Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 540/2018 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji inwestycji pn. „Przebudowa targowiska miejskiego Zielony Rynek w Przemyślu”

PDF   Zarządzenie Nr 540/2018 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji inwestycji pn. „Przebudowa targowiska miejskiego Zielony Rynek w Przemyślu” (280,24KB)


Zarządzenie Nr 540 / 2018
Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 27 grudnia 2018 r.


w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji  inwestycji pn. „Przebudowa targowiska miejskiego Zielony Rynek w Przemyślu”

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018. 994 z późn. zm.) w związku z art. 20a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.),


zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Zespół zadaniowy w celu zapewnienia prawidłowej realizacji i nadzoru nad zadaniem inwestycjnym, dotyczącym przebudowy targowiska miejskiego Zielony Rynek położonego przy ul. Sportowej w Przemyślu na działkach ewidencyjnych nr 605 i 606 obrębu 205 m. Przemyśl,
w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa targowiska miejskiego Zielony Rynek
w Przemyślu”.

Zespół w składzie:
1)    Dariusz Łapa        - Przewodniczący Zespołu
2)    Beata Bielecka        - Członek Zespołu
3)    Leszek Strojny        - Członek Zespołu
4)    Mariusz Hatalski    - Członek Zespołu
5)    Adam Majka        - Członek Zespołu
6)    Marian Baran        - Członek Zespołu
7)    Beata Ptasznik        - Członek Zespołu


§ 2

Do zadań Zespołu należy prowadzenie i nadzorowanie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji, w szczególności:
1.    Nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem czynności związanych z realizacją zadania inwestycyjnego.
2.    Monitorowanie i rozwiązywanie problemów związanych z realizacją zadania inwestycyjnego.
3.    Koordynacja prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego i informacji na temat realizacji zadania inwestycyjnego.
4.    Efektywne, oszczędne i celowe gospodarowanie powierzonymi środkami, udział
w rozliczeniach finansowych inwestycji.
5.    Planowanie, inicjowanie, wdrażanie oraz rozliczanie działań związanych z realizacją zadania inwestycyjnego.
6.    Współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w tym z biurem projektowym, wykonawcą robót i nadzorem inwestycyjnym.

§ 3

Zobowiązuje się osoby kierujące komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego oraz jednostkami organizacyjnymi miasta Przemyśla, do współpracy z Zespołem w sprawach objętych zakresem działania Zespołu.


§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.


§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT

MIASTA PRZEMYŚLA

Wojciech Bakun