Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta o naborze na kandydata na stanowisko d/s wydzierżawiania i użyczania nieruchomości w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

ogłasza nabór

na kandydata na stanowisko d/s wydzierżawiania i użyczania nieruchomości
w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe magisterskie,
- legitymowanie się niekaralnością.

Wymagania dodatkowe:

- preferowane kierunki wykształcenia: geodezja i kartografia lub administracja,
- znajomość przepisów:
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
- umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows.

Ponadto kandydata powinna cechować:
- uczciwość, rzetelność, samodzielność, wysoka kultura osobista.


2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku objętym konkursem:

Prowadzenie postępowań w zakresie wydzierżawiania i użyczania nieruchomości, a w szczególności spraw dotyczących:
1) przygotowywania wykazów nieruchomości do wydzierżawienia,
2) organizowania i ogłaszania przetargów na dzierżawę nieruchomości,
3) przygotowywania zawiadomień o warunkach dzierżawienia lub użyczania nieruchomości oraz dokumentacji niezbędnej do zawierania umów,
4) prowadzenia bazy informatycznej w w/w zakresie,
5) prowadzenia i utrzymywania w aktualności map przeglądowych działek oddanych w dzierżawę lub użyczenie,
6) przeprowadzania kontroli terenowych w zakresie zagospodarowania przez dzierżawców lub użyczających działek zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie,
7) podejmowania postępowań dotyczących ochrony własności (art. 222 k.c.),
8) wydawania zezwoleń na zajęcie nieruchomości,
9) przygotowywania projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla oraz projektów uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawach z zakresu powierzonych obowiązków,
10) sporządzania sprawozdań w sprawach stosowania pomocy publicznej należących do zakresu obowiązków.


3. Wymagane dokumenty dla stanowiska objętego konkursem, które powinna zawierać oferta:

- list motywacyjny,
- życiorys (CV), uwzględniający m.in. potwierdzenie legitymowania się wymaganiami dodatkowymi, w tym w szczególności umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows,
- kwestionariusz osobowy, uwzględniający m.in. dane osobowe i miejsce zamieszkania,
- odpisy lub kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

W liście motywacyjnym i CV należy zawrzeć klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.


4. Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym i dopiskiem: „Oferta na stanowisko d/s wydzierżawiania i użyczania nieruchomości”, w nieprzekraczalnym terminie do 24 lipca 2007 r. na adres: Urząd Miejski w Przemyślu - Wydział Organizacyjno–Administracyjny, Rynek 1, I piętro, pokój nr 11.

Oferty przyjmowane będą w dniach i godzinach pracy Urzędu Miejskiego, tj. we wtorki od godz. 800 do godz. 1600 , a w pozostałe dni pracy od godz. 730 do godz. 1530.


5. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz informacja o wyniku naboru po jego zakończeniu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.przemysl.pl/bip) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (I piętro).


Przemyśl, dnia 6 lipca 2007 r.