Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 345/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji obiegu korespondencji i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Przemyślu oraz zasad pracy w systemie elektronicznego obiegu dokumentów ...

PDF   Zarządzenie nr 345/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji obiegu korespondencji i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Przemyślu oraz zasad pracy w systemie elektronicznego obiegu dokumentów Proton (245,74KB)


Zarządzenie nr 345/2019

Prezydenta Miasta Przemyśla

z dnia 5 września 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji obiegu korespondencji i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Przemyślu oraz zasad pracy w systemie elektronicznego obiegu dokumentów Proton

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), § 1 ust. 3 i 5, § 2 ust. 2 oraz § 42 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

zarządza się co następuje:

§1

W instrukcji obiegu korespondencji i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Przemyślu oraz zasad pracy w systemie elektronicznego obiegu dokumentów Proton stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia nr 552/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 31 grudnia 2014 roku instrukcji obiegu korespondencji i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Przemyślu oraz zasad pracy w systemie elektronicznego obiegu dokumentów Proton z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) w §2:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) jednostka organizacyjna urzędu - wyodrębniony w strukturze Urzędu wydział lub równorzędna jednostka organizacyjna określona w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Przemyślu,”,

b) wyrazy: „Organizacji, Kadr i Kontroli” zastępuje się wyrazem: „Organizacyjnym”;

2) w § 7 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy: „Geodezji, Kartografii i Katastru” zastępuje się wyrazami: „Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami”;

3) w § 11 w ust. 13 wyraz: „zastępców” zastępuje się wyrazem: „zastępcę”;

4) w§ 14:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy: „a także Naczelnika Wydziału Organizacji, Kadr i Kontroli”,

b) w ust. 3 skreśla się wyrazy: „a w przypadku jego nieobecności Naczelnika Wydziału Organizacji, Kadr i Kontroli”.

 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT

MIASTA PRZEMYŚLA

Wojciech Bakun