Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza kolejny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w rejonie ul. Zielińskiego - dz. nr 1252/5 obr. 214

MK.6840.45.2018                                                                  Przemyśl, dnia 4 czerwca 2019 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w rejonie ul. Zygmunta Zielińskiego w Przemyślu, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
 • Działka ewidencyjna nr: 1252/5
 • Powierzchnia działki: 0,0573 ha
 • Obręb: 214 m. Przemyśla
 • Księga wieczysta nr: PR1P/00071120/5
 • Użytek gruntowy: Bi – inne tereny zabudowane
 1. Adres nieruchomości: rejon ulicy Zygmunta Zielińskiego i Stefana Batorego w Przemyślu.
 2. Opis nieruchomości: Nieruchomość jest niezabudowana, ma płaską powierzchnię i nieregularny kształt zbliżony do prostokąta. Zlokalizowana jest w obrębie zwartej zabudowy garażowej. Wzdłuż wschodniej granicy działki znajduje się ściana budynku garażowego, posadowionego na działce sąsiedniej. Wzdłuż granicy południowej działki zlokalizowane jest murowane ogrodzenie, drzewa, sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia oraz dwie latarnie. W południowo wschodnim narożu działki znajduje się fragment sieci kanalizacyjnej. Dojazd do nieruchomości od ulicy Zielińskiego odbywać się będzie przez działkę nr 1252/2 w obrębie 214, a od ul. Batorego przez działkę nr 1252/6 w obrębie 214, na podstawie służebności gruntowych, uwidocznionych w księdze wieczystej.
 3. Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowej działki wydana została decyzja Dyrektora Biura Rozwoju Miasta Przemyśla z dnia 26 kwietnia 2018 r. znak BRMP.IV.1.430.30.2018 o warunkach zabudowy dla zamierzenia budowlanego pn. „Budowa budynku garażowego z jedenastoma boksami garażowymi na terenie oznaczonym według ewidencji gruntów m. Przemyśla jako działka nr 1252/5 obr. 214 przy ul. Zygmunta Zielińskiego w Przemyślu”.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w strefie „C” układu urbanistycznego miasta Przemyśla, objętego wpisem do rejestru zabytków pod pozycją A-1493. W związku z nabyciem nieruchomości podlegającej ochronie konserwatorskiej, na nabywcy ciążyć będą obowiązki zawarte w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 z późn. zm.).

 1. Obciążenia i zobowiązania: Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
 2. W przetargu mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Cudzoziemcy – na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 3. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzone zostały w dniach 13 marca 2019 r. oraz 8 maja 2019 r. przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym.
 4. Cena wywoławcza nieruchomości: 50 000,00 zł brutto (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) brutto, w tym 23% podatku VAT.
  Ustalona w przetargu cena nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 5. Kolejny przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 24 lipca 2019 r. (środa) o godzinie 9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).
 6. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do kolejnego przetargu w wysokości 5 000,00 zł brutto (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Kolejny przetarg dz. nr 1252/5 obr. 214”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 16 lipca 2019 r.
 7. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 8. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003, lub w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 9. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 10. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Geodezyjne okazanie granic działki nastąpi na koszt Nabywcy.
 11. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
 12. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz wgląd do dokumentów powołanych w ogłoszeniu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e‑mail: mk@um.przemysl.pl oraz na stronie internetowej www.przemysl.pl.

Zobacz działkę na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ

Zielińskiego 1252_5.jpeg Zielińskiego 1252_5 A.jpeg

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 12-06-2019
  do 24-07-2019 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  12-06-2019
  przez: Ewa Rojek
 • opublikowano:
  12-06-2019 10:46
  przez: Ewa Rojek
 • zmodyfikowano:
  12-06-2019 10:47
  przez: Ewa Rojek
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 178
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×