Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podstawowe kwoty dotacji 2019r.

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2017r., poz. 2203 z późń.zm.), Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza podstawowe kwoty dotacji, o których mowa w art.16 i art. 17 ust. 3, ww. ustawy, obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.:

Lp.

Typ / rodzaj podmiotu dotowanego

Podstawowa kwota dotacji w ujęciu rocznym w przeliczeniu na jednego ucznia

 

Statystyczna liczba uczniów

Podst. prawna

1.

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli publicznych

10 386,15

1 234

Na podst. art. 16 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

2.

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych

7 789,61

1 234

Na podst. art. 17.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

 

Na podstawie podstawowych kwot dotacji, dotacja udzielona poszczególnym podmiotom miesięcznie w przeliczeniu na jednego ucznia wynosi:

Lp.

Typ / rodzaj podmiotu dotowanego

Wysokość dotacji miesięcznie w  przeliczeniu na jednego ucznia

1.

jednostki, o których mowa w art. 16 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (przedszkola publiczne): 100% podstawowej kwoty dotacji

865,51

2.

jednostki, o których mowa w art. 17.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (przedszkola niepubliczne): 75% podstawowej kwoty dotacji

649,13

 

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2017r., poz. 2203 z późn.zm.), Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza podstawowe kwoty dotacji, o których mowa w art.16 i art. 17 ust. 3, ww. ustawy, obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.:

Lp.

Typ / rodzaj podmiotu dotowanego

Podstawowa kwota dotacji w ujęciu rocznym w przeliczeniu na jednego ucznia

 

Statystyczna liczba uczniów

Podst. prawna

1.

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli publicznych

10 493,27

1234

Na podst. art. 16 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

2.

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych

7 869,95

1234

Na podst. art. 17.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

 

Na podstawie podstawowych kwot dotacji, dotacja udzielona poszczególnym podmiotom miesięcznie w przeliczeniu na jednego ucznia wynosi:

Lp.

Podmiot dotowany

Wysokość dotacji miesięcznie w  przeliczeniu na jednego ucznia

1.

jednostki, o których mowa w art. 16 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (przedszkola publiczne): 100% podstawowej kwoty dotacji

874,44

2.

jednostki, o których mowa w art. 17.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (przedszkola niepubliczne): 75% podstawowej kwoty dotacji

655,83

 

Kwota dotacji na podstawie metryczek subwencji oświatowej na 2019 r.

Gmina

Typ szkoły

Waga

Wysokość dotacji miesięcznie w  przeliczeniu na jednego ucznia

Szkoły Podstawowe

 

484,07

dodatkowo dla uczniów małych szkół

P3

96,81

dodatkowo dla uczniów klas I, II i III szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży

P43

31,46

dla uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz dotychczasowych gimnazjów dla dzieci i młodzieży

P46

12,10

Gimnazja

 

503,43

Dodatkowo na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka

 

 

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym

P4

677,70

dla uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją

P5

1 403,81

dla uczniów niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

P6

1 742,66

dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

P7

4 598,69

dla wychowanków ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz  dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

P60

4 598,69

dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

P62

406,62

dla dzieci niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

P65

1 403,81

dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

P66

1 742,66

 

Powiat

Typ szkoły

Waga

Wysokość dotacji miesięcznie w  przeliczeniu na jednego ucznia

Szkoła podstawowa specjalna

 

490,27

Oddziały gimnazjalne

 

509,88

Licea Ogólnokształcące dla młodzieży

 

647,11

Licea ogólnokształcące dla dorosłych

Sh,i; P9

89,23

Szkoły policealne dla dorosłych

 

 

dla słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych, uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy oraz uczniów szkół policealnych

Sg,i;P9, P12

182,38

dla uczniów szkół policealnych kształcących się w zawodzie technik administracji, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik rachunkowości, technik ochrony fizycznej osób i mienia, opiekunka środowiskowa, opiekun osoby starszej, technik archiwista, asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej, technik usług pocztowych i finansowych

Sg,i;P9, P17

118,65

dla uczniów klas I branżowych szkół I stopnia i techników oraz semestrów I i II szkół policealnych, objętych kształceniem zawodowym w zawodach, o których mowa w ust. 25 (m.in. technik informatyk)

Sg,i;P9, P12, P19

280,43

dla uczniów kształcących się w zawodach medycznych

Sg,i;P9, P28

486,35

Szkoły policealne kształcące w zawodach medycznych dla młodzieży

Sl,i; P9; P28

677,55

Bursy, internaty

P52

735,40

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

P56

3 186,75

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy

P60

4 657,56

Schronisko młodzieżowe

P61

5 883,23

Dodatkowo na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka

 

 

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym

P4

686,38

dla uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją

P5

1 421,78

dla uczniów niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

P6

1 764,97

dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

P7

4 657,56

dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

P62

411,83

 

Zgodnie z art.14.1 Wartość wskaźnika dla Miasta Przemyśla liczonego w oparciu o licea publiczne wynosi: 1,166        

 

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2017r., poz. 2203 z późn.zm), Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza podstawowe kwoty dotacji, o których mowa w art.16 i art. 17 ust. 3, ww. ustawy, obowiązujące od 1 listopada 2019 r.:

Lp.

Typ / rodzaj podmiotu dotowanego

Podstawowa kwota dotacji w ujęciu rocznym w przeliczeniu na jednego ucznia

 

Statystyczna liczba uczniów

Podst. prawna

1.

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli publicznych

10 517,19

1233

Na podst. art. 16 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

2.

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych

7 887,89

1233

Na podst. art. 17.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

 Na podstawie podstawowych kwot dotacji, dotacja udzielona poszczególnym podmiotom miesięcznie w przeliczeniu na jednego ucznia wynosi:

Lp.

Podmiot dotowany

Wysokość dotacji miesięcznie w  przeliczeniu na jednego ucznia

1.

jednostki, o których mowa w art. 16 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (przedszkola publiczne): 100% podstawowej kwoty dotacji

876,43

2.

jednostki, o których mowa w art. 17.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (przedszkola niepubliczne): 75% podstawowej kwoty dotacji

657,32

Ponadto w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1287) dotacja  dla niesamorządowej publicznej szkoły tzn. Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w Przemyślu wynosi 7 938,81 zł , tzn. 661,57 zł miesięcznie.