Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg ustny ograniczony co do rodzaju prowadzonej działalności – prowadzenie usług medycznych – na dzierżawę części budynku użytkowego (parter), zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Przemyśl dnia 29 stycznia 2019 r.

GL.6845.1.2019.LS1

Prezydent Miasta Przemyśla

 

ogłasza przetarg ustny ograniczony co do rodzaju prowadzonej działalności – prowadzenie usług medycznych – na dzierżawę części budynku użytkowego (parter) stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Przedmiotem przetargu jest zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony części  budynku (parter) użytkowego nr 1/3494 (przychodnia), składającej się z 28 pomieszczeń użytkowych (biurowe, gospodarcze i sanitarne) o łącznej powierzchni 590,91 m2, w tym powierzchnia użytkowa korytarza 91,16 m2 i powierzchnia użytkowa pomieszczeń użytkowych 499,75 m2.

Budynek nr 1/3494 położony jest  w Przemyślu przy ul. Słowackiego 85, na działce nr 998/3 o powierzchni 1,0291 ha w obrębie 212, obj. księgą wieczystą Nr PR1P/00111346/8 i wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną i centralnego ogrzewania zasilaną z  kotłowni znajdującej się na terenie kompleksu przy ul. Słowackiego 85.

Osoba, z którą Gmina Miejska Przemyśl zawrze umowę dzierżawy budynku zobowiązana będzie do założenia na własny koszt podlicznika energii elektrycznej i wody dla dzierżawionych pomieszczeń oraz przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych umożliwiających rozpoczęcie prowadzenia zamierzonej działalności bez możliwości żądania rozliczenia poniesionych kosztów w trakcie dzierżawy lub w chwili zwrotu lokalu. Osoba ta ponosi także ryzyko związane z uzyskaniem w terminie późniejszym niż objęcie części budynku innych zezwoleń, wymaganych odrębnymi przepisami, na prowadzenie działalności w dzierżawionych pomieszczeniach (w tym również Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).

Oględziny budynku odbędą się w dniu 25 lutego 2019 r. o godz. 1415- 1445.

Przetarg ograniczony co do rodzaju prowadzonej działalności  - usługi medyczne.

Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego w wysokości 6,00 zł netto (słownie złotych: sześć 00/100) za 1 m2 powierzchni użytkowej pomieszczeń, z wyłączeniem powierzchni korytarza. Do czynszu wyliczonego według wylicytowanej w przetargu stawki dolicza się obowiązujący podatek VAT w wysokości 23 %. Czynsz dzierżawny z dniem 1 stycznia każdego następnego roku kalendarzowego będzie waloryzowany w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok w stosunku do poprzedniego, ogłoszonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jeżeli czynsz netto wyliczony według wylicytowanej stawki będzie mniejszy niż 120% w stosunku do czynszu netto ustalonego według zasad obowiązującego Zarządzenia Nr 34/2011 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie stawek czynszu najmu za lokale użytkowe znajdujące się w zasobie Gminy Miejskiej Przemyśl bez konieczności wypowiadania warunków umowy dzierżawy.

Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, przy czym wysokość postąpienia nie może być niższa niżeli 5% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.

Czynsz dzierżawny wyliczony według wylicytowanej stawki naliczany będzie od dnia 01 kwietnia 2019 r. i nie obejmuje opłat na rzecz dostawców mediów (energii elektrycznej i cieplnej, wody, kanalizacji, wywóz nieczystości stałych itp.) oraz podatku od nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 marca 2019 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

W przetargu mogą brać udział osoby i podmioty gospodarcze, które w wyznaczonym terminie dokonają wpłaty wadium oraz w wyznaczonym terminie zgłoszą udział w przetargu.

Ustala się wadium do przetargu w wysokości 3 700,00 zł brutto (słownie złotych: trzy tysiące siedemset 00/100), w tym 23% podatek VAT. Wadium płatne jest w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu lub na konto w Getin Noble Bank S.A. nr 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, do dnia 27 lutego 2019 r. z zaznaczeniem „przetarg dzierżawa część budynku nr 1/3494”. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Przemyśla. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu ustalonego w przetargu. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl w przypadku, jeżeli w wyznaczonym terminie, osoba ustalona jako dzierżawca budynku uchyla się od zawarcia umowy dzierżawy.

Zgłoszenie udziału w przetargu należy składać bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11, II piętro pokój nr 307, w terminie do dnia 28 lutego 2019 r. do godz. 1500 w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „przetarg dzierżawa część budynku nr 1/3494”.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz siedzibę,
 • oświadczenie oferenta co do rodzaju działalności planowanej do prowadzenia
  w przedmiocie dzierżawy,
 • dowód wniesienia wadium.

Lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w przetargu wywieszona zostanie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 nie później niż na jeden dzień przed wyznaczoną datą przetargu.

Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy części budynku przed upływem 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Pozostałe warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy, której projekt dostępny jest do wglądu w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11, II piętro, pokój nr 307.

Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, tel. 16-675-21-08, e-mail: ., http://www.przemysl.pl

PDFwykaz Słowackiego 85.pdf
 

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 31-01-2019
  do 28-02-2019
 • wytworzono:
  31-01-2019
  przez: Robert Rybotycki
 • opublikowano:
  31-01-2019 23:15
  przez: Robert Rybotycki
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 95
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×