Przejdź do treści strony WCAG

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu - działka nr 787 obręb 203.

I N F O R M A C J A

       Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 787 o pow. 0,0800 ha, położonej w obrębie 203 miasta Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00055823/5, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu, został wywieszony na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20 oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu www.przemysl.pl.
          Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) upływa w dniu 16 września 2019 r.

Wykaz - dz. 787 obr. 203.jpeg