Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Warunki udziału w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego obywateli Unii Europejskiej

 

 

W wyborach do Parlamentu Europejskiego  w Rzeczypospolitej Polskiej mogą głosować i kandydować  obywatele  Unii  Europejskiej  niebędący  obywatelami   polskimi,   którzy są wpisani do stałego  rejestru wyborców prowadzonego przez gminę  (art. 10 § 1 pkt 2        i art. 11 § 1 pkt 4 Kodeksu wyborczego).

I.Wpis do rejestru wyborców

 1. Wpis do rejestru wyborców obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim następuje na jego wniosek  (pobierz) złożony w urzędzie gminy właściwym ze względu na jego miejsce stałego zamieszkania.

We wniosku podaje się:

 • nazwisko i imiona,
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer paszportu lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 • adres zameldowania wyborcy na pobyt stały lub adres ostatniego zameldowania    na pobyt stały w Polsce.

Do wniosku dołącza się:

 • kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
 • pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo (pobierz),
 • adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokumenty niesporządzone  w  języku  polskim  są  składane  wraz  z  tłumaczeniem  na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Dotyczy to również innych dokumentów składanych przez obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

 1. Przepisy nie wskazują terminu, do którego najpóźniej wniosek o wpisanie do rejestru wyborców musi zostać złożony, aby wyborca mógł wziąć udział w wyborach. Jednakże należy mieć na uwadze, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma 5 dni na rozpatrzenie wniosku.
 2. Obywatel  Unii  Europejskiej  niebędący  obywatelem  polskim   wpisany  w   Polsce  do rejestru wyborców nie ma prawa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przeprowadzanego na podstawie przepisów innego państwa Unii Europejskiej, w tym w kraju swojego pochodzenia.

II.Czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) i bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności)

 1. Czynne  prawo  wyborcze,  tj.  prawo  udziału  w  głosowaniu   (prawo  wybierania)   w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma stale zamieszkujący w Polsce i wpisany do rejestru wyborców obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:
  • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
  • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu (art. 10 § 1 pkt 2  i § 2 Kodeksu wyborczego).
 1. Bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności)  ma osoba  mająca prawo wybierania  w wyborach, do Parlamentu Europejskiego, która:
  • najpóźniej w dniu głosowania kończy 21 lat,
  • od   co   najmniej  5   lat   stale   zamieszkuje  w   Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Prawa wybieralności nie ma osoba:

 • skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • pozbawiona prawa wybieralności w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem (art. 11 § 1 pkt 4, § 2 pkt 1 i § 4 Kodeksu wyborczego).

III.Warunki udziału w głosowaniu

1.Głosowanie w Polsce w miejscu stałego zamieszkania

Wyborca wpisany do rejestru wyborców, zostanie wpisany z urzędu do spisu wyborców  w gminie,  w  której  ujęty  jest  w  rejestrze  wyborców,  sporządzanym   dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania.

2.Głosowanie w Polsce poza miejscem stałego zamieszkania

 • Głosowanie w miejscu pobytu czasowego, po dopisaniu do spisu na wniosek wyborcy 

Wyborca wpisany do rejestru wyborców — przebywający czasowo poza miejscem wpisania do rejestru, może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli złoży pisemny wniosek (pobierz) o dopisanie do spisu wyborców.

We wniosku podaje się:

 • nazwisko i imiona,
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, a także miejsce i datę jego wydania,
 • adres stałego zamieszkania (adres, pod którym wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców),
 • adres, pod którym wyborca czasowo przebywa.

Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa wyborca, najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 21 maja 2019 r.

Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

 ♦ Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wyborca wpisany do rejestru wyborców, który zamierza zmienić miejsce pobytu  przed  dniem   wyborów   może   otrzymać   zaświadczenie   o   prawie  do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w Polsce, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek (pobierz) o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 24 maja 2019 r. Może on zostać złożony pisemnie,  telefaksem  lub w  formie  elektronicznej.  Zaświadczenie  o  prawie   do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer paszportu albo nazwę i numer innego dokumentu tożsamości, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

Należy zwrócić szczególną  uwagę,  aby  nie  utracić  zaświadczenia  o  prawie  do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału  w głosowaniu    w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

♦Głosowanie w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, a także w domach studenckich

Wyborcy wpisani do rejestru wyborców, którzy będą przebywać w dniu wyborów w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach. Dyrektor jednostki powiadomi osoby przebywające w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców.

Wyborcy wpisani do spisu wyborców w wyżej wymienionych jednostkach zostaną z urzędu skreśleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

Osoby, które przybędą do wyżej wymienionych jednostek w dniu wyborów, będą mogły   głosować   w   obwodach   utworzonych   w   tych   jednostkach   tylko  na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania.

Na takich samych zasadach będą mogli głosować wyborcy wpisani do rejestru wyborców przebywający w domach studenckich lub zespołach domów studenckich, w których utworzono obwody głosowania.

3.Głosowanie za granicą

 • Głosowanie w obwodzie głosowania na podstawie zgłoszenia w sprawie wpisania do spisu wyborców

Wyborca  stale  zamieszkały  w  Polsce   i  wpisany  do  rejestru  wyborców,   a przebywający czasowo za granicą w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien zgłosić właściwemu konsulowi zamiar głosowania w obwodzie głosowania utworzonym za granicą.

Zgłoszenia dokonuje się ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu podaje się:

 • nazwisko i imiona,
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, a także miejsce i datę jego wydania.
 • adres pobytu wyborcy za granicą (adres, pod którym czasowo przebywa),
 • adres stałego zamieszkania wyborcy w Polsce (adres, pod którym wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców).

Zgłoszenia  dokonuje   się  najpóźniej  w  3.  dniu  przed  dniem  wyborów,   tj. do dnia 23 maja 2019 r.

Obwody głosowania za granicą tworzy Minister Spraw Zagranicznych w drodze rozporządzenia. Wykaz tych obwodów będzie dostępny we wszystkich polskich placówkach dyplomatycznych i konsularnych oraz delegaturach Krajowego Biura Wyborczego i na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl.

♦Głosowanie za granicą na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Wyborca stale zamieszkały w Polsce i wpisany do rejestru wyborców zamierzający głosować za granicą może  otrzymać  zaświadczenie  o prawie do głosowania, o czym mowa w części dotyczącej głosowania w Polsce poza miejscem stałego zamieszkania.

Wyborca, który został wpisany przez konsula do spisu wyborców, również może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania  w Polsce, za granicą lub     na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się konsulowi, który sporządził spis wyborów, w którym wyborca jest ujęty. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 24 maja 2019r.

Analogicznie jak w przypadku zaświadczeń wydawanych w Polsce zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

Wyborca,  któremu  wydano  zaświadczenie  o  prawie  do  głosowania  zostanie   z urzędu skreślony ze spisu wyborców sporządzonego przez konsula.

Należy  zwrócić  szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia  o prawie  do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.

4.Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich

Wyborca  stale   zamieszkały   w   Polsce   i   wpisany   do   rejestru   wyborców,   a przebywający w dniu wyborów na polskim statku morskim, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien złożyć  kapitanowi  statku  wniosek  o  wpisanie  do spisu wyborców w obwodzie utworzonym na statku, chyba, że posiada zaświadczenie o prawie do głosowania.

We wniosku podaje się:

 • nazwisko i imiona,
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, a także miejsce i datę jego wydania,
 • adres stałego zamieszkania wyborcy w Polsce (adres, pod którym wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców).

Wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzonym na polskim statku morskim składa się najpóźniej  w  3.  dniu  przed  dniem  wyborów,  tj.  do  dnia 23 maja 2019 r.

Obwody  głosowania  na  polskich  statkach  morskich   tworzy   minister   właściwy do spraw gospodarki morskiej w drodze rozporządzenia. Wykaz tych obwodów będzie dostępny we wszystkich delegaturach Krajowego Biura Wyborczego oraz na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl.

Do głosowania na polskich statkach morskich na podstawie zaświadczenia o prawie  do głosowania mają zastosowanie odpowiednie zasady wskazane w części dotyczącej głosowania za  granicą,  z  tym  że  wniosek  o  wydanie  zaświadczenia  składa  się  do kapitana statku.

IV.Dopisywanie wyborców do spisów w dniu głosowania

W dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze dopisują do spisu wyborców jedynie tych wyborców, którzy:

 • przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania,
 • zostali pominięci w spisie wyborców,  jeżeli  udokumentują,  że  stale zamieszkują na terenie  danego  obwodu  głosowania,  a  urząd  gminy  potwierdzi,  że  są  ujęci  w rejestrze wyborców, a urząd nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania lub o wpisaniu do spisu wyborców w innym obwodzie,
 • zostali skreśleni ze  spisu  wyborców  dla  danego  obwodu  głosowania  w  związku z wpisaniem do spisu wyborców w szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, jeżeli udokumentują, że opuścili tę placówkę przed dniem wyborów;
 • chcą głosować w obwodzie utworzonym w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, a przybyli do tej jednostki przed dniem wyborów.