Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 647/2 obręb 212, ul. Krakusa.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl,
oznaczonej jako działka nr 647/2 w obrębie 212 m. Przemyśla

 

1. W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty - przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

2. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

      - Działka nr:                    647/2
      - Powierzchnia działki:   0,0504 ha
      - Obręb:                           212
      - Księga Wieczysta Nr:    PR1P/00040663/7

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Krakusa.

4. Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:

 • Nieruchomość niezabudowana o kształcie zbliżonym do trójkąta. Otoczenie nieruchomości stanowią zabudowania jednorodzinne oraz tereny niezainwestowane.
  Ze względu na brak bezpośredniego dostępu nieruchomości do ul. Krakusa, ustanowiona zostanie odpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu na działce nr 647/1o powierzchni 0,0106 ha w obrębie 212 objętej księgą wieczystą nr PR1P/00040663/7, na rzecz właściciela działki nr 647/2 w obrębie 212. Jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia ww. służebności w wysokości 1 500,00 zł brutto (w tym 23 % podatku VAT) nabywca nieruchomości będzie zobowiązany uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 • Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Decyzją Prezydenta Miasta Przemyśla nr BGP.V/3.73310-158/09 z dnia 19.10.2009 r. ustalono warunki zabudowy działki nr 647 obr. 212 dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z poddaszem użytkowym, z garażem wbudowanym lub wolnostojącym, infrastrukturą towarzyszącą, zjazdu drogowego z drogi publicznej (dz. nr 646 obr. 212 – ul. Krakusa), (...)”. Zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla w skład ww. nieruchomości wchodzi użytek gruntowy o symbolu „RIVa” – grunty orne.
 • Nieruchomość usytuowana jest w strefie „B” układu urbanistycznego miasta Przemyśla, objętego wpisem do rejestru zabytków Województwa Podkarpackiego pod numerem A-1493 i podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 z późn. zm.).  

5. Cena wywoławcza nieruchomości: 30 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100) brutto (w tym 23% podatku VAT).

6. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

7. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzony został w dniu 17.07.2019 r. przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym.

8. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 04 września 2019 r. (środa) o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium w kwocie 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100). Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Drugi przetarg ul. Krakusa – działka nr 647/2 obręb 212”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 27 sierpnia 2019 r.

10. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej.

11. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości gruntowej ustalonej w wyniku przetargu oraz jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności, nie później niż do dnia podpisania umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia ww. umowy zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości gruntowej ponosi nabywca. Geodezyjne okazanie granic nieruchomości następuje na koszt nabywcy.

15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

16. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl.

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 31-07-2019
  do 04-09-2019 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  31-07-2019
  przez: Agnieszka Solka
 • opublikowano:
  31-07-2019 14:05
  przez: Agnieszka Solka
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 113
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×