Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wniosek o zgodę na przeprowadzenie eventu, wydarzenia, imprezy niemasowej

Nazwa usługi:
Wniosek o zgodę na przeprowadzenie eventu, wydarzenia, imprezy niemasowej
Kogo dotyczy:

Organizator imprezy

Uwagi:
-
Czas realizacji usługi:
Organizator imprezy, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy jest zobowiązany do powiadomienia Prezydenta Miasta Przemyśla o planowanym przeprowadzeniu imprezy – wydarzenia, eventu. Ewentualna decyzja o zakazie odbycia ww. wydarzenia powinna być doręczona podmiotowi, który ją organizuje w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.
Wymagane dokumenty:

Formularz wniosku stanowiący załącznik do niniejszej karty usługi, dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu www.przemysl.pl, Biuletynie informacji publicznej, Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego oraz Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Opłaty:

Brak Danych

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie od decyzji podlega rozpoznaniu w terminie 7 dni od dnia wniesienia odwołania.
Niewydanie decyzji w tym terminie oznacza zgodę na odbycie imprezy – wydarzenia.
Decyzję wydaną w wyniku wniesienia odwołania doręcza się w terminie 3 dni.
Podstawa prawna::

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 poz. 1983 z późn. zm.) Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - Urząd Miejski w Przemyślu ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.), • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.).

Uwaga

Organizację imprez niemasowych, artystycznych i rozrywkowych organizowanych przez podmioty prowadzące działalność kulturalną poza stałą siedzibą reguluje ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 poz. 1983 z późn. zm.)
Na podstawie art. 34 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, podmioty prowadzące działalność kulturalną organizując imprezy artystyczne lub rozrywkowe poza swoją stałą siedzibą albo w sposób objazdowy są zobowiązane nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy zawiadomić o tym organ gminy właściwy ze względu na miejsce imprezy.
Zawiadomienie winno zawierać dane o imprezie, a w szczególności:
a) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu organizującego imprezę artystyczną lub rozrywkową, siedzibę, telefon i adres
do korespondencji,
b) rodzaj i charakter imprezy,
c) miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia i planowany czas trwania imprezy,
d) przewidywaną liczbę uczestników,
e) określenie planowanych przez organizatora środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników,
f) uzgodnienia ze służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za porządek i bezpieczeństwo w mieście (m.in. policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe)
Pomieszczenia, obiekty lub miejsca, w których odbywają się imprezy artystyczne i rozrywkowe, a także urządzenia techniczne używane przy ich organizowaniu lub w trakcie ich odbywania, powinny odpowiadać wymaganiom przewidzianym prawem.
Imprezy artystyczne i rozrywkowe organizowane cyklicznie nie rzadziej niż 2 razy w roku przez te same podmioty w tych samych pomieszczeniach, obiektach i miejscach do tego dostosowanych wymagają jednorazowego zawiadomienia organu gminy właściwej ze względu na miejsce imprezy.
Organ gminy wydaje decyzję o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej, jeżeli zagraża ona życiu lub zdrowiu ludzi, moralności publicznej albo mieniu w znacznych rozmiarach lub nie zostały spełnione wymagania, o których mowa w art. 34 ust. 3 (tj. wymagania dot. pomieszczeń, obiektów lub miejsc, w których odbywają się imprezy).
Decyzja o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej powinna być doręczona podmiotowi, który ją organizuje, w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.
Prezes Rady Ministrów może z powodu żałoby narodowej zarządzić, na czas jej trwania, zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych.
Wojewoda może z powodu klęski żywiołowej lub w celu zapobieżenia epidemii albo ze względu na żałobę, na czas niezbędny, zarządzić zawieszenie organizowania imprez określonych w ust. 1 na terenie województwa lub jego części.

Wydział realizujący usługę:
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Adres Wydziału:
37-700 Przemyśl | Rynek 1
Telefon:

Miejsce składania dokumentów: Kancelaria Ogólna Urzędu: 37-700 Przemyśl, Rynek 1

Tel.: +48166786820
Fax: +48166786449

e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
e-Puap: /1srwa0y68c/skrytka lub /1srwa0y68c/SkrytkaESP

Godziny pracy::

 

Poniedziałek: 7.30 – 15.30
Wtorek: 7.30 – 16.00
Środa: 7.30 – 15.30
Czwartek: 7.30 – 15.30
Piątek: 7.30 – 15.30

E-Usługa:
-

PDFOZK - Wniosek o zgodę na wydarzenie, impreze niemasową.pdf (259,53KB)