Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Prezydent Miasta Przemyśla Ogłasza drugie rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 - ul. Rejtana 6

GL.6840.15.2017.AM6                                                    

Przemyśl, dnia 27 grudnia 2018 r.

 

 

Prezydent  Miasta  Przemyśla

ogłasza drugie rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7

położonego w Przemyślu przy ul. Rejtana 6,

stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 

1. W rokowaniach mogą brać udział:

Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa.

Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Cudzoziemcy – na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r. poz. 2278 z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr                                                7

Powierzchnia użytkowa lokalu:                            58,43 m2

Powierzchnia piwnicy:                                          24,26 m2

KW lokalu nr                                                        PR1P/00103548/5

Z prawem własności przedmiotowego lokalu związany jest udział wynoszący   1449/10000 części w działce nr 895 o pow. 0,0267 ha w obrębie 207 m. Przemyśla ob. KW Nr PR1P/00052961/3 oraz częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Rejtana 6.

4. Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 7 położony jest na I piętrze w budynku przy ul. Rejtana 6 i składa się z dwóch pokoi, kuchni, p. pokoju i wc z łazienką. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 24,26 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wod-kan, ogrzewanie -  kuchnia kaflowa i piece kaflowe. Ściany malowane farbą emulsyjną, na podłodze w pokojach parkiet, w kuchni deski podlogpowe a w wc posadzka betonowa. Budynek przy ul. Rejtana 6 w Przemyślu położony jest na terenie układu urbanistycznego Miasta Przemyśla objętego ochroną konserwatorską na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 20.05.1972 r. pod pozycją A-705/709 tak więc na nabywcy ciążyć będą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w tym uzyskanie pozwolenia służb konserwatorskich na prace prowadzone w zakresie bryły i elementów zewnętrznych budynku. Z uwagi na fakt, iż budynek przy ul. Rejtana 6 objęty jest ochroną konserwatorską nie zostało wykonane świadectwo energetyczne dla części budynku obejmującej przedmiotowy lokal.

5. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony) Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z póżn. zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części. Wynegocjowana w przetargu cena nieruchomości płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 

7. Na sprzedaż lokalu przeprowadzone zostały przetargi w dniach 18.07.2018r. i 5.09.2018r. oraz rokowania w dniu 14.11.2018 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

8. Rokowania odbędą się w dniu 6 lutego 2019 r. o godz. 930 (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, I piętro.

Rokowania zostaną przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 t. j.) oraz Zarządzeniem Nr 439/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania rokowań oraz w sprawie ustalania regulaminu przeprowadzania rokowań.

9. Warunkiem udziału w rokowaniach jest zgłoszenie udziału w rokowaniach oraz wniesienie w pieniądzu zaliczki. Ustala się zaliczkę do rokowań na nabycie lokalu mieszkalnego nr 7 w kwocie 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100) brutto. Zaliczka może być wniesiona gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Getin Noble Bank S. A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003,  z zaznaczeniem „drugie rokowania ul. Rejtana 6/7”. Dokonanie wpłaty zaliczki winno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty zaliczki przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 28.01.2019 r.

10. Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w terminie do dnia 29.01.2019 r. do godz. 1500 bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11, drugie piętro, pok. 307 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „drugie rokowania – Rejtana 6/7”.

11. Zgłoszenie winno zawierać:      

- imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

- datę sporządzenia zgłoszenia,

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- proponowaną cenę i sposób zapłaty.

- kserokopię potwierdzenia dokonania wpłaty zaliczki

12. Zaliczka wygrywającego rokowania zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia  ustalonej w rokowaniach.

13. Zaliczki pozostałych uczestników, którzy nie wygrali rokowań zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu rokowań, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania rokowań, zamknięcia rokowań, unieważnienia rokowań lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu zaliczki.

14. Oferent, który rokowania wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty gotówką na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Getin Noble Bank S. A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia, ustalonej w wyniku rokowań. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

15. Zaliczka nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 14 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy.

16.  Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

17. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonych rokowań jedynie z ważnych powodów.

18. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem rokowań można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11, II piętro pokój nr 307, tel. (16) 675-20-01, e-mail: gl@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl

Metryczka
 • wytworzono:
  02-01-2019
  przez: Robert Rybotycki
 • opublikowano:
  02-01-2019 23:15
  przez: Robert Rybotycki
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 73
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×