Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl położonej w rejonie ul. Rzeźniczej w Przemyślu

MK.6840.19.2018                                                                 Przemyśl, dnia 25 czerwca 2019 r.

 

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl
położonej w rejonie ul. Rzeźniczej w Przemyślu

 

 1. W przetargu mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty - przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 2. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
  Działka nr:                                   501
  Powierzchnia działki:                    0,0313 ha
  Obręb:                                         208
  Księga Wieczysta Nr:                   PR1P/00112018/7
 3. Adres: Przemyśl, rejon ul. Rzeźniczej
 4. Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:
  Nieruchomość niezabudowana położona w rejonie ul. Rzeźniczej w Przemyślu. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej.
  Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla (Uchwała nr 68/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 maja 2017 r.) nieruchomość położona jest w Jednostce przestrzennej II.- Śródmieście w Części północno – wschodniej II.2., Dzielnicy II.2.- „Wilcze 1, która jest dzielnicą wielofunkcyjną o dominującej funkcji usług podstawowych i ponadlokalnych różnych kategorii oraz jako uzupełniającą funkcją mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną oraz rekreacyjno – sportową (II.2.MN). Część dzielnicy pomiędzy rzeką San, ul. Brudzewskiego, Konopnickiej i obwodnicą północno – wschodnią jest obszarem szczególnego zagrożenia powodzią (ZZ). Teren na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość objęty jest ochroną konserwatorską jako strefa „C” układu urbanistycznego miasta Przemyśla wpisanego do rejestru zabytków województwa podkarpackiego pod  nr A - 1493. Ponadto podlega ochronie krajobrazowej jako „Strefa ochrony Starego Miasta”, „Strefa ochrony mostu Brama Przemyska” oraz przyrodniczej: nabrzeże i koryto Sanu jako Natura 2000. Zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla w skład przedmiotowej nieruchomości wchodzi  w całości użytek gruntowy o symbolu „dr” - drogi.
 5. Cena wywoławcza nieruchomości: 25 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).
 6. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
 7. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 7 sierpnia 2019 r. (środa) o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).
 8. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium
  w kwocie 2 500,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Przetarg – działka nr 501 obręb 208”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 30 lipca 2019 r.
 9. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie
  po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 11. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 12. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 11 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 13. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Geodezyjne okazanie granic działek następuje na koszt nabywcy.
 14. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
 15. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl .
Metryczka
 • obowiązuje:
  od 02-07-2019
  do 07-08-2019 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  02-07-2019
  przez: Agnieszka Hałabura
 • opublikowano:
  02-07-2019 08:31
  przez: Agnieszka Hałabura
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 145
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×