Przejdź do treści strony WCAG

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Sybiraków stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

MK.6840.46.3.2017                                                                          Przemyśl, dnia 30 lipca 2019 r.

 

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Sybiraków
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 

 1. W przetargu mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 2. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
  Działka nr: 1457/3
  Powierzchnia działki: 0,0062 ha
  Obręb: 208 m. Przemyśla
  Księga Wieczysta Nr: PR1P/00057189/2
 3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Sybiraków.
 4. Opis nieruchomości: Działka jest niezabudowana, posiada równą powierzchnię i regularny, prostokątny kształt. Porośnięta jest trawą i krzewami. Wzdłuż granic wschodniej, południowej i zachodniej znajdują się trwałe ogrodzenia. Z każdej strony nieruchomość graniczy z działkami stanowiącymi własność osób trzecich i nie posiada dostępu do drogi publicznej – ulicy Sybiraków. Przez całą długość działki przebiegają sieci: gazowa, kanalizacyjna, wodociągowa i napowietrzna energetyczna. W centralnej części znajduje się fragment ciągu komunikacyjnego biegnącego od ul. Sybiraków do przyległej posesji. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa.
  Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla (zatwierdzonym uchwałą nr 68/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 maja 2017 r.) nieruchomość położona jest w Jednostce Przestrzennej III.-Ogólnomiejskiej, części północno-wschodniej III.2, Dzielnicy III.2‑WILCZE 2 – dzielnicy wielofunkcyjnej o dominującej funkcji produkcji rolnej (...) z uzupełniającą funkcją mieszkaniową jednorodzinną, stanowiącą pozostałości dawnej zabudowy zagrodowej i uzupełnioną zabudową współczesną, a także w obszarze III.2.MN1, stanowiącym tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej „C”.
  Według ewidencji gruntów i budynków, w skład działki nr 1457/3 w obrębie 208 wchodzi w całości użytek „PsII” – pastwiska trwałe.
 5. Obciążenie nieruchomości: W dziale III księgi wieczystej nr PR1P/00057189/2 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe – na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, służebność przesyłu polegająca na korzystaniu z dz. nr 1457 obr. 208 m. Przemyśla o pow. 0,8124 ha w pasie o szerokości 1 m, tj. po 0,5 m od osi linii kablowej (...). Służebność nie przebiega przez działkę nr 1457/3 w obrębie 208.
 6. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzony został w dniu 10 lipca 2019 r., przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym.
 7. Cena wywoławcza nieruchomości: 3 500,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące pięćset 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).
  Ustalona w przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 8. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 11 września 2019 r. (środa) o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).
 9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu w kwocie 350,00 zł (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11, lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Drugi przetarg ul. Sybiraków, działka nr 1457/3 obręb 208”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 3 września 2019 r.
 10. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 11. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003, lub w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 12. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 11 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 13. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Geodezyjne okazanie granic działki nastąpi na koszt nabywcy.
 14. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
 15. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz wgląd do powołanych w ogłoszeniu dokumentów, można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e‑mail: , www.przemysl.pl.