Przejdź do treści strony WCAG

IX Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad

IX Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 15 kwietnia 2019, godz. 09:00 w Sali Narad, pok. nr 18, I piętro Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia: 18.03.2019 r. i 25.03.2019 r.
 4. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli oraz Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 5. Wystąpienia radnych.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 113/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach, uwzględniając w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych, a także osoby lub grupy osób uprawnione do pomocy oraz potrzeby edukacyjne na danym obszarze - proj. nr 74/2019.
  PDFProj. nr 74_2019.pdf
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 73/2019.
  PDFProj. nr 73_2019.pdf
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 79/2019.
  PDFProj. nr 79_2019.pdf
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok - proj. nr 76/2019.
  PDFProj. nr 76_2019.pdf
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok - proj. nr 77/2019.
  PDFProj. nr 77_2019.pdf
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok - proj. nr 78/2019 + autopoprawka.
  PDFProj. nr 78_2019.pdf
  PDFProj. nr 78_2019 - autopoprawka.pdf
 12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego - proj. nr 80/2019.
  PDFProj. nr 80_2019.pdf
 13. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl prawem nieodpłatnego użytkowania - proj. nr 81/2019.
  PDFProj. nr 81_2019.pdf
 14. Podjęcie uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Przemyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - proj. nr 72/2019.
  PDFProj. nr 72_2019.pdf
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Przemyślu do udziału w pracach Zespołu ds. inicjatywy lokalnej - proj. nr 71/2019.
  PDFProj. nr 71_2019.pdf
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji do spraw Opiniowania Wniosków o Nadanie Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla - proj. nr 82/2019.
  PDFProj. nr 82_2019.pdf
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Komendanta Straży Miejskiej w Przemyślu - proj. nr 75/2019.
  PDFProj. nr 75_2019 ksero czarno-białe.pdf
 18. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu za II półrocze 2018 roku.
  PDFSprawozdanie z realizacji uchwał - II półrocze 2018 r..pdf
 19. Zakończenie obrad.