Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl położonej w Przemyślu przy ul. Władysława Łokietka - działki nr 588/1 i nr 588/2 o. 201

MK.6840.67.2016                                                                             Przemyśl, dnia 14 maja 2019 r.

 

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl
położonej w Przemyślu przy ul. Władysława Łokietka

 

 1. W przetargu mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty - przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 2. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
  Działka nr:                      588/1
  Powierzchnia działki:       0,0139 ha
  Obręb:                            201
  Księga Wieczysta Nr:      PR1P/00055620/2
  Działka nr:                       588/2
  Powierzchnia działki:       0,0450 ha
  Obręb:                            201
  Księga Wieczysta Nr:      PR1P/00055620/2
  wraz z udziałem wynoszącym 2/3 niewydzielonych części w działce nr 587 o powierzchni 0,0172 ha w obrębie 201 objętej księgą wieczystą nr PR1P/00101443/5.
 3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Władysława Łokietka.
 4. Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:
  Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana. Kształt nieruchomości regularny zbliżony do prostokąta. Teren nieruchomości lekko pochyły w kierunku północno zachodnim, częściowo utwardzony w miejscu ustanowionej służebności gruntowej przechodu i przejazdu do działki nr 607 w obrębie 201 m. Przemyśla. Na terenie nieruchomości zlokalizowane są dwa słupy elektroenergetyczne wraz z liniami napowietrznymi – elektryczną i telefoniczną oraz przebiega sieć wodociągowa i  gazowa. Działka nr 587 w obrębie 201 służy jako droga dojazdowa do działek nr 588/1 nr 588/2 i nr 605 w obrębie 201. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą publiczną ul. Władysława Łokietka.
  Nieruchomość została objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lipowica III” zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 84/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego poz. 2694 z dnia 29 lipca 2016 r.), zgodnie z którym działki nr 588/1 i nr 588/2 zlokalizowane są w terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem MN12 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, natomiast działka nr 587 zlokalizowana jest w terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem KDD2 – teren drogi publicznej dojazdowej i symbolem MN12 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Według operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Przemyśla w skład ww. działek wchodzi użytek gruntowy o symbolu „RIIIa” – grunty orne.
 5. Cena wywoławcza nieruchomości: 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) brutto (w tym 23% podatku VAT).
 6. Obciążenia nieruchomości i  zobowiązania:
  W dziale III księgi wieczystej nr PR1P/00055620/2 ujawnione są wpisy:
  Ograniczone prawo rzeczowe związane z inna nieruchomością: Służebność gruntowa przechodu i przejazdu przez działkę nr 601 obr. 201 miasta Przemyśla (…)
  Wpis ten nie dotyczy nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży.
  Ograniczone prawo rzeczowe związane z inna nieruchomością: Służebność drogi koniecznej dla nieruchomości oznaczonej nr 23 przy ul. Łokietka stanowiącej działkę nr 607 z obr. 201 o pow. 0,6061 ha – przechodu i przejazdu w wyłączeniem sprzętu rolniczego zgodnie z wariantem I pisemnej opinii geodezyjnej sporządzonej przez biegłego sądowego Wojciecha Kryśków dnia 10.10.2011 r. L.Ks.rob.4738/30/11 przez:
  - część działki nr 588/1 obr. 201 (…)
  - cześć działki nr 588/2 obr. 201 (…)
  W dziale III księgi wieczystej nr PR1P/00101443/5 ujawniony jest wpis:
  Ograniczone prawo rzeczowe związane z inna nieruchomością: Służebność drogi koniecznej dla nieruchomości oznaczonej nr 23 przy ul. Łokietka stanowiącej działkę nr 607 z obr. 201 o pow. 0,6061 ha – przechodu i przejazdu w wyłączeniem sprzętu rolniczego zgodnie z wariantem I pisemnej opinii geodezyjnej sporządzonej przez biegłego sądowego Wojciecha Kryśków dnia 10.10.2011 r. L.Ks.rob.4738/30/11 przez:
  - część działki nr 587 obr. 201 (…)
  Gmina Miejska Przemyśl wyraziła zgodę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie nieruchomości oznaczonych jako działka nr 588/1, działka nr 588/2 i działka nr 587 położonych w obrębie 201.
 7. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 19 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 930 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) oraz zarządzeniem Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów zmienionym zarządzeniem nr 175/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20 maja 2014 r. oraz zarządzeniem nr 3/2015 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 05 stycznia 2015 r.
 8. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium w kwocie 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100). Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Przetarg – ul. Władysława Łokietka”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 11 czerwca 2019 r.
 9. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 11. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 12. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 11 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 13. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Geodezyjne okazanie granic działek następuje na koszt nabywcy.
 14. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
 15. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl .

Łokietka.jpeg

Łokietka_mpzp.jpeg

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 17-05-2019
  do 19-06-2019 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  17-05-2019
  przez: Agnieszka Hałabura
 • opublikowano:
  17-05-2019 08:27
  przez: Agnieszka Hałabura
 • zmodyfikowano:
  17-05-2019 12:04
  przez: Agnieszka Hałabura
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 214
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×