Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 70/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu konkursu na najciekawszy „List dla Ziemi"

PDF   Zarządzenie Nr 70/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu konkursu na najciekawszy „List dla Ziemi" (779,81KB)


ZARZĄDZENIE NR 70/2019

PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLA

z dnia 25 lutego 2019 roku

 

w sprawie ustalenia regulaminu konkursu na  najciekawszy  „List dla Ziemi” .

 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 1, 18 w związku z art.33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2018.994)

zarządzam co następuje:

 

§1

Ustalam regulamin konkursu na najciekawszy „List dla Ziemi” stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT

MIASTA PRZEMYŚLA

Wojciech Bakun

 


Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 70/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 25 lutego 2019 r.

 

Regulamin konkursu na najciekawszy „List dla Ziemi”

§1

Informacje ogólne

Konkurs zostanie przeprowadzony w ramach ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Fundację Ekologiczną Arka pt:”Listy dla Ziemi”. Pisanie listów należy poprzedzić zajęciami tematycznymi o problemach klimatyczno-energetycznych, ochronie środowiska, segregacji odpadów. Następnie na lekcjach w szkole lub na zajęciach w przedszkolu, na specjalnym papierze ekologicznym dzieci piszą listy, w których spróbują nakłonić dorosłych do proekologicznych działań  w zakresie ochrony środowiska.

Celem praktycznym konkursu jest promocja działań i postaw w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska, w tym gospodarki niskoemisyjnej, obejmującej przede wszystkim wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, efektywność energetyczną, zrównoważony transport, jak również gospodarki odpadami i oczyszczania ścieków.

§2

Adresaci konkursu

Adresatami konkursu są dzieci z przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl w podziale na następujące grupy wiekowe:

 • dzieci w wieku przedszkolnym,
 • uczniowie szkół podstawowych - klasy I - III,
 • uczniowie szkół podstawowych – klasy IV - VIII,
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych – klasy I - IV.

§3

Forma pracy

 1. Ideą konkursu jest napisanie  lub narysowanie (w młodszych grupach wiekowych) listu na papierze ekologicznym, którego tematem przewodnim będzie ochrona środowiska oraz powietrza.
 2. Każda praca musi być czytelnie oznaczona danymi autora, zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu.

§4

Komisja konkursowa i wybór nagrodzonych prac

 1. Wyboru najciekawszych prac dokona 3-osobowa komisja w składzie:
 • Katarzyna Bauer - Maj – Przewodnicząca Komisji,
 • Agata Kasyan–  Członek Komisji,
 • Mateusz Nowak – Członek Komisji.
 1. Do konkursu na najciekawszy list placówki oświatowe dostarczają maksymalnie 15 prac. Przy wyborze prac komisja będzie kierowała się następującymi kryteriami:
 • treścią listu,
 • twórczym podejściem do tematu,
 • względami estetycznymi listu.
 1. W konkursie zostaną  przyznane nagrody za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia za najciekawsze prace w każdej grupie wiekowej.
 2. W przypadku, gdy w danej kategorii wiekowej wpłynie mniej niż 3 prace, autorzy prac zostaną wyróżnieni za udział w konkursie.

6.Nagrodami dla laureatów będą gry, puzzle, zabawki edukacyjne, książki, materiały piśmiennicze, materiały edukacyjne.

§5

Terminy i czas realizacji konkursu

 1. Zgłoszenie chęci uczestnictwa przez placówkę oświatową nastąpi nie później niż do dnia  22.03.2019 r.
 2. Przekazanie szkołom materiałów edukacyjnych oraz ekologicznego papieru listowego  nastąpi do dnia 05.04.2019 r.
 3. Termin dostarczenia prac do Wydziału Architektury i Ochrony Środowiska do dnia  26.04.2019 r.

 4. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi do dnia 10.05.2019 r.

 5. Organizator powiadomi placówki oświatowe uczestniczące w konkursie o dokładnym terminie i miejscu wręczenia nagród laureatom.

§6

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w zakresie rodzaju i wartości nagród.
 2. Po rozstrzygnięciu konkursu właścicielem listów staje się Gmina Miejska Przemyśl. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania przekazanymi do konkursów pracami w celach promocyjnych i edukacyjnych poprzez ich publiczne udostępnianie.
 3. Lista laureatów konkursu będzie opublikowana na stronie internetowej urzędu miasta.
 4. Prace osób, które zajęły odpowiednio miejsca I, II, III w każdej kategorii wiekowej zostaną przesłane do Fundacji Ekologicznej „Arka” celem udziału w konkursie ogólnopolskim.
 5. W przypadku gdy prace osób, które zajęły miejsce I lub II lub  III w danej kategorii wiekowej pochodzą  z jednej placówki oświatowej, wysłana zostanie tylko jedna praca osoby, która zajęła wyższe miejsce w danej kategorii wiekowej.

   

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na najciekawszy „List dla Ziemi”

 

Formularz zgłoszeniowy do III edycji konkursu na najciekawszy „List dla ziemi”

 

 1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………
 2. Klasa: ……………………………………………………………………………………………
 3. Nazwa placówki oświatowej: ……………………………………………………………………………………………

Ulica:……………………………………………………………………………………..

Kod pocztowy:………………………… Miejscowość: ………………………………..

 1. Nauczyciel (opiekun): ……………………………………………………………………………………………

Tel. kontaktowy: ……………………………………………………………………………………………

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych dziecka zawartych w formularzu przez Organizatora.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu oraz zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści danych osobowych dziecka, ich poprawiania, wycofania zgody w każdym czasie, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz że podanie tych danych było dobrowolne.

Wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody* na przetwarzanie wizerunku dziecka, jak również jego nieodpłatne rozpowszechnianie przez Urząd Miejski w Przemyślu w związku z działaniami informacyjno-promocyjnymi, w szczególności poprzez upublicznienie na stronie internetowej fotografii w związku z realizacją ww. zadania.

 

 • niepotrzebne skreślić

                                                                                                                                                                                               ………….……………………………………………………….

                                                                                  Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

 

Proszę o wypełnienie formularza drukowanymi literami i przyklejenie na odwrocie pracy konkursowej.

Praca konkursowa bez dołączonego formularza nie będzie dopuszczona do konkursu.