Przejdź do treści strony WCAG

XI Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad

XI Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2019-05-20, godz. 09:00 w Sali Narad, pok. nr 18, I piętro Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 15 kwietnia 2019 r.
 4. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli oraz Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 5. Wystąpienia radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika - obelisku poświęconego pamięci ks. płk. Józefa Panasia w Przemyślu - proj. nr 100/2019.
  PDFProj. nr 100_2019.pdf
  PDFProj. nr 100_2019 - aktualny załącznik.pdf
 7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Przemyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego wraz z autopoprawką - proj. nr 72/2019.
  PDFProj. nr 72_2019.pdf
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze miasta Przemyśla - proj. nr 87/2019.
  PDFProj. nr 87_2019.pdf
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miejska Przemyśl - proj. nr 99/2019.
  PDFProj. nr 99_2019.pdf
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 88/2019.
  PDFProj. nr 88_2019.pdf
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 97/2019.
  PDFProj. nr 97_2019.pdf
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały - proj. nr 96/2019.
  PDFProj. nr 96_2019.pdf
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do działań zmierzających do wyboru partnera prywatnego do wspólnej realizacji przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego polegającego na realizacji zadania pn. „Centrum Edukacji i Rekreacji w Przemyślu” - proj. nr 102/2019.
  PDFProj. nr 102_2019.pdf
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sumy, do której Prezydent Miasta Przemyśla może samodzielnie zaciągać zobowiązania - proj. nr 91/2019.
  PDFProj. nr 91_2019.pdf
 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2019 r. - proj. nr 92/2019.
  PDFProj. nr 92_2019.pdf
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok - proj. nr 93/2019.
  PDFProj. nr 93_2019.pdf
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok - proj. nr 94/2019.
  PDFProj. nr 94_2019.pdf
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok - proj. nr 95/2019.
  PDFProj. nr 95_2019.pdf
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok - proj. nr 101/2019.
  PDFProj. nr 101_2019.pdf
 20. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Przemyślu - proj. nr 98/2019.
  PDFProj. nr 98_2019.pdf
 21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Przemyśla - proj. nr 89/2019.
  PDFProj. nr 89_2019.pdf
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady - proj. nr 90/2019.
  PDFProj. nr 90_2019.pdf
 23. Zakończenie obrad.