Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Sobótki stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

MK.6840.7.2019                                                                   Przemyśl, dnia 30 lipca 2019 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Sobótki
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
  Działka nr: 325/3
  Powierzchnia działki: 0,1671 ha
  Obręb: 211 m. Przemyśla
  Księga Wieczysta Nr: PR1P/00019658/3
 2. Adres: 37-700 Przemyśl, u zbiegu ul. Sobótki i ul. Krótkiej.
 3. Opis nieruchomości: Działka jest niezabudowana, posiada równą powierzchnię i regularny kształt zbliżony do trapezu. Porośnięta jest trawami i kilkoma drzewami. Przez nieruchomość przebiega sieć gazowa oraz napowietrzna linia elektroenergetyczna. W sąsiedztwie znajduje się budynek użyteczności publicznej, w którym prowadzone są warsztaty terapii zajęciowej, zabudowa mieszkaniowa, zabudowania gospodarcze, tereny użytkowane rolniczo i boisko sportowe. Dostęp do drogi publicznej – ulicy Sobótki, odbywać się będzie zjazdem w drogę wewnętrzną – ulicę Krótką, przez działkę nr 325/2 w obrębie 211, przeznaczoną na poszerzenie tej ulicy. Z tego względu, ustanowiona zostanie odpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu na działce nr 325/2 w obrębie 211 objętej księgą wieczystą nr PR1P/00019658/3, na rzecz właściciela działki nr 325/3 w obrębie 211. Jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia ww. służebności w wysokości 1 261,10 zł brutto (w tym 23% VAT) nabywca nieruchomości będzie zobowiązany uiścić nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży.
 4. Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Decyzją Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 11 września 2014 r. znak BGP.6730.98.2014 ustalono warunki zabudowy dla zamierzenia budowlanego p.n.: „Budowa 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wbudowanymi lub wolnostojącymi oraz infrastrukturą towarzyszącą, z możliwością podziału działki nr 325 obr. 211” – dla całej działki nr 325 w obrębie 211 m. Przemyśla. Nabywca zobowiązany będzie indywidualnie wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy dla przedmiotowej nieruchomości.
  Według ewidencji gruntów i budynków, w skład działki nr 325/3 w obrębie 211 wchodzi w całości użytek „Bp” – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.
 5. Obciążenie nieruchomości: Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
 6. W przetargu mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 7. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzony został w dniu 10 lipca 2019 r., przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym.
 8. Cena wywoławcza nieruchomości: 120 000,00 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia tysięcy 00/100) brutto (w tym 23 % podatku VAT).
  Ustalona w przetargu cena nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 9. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 11 września 2019 r. (środa) o godzinie 9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).
 10. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu w kwocie 12 000,00 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11, lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Drugi przetarg ul. Sobótki, działka nr 325/3 obręb 211”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 3 września 2019 r.
 11. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu oraz wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości oraz ustanowieniem służebności gruntowej ponosi nabywca.
 15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
 16. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz wgląd do powołanych w ogłoszeniu dokumentów, można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e‑mail: , www.przemysl.pl.

Zobacz działkę na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ

Sobótki lokalizacja.jpeg

Sobótki 325_3_1.jpeg

Sobótki 325_3_2.jpeg

Sobótki 325_3_3.jpeg

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 06-08-2019
  do 11-09-2019 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  06-08-2019
  przez: Agnieszka Hałabura
 • opublikowano:
  06-08-2019 09:57
  przez: Agnieszka Hałabura
 • zmodyfikowano:
  22-08-2019 11:40
  przez: Ewa Rojek
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 100
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×