w II kategorii na danym osiedlu są określone w tabeli stanowiącej załącznik do Załącznika nr 1. Warunkiem dopuszczenia wniosku do głosowania i wykorzystania tej kwoty na danym osiedlu jest złożenie poprawnego wniosku do Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla. W innym przypadku kwota przypisana do danego osiedla trafi do puli wolnych środków w II kategorii i zostanie przeznaczona na realizację wniosków, które uzyskały największe poparcie mieszkańców w głosowaniu.
 3. Do Kategorii III należą zadania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 5.000 zł.
 4. Ustala się następujące limity na poszczególne Kategorie:
 1. Kategoria I – nie więcej niż 58 % kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski,
 2. Kategoria II – nie więcej niż 39% kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski,
 3. Kategoria III – nie więcej niż 3% kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski.

§ 3

 1. Proponowane zadania muszą mieścić się w ustawowym katalogu zadań Miasta, a ich realizacja powinna zamknąć się w ramach jednego roku budżetowego i być zlokalizowane na terenie, na którym Miasto zgodnie z obowiązującym prawem może wydatkować środki publiczne. W przypadku zadań o charakterze inwestycyjnym i remontowym lokalizacja projektu powinna umożliwiać korzystanie z niej wszystkim mieszkańcom miasta. Grunt wskazany przez wnioskodawcę musi stanowić własność Miasta.
 2. W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być zgłaszane projekty, które:
 1. dotyczą budynków przeznaczonych na szkoły i placówki oświatowe, o których mowa w ustawie o systemie oświaty,
 2. dotyczą budynków i lokali będących własnością Miasta, oddanych w posiadanie zależne,
 3. zakładają wykonanie jedynie dokumentacji technicznej.
 1. Zadanie zgłaszane w Kategorii I i II:
 1. musi stanowić jedno kompleksowe przedsięwzięcie (nie może składać się z kilku oddzielnych, niezależnych inwestycji) oraz nie może być częścią większego przedsięwzięcia, obligującego do dalszych nakładów inwestycyjnych w kolejnych latach,
 2. nie może być sprzeczne z dokumentami planistycznymi Miasta,
 3. nie może rodzić w kolejnych latach nadmiernych wydatków powstałych w wyniku realizacji proponowanego zadania.
 1. Zadanie zgłaszane w kategorii III będzie realizowane na zasadach określonych w aktach obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz uchwałach Rady Miejskiej w Przemyślu wydanych na ich podstawie.
 2. Do zgłaszanego zadania dołącza się szacunkowy kosztorys jego realizacji.
 3. Komisja posiada prawo zmiany kwoty zaproponowanej przez wnioskodawcę, bez konieczności konsultacji z nim , do kwoty nie wyższej niż określona w § 2.

II.  Zgłaszanie propozycji zadań

§ 4

 1. Prezydent Miasta Przemyśla w każdym roku informuje mieszkańców o terminie zgłaszania zadań do Budżetu Obywatelskiego na stronie www.przemysl.pl w zakładce Budżet Obywatelski i w BIP-ie.
 2. Zgłoszenia propozycji zadań może dokonać 30 mieszkańców Przemyśla. Przedstawicielem mieszkańców jest osoba, która zgłosiła projekt.
 3. Formularze zgłoszeń (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) są dostępne w BIP-ie, na stronie www.przemysl.pl w zakładce Budżet Obywatelski oraz w Kancelarii Ogólnej Urzędu, Rynek 1,

§ 5

 1. Na jednym formularzu można złożyć wniosek dotyczący jednego zadania.
 2. Wypełniony formularz zgłoszenia zadań należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu, Rynek 1, wysłać listem na adres Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl z dopiskiem „Budżet Obywatelski” lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej przesyłając na adres skan podpisanego zgłoszenia. Za datę zgłoszenia w przypadku przesyłki pocztowej uważa się datę stempla pocztowego.
 3. Zgłoszenie uznaje się za skuteczne, jeśli na formularzu zgłoszenia zadań zostaną wypełnione wszystkie pola obowiązkowe.
 4. Zgłoszenia dokonane po upływie terminu wyznaczonego w zarządzeniu, o którym mowa w § 6 uchwały nie będą rozpatrywane.

III. Weryfikacja zgłoszonych propozycji

§ 6

 1. Komisja dokonuje weryfikacji zgłoszonych propozycji zadań pod kątem prawidłowego oszacowania wartości zadania, wymogów określonych w § 3 oraz prawidłowości przydzielenia zadania do Kategorii.
 2. Komisja może zwrócić się do wskazanego we wniosku przedstawiciela wnioskodawcy o dokonanie zmian w treści zadania lub złożenia wyjaśnień, jeżeli czynności te umożliwią zakwalifikowanie zgłoszonego zadania do odpowiedniej Kategorii.

§ 7

 1. Komisja sporządza w podziale na kategorie ostateczną listę zadań dopuszczonych do głosowania.
 2. Listę, o której mowa w ust. 1 Komisja publikuje w BIP-ie i na stronie www.przemysl.pl w zakładce Budżet Obywatelski.
 3. Komisja rozstrzyga wątpliwości, co do interpretacji przepisów niniejszych zasad.
 4. Przedstawiciel wnioskodawców, w przypadku niedopuszczenia zadania do głosowania, może w terminie 5 dni roboczych od publikacji, o której mowa w ust. 2, złożyć odwołanie do Komisji Gospodarki Miejskiej w Przemyślu. Komisja Gospodarki Miejskiej w Przemyślu rozpatruje odwołanie w terminie 3 dni roboczych od jego wpłynięcia i publikuje rozstrzygnięcie w BIP-ie. Decyzja Komisji Gospodarki Miejskiej w Przemyślu jest ostateczna.

IV. Wybór zadań do realizacji

§ 8

 1. O wyborze projektów do realizacji decydują Mieszkańcy Przemyśla, w drodze bezpośredniego głosowania.
 2. Weryfikacja mieszkańca Przemyśla odbywa się na podstawie oświadczenia.
 1. Głosowanie przeprowadza się w formie:
  1. elektronicznej na zasadach określonych w ust. 4, 5, 6 i 7 za pośrednictwem aplikacji,
  2. papierowej – za pośrednictwem jednej karty do głosowania (wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu), zawierającej odcisk pieczęci urzędowej Prezydenta Miasta Przemyśla, możliwej do pobrania w punktach do głosowania po okazaniu dokumentu tożsamości i wrzuconej osobiście do urny w punkcie do głosowania.
 2. Głosować mogą mieszkańcy Przemyśla. Gdy mieszkaniec Przemyśla zagłosuje w formie papierowej i elektronicznej za ważne uzna się głosowanie w formie elektronicznej.
 3. Głosowanie elektroniczne odbywa się za pośrednictwem aplikacji umieszczonej w Miejskim Serwisie Informacyjnym www.przemysl.pl na podstronie: „Budżet Obywatelski Miasta Przemyśla”.
 4. W karcie do głosowania obowiązkowo należy podać następujące dane oraz złożyć następujące oświadczenia:
 1. numer zadania w danej kategorii;
 2. imię i nazwisko osoby głosującej;
 3. adres zamieszkania;
 4. oświadczenie osoby głosującej o zamieszkaniu na terenie Miasta Przemyśla;
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji budżetu obywatelskiego;
 6. podpis mieszkańca.
 1. Głosowanie elektroniczne z wykorzystaniem aplikacji odbywa się poprzez wybranie projektu w jednej z kategorii o których mowa w § 2 ust. 1 oraz wpisaniu w pola formularza następujących danych:
 1. imię i nazwisko osoby głosującej;
 2. adres zamieszkania;
 3. adresu e-mail, na który zostanie przesłana informacja o udziale w głosowaniu;
 4. zaznaczenie pól typu checkbox oznaczających akceptację oświadczenia osoby głosującej o zamieszkaniu na terenie Miasta Przemyśla;
 5. zaznaczenie pól typu checkbox będącego wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji budżetu obywatelskiego;
 6. Wciśnięcie przycisku głosowania w aplikacji.
 1. Głosować można na jeden projekt w każdej z Kategorii. Oznacza to, że mieszkaniec Przemyśla może oddać maksymalnie 3 głosy, to jest po jednym głosie w każdej z kategorii. Głosowanie uznaje się za ważne gdy zostanie oddany przynajmniej jeden głos w dowolnej Kategorii. Głosujący może zagłosować tylko jeden raz.
 2. Głosowanie uznaje się za nieważne w następujących przypadkach:
  1. gdy imię i nazwisko zostało już wykorzystane do oddania głosu,
  2. w przypadku stwierdzenia działania niepożądanego osób trzecich i prób nieuczciwego wpływania na wyniki głosowania; wszelkie dane z pól w aplikacji i karty do głosowania zostaną jednocześnie przekazane właściwym organom ścigania,
  3. gdy po zakończeniu głosowania, podczas weryfikacji danych odnotowany zostanie fakt, iż głosujący nie jest mieszkańcem Przemyśla lub zostaną podane błędne dane,
  4. gdy mieszkaniec Przemyśla zagłosuje na więcej niż jednej karcie do głosowania,
  5. gdy w karcie do głosowania nie zostanie w żadnej kategorii podany nr zadania,
  6. gdy głosujący nie wypełni wszystkich obowiązkowych pól karty do głosowania.

3. Uzupełnione przez głosującego dane w aplikacji zostają zapisane do tworzonej elektronicznej bazy danych. Na podany w formularzu adres e-mail zostanie przesłana informacja o udziale w głosowaniu. Po zakończeniu głosowania zgromadzone dane zostaną poddanie weryfikacji pod kątem zbieżności danych: imię i nazwisko

V. Ustalenie wyników głosowania

§ 9

 1. Wyniki głosowania ustala Komisja.
 2. Do realizacji zostaną przyjęte te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. W przypadku równej liczby głosów, kolejność umieszczenia zadania na liście realizowanych zadań ustali Komisja poprzez losowanie.
 4. W przypadku projektów spełniających wymogi, lecz z powodu niewystarczających środków w ramach limitu danej kategorii, Prezydent Miasta może wskazać zadania do realizacji spośród pozostałych projektów będących przedmiotem głosowania, zgodnie z poniższym algorytmem:
Schemat Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla
 

5. W przypadku gdy w kategorii I pozostaną środki, a nie będzie już możliwych do realizacji zadań zgodnie z powyższym schematem, pozostające środki zwiększą o tę kwotę limit kolejnej kategorii czyli II. Analogiczna zasada będzie stosowana w przypadku pozostania środków przy braku możliwych do realizacji zadań w kategorii II.

§ 10

 1. Jeżeli środki przeznaczone na Budżet Obywatelski nie wystarczą do realizacji zgłoszonych zadań istotnych z punktu widzenia mieszkańców Przemyśla, wysokość tych środków może być, na wniosek Prezydenta Miasta Przemyśla, podwyższona przez Radę Miejską w Przemyślu.
 2. W przypadku zwiększenia środków, o którym mowa w ust. 1 wyboru zadań dokonuje się w trybie opisanym w § 9.
 3. W przypadku powstania przeszkód w realizacji projektu w danym roku budżetowym, projekt ten może być realizowany w kolejnych latach.
 4. Wyniki głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego zostaną opublikowane w BIP-ie oraz na stronie internetowej www.przemysl.pl.

VI. Postanowienia końcowe

§ 11.

 1. Rozstrzyganie spraw i wątpliwości nieuregulowanych w powyższym Regulaminie pozostawia się Komisji.