Przejdź do treści strony WCAG

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu

Załącznik nr 8

do uchwały Rady Nadzorczej
PGM sp. z o.o. w Przemyślu

Nr 37/2019.. z dnia 14.08.2019r.

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki

Mieszkaniowej sp. z o.o.
w Przemyślu

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o. o. w Przemyślu, ogłasza konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu

1.  Informacje ogólne.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Przemyślu, ul. Kopernika 58, jest spółką komunalną, w której całość udziałów posiada Gmina Miejska Przemyśl. Spółka spełnia kryteria określone w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.).

Przewidywana forma umowy: umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

2.    Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:

1)    posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa będącego członkiem Unii Europejskiej lub państwa, z którym na podstawie umów międzynarodowych lub obowiązujących przepisów prawa przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2)    posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

3)    legitymuje się co najmniej 5-letnim okresem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczeniem usług na podstawie innej umowy lub wykonywaniem działalności gospodarczej na własny rachunek,

4)    legitymuje się co najmniej 3-letnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającym z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

5)    spełnia inne niż wymienione w lit 1-4 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie podlega określonym ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych lub ustawowym bądź umownym zakazom konkurencji,

6)    posiada znajomość zasad funkcjonowania i zarządzania spółką prawa handlowego oraz zasad nadzoru właścicielskiego w szczególności spółek handlowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,

7)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

8)    posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i kwalifikacje, w zakresie niezbędnym do zajmowania określonej funkcji członka zarządu spółki, w szczególności:

•    znajomość zagadnień dotyczących działalności przedsiębiorstw związanych z działalnością przedsiębiorstwa o profilu spółki,

•    znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników.

3.    Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1)    pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

2)    wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującej partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

3)    jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy prace na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

4)    pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

5)    jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

4.    Kandydat na Prezesa Zarządu, poza wymogami określonymi w pkt 2 i 3 niniejszego

ogłoszenia,  powinien  mieć  wiedzę  w  zakresie  zagadnień  ekonomiczno-prawnych i  administracyjnych dotyczących administrowania i zarządzania nieruchomościami, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane, ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej oraz posiadać prawo jazdy kategorii B.

5.    Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1)    CV,

2)    kwestionariusz osobowy (wzór załącznik nr 1),

3)    list motywacyjny zawierający strategię rozwoju Spółki,

4)    oświadczenia:

a)    o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki,

b)    o nie podleganiu wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,

c)    o korzystaniu z pełni praw publicznych,

d)    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

e)    że nie toczą się przeciwko kandydatowi żadne postępowania karne,

f)    że stan zdrowia kandydata pozwala na zajmowanie stanowiska Prezesa Zarządu,

g)    o dopełnieniu lub nie podleganiu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016r. poz. 1721 ze zm.),

h)    o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia

10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Z 2018. poz. 1000 z p.zm. ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)” w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu,

i)    o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przemyślu,

j) o zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczących Spółki,

k)  że nie pełni funkcji społecznego współpracownika albo nie jest zatrudniony

w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

l)    że nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującej partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

m)    że nie jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

n)    że nie pełni funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

o)    że jego aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki, - wzór oświadczenia dla pkt. 4 (ppkt a-o) stanowi załącznik nr 2,

p)    w przypadku kandydatów zasiadających w Zarządzie lub Radzie Nadzorczej spółek prawa handlowego w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia swojej oferty - potwierdzające uzyskanie absolutorium z wykonania obowiązków za ten okres, - wzór oświadczenia dla pkt. 4 (ppkt. p) stanowi załącznik nr 3.

5)    odpis dokumentów lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie potwierdzające poziom wykształcenia (pkt. 2 ppkt 2), okres zatrudnienia (pkt. 2 ppkt 3) i doświadczenie zawodowe (pkt. 2 ppkt 4),

6)    aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (do trzech miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia).

7)    kserokopię aktualnego prawo jazdy kat. B,

8)    oświadczenie o umiejętności obsługi komputera,

9)    inne dokumenty wg uznania kandydata potwierdzające jego kwalifikacje lub umiejętności.

6.    Każde oświadczenie musi być podpisane przez kandydata. Kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 2 ppkt 2, 3 i 4 mogą być również poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest obowiązany do przedstawienia Komisji kwalifikacyjnej oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego.

7.    Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

8.    Kandydat ma możliwość uzyskiwać informacje o Spółce osobiście do dnia upływu terminu składania zgłoszeń, w siedzibie PGM sp. z o.o. ul. Kopernika 58, 37-700 Przemyśl i zapoznawać się z materiałami, które obejmują:

•    umowę Spółki,

•    aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS,

•    sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018,

•    sprawozdanie Zarządu za rok 2018,

•    oraz zagadnienia techniczne Spółki.

9.    Regulamin konkursu udostępniony jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu https://www.bip.przemysl.pl oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przemyślu http://www.pgmprzemysl.pl

10.    Zgłoszenia konkursowe można składać w siedzibie Spółki na adres: ul. Kopernika 58, 37-700 Przemyśl, w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, z dopiskiem

„Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu PGM sp. z o.o. w Przemyślu – nie otwierać”. Zgłoszenia do konkursu należy składać w terminie do dnia 11.09.2019 do godz. 13:00. O złożeniu zgłoszenia decyduje data i godzina wpływu do siedziby Spółki, ul. Kopernika 58, 37-700 Przemyśl.

11.    Dokumenty dostarczone lub nadesłane po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

12.    Koszty uzyskania dokumentów oraz uczestnictwa w konkursie ponosi kandydat.

13.    Komisja zbiera się w siedzibie PGM sp. z o. o. w Przemyślu, na pierwszym niejawnym posiedzeniu (faza wstępna) w celu zweryfikowania złożonych ofert niezwłocznie po upływie zakreślonego terminu do składania ofert.

14.    Kandydaci spełniający wymogi formalne ogłoszenia o konkursie zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do dalszego postępowania konkursowego telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

15.    Komisja kwalifikacyjna przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, w toku której ocenia się w szczególności:

1)    znajomość ustroju prawnego i działalności w praktyce spółek prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,

2)    przedstawioną wizję rozwoju, ogólnego planu funkcjonowania i zarządzania Spółką biorąc pod uwagę przedmiot jej działalności,

3)    znajomość zagadnień związanych z administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami,

4)    znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem mieniem oraz kierowaniem zespołami ludzkimi,

5)    doświadczenie zawodowe w szczególności na stanowiskach kierowniczych, nadzorczych w administrowaniu i zarządzaniu nieruchomościami, niezbędne do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

16.    Komisja może w każdym czasie bez podania przyczyny zakończyć konkurs bez wyłonienia kandydata.

17.    Wynik konkursu nie może stanowić podstawy do roszczenia kandydata o powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz zawarcia z nim umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania. W szczególności przed powołaniem oraz zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania wymagane będzie dopełnienie wszelkich

wymaganych formalności związanych z powołaniem i zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania.

Dokumenty i informacje:

PDFObowiązek informacyjny dot. przetwarzania danych osobowych.pdf
 

http://www.pgmprzemysl.pl/ogloszenie-konkursu-na-stanowisko-prezesa-zarzadu-pgm-w-przemyslu/