Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl oznaczonej jako działki nr 431 i nr 436/9 w obrębie 212 położonej w Przemyślu przy ul. Wandy

MK.6840.6.2017                                                                   Przemyśl, dnia 28 grudnia 2018 r.

 

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl
oznaczonej jako działki nr 431 i nr 436/9 w obrębie 212
położonej w Przemyślu przy ul. Wandy

 

 1. W przetargu mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty - przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 2. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
  Działka nr:                                   431
  Powierzchnia działki:                  0,0687 ha
  Obręb:                                         212
  Księga Wieczysta Nr:                 PR1P/00050792/3
  Działka nr:                                  436/9
  Powierzchnia działki:                  0,0042 ha
  Obręb:                                         212
  Księga Wieczysta Nr:                 PR1P/00050792/3
 3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Wandy
 4. Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:
  Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, położona przy ul. Wandy. Teren nieruchomości ze spadkiem. Kształt nieruchomości zbliżony jest do prostokąta. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Część terenu nieruchomości o powierzchni ok. 2 m2 jest ogrodzona i utwardzona kostką brukową z przeznaczeniem pod śmietnik i użytkowana jest na podstawie umowy dzierżawy. Ogrodzenie i kostka brukowa stanowią własność osób trzecich.
  Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Objęta została decyzją o warunkach zabudowy wydaną przez Dyrektora Biura Rozwoju Miasta Przemyśla nr BRMP.IV.3.430.37.2017 z dnia 07 czerwca 2017 r., w której ustalono warunki zabudowy dla zamierzenia budowlanego p.n.: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wbudowanym na terenie działek oznaczonych wg ewidencji gruntów m. Przemyśla pod nr: 431 i 436/9 obr. 212 wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej i obsługą komunikacyjną z ul. Wandy (dz. nr ewid. 436/3 obr. 212) w Przemyślu”.
  Nieruchomość położona jest w strefie „B” układu urbanistycznego miasta Przemyśla wpisanego do rejestru zabytków Województwa Podkarpackiego pod nr A-1493. Objęta jest ochroną konserwatorską, a na Nabywcy ciążą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 z późn. zm.) w tym uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego na zagospodarowanie działki.
  Według operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Przemyśla w skład ww. działek w całości wchodzi użytek gruntowy o symbolu „RIVa” – grunty orne.
 5. Cena wywoławcza nieruchomości: 40 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100) brutto (w tym 23% podatku VAT).
 6. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania:
  W dziale III księgi wieczystej nr PR1P/00050792/3 ujawnione są wpisy:
  Ograniczone prawo rzeczowe: służebność gruntowa przechodu i przejazdu oraz prowadzenie i utrzymanie urządzeń uzbrojenia podziemnego po drodze istniejącej w każdym czasie na dz. 410 obr. 212 (…) Wpis ten nie dotyczy nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży.
  Ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością: nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu istniejącym szlakiem komunikacyjnym przebiegającym zachodnią częścią działki nr 1500/2 w obrębie 207 m. Przemyśla oraz przez działki nr 1887/3, nr 1885/3 w obrębie 207 m. Przemyśla (…). Wpis ten nie dotyczy nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży.
  Ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością: służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 410 o pow. 0,0268 haw obr. 212 m. Przemyśla (…) Wpis ten nie dotyczy nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży.
 7. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zorganizowane zostały przetargi ustne nieograniczone w dniach 20 czerwca 2018 r., 22 sierpnia 2018 r., 17 października 2018 r. i 12 grudnia 2018 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.
 8. Piąty przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 6 lutego 2019 r. (środa) o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).
 9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium w kwocie 4 000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące 00/100). Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Piąty przetarg – ul. Wandy, działki nr 431 i nr 436/9 obręb 212”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 29 stycznia 2019 r.
 10. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 11. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych
  w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Geodezyjne okazanie granic działek następuje na koszt nabywcy.
 15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
 16. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl
Metryczka
 • obowiązuje:
  od 03-01-2019
  do 06-02-2019 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  03-01-2019
  przez: Agnieszka Hałabura
 • opublikowano:
  03-01-2019 14:24
  przez: Agnieszka Hałabura
 • zmodyfikowano:
  03-01-2019 15:01
  przez: Agnieszka Hałabura
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 251
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×