Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Przemyśl za 2018 rok

MK.3023.1.2019                                                                   Przemyśl, dnia 22 marca 2019 r.

Pani
Ewa Sawicka
Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Przemyślu


 

Stosownie do art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), w załączeniu przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Przemyśl za 2018 r. zawartą w załącznikach nr 1- 28.

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Miejskiej Przemyśl praw własności przedstawiono w załącznikach:

Nr 1 -    Wykaz mienia komunalnego Gminy Miejskiej Przemyśl,

Nr 1a -  Zestawienie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Przemyśl (na podstawie załącznika nr 1),

Nr 2 -    Wykaz mienia Gminy Miejskiej Przemyśl – miasta na prawach powiatu,

Nr 2a -  Zestawienie mienia Gminy Miejskiej Przemyśl – miasta na prawach powiatu (na podstawie załącznika nr 2),

Nr 3 -    Wykaz nieruchomości stanowiących współwłasność Gminy Miejskiej Przemyśl,

Nr 4 -    Zestawienie stanu majątkowego.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności: ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadania, przedstawiono w załącznikach:

Nr 5-     Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Przemyśl,

Nr 6 -    Wykaz nieruchomości będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Przemyśl - miasta na prawach powiatu,

Nr 6a - Zestawienie nieruchomości będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Przemyśl - miasta na prawach powiatu  (na podstawie załącznika nr 6),

Nr 7 -    Wykaz  nieruchomości będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Przemyśl,

Nr 7a -  Zestawienie nieruchomości będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Przemyśl (na podstawie załącznika nr 7),

Nr 8 -    Wykaz posiadanych przez Gminę Miejską Przemyśl udziałów i akcji w spółkach,      

Nr 9  -   Wykaz wierzytelności Gminy Miejskiej Przemyśl.

III.   Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. I i II, od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od dnia 1 styczna 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., przedstawiono w załącznikach:

Nr 10 -  Wykaz nieruchomości nabytych przez Gminę Miejską Przemyśl na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego,

Nr 11 -  Wykaz nieruchomości nabytych przez Gminę Miejską Przemyśl na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne),

Nr 12 -  Wykaz nieruchomości nabytych przez Gminę Miejską Przemyśl na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Przemyśla o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

Nr 13 -  Wykaz nieruchomości nabytych na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl na podstawie umowy,

Nr 14 -  Wykaz nieruchomości, których prawo własności zostało przeniesione na mocy postanowień sądowych,

Nr 15 -  Wykaz nieruchomości Gminy Miejskiej Przemyśl przyznanych w ramach odszkodowania za działki wydzielone pod drogi,

Nr 16 -  Wykaz sprzedanych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w niewydzielonych częściach gruntu,

Nr 17 -  Wykaz sprzedanych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu,

Nr 18 - Wykaz sprzedanych lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste niewydzielonych części gruntu,

Nr 19 -  Wykaz sprzedanych lokali mieszkalnych/użytkowych i podwórek wraz z udziałem w niewydzielonych częściach gruntu,

Nr 20 - Wykaz nieruchomości zbytych przez Gminę Miejską Przemyśl,

Nr 21 -  Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste przez Gminę Miejską Przemyśl,

Nr 22 -  Wykaz nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych przekształconych w prawo własności nieruchomości,

Nr 23 -  Wykaz nieruchomości oddanych w trwały zarząd,

Nr 24 -  Wykaz nieruchomości w stosunku do których wygaszono trwały zarząd,

Nr 25 -  Wykaz nieruchomości, w stosunku do których stwierdzono nabycie prawa użytkowania,

Nr 26 - Zestawienie przychodów za okres od stycznia do grudnia 2018 r.

Nr 27 - Zestawienie rozchodów za okres od stycznia do grudnia 2018 r.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, w ww. okresie przedstawiono w załączniku:

Nr 28 - Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

XLSXzał 1 a - na podstawie zał. nr 1.xlsx (19,02KB)
XLSzał. nr 2a - Zestawienie -na podstawie zał. nr 2.xls (412,00KB)
XLSzał. nr 6a - Zestawienie na podstawie zał. nr 6.xls (412,00KB)
XLSzał. nr 7a - Zestawienie na podstawie zał. nr 7 -.xls (402,50KB)
XLSXzałącznik nr 10 - komunalizacja.xlsx (3,71MB)
XLSXzałącznik nr 11 - nabyte art. 98.xlsx (12,58KB)
XLSXzałącznik nr 12 - nabyte na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.xlsx (3,71MB)
XLSXzałącznik nr 13 - nabyte na podstawie umowy.xlsx (12,14KB)
XLSzałącznik nr 21 - oddane w UW.xls (67,00KB)
XLSXzałącznik nr 23 - Trwaly_zarzad_2018.xlsx (17,87KB)
XLSXzałącznik nr 24 - wygaszenie trwałego zarządu.xlsx (16,64KB)
XLSXzałącznik nr 28 - dochody ogółem.xlsx (12,10KB)
XLSzałącznik nr 5 - w uzytkowaniu wieczystym.xls (34,00KB)