Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 256/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 12 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu

PDF   Zarządzenie nr 256/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 12 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu (289,99KB)


Zarządzenie nr 256/2019

Prezydenta Miasta  Przemyśla

z dnia 12 lipca 2019 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) -

zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Przemyślu stanowiącym załącznik do  zarządzenia nr 245/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 czerwca 2019 r w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu:

1) § 9 otrzymuje brzmienie:

㤠9

  1. Wewnętrzną strukturę jednostki organizacyjnej urzędu przedstawia schemat graficzny.
  2. Projekt wewnętrznej struktury jednostki organizacyjnej urzędu zawierający również zasady zastępstw jest:

1) opracowywany (w formie elektronicznej) przez kierownika jednostki organizacyjnej urzędu,

2) weryfikowany przez Wydział Organizacyjny;

3) akceptowany przez właściwego merytorycznie zastępcę prezydenta, sekretarza lub skarbnika.

  1. Wydział Organizacyjny opracowuje projekt zarządzenia w sprawie wewnętrznych struktur jednostek organizacyjnych urzędu oraz zasad zastępstw.
  2. Zasady określone w niniejszym paragrafie nie dotyczą samodzielnych jednoosobowych stanowisk pracy.”;

 

2) w § 22 w ust. 1:

a) uchyla się pkt 9;

b) w pkt 14 skreśla się wyrazy: „doradztwa metodycznego oraz”;

c) uchyla się pkt 25;

 

3) w § 23 w pkt 36 i pkt 37 skreśla się wyrazy: „(z wyłączeniem sprawozdań Rb-27ZZ)”;

 

4) w § 30 uchyla się pkt 17;

 

5) w § 32 dodaje się pkt 61 w brzmieniu:

„61)  prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych na terenie miasta;”;

 

6) w § 39 w pkt 2 po wyrazie planu dodaje się wyrazy:  „postępowań o udzielenie”.

 

7) w załączniku nr 2 do regulaminu wiersz 8 otrzymuje brzmienie:

 

8.

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 (MK)

 

34

 

 

  • Naczelnik Wydziału
  • Geodeta Miasta
  • Kierownik Grodzkiego Ośrodka

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZYDENT

MIASTA PRZEMYŚLA

Wojciech Bakun