Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr interpelacji i zapytań Radnych Rady Miejskiej w Przemyślu VIII kadencji (2018–2023) – kierowanych do Prezydenta Miasta Przemyśla oraz udzielonych odpowiedzi.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 ze zm.), która w art. 24 ust. 3 – 7 stanowi, że:

3.  W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta.
4.  Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
5.  Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust. 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
6.  Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.
7.  Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Kancelaria Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli tut. Urzędu Miejskiego, realizując obowiązek ustawowy udostępnia – Rejestr interpelacji i zapytań Radnych Rady Miejskiej w Przemyślu VIII kadencji (2018–2023) – kierowanych do Prezydenta Miasta Przemyśla oraz udzielonych odpowiedzi:

1. w Biuletynie Informacji Publicznej (menu: Rada Miejska – Rejestr interpelacji i zapytań Radnych);
2. na stronie internetowej miasta: www.przemysl.pl;
3.
oraz do wglądu w Kancelarii Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli – pok. nr 7, I piętro.

 

Lp.

Imię
i nazwisko
radnego

Treść interpelacji/zapytania kierowanej do
Prezydenta Miasta Przemyśla
(skan – pdf.)

Data złożenia interpelacji / zapytania
(według daty wpływu do Kancelarii Ogólnej
Urzędu Miejskiego)

Termin załatwienia
sprawy

Treść udzielonej przez
Prezydenta Miasta Przemyśla
(lub osobę przez niego wyznaczoną) odpowiedzi na interpelację / zapytanie
(skan – pdf.)

1.

Pani Grażyna Stojak

W sprawie ufundowania nowej płyty nagrobnej
śp. artysty plastyka
p. Edwarda Kmiecika

PDF1. G. Stojak - 23.11.2018 r. .pdf

23.11.2018 r.

07.12.2018 r.

PDF1. odp. G. Stojak - 07.12.2018 r. .pdf
 

2.

Pan Robert Bal

W sprawie przekazania laptopów użytkowanych przez radnych VII kadencji przemyskim szkołom podstawowym.

PDF2. R. Bal - 23.11.2018 r. .pdf

23.11.2018 r.

29.11.2018 r.

PDF2. R. Bal - 29.11.2018 r. .pdf

3.

Pani Monika Jaworska-Żurawska

W sprawie wyznaczenia miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej
– ul. Reymonta.

PDF3. M. Jaworska-Żurawska - 27.11.2018 r. .pdf

28.11.2018 r.

17.12.2018 r.

PDF3. odp. M. Jaworska-Żurawska - 17.12.2018 r..pdf
 

4.

Pan Andrzej Berestecki

W sprawie uprawnień radnego, wynikających
z wykonywania mandatu.

PDF4. A. Berestecki - 28.11.2018 r. .pdf

28.11.2018 r.

04.01.2019 r.

PDF04. odp. A. Berestecki - 04.01.2019 r..pdf
 

5. Pan Maciej Kamiński

W sprawie uruchomienia stałych kursów autobusów, obejmujących przystanek przy cmentarzu na Zasaniu.

PDF5. M. Kamiński - 04.12.2018 r..pdf

04.12.2018 r. 18.12.2018 r. PDF5. odp. M. Kamiński - 18.12.2018 r..pdf
 
6. Pan Maciej Kamiński

W sprawie dokonania przeglądu stanu technicznego przystanków autobusowych (ew. ich naprawa).

PDF6. M. Kamiński - 04.12.2018 r..pdf

04.12.2018 r. 18.12.2018 r. PDF6. odp. M. Kamiński - 18.12.2018 r..pdf
 
7. Pan Maciej Kamiński

W sprawie wyznaczenia miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej
– ul. Glazera.

PDF7. M. Kamiński - 04.12.2018 r..pdf

04.12.2018 r. 18.12.2018 r.

PDF7a. odp. M. Kamiński - 06.12.2018 r. .pdf

PDF7b. odp. M Kamiński - 18.12.2018 r..pdf
 

8. Pan Grzegorz Hayder

W sprawie danych liczbowych, dotyczących dzieci i młodzieży
w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Przemyśl
.

PDF8. G. Hayder - 06.12.2018 r..pdf

06.12.2018 r. 13.12.2018 r. PDF8. odp. G. Hayder - 13.12.2018 r. .pdf
 
9.   Pan Janusz Zapotocki

W sprawie utworzenia przystanku autobusowego
na żądanie – na wysokości ul. Krakusa.

PDF9. J. Zapotocki - 06.12.2018 r..pdf

06.12.2018 r. 20.12.2018 r. PDF9. odp. J. Zapotocki - 20.12.2018 r..pdf
 
10. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie zabezpieczenia środków finansowych na remont i budowę
ul. Goszczyńskiego (wyszczególniony odcinek).

PDF10. A. Berestecki - 10.12.2018 r..pdf
 

10.12.2018 r. 09.01.2019 r. PDF10. odp. A. Berestecki - 09.01.2019 r..pdf
 
11. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie zabezpieczenia środków finansowych na remont ul. Grochowskiej
(wyszczególniony odcinek).

PDF11. A. Berestecki - 10.12.2018 r..pdf

10.12.2018 r. 09.01.2019 r. PDF11. odp. A. Berestecki - 09.01.2019 r..pdf
 
12. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie zabezpieczenia środków finansowych na remont
ul. Poniatowskiego.

PDF12. A. Berestecki - 10.12.2018 r..pdf

10.12.2018 r. 09.01.2019 r. PDF12. odp. A. Berestecki - 09.01.2019 r..pdf
 
13. Pani Ewa Sawicka

W sprawie podjęcia działań, w związku
z niszczeniem przez inwestora - jezdni
i chodnika na
ul. Goszczyńskiego.

PDF13. E. Sawicka - 10.12.2018 r..pdf

10.12.2018 r. 04.01.2019 r. PDF13. odp. E. Sawicka - 04.01.2019 r..pdf
 
14. Pani Monika Jaworska-Żurawska

W sprawie przywrócenia ruchu jednokierunkowego na odcinku ul. Reymonta.

PDF14. M. Jaworska-Żurawska - 03.12.2018 r..pdf

03.12.2018 r. 12.12.2018 r. PDF14. odp. M. Jaworska-Żurawska - 12.12.2018 r. .pdf
 
15. Pani Grażyna Stojak

W sprawie uczczenia
śp. poety p. Zbigniewa Herberta.

PDF15. G.Stojak - 12.12.2018 r. .pdf

12.12.2018 r.

17.12.2018 r.
04.01.2019 r.

PDF15. odp. G. Stojak - 17.12.2018 r..pdf

PDF15.1. odp. G. Stojak - 04.01.2019 r..pdf
 

16. Pan Grzegorz Hayder

W sprawie przebudowy przejść dla pieszych.

PDF16. interp. G. Hayder - 13.12.2018 r..pdf
 

13.12.2018 r. 21.12.2018 r. PDF16. odp. G. Hayder - 21.12.2018 r..pdf
 
17. Pan Marcin Kowalski

W sprawie przekazania grafików udostępniania obiektów sportowych.

PDF17. interp. M. Kowalski - 14.12.2018 r..pdf
 

14.12.2018 r. 04.01.2019 r. PDF17. odp. M. Kowalski - 04.01.2019 r..pdf
 
18. Pan Marcin Kowalski

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących wsparcia udzielonego klubom i stowarzyszeniom sportowym przez spółki miejskie w 2018 r.

PDF18. interp. M. Kowalski - 14.12.2018 r..pdf
 

14.12.2018 r.

04.01.2019 r.

PDF18. odp. M. Kowalski - 04.01.2019 r..pdf
 
19. Pan Marcin Kowalski

W sprawie rozliczeń
z porozumień zawartych między Przemyskim Ośrodkiem Sportu
i Rekreacji a Gminą Miejską Przemyśl,
w zakresie udostępniania obiektów
sportowo-rekreacyjnych
w 2018 r.

PDF19. interp. M. Kowalski - 14.12.2018 r..pdf
 

14.12.2018 r. 03.01.2019 r. PDF19. odp. M. Kowalski - 03.01.2019 r..pdf
 
20. Pan Maciej Kamiński

W sprawie zabezpieczenia ścieżki rowerowej na odcinku
kładka - Prałkowce.

PDF20. interp. M. Kamiński - 14.12.2018 r..pdf
 

14.12.2018 r. 03.01.2019 r. PDF20. odp. M. Kamiński - 03.01.2019 r..pdf
 
21. Pan Maciej Kamiński

W sprawie przeniesienia filii Biblioteki Publicznej, mieszczącej się przy
ul. Św. Jana.

PDF21. interp. M. Kamiński - 14.12.2018 r..pdf
 

14.12.2018 r. 27.12.2018 r. PDF21. odp. M. Kamiński - 27.12.2018 r..pdf
 
22. Pan Maciej Kamiński

W sprawie skoordynowania rocznego kalendarza imprez.

PDF22. interp. M. Kamiński - 14.12.2018 r..pdf
 

14.12.2018 r. 31.12.2018 r. PDF22. odp. M. Kamiński - 31.12.2018 r..pdf
 
23. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie ustawienia barierki przy schodach prowadzących z Rynku
w kierunku ul. Fredry.

PDF23. interp. A. Berestecki - 20.12.2018 r..pdf
 

20.12.2018 r. 07.01.2019 r.
21.01.2019 r.
PDF23. odp. A. Berestecki - 07.01.2019 r..pdf
PDF23.1. odp. A. Berestecki - 21.01.2019 r..pdf

 
24. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie zatrudniania osób niepełnosprawnych.

PDF24. interp. A. Berestecki - 20.12.2018 r..pdf
 

20.12.2018 r. 03.01.2019 r. PDF24. odp. A. Berestecki - 03.01.2019 r..pdf
 
25. Pan Marcin Kowalski

W sprawie zadaszenia przystanku przy
ul. Węgierskiej.

PDF25. interp. M. Kowalski - 20.12.2018 r..pdf
 

20.12.2018 r. 04.01.2019 r. PDF25. odp. M. Kowalski - 04.01.2019 r..pdf
 
26. Pan Marcin Kowalski

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej budynku i terenu po Przedszkolu Miejskim Nr 12
przy ul. Dolińskiego.

PDF26. interp. M. Kowalski - 20.12.2018 r..pdf
 

20.12.2018 r. 04.01.2019 r. PDF26. odp. M. Kowalski - 04.01.2019 r..pdf
 
27. Pan Marcin Kowalski

W sprawie odśnieżania
ul. Narutowicza.

PDF27. interp. M. Kowalski - 20.12.2018 r..pdf
 

20.12.2018 r. 08.01.2019 r. PDF27. odp. M. Kowalski - 08.01.2019 r..pdf
 
28. Pan Marcin Kowalski

W sprawie rozliczenia przyznanej dotacji dla Stowarzyszenia
Gim Basket 2.

PDF28. interp. M. Kowalski - 20.12.2018 r..pdf
 

20.12.2018 r. 11.01.2019 r. PDF28. odp. M. Kowalski - 11.01.2019 r..pdf
 
29. Pan Marcin Kowalski

W sprawie ustawienia znaków drogowych, mających poprawić bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych przy ul. Piłsudskiego.

PDF29. interp. M. Kowalski - 20.12.2018 r..pdf
 

20.12.2018 r. 28.12.2018 r.
21.01.2019 r.
PDF29. odp. M. Kowalski - 28.12.2018 r..pdf
PDF29.1. odp. M. Kowalski - 21.01.2019 r..pdf

 
30. Pan Marcin Kowalski

W sprawie stosowania mobbingu
w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej
w Przemyślu.

PDF30. interp. M. Kowalski - 20.12.2018 r..pdf
 

20.12.2018 r.

03.01.2019 r.

PDF30. odp. M. Kowalski - 03.01.2019 r..pdf
 
31. Pan Marcin Kowalski

W sprawie naprawy szkód powstałych na elewacjach budynków objętych nadzorem Konserwatora Zabytków, w czasie prowadzonej kampanii wyborczej.

PDF31. interp. M. Kowalski - 20.12.2018 r..pdf
 

20.12.2018 r. 04.01.2019 r. PDF31. odp. M. Kowalski - 04.01.2019 r..pdf
 
32. Pan Marcin Kowalski

W sprawie zatrudnienia na umowę
o pracę w Urzędzie Miejskim
oraz spółkach miejskich.

PDF32. interp. M. Kowalski - 20.12.2018 r..pdf
 

20.12.2018 r. 03.01.2019 r. PDF32. odp. M. Kowalski - 03.01.2019 r..pdf

 
33. Pan Maciej Kamiński

W sprawie przeglądu przystanków autobusowych.

PDF33. interp. M. Kamiński - 27.12.2018 r..pdf
 

27.12.2018 r. 11.01.2019 r. PDF33. odp. M. Kamiński - 11.01.2019 r..pdf
 
34. Pan Maciej Kamiński

W sprawie utworzenia przejścia dla pieszych na
ul. Grunwaldzkiej, w obrębie skrzyżowania - Os. Kmiecia
- pętla autobusowa,
w kierunku ul. Węgierskiej.

PDF34. interp. M. Kamiński - 28.12.2018 r..pdf
 

28.12.2018 r. 04.01.2019 r.
21.01.2019 r.
PDF34. odp. M. Kamiński - 04.01.2019 r..pdf
PDF34.1. odp. M. Kamiński - 21.01.2019 r..pdf

 
35. Pan Maciej Kamiński

W sprawie zwiększenia widoczności na przejściu dla pieszych przy ul. Glazera,
w pobliżu kościoła Salezjanów.

PDF35. interp. M. Kamiński - 28.12.2018 r..pdf
 

28.12.2018 r. 15.01.2019 r. PDF35. odp. M. Kamiński - 15.01.2019 r..pdf
 
36. Pan Maciej Kamiński

W sprawie przeglądu stanu ławek na terenie miasta.

PDF36. interp. M. Kamiński - 28.12.2018 r..pdf
 

28.12.2018 r. 08.01.2019 r. PDF36. odp. M. Kamiński - 08.01.2019 r..pdf
 
37. Pani Monika Różycka

W sprawie uzupełnienia inskrypcji na cokole pomnika Św. Jana Pawła II, mieszczącego się na Placu Niepodległości w Przemyślu.

PDF37. interp. M. Różycka - 28.12.2018 r..pdf
 

28.12.2018 r. 10.01.2019 r. PDF37. odp. M. Różycka.pdf
JPEGzałącznik - 37..jpeg
 
38. Pan Daniel Dryniak

W sprawie zabezpieczenia środków finansowych na remont nawierzchni
ul. Dekerta.

PDF38. interp. D. Dryniak - 28.12.2018 r..pdf
 

28.12.2018 r. 15.01.2019 r. PDF38. odp. D. Dryniak - 15.01.2019 r..pdf
 
39. Pani Monika Różycka

W sprawie zabezpieczenia środków finansowych na remont chodnika przy
ul. Tarnawskiego.

PDF39. interp. M. Różycka - 28.12.2018 r..pdf
 

28.12.2018 r. 15.01.2019 r. PDF39. odp. M. Różycka - 15.01.2019 r..pdf
 
40. Pan Daniel Dryniak

W sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania, dotyczące wynagrodzenia Prezydenta Miasta Przemyśla.

PDF40. interp. D. Dryniak - 28.12.2018 r..pdf
 

28.12.2018 r. 10.01.2019 r. PDF40. odp. D. Dryniak - 10.01.2019 r..pdf
 
41. Pan Daniel Dryniak

W sprawie utrzymania ruchu dwukierunkowego, pomiędzy ulicami: Bogusławskiego
i Konopnickiej.

PDF41. interp. D. Dryniak - 28.12.2018 r..pdf
 

28.12.2018 r. 11.01.2019 r. PDF41. odp. D. Dryniak - 11.01.2019 r..pdf
 
42. Pani Monika Jaworska-Żurawska

W sprawie wyznaczenia miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej
– ul. Reymonta (ponowna).

PDF42. interp. M. Jaworska-Żurawska - 31.12.2018 r..pdf
 

31.12.2018 r. 21.01.2019 r. PDF42. odp. M. Jaworska-Żurawska.pdf
 
43. Pani Monika Jaworska-Żurawska

W sprawie przeprowadzenia remontów dróg przy ulicach: Piaskowej, Siennej, Przekopanej oraz Przerwy
+ oświetlenie ulic: Piaskowej
i Przerwy.

PDF43. interp. M. Jaworska-Żurawska - 31.12.2018 r..pdf
 

31.12.2018 r. 16.01.2019 r.
31.01.2019 r.

PDF43. odp. M. Jaworska-Żurawska - 16.01.2019 r..pdf

PDF43.1. odp. M. Jaworska-Żurawska - 31.01.2019 r..pdf
 

44. Pan Dariusz Lasek

W sprawie modernizacji sieci internetowej obsługującej system eSesja, służącej do transmisji oraz prowadzenia obrad Rady Miejskiej.

PDF44. interp. D. Lasek - 31.12.2018 r..pdf
 

31.12.2018 r. 04.01.2019 r. PDF44. odp. D. Lasek - 04.01.2019 r..pdf
 
45. Pan Dariusz Lasek

W sprawie zimowego utrzymania oraz modernizacji chodnika przy
ul. Chłopickiego.
JPEG45. interp. D. Lasek - 31.12.2018 r..jpeg
 

31.12.2018 r. 14.01.2019 r. PDF45. odp. D. Lasek - 14.01.2019 r..pdf
 
46. Pan Grzegorz Hayder

W sprawie złożenia wniosku przez PWiK do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w kwestii rozszerzenia zakresu zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej
 i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemyśla".

PDF46. interp. G. Hayder - 02.01.2019 r..pdf
 

02.01.2019 r.

11.01.2019 r.
25.01.2019 r.

PDF46. odp. G. Hayder - 11.01.2019 r..pdf

PDF46.1. odp. G. Hayder - 25.01.2019 r..pdf
 

47. Pan Marcin Kowalski

W sprawie udzielenia odpowiedzi nt. dotacji przyznanych klubom
i stowarzyszeniom sportowym w 2018 r.

PDF47. interp. M. Kowalski - 02.01.2019 r..pdf
 

02.01.2019 r. 09.01.2019 r. PDF47. odp. M. Kowalski - 09.01.2019 r..pdf
 
48. Pan Marcin Kowalski

W sprawie udzielenia odpowiedzi nt. dotacji przyznanych w 2018 r.
z Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

PDF48. interp. M. Kowalski - 02.01.2019 r..pdf
 

02.01.2019 r. 09.01.2019 r. PDF48. odp. M. Kowalski - 09.01.2019 r..pdf
 
49. Pan Janusz Zapotocki

W sprawie udrożnienia przejścia na międzynarodowy peron nr 5 na dworcu kolejowym
w Przemyślu.

PDF49. interp. J. Zapotocki - 02.01.2019 r..pdf
 

02.01.2019 r.

10.01.2019 r.
31.01.2019 r.
 

PDF49. odp. J. Zapotocki - 10.01.2019 r..pdf

PDF49.1. odp. J. Zapotocki - 31.01.2019 r..pdf
 


 

50. Pan Mirosław Majkowski

W sprawie wysokości czynszów płaconych przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

PDF50. interp. M. Majkowski - 03.01.2019 r..pdf
 

03.01.2019 r. 16.01.2019 r. PDF50. odp. M. Majkowski - 16.01.2019 r..pdf
 
51. Pan Maciej Kamiński

W sprawie przychodu jaki osiągnie Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Przemyślu po podwyżkach cen.

PDF51. interp. M. Kamiński - 04.01.2019 r..pdf
 

04.01.2019 r. 21.01.2019 r. PDF51. odp. M. Kamiński - 21.01.2019 r..pdf
 
52. Pan Maciej Kamiński

W sprawie bezpłatnego korzystania przez stowarzyszenia i szkoły
z obiektów Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu.

PDF52. interp. M. kamiński - 04.01.2019 r..pdf
 

04.01.2019 r. 21.01.2019 r.
04.02.2019 r.

PDF52. odp. M. Kamiński - 21.01.2019 r..pdf

PDF52.1. odp. M. Kamiński - 04.02.2019 r..pdf
 

53. Pan Maciej Kamiński

W sprawie audytu sieci komunikacji miejskiej oraz rozkładów jazdy autobusów miejskich.

PDF53. interp. M. Kamiński - 04.01.2019 r..pdf
 

04.01.2019 r. 21.01.2019 r. PDF53. odp. M. Kamiński - 21.01.2019 r..pdf
 
54. Pan Maciej Kamiński

W sprawie remontu
ul. Bełwińskiej.

PDF54. interp. M. Kamiński - 04.01.2019 r..pdf
 

04.01.2019 r. 16.01.2019 r. PDF54. odp. M. Kamiński - 16.01.2019 r..pdf
 
55. Pan Maciej Kamiński

W sprawie budowy Aktywnego Przejścia dla Pieszych.

PDF55. interp. M. Kamiński - 04.01.2019 r..pdf
 

04.01.2019 r. 11.01.2019 r. PDF55. odp. M. Kamiński - 11.01.2019 r..pdf
 
56. Pan Marcin Kowalski

W sprawie ilości biletów ulgowych sprzedanych
w 2018 roku Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi przez Miejski Zakład Komunikacji w Przemyślu.

PDF56. interp. M. Kowalski - 04.01.2019 r..pdf
 

04.01.2019 r. 21.01.2019 r. PDF56. odp. M. Kowalski - 21.01.2019 r..pdf
 
57. Pan Tomasz Leszczyński

W sprawie informacji, dotyczącej miesięcznika "Nasz Przemyśl".

PDF57. interp. T. Leszczyński - 04.01.2019 r..pdf
 

04.01.2019 r. 15.01.2019 r. PDF57. odp. T. Leszczyński - 15.01.2019 r..pdf
 
58. Pani Monika Jaworska-Żurawska

W sprawie lokalu usługowego, znajdującego się na terenie Sztucznego Lodowiska, przy
ul. Sanockiej.

PDF58. interp. M. Jaworska-Żurawska - 07.01.2019 r..pdf
 

07.01.2019 r. 21.01.2019 r. PDF58. odp. M. Jaworska-Żurawska - 21.01.2019 r..pdf
 
59. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie przedstawienia sprawozdań
z realizacji zadania publicznego "Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych".

PDF59. interp. P. Zastrowski - 07.01.2019 r..pdf
 

07.01.2019 r. 21.01.2019 r. PDF59. odp. P. Zastrowski - 21.01.2019 r..pdf
 
60. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie wyjaśnień, dotyczących kryteriów wyznaczania wysokości środków finansowych na realizację zadania "Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych".

PDF60. interp. P. Zastrowski - 07.01.2019 r..pdf
 

07.01.2019 r. 16.01.2019 r. PDF60. odp. P. Zastrowski - 16.01.2019 r..pdf
 
61. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie przeznaczenia środków finansowych
w 2019 roku na zadanie
pn. "Prowadzenie stałego punktu dystrybucji żywności dla mieszkańców miasta Przemyśla".

PDF61. interp. P. Zastrowski - 08.01.2019 r..pdf
 

08.01.2019 r. 17.01.2019 r. PDF61. odp. P. Zastrowski - 17.01.2019 r..pdf
 
62. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie wyjaśnień, dotyczących kryteriów wyznaczania wysokości środków dofinansowania dla Schroniska dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta w Przemyślu na 2019 rok.

PDF62. interp. P. Zastrowski - 08.01.2019 r..pdf
 

08.01.2019 r. 16.01.2019 r. PDF62. odp. P. Zastrowki - 16.01.2019 r..pdf
 
63. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie kalkulacji rozwiązania ruchu drogowego na ul. Skorupki
i ul. Bielskiego oraz prośba o zbadanie bezpieczeństwa dla ruchu tych ulic
i przedstawienia dokumentacji.

PDF63. interp. P. Zastrowski - 09.01.2019 r..pdf
 

09.01.2019 r. 28.01.2019 r.

PDF63. odp. P. Zastrowski - 28.01.2019 r..pdf
 

 

64. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji nt. pozyskanych przez miasto środków finansowych w latach 2016-2018.

PDF64. interp. M. Kamiński - 10.01.2019 r..pdf
 

10.01.2019 r. 23.01.2019 r. PDF64. odp. M. Kamiński - 23.01.2019 r..pdf
 
65. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej budynku po dawnym Gimnazjum Nr 5.

PDF65. interp. M. Kamiński - 10.01.2019 r..pdf
 

10.01.2019 r. 23.01.2019 r. PDF65. odp. M. Kamiński - 23.01.2019 r..pdf
 
66. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie rozważenia możliwości dokonania podziału w Wydziale Architektury i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim, na dwa wydziały odrębne - Wydział Ochrony Środowiska i Wydział Architektury.

PDF66. interp. P. Zastrowski - 10.01.2019 r..pdf
 

10.01.2019 r. 16.01.2019 r. PDF66. odp. P. Zastrowski - 16.01.2019 r..pdf
 
67. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących pozyskiwania środków finansowych na walkę
z zanieczyszczeniem powietrza w mieście.

PDF67. interp. P. Zastrowski - 10.01.2019 r..pdf
 

10.01.2019 r. 28.01.2019 r.

 

PDF67. odp. P. Zastrowski - 28.01.2019 r..pdf
 

68. Pani Ewa Sawicka

W sprawie remontu nawierzchni ul. Radosnej.

JPEG68. interp. E. Sawicka - 11.01.2019 r..jpeg
 

11.01.2019 r. 24.01.2019 r. PDF68. odp. E. Sawicka - 21.01.2019 r..pdf
 
69. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie zatrudniania osób niepełnosprawnych.

PDF69. interp. A. Berestecki - 11.01.2019 r..pdf
 

11.01.2019 r. 21.01.2019 r. PDF69. odp. A. Berestecki - 21.01.2019 r..pdf
 
70. Pan Maciej Kamiński

W  sprawie budowy Aktywnego Przejścia dla Pieszych.

PDF70. interp. M. Kamiński - 14.01.2019 r..pdf
 

14.01.2019 r. 21.01.2019 r. PDF70. odp. M. Kamiński - 21.01.2019 r..pdf
 
71. Pan Maciej Kamiński

W sprawie naprawy tablicy ogłoszeniowej na
ul. Glazera oraz przeglądu tablic w mieście.

PDF71. interp. M. Kamiński - 14.01.2019 r..pdf
 

14.01.2019 r. 01.02.2019 r. PDF71. odp. M. Kamiński - 01.02.2019 r..pdf
 
72. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie naprawy pokrycia dachowego na targowisku miejskim "Hala Targowa".

PDF72. interp. P. Zastrowski - 16.01.2019 r..pdf
 

16.01.2019 r. 31.01.2019 r. PDF72. odp. P. Zastrowski - 31.01.2019 r..pdf
 
73. Pan Mirosław Majkowski

W sprawie uporządkowania i ograniczenia ruchu oraz parkowania w obrębie ulic: Kazimierza Wielkiego, Franciszkańska oraz Rynek.

PDF73. interp. M. Majkowski - 16.01.2019 r..pdf
 

16.01.2019 r. 05.02.2019 r. PDF73. odp. M. Majkowski - 05.02.2019 r..pdf
 

 

74.

Pan Mirosław Majkowski

 W sprawie umieszczenia na materiałach promocyjnych, wydawanych przez miasto loga z napisem "Pomnik Historii".

PDF74. interp. M. Majkowski - 16.01.2019 r..pdf
 

16.01.2019 r. 22.01.2019 r. PDF74. odp. M. Majkowski - 22.01.2019 r..pdf
 
75. Pan Mirosław Majkowski

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących tablic reklamowych
w obrębie pasa drogowego na terenie miasta.

PDF75. interp. M. Majkowski - 16.01.2019 r..pdf
 

16.01.2019 r. 31.01.2019 r. PDF75. odp. M. Majkowski - 31.01.2019 r..pdf
 
76. Pan Tomasz Leszczyński

W sprawie przedstawienia wykazu projektów wykonanych w ramach Budżetu Obywatelskiego
w latach 2015-2018.

PDF76. interp. T. Leszczyński - 17.01.2019 r..pdf
 

17.01.2019 r. 01.02.2019 r. PDF76. odp. T. Leszczyński - 01.02.2019 r..pdf
 
77. Pan Tomasz Leszczyński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących funkcjonowania świetlic dla dzieci w latach: 2017 i 2018.

PDF77. interp. T. Leszczyński - 17.01.2019 r..pdf
 

17.01.2019 r. 31.01.2019 r. PDF77. odp. T. Leszczyński - 31.01.2019 r..pdf
 
78. Pan Maciej Kamiński

W sprawie zwiększenia widoczności na przejściu dla pieszych przy ul. Glazera,
w pobliżu kościoła Salezjanów (ponowna).

PDF78. interp. M. Kamiński - 18.01.2019 r..pdf
 

18.01.2019 r. 31.01.2019 r. PDF78. odp. M. Kamiński - 31.01.2019 r..pdf
 
79. Pan Marcin Kowalski

W sprawie weryfikacji deklaracji umów śmieciowych.

PDF79. interp. M. Kowalski - 18.01.2019 r..pdf
 

18.01.2019 r. 31.01.2019 r. PDF79. odp. M. Kowalski - 31.01.2019 r..pdf
 
80. Pan Marcin Kowalski

W sprawie udzielenia odpowiedzi - czyją własnością są słupy energetyczne, znajdujące się na terenie miasta.

PDF80. interp. M. kowalski - 18.01.2019 r..pdf
 

18.01.2019 r. 01.02.2019 r. PDF80. odp. M. Kowalski - 01.02.2019 r..pdf
 
81. Pan Marcin Kowalski

W sprawie przedstawienia liczby kontroli, związanych
z prawidłowym obliczaniem podatku od nieruchomości dla firm, na przestrzeni ostatnich 5 lat.

PDF81. interp. M. Kowalski - 18.01.2019 r..pdf
 

18.01.2019 r. 31.01.2019 r. PDF81. odp. M. Kowalski - 31.01.2019 r..pdf
 
82. Pan Marcin Kowalski

W sprawie uregulowań, dotyczących odpłatności za urządzenia umieszczone
w pasie drogowym.

PDF82. interp. M. Kowalski - 18.01.2019 r..pdf
 

18.01.2019 r. 05.02.2019 r. PDF82. odp. M. Kowalski - 05.02.2019 r..pdf
 
83. Pan Marcin Kowalski

W sprawie przeprowadzenia kontroli
w Miejskim Domu Pomocy Społecznej
w Przemyślu.

PDF83. interp. M. Kowalski - 18.01.2019 r..pdf
 

18.01.2019 r. 01.02.2019 r. PDF83. odp. M. Kowalski - 01.02.2019 r..pdf
 
84. Pani Monika Różycka

W sprawie dokonania oznaczenia pieszego szlaku komunikacyjnego od Dworca Głównego PKP do Rynku Starego Miasta.

PDF84. interp. M. Różycka - 18.01.2019 r..pdf
 

18.01.2019 r. 29.01.2019 r. PDF84. odp. M. Różycka - 29.01.2019 r..pdf
 
85. Pan Tomasz Schabowski

W sprawie utworzenia jednostki miejskiej, współpracującej z klubami
i stowarzyszeniami sportowymi
w mieście.

PDF85. interp. T. Schabowski - 21.01.2019 r..pdf
 

21.01.2019 r. 30.01.2019 r. PDF85. odp. T. Schabowski - 30.01.2019 r..pdf
 
86. Pani Małgorzata Gazdowicz

W sprawie wymiany barierek przy
ul. Sienkiewicza.

PDF86. interp. M. Gazdowicz - 21.01.2019 r..pdf
 

21.01.2019 r. 05.02.2019 r. PDF86. odp. M. Gazdowicz - 05.02.2019 r..pdf
 
87. Pani Małgorzata Gazdowicz

W sprawie dokonania przeglądu oświetlenia ulicznego.

PDF87. interp. M. Gazdowicz - 21.01.2019 r..pdf
 

21.01.2019 r. 05.02.2019 r. PDF87. odp. M. Gazdowicz - 05.02.2019 r..pdf
 
88. Pani Monika Jaworska-Żurawska

W sprawie przeprowadzenia rzetelnych konsultacji z mieszkańcami oraz dokonania faktycznej oceny sytuacji, w związku z podejmowanymi próbami przywrócenia ruchu jednokierunkowego na odcinku ul. Reymonta.

PDF88. interp. M. Jaworska-Żurawska - 21.01.2019 r..pdf
 

21.01.2019 r. 05.02.2019 r. PDF88. odp. M. Jaworska-Żurawska - 05.02.2019 r..pdf
 
89. Pani Bogumiła Nowak

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących powstania Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Przemyślu.

PDF89. interp. B. Nowak - 21.01.2019 r..pdf
 

21.01.2019 r. 29.01.2019 r. PDF89. odp. B. Nowak - 29.01.2019 r..pdf
 
90. Pani Bogumiła Nowak

W sprawie rozważenia możliwości przywrócenia punktu informacji o rozkładzie jazdy pociągów na Dworcu Głównym PKP
w Przemyślu.

PDF90. interp. B. Nowak - 21.01.2019 r..pdf
 

21.01.2019 r. 01.02.2019 r. PDF90. odp. B. Nowak - 01.02.2019 r..pdf
 
91. Pani Monika Jaworska-Żurawska

W sprawie budowy Aktywnego Przejścia dla Pieszych.

PDF91. interp. M. Jawroska-Żurawska - 21.01.2019 r..pdf
 

21.01.2019 r.

31.01.2019 r.
18.02.2019 r.

PDF91. odp. M. Jaworska-Żurawska - 31.01.2019 r..pdf

PDF91. odp. M. Jaworska-Żurawska - 31.01.2019 r..pdf
 

92. Pan Tomasz Schabowski

W sprawie wsparcia finansowego dla Klubu Sportowego MKS Polonia.

PDF92. interp. T. Schabowski - 21.01.2019 r..pdf
 

21.01.2019 r. 29.01.2019 r. PDF92. odp. T. Schabowski - 29.01.2019 r..pdf
 
93. Pan Tomasz Schabowski

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej realizacji zadania budowy centrum rekreacyjno-wypoczynkowego na terenie byłej siedziby Przedszkola Nr 12.

PDF93. interp. T. Schabowski - 21.01.2019 r..pdf
 

21.01.2019 r. 28.01.2019 r. PDF93. odp. T. Schabowski - 28.01.2019 r..pdf
 
94. Pan Tomasz Schabowski

W sprawie zimowego utrzymania chodników na ulicach: Opalińskiego
i Boruty Spiechowicza.

PDF94. interp. T. Schabowski - 21.01.2019 r..pdf
 

21.01.2019 r. 05.02.2019 r. PDF94. odp. T. Schabowski - 05.02.2019 r..pdf
 
95. Pan Tomasz Schabowski

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej działalności zespołu
ds. przeprowadzenia reformy oświaty
w przemyskich placówkach oświatowych.

PDF95. interp. T. Schabowski - 21.01.2019 r..pdf
 

21.01.2019 r. 31.01.2019 r. PDF95. odp. T. Schabowski - 31.01.2019 r..pdf
 
96. Pan Tomasz Schabowski

W sprawie udzielenia informacji nt. programu wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży
w Przemyślu.

PDF96. interp. T. Schabowski - 21.01.2019 r..pdf
 

21.01.2019 r. 01.02.2019 r. PDF96. odp. T. Schabowski - 01.02.2019 r..pdf
 
97. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie przejścia dla pieszych w pobliżu skrzyżowania ulic: Glazera
i Św. Jana.

PDF97. interp. P. Zastrowski - 23.01.2019 r..pdf
 

23.01.2019 r. 31.01.2019 r.
05.02.2019 r.
18.02.2019 r.

PDF97. odp. P. Zastrowski - 31.01.2019 r..pdf

PDF97.1. odp. P. Zastrowski - 05.02.2019 r..pdf

PDF97. odp. P. Zastrowski - 18.02.2019 r..pdf
 

98. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie możliwości przebudowy schodów oraz wyznaczenia miejsca dla osób niepełnosprawnych na parkingu przy ul. Glazera 10.

PDF98. interp. P. Zastrowski - 23.01.2019 r..pdf
 

23.01.2019 r. 31.01.2019 r.
01.02.2019 r.
14.02.2019 r.

PDF98. odp. P. Zastrowski - 31.01.2019 r..pdf

PDF98.1. odp. P. Zastrowski - 01.02.2019 r..pdf

PDF98.2. odp. P. Zastrowski - 14.02.2019 r..pdf
 

 

99. Pan Dariusz Lasek

W sprawie zbadania potencjalnego zagrożenia ekologicznego.

PDF99. interp. D. Lasek - 23.01.2019 r..pdf
 

23.01.2019 r. 01.02.2019 r. PDF99. odp. D. Lasek - 01.02.2019 r..pdf
 
100. Pan Marcin Kowalski

W sprawie wykonania drogi dojazdowej do amfiteatru na Zniesieniu w Przemyślu.

JPEG100. interp. M. Kowalski - 24.01.2019 r..jpeg
 

24.01.2019 r.

01.02.2019 r.
21.02.2019 r.

PDF100. odp. M. Kowalski - 01.02.2019 r..pdf

PDF100.1. odp. M. Kowalski - 21.02.2019 r..pdf
 

101. Pan Maciej Kamiński

W sprawie podjęcia ostatecznej decyzji, dotyczącej dalszego funkcjonowania budynku po byłym Gimnazjum Nr 5
w Przemyślu.

PDF101. interp. M. Kamiński - 25.01.2019 r..pdf
 

25.01.2019 r. 11.01.2019 r. PDF101. odp. M. Kamiński - 11.02.2019 r..pdf
 
102. Pan Maciej Kamiński

W sprawie rozwiązanie problemu, związanego
z niebezpiecznym wyjazdem z podwórka przy
ul. Dworskiego 16.

PDF102. interp. M. Kamiński - 25.01.2019 r..pdf
 

25.01.2019 r. 31.01.2019 r.
18.02.2019 r.

PDF102. M. Kamiński - 31.01.2019 r..pdf

PDF102. odp. M. Kamiński - 18.02.2019 r..pdf
 

103. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących rozbudowy wyjazdu
z ul. Dolińskiego oraz kosztów z tym związanych.

PDF103. interp. M. Kamiński - 31.01.2019 r..pdf
 

31.01.2019 r. 12.02.2019 r. PDF103. odp. M. Kamiński - 12.02.2019 r..pdf
 
104. Pan Maciej Kamiński

W sprawie rozważenia możliwości zlikwidowania tymczasowego przejścia dla pieszych na
ul. Goszczyńskiego.

PDF104. interp. M. Kamiński - 31.01.2019 r..pdf
 

31.01.2019 r. 12.02.2019 r. PDF104. odp. M. Kamiński - 12.02.2019 r..pdf
 
105. Pani Monika Jaworska-Żurawska

W sprawie rozwiązania problemu, związanego
z ruchem drogowym oraz miejscami parkingowymi - po konsultacji
z mieszkańcami osiedla, spółdzielnią mieszkaniową oraz właściwym merytorycznie wydziałem Urzędu Miejskiego.

PDF105. interp. M. Jaworska-Żurawska - 31.01.2019 r..pdf
 

31.01.2019 r. 14.02.2019 r. PDF105. odp. M. Jaworska-Żurawska - 14.02.2019 r..pdf
 
106. Pan Grzegorz Hayder

W sprawie zobowiązania wykonawcy modernizacji
ul. Wysockiego do utrzymania porządku
w terenie objętym inwestycją.

JPEG106. interp. G. Hayder - 04.02.2019 r..jpeg
JPEG106.1. interp. G. Hayder - 04.02.2019 r..jpeg
 

04.02.2019 r. 14.02.2019 r. PDF106. odp. G. Hayder - 14.02.2019 r..pdf
 
107. Pani Monika Różycka

W sprawie uruchomienia usługi "Biblioteki Mobilnej".

PDF107. interp. M. Różycka - 01.02.2019 r...pdf
 

01.02.2019 r. 13.02.2019 r. PDF107. odp. M. Różycka - 13.02.2019 r..pdf
 
108. Pani Monika Różycka

W sprawie nadania nazwy dla zespołu trakcyjnego,
w związku z planowanym uruchomieniem bezpośredniego połączenia kolejowego
Przemyśl - Praga.

PDF108. interp. M. Różycka - 01.02.2019 r..pdf
 

01.02.2019 r. 13.02.2019 r. PDF108. odp. M. Różycka - 13.02.2019 r..pdf
 
109. Pan Grzegorz Hayder

W sprawie składów rad nadzorczych TBS sp. z o.o.
i PARR SA.

JPEG109. interp. G. Hayder - 29.01.2019 r..jpeg
 

29.01.2019 r. 06.02.2019 r. PDF109. odp. G. Hayder - 06.02.2019 r..pdf
 
110. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, czy planowane jest instalowanie nowego oświetlenia na terenie miasta.

PDF110. interp. M. Kamiński - 04.02.2019 r..pdf
 

04.02.2019 r. 21.02.2019 r. PDF110. odp. M. Kamiński - 21.02.2019 r..pdf
 
111. Pan Maciej Kamiński

W sprawie podjęcia działań, mających na celu zwiększenie widoczności na przejściu dla pieszych przy ul. Glazera.

PDF111. interp. M. Kamiński - 04.02.2019 r..pdf
 

04.02.2019 r. 18.02.2019 r. PDF111. odp. M. Kamiński - 18.02.2019 r..pdf
 
112. Pan Tomasz Leszczyński

W sprawie poprawy bezpieczeństwa wyjazdu
z parkingu, mieszczącego się przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
(ul. Dworskiego 98).

PDF112. interp. T. Leszczyński - 04.02.2019 r..pdf
 

04.02.2019 r. 14.02.2019 r. PDF112. odp. T. Leszczyński - 14.02.2019 r..pdf
 
113.

Pan Tomasz Leszczyński

Pan Andrzej Zapałowski

W sprawie:
1. udzielenia informacji, dotyczących planów remontu
ul. Zakopiańskiej,
2. usytuowania przejścia dla pieszych oraz remontu odcinka drogi na
ul. Krakowskiej,
3. zmiany organizacji ruchu na ul. Bukowej,
4. rewitalizacji Parku na Lipowicy.

PDF113. interp. A. Zapałowski+T. Leszczyński - 04.02.2019 r..pdf
 

04.02.2019 r. 20.02.2019 r. PDF113. odp. A. Zapałowski - 20.02.2019 r..pdf
PDF113. odp. T. Leszczyński - 20.02.2019 r..pdf
 
114. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej ilości etatów i kształtowania się wynagrodzeń w Miejskim Domu Pomocy Społecznej.

PDF114. interp. P. Zastrowski - 05.02.2019 r..pdf
 

05.02.2019 r. 12.02.2019 r. PDF114. odp. P. Zastrowski - 12.02.2019 r..pdf
 
115. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie udzielenia dodatkowych informacji odnośnie ul. Skorupki.

PDF115. interp. P. Zastrowski - 06.02.2019 r..pdf
 

06.02.2019 r.    
116. Pan Tomasz Leszczyński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej zatrudnienia radnego.

PDF116. interp. T. Leszczyński - 06.02.2019 r..pdf
 

06.02.2019 r. 13.02.2019 r. PDF116. odp. T. Leszczyński - 13.02.2019 r..pdf
 
117. Pani Monika Jaworska-Żurawska

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej liczby pracowników
w wieku emerytalnym
i przedemerytalnym oraz wysokości ich wynagrodzeń.

PDF117. interp. M. Jaworska-Żurawska - 08.02.2019 r..pdf
 

08.02.2019 r. 20.02.2019 r. JPEG117. odp. M. Jaworska-Żurawska - 20.02.2019 r. - 1.jpeg
JPEG117. odp. M. Jaworska-Żurawska - 20.02.2019 r. - 2.jpeg
JPEG117. odp. M. Jaworska-Żurawska - 20.02.2019 r. - 3.jpeg
JPEG117. odp. M. Jaworska-Żurawska - 20.02.2019 r. - 4.jpeg
JPEG117. odp. M. Jaworska-Żurawska - 20.02.2019 r. - 5.jpeg
 
118. Pani Monika Jaworska-Żurawska

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej wysokości
i liczby podwyżek oraz premii, wypłaconych pracownikom wszystkich szczebli Urzędu Miejskiego
w Przemyślu w okresie od stycznia do listopada 2018 roku.

PDF118. interp. M. Jaworska-Żurawska - 08.02.2019 r..pdf
 

08.02.2019 r. 22.02.2019 r. PDF118. odp. M. Jaworska-Żurawska - 22.02.2019 r..pdf
 
119. Pan Maciej Kamiński

W sprawie utworzenia przejścia dla pieszych na
ul. Grunwaldzkiej,
w obrębie skrzyżowania -
Os. Kmiecia
- pętla autobusowa,
w kierunku ul. Węgierskiej (ponowna).

PDF119. interp. M. Kamiński - 11.02.2019 r..pdf
 

11.02.2019 r. 21.02.2019 r. PDF119. odp. M. Kamiński - 21.02.2019 r..pdf
 
120. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej finansów miasta od 2002 do 2018 roku.

PDF120. interp. M. Kamiński - 11.02.2019 r..pdf
 

11.02.2019 r. 21.02.2019 r. PDF120. odp. M. Kamiński - 21.02.2019 r..pdf
 
121. Pan Tomasz Leszczyński

W sprawie podjęcia interwencji, związanej
z wyjazdem z Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego Nr 1, przy
ul. Dworskiego 100.

PDF121. interp. T. Leszczyński - 11.02.2019 r..pdf
 

11.02.2019 r. 21.02.2019 r. PDF121. odp. T. Leszczyński - 21.02.2019 r..pdf
 
122. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej ilości etatów, wysokości oraz ilości udzielonych podwyżek i premii, audytu oraz strat wody w sieci wodociągowej
w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji
w Przemyślu.

PDF122. interp. P. Zastrowski - 12.02.2019 r..pdf
 

12.02.2019 r. 22.02.2019 r. PDF122. odp. P. Zastrowski - 22.02.2019 r..pdf
 
123. Pan Maciej Kamiński

W sprawie rozwiązania problemu, związanego
z niebezpiecznym wyjazdem z podwórka przy
ul. Dworskiego 16 (ponowna).

PDF123. interp. M. Kamiński - 14.02.2019 r..pdf
 

14.02.2019 r. 21.02.2019 r. PDF123. odp. M. Kamiński - 21.02.2019 r..pdf
 
124. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących rozbudowy wyjazdu
z ul. Dolińskiego oraz kosztów z tym związanych (ponowna).

PDF124. interp. M. Kamiński - 14.02.2019 r..pdf
 

14.02.2019 r.    
125. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie rozważenia możliwości wygospodarowania kilku mieszkań
z zasobów Gminy Miejskiej Przemyśl, przeznaczonych dla usamodzielniających się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze
i rodziny zastępcze.

PDF125. interp. P. Zastrowski - 14.02.2019 r..pdf
 

14.02.2019 r.    
126. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie przedstawienia zestawienia nieruchomości, wchodzących w skład Gminy Miejskiej Przemyśl,
w całości, bądź częściowo zwolnionych z podatków (od nieruchomości, rolnego i leśnego).

PDF126. interp. P. Zastrowki - 15.02.2019 r..pdf
 

15.02.2019 r.    
127. Pani Monika Jaworska-Żurawska

W sprawie utwardzenia krótkiego odcinka drogi, pomiędzy budynkami przy
ul. Rokitniańskiej 5
i ul. Rokitniańskiej 7.

JPEG127. interp. M. Jaworska-Żurawska - 18.02.2019 r..jpeg
JPEGzał. 1. do 127..jpeg
JPEGzał. 2. do 127..jpeg
 

18.02.2019 r.    
128. Pan Grzegorz Hayder

W sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania, związane z artykułem
w "Gazecie Wyborczej".

JPEG128.1. interp. G. Hayder - 18.02.2019 r..jpeg
JPEG128.2. interp. G. Hayder - 18.02.2019 r..jpeg
 

18.02.2019 r.    
129. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie przedstawienia informacji, dotyczących zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Urzędzie Miejskim
i podległych mu jednostkach organizacyjnych.

PDF129. interp. A. Berestecki - 18.02.2019 r..pdf
 

18.02.2019 r.    
130. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie przekazania środków finansowych od prywatnego sponsora na wykonanie barierki przy schodach prowadzących
z Rynku
w kierunku ul. Fredry.

PDF130. interp. A. Berestecki - 18.02.2019 r..pdf
 

18.02.2019 r.    
131. Pan Grzegorz Hayder

W sprawie zgody na umieszczenie materiałów wyborczych w pasie drogowym.

JPEG131. interp. G. Hayder - 20.02.2019 r..jpeg
JPEG131.1. interp. G. Hayder - 20.02.2019 r..jpeg
 

20.02.2019 r.    


sporządziła: Alicja Kołcz
Kancelaria Rady Miejskiej
i Współpracy z Zarządami Osiedli
Urząd Miejski w Przemyślu

 

Metryczka
 • wytworzono:
  29-11-2018
  przez: Paweł Chmiel
 • opublikowano:
  29-11-2018 13:31
  przez: Paweł Chmiel
 • zmodyfikowano:
  22-02-2019 15:20
  przez: Alicja Kołcz
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 5463
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×