Przejdź do treści strony WCAG

Prezydent Miasta Przemyśla podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia, położonych przy ul. Przekopanej, oznaczonych jako działki nr 1468/2 i 1468/3 w obr. 208

INFORMACJA

           Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 oraz Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu www.przemysl.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej, zostały wywieszone wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych przy ul. Przekopanej w Przemyślu, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargów nieograniczonych, oznaczonych jako:

  1. działka nr 1468/2 o powierzchni 0,1006 ha w obrębie 208 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00055421/7,
  2. działka nr 1468/3 o powierzchni 0,1060 ha w obrębie 208 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00055421/7.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r.

wykaz MK.6840.85.2.1.2013.jpegwykaz MK.6840.85.2.2.2013.jpeg