Przejdź do treści strony

Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

VII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad

VII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 18 marca 2019, godz. 09:00 w Sali Narad, pok. nr 18, I piętro Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 18.02.2019 r.
 4. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli oraz Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 5. Wystąpienia radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. "Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w przemyskim (V)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII "Regionalny Rynek Pracy", Działanie 7.2 "Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP" - proj. nr 44/2019.
  PDFUchwała nr 41_2019.pdf
  PDFProj. nr 44_2019.pdf
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2019 roku - proj. nr 62/2019.
  PDFUchwała nr 42_2019.pdf
  PDFProj. nr 62_2019.pdf
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok - proj. nr 46/2019.
  PDFUchwała nr 43_2019.pdf
  PDFProj. nr 46_2019.pdf
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok - proj. nr 47/2019.
  PDFUchwała nr 44_2019.pdf
  PDFProj. nr 47_2019.pdf
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok - proj. nr 64/2019.
  PDFUchwała nr 45_2019.pdf
  PDFProj. nr 64_2019.pdf
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok - proj. nr 66/2019.
  PDFUchwała nr 46_2019.pdf
  PDFProj. nr 66_2019.pdf
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu - proj. nr 49/2019.
  PDFUchwała nr 47_2019.pdf
  PDFProj. nr 49_2019.pdf
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 29/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 48/2019.
  PDFUchwała nr 48_2019.pdf
  PDFProj. nr 48_2019.pdf
 14. Podjęcie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Słowackiego I/05" - proj. nr 60/2019.
  PDFObwieszczenie nr 1_2019.pdf
  PDFProj. nr 60_2019.pdf
 15. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przekształcenia szkół i placówek wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu, poprzez zmianę ich siedziby, oraz zmiany siedziby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu – proj. nr 50/2019.
  PDFUchwała nr 49_2019.pdf
  PDFProj. nr 50_2019.pdf
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej Nr 1 dla Dorosłych w Przemyślu wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu - proj. nr 51/2019.
  PDFUchwała nr 50_2019.pdf
  PDFProj. nr 51_2019.pdf
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej Nr 6 dla Dorosłych w Przemyślu wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu - proj. nr 52/2019.
  PDFUchwała nr 51_2019.pdf
  PDFProj. nr 52_2019.pdf
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy VII Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zaocznego w Przemyślu wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu - proj. nr 53/2019.
  PDFUchwała nr 52_2019.pdf
  PDFProj. nr 53_2019.pdf
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, prowadzonych przez Miasto Przemyśl oraz określenia granic ich obwodów - proj. nr 54/2019.
  PDFUchwała nr 53_2019.pdf
  PDFProj. nr 54_2019.pdf
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych, prowadzonych przez Miasto Przemyśl - proj. nr 55/2019.
  PDFUchwała nr 54_2019.pdf
  PDFProj. nr 55.2019.pdf
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 56/2019.
  PDFUchwała nr 55_2019.pdf
  PDFProj. nr 56.2019.pdf
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 57/2019.
  PDFUchwała nr 56_2019.pdf
  PDFProj. nr 57_2019.pdf
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 58/2019.
  PDFUchwała nr 57_2019.pdf
  PDFProj. nr 58_2019.pdf
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 59/2019.
  PDFUchwała nr 58_2019.pdf
  PDFProj. nr 59_2019.pdf
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - proj. nr 67/2019.
  PDFProj. nr 67_2019.pdf
  PDFProj. nr 67_2019 - OPINIA.pdf
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla lub będących w samoistnym posiadaniu - proj. nr 61/2019.
  PDFUchwała nr 59_2019.pdf
  PDFProj. nr 61_2019.pdf
 27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej i Miasta Przemyśla - proj. nr 42/2019.
  PDFUchwała nr 60_2019.pdf
  PDFProj. nr 42_2019.pdf
 28. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Przemyśl, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów - proj. nr 43/2019 wraz z autopoprawką.
  PDFUchwała nr 61_2019.pdf
  PDFProj. nr 43_2019.pdf
  PDFProj. nr 43_2019 - autopoprawka.pdf
 29. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Parku Kulturowego w obszarze Starego Miasta w Przemyślu - proj. nr 45/2019.
  PDFUchwała nr 62_2019.pdf
  PDFProj. nr 45_2019.pdf
 30. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadawania Honorowego Tytułu i Wyróżnienia - proj. nr 68/2019.
  PDFUchwała nr 63_2019.pdf
  PDFProj. nr 68_2019.pdf
 31. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji do spraw Opiniowania Wniosków o Nadanie Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla - proj. nr 63/2019.
  PDFUchwała nr 64_2019.pdf
  PDFProj. nr 63_2019.pdf
  RTFSkład Komisji .rtf
 32. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji geologicznej Powiatowi Przemyskiemu - proj. nr 65/2019.
  PDFUchwała nr 65_2019.pdf
  PDFProj. nr 65_2019.pdf
 33. Sprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od 2 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
  PDFSprawozdanie z realizacji zarządzeń (X-XII 2018 r.).pdf
 34. Zakończenie obrad.
Metryczka
 • wytworzono:
  14-04-2019
  przez: Rafał Porada
 • opublikowano:
  14-04-2019 10:11
  przez: Rafał Porada
 • zmodyfikowano:
  30-04-2019 12:11
  przez: Paweł Chmiel
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 412
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl