Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr interpelacji i zapytań Radnych Rady Miejskiej w Przemyślu VIII kadencji (lata 2018/2019) – kierowanych do Prezydenta Miasta Przemyśla oraz udzielonych odpowiedzi.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506), która w art. 24 ust. 3 – 7 stanowi, że:

3.  W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta.
4.  Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
5.  Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust. 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
6.  Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.
7.  Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Kancelaria Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli tut. Urzędu Miejskiego, realizując obowiązek ustawowy udostępnia – Rejestr interpelacji i zapytań Radnych Rady Miejskiej w Przemyślu VIII kadencji (2018–2023) – kierowanych do Prezydenta Miasta Przemyśla oraz udzielonych odpowiedzi:

1. w Biuletynie Informacji Publicznej (menu: Rada Miejska – Rejestr interpelacji i zapytań Radnych);
2. na stronie internetowej miasta: www.przemysl.pl;
3. oraz do wglądu w Kancelarii Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli – pok. nr 7, I piętro.

 
 

Lp.

Imię
i nazwisko
radnego

Treść interpelacji/zapytania kierowanej do
Prezydenta Miasta Przemyśla
(skan – pdf.)

Data złożenia interpelacji / zapytania
(według daty wpływu do Kancelarii Ogólnej
Urzędu Miejskiego)

Termin załatwienia
sprawy

Treść udzielonej przez
Prezydenta Miasta Przemyśla
(lub osobę przez niego wyznaczoną) odpowiedzi na interpelację / zapytanie
(skan – pdf.)

1.

Pani Grażyna Stojak

W sprawie ufundowania nowej płyty nagrobnej
śp. artysty plastyka
p. Edwarda Kmiecika

PDF1. G. Stojak - 23.11.2018 r..pdf (1,29MB)

23.11.2018 r.

07.12.2018 r.

PDF1. odp. G. Stojak - 07.12.2018 r..pdf (245,65KB)

2.

Pan Robert Bal

W sprawie przekazania laptopów użytkowanych przez radnych VII kadencji przemyskim szkołom podstawowym.

PDF2. R. Bal - 23.11.2018 r..pdf (174,48KB)

23.11.2018 r.

29.11.2018 r.

PDF2. R. Bal - 29.11.2018 r..pdf (229,21KB)

3.

Pani Monika Jaworska-Żurawska

W sprawie wyznaczenia miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej
– ul. Reymonta.

PDF3. M. Jaworska-Żurawska - 27.11.2018 r..pdf (203,03KB)

28.11.2018 r.

17.12.2018 r.

PDF3. odp. M. Jaworska-Żurawska - 17.12.2018 r..pdf (222,28KB)

4.

Pan Andrzej Berestecki

W sprawie uprawnień radnego, wynikających
z wykonywania mandatu.

PDF4. A. Berestecki - 28.11.2018 r..pdf (535,94KB)

28.11.2018 r.

04.01.2019 r.

PDF04. odp. A. Berestecki - 04.01.2019 r..pdf (633,47KB)
 

5. Pan Maciej Kamiński

W sprawie uruchomienia stałych kursów autobusów, obejmujących przystanek przy cmentarzu na Zasaniu.

PDF5. M. Kamiński - 04.12.2018 r..pdf (254,36KB)

04.12.2018 r. 18.12.2018 r. PDF5. odp. M. Kamiński - 18.12.2018 r..pdf (225,51KB)
 
6. Pan Maciej Kamiński

W sprawie dokonania przeglądu stanu technicznego przystanków autobusowych (ew. ich naprawa).

PDF6. M. Kamiński - 04.12.2018 r..pdf (267,81KB)

04.12.2018 r. 18.12.2018 r. PDF6. odp. M. Kamiński - 18.12.2018 r..pdf (797,76KB)
 
7. Pan Maciej Kamiński

W sprawie wyznaczenia miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej
– ul. Glazera.

PDF7. M. Kamiński - 04.12.2018 r..pdf (230,09KB)

04.12.2018 r. 18.12.2018 r.

PDF7a. odp. M. Kamiński - 06.12.2018 r..pdf (221,88KB)

PDF7b. odp. M Kamiński - 18.12.2018 r..pdf (351,91KB)
 

8. Pan Grzegorz Hayder

W sprawie danych liczbowych, dotyczących dzieci i młodzieży
w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Przemyśl
.

PDF8. G. Hayder - 06.12.2018 r..pdf (295,53KB)

06.12.2018 r. 13.12.2018 r. PDF8. odp. G. Hayder - 13.12.2018 r..pdf (239,07KB)
 
9.   Pan Janusz Zapotocki

W sprawie utworzenia przystanku autobusowego
na żądanie – na wysokości ul. Krakusa.

PDF9. J. Zapotocki - 06.12.2018 r..pdf (200,61KB)

06.12.2018 r. 20.12.2018 r. PDF9. odp. J. Zapotocki - 20.12.2018 r..pdf (297,91KB)
 
10. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie zabezpieczenia środków finansowych na remont i budowę
ul. Goszczyńskiego (wyszczególniony odcinek).

PDF10. A. Berestecki - 10.12.2018 r..pdf (609,01KB)
 

10.12.2018 r. 09.01.2019 r. PDF10. odp. A. Berestecki - 09.01.2019 r..pdf (463,64KB)
 
11. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie zabezpieczenia środków finansowych na remont ul. Grochowskiej
(wyszczególniony odcinek).

PDF11. A. Berestecki - 10.12.2018 r..pdf (625,37KB)

10.12.2018 r. 09.01.2019 r. PDF11. odp. A. Berestecki - 09.01.2019 r..pdf (450,49KB)
 
12. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie zabezpieczenia środków finansowych na remont
ul. Poniatowskiego.

PDF12. A. Berestecki - 10.12.2018 r..pdf (569,84KB)

10.12.2018 r. 09.01.2019 r. PDF12. odp. A. Berestecki - 09.01.2019 r..pdf (419,18KB)
 
13. Pani Ewa Sawicka

W sprawie podjęcia działań, w związku
z niszczeniem przez inwestora - jezdni
i chodnika na
ul. Goszczyńskiego.

PDF13. E. Sawicka - 10.12.2018 r..pdf (440,12KB)

10.12.2018 r. 04.01.2019 r. PDF13. odp. E. Sawicka - 04.01.2019 r..pdf (350,87KB)
 
14. Pani Monika Jaworska-Żurawska

W sprawie przywrócenia ruchu jednokierunkowego na odcinku ul. Reymonta.

PDF14. M. Jaworska-Żurawska - 03.12.2018 r..pdf (264,11KB)

03.12.2018 r. 12.12.2018 r. PDF14. odp. M. Jaworska-Żurawska - 12.12.2018 r..pdf (211,07KB)
 
15. Pani Grażyna Stojak

W sprawie uczczenia
śp. poety p. Zbigniewa Herberta.

PDF15. G.Stojak - 12.12.2018 r..pdf (391,74KB)

12.12.2018 r.

17.12.2018 r.
04.01.2019 r.

PDF15. odp. G. Stojak - 17.12.2018 r..pdf (206,36KB)

PDF15.1. odp. G. Stojak - 04.01.2019 r..pdf (370,27KB)
 

16. Pan Grzegorz Hayder

W sprawie przebudowy przejść dla pieszych.

PDF16. interp. G. Hayder - 13.12.2018 r..pdf (325,41KB)
 

13.12.2018 r. 21.12.2018 r. PDF16. odp. G. Hayder - 21.12.2018 r..pdf (269,31KB)
 
17. Pan Marcin Kowalski

W sprawie przekazania grafików udostępniania obiektów sportowych.

PDF17. interp. M. Kowalski - 14.12.2018 r..pdf (234,69KB)
 

14.12.2018 r. 04.01.2019 r. PDF17. odp. M. Kowalski - 04.01.2019 r..pdf (4,12MB)
 
18. Pan Marcin Kowalski

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących wsparcia udzielonego klubom i stowarzyszeniom sportowym przez spółki miejskie w 2018 r.

PDF18. interp. M. Kowalski - 14.12.2018 r..pdf (204,01KB)
 

14.12.2018 r.

04.01.2019 r.

PDF18. odp. M. Kowalski - 04.01.2019 r..pdf (2,08MB)
 
19. Pan Marcin Kowalski

W sprawie rozliczeń
z porozumień zawartych między Przemyskim Ośrodkiem Sportu
i Rekreacji a Gminą Miejską Przemyśl,
w zakresie udostępniania obiektów
sportowo-rekreacyjnych
w 2018 r.

PDF19. interp. M. Kowalski - 14.12.2018 r..pdf (208,91KB)
 

14.12.2018 r. 03.01.2019 r. PDF19. odp. M. Kowalski - 03.01.2019 r..pdf (6,65MB)
 
20. Pan Maciej Kamiński

W sprawie zabezpieczenia ścieżki rowerowej na odcinku
kładka - Prałkowce.

PDF20. interp. M. Kamiński - 14.12.2018 r..pdf (239,77KB)
 

14.12.2018 r. 03.01.2019 r. PDF20. odp. M. Kamiński - 03.01.2019 r..pdf (197,79KB)
 
21. Pan Maciej Kamiński

W sprawie przeniesienia filii Biblioteki Publicznej, mieszczącej się przy
ul. Św. Jana.

PDF21. interp. M. Kamiński - 14.12.2018 r..pdf (246,29KB)
 

14.12.2018 r. 27.12.2018 r. PDF21. odp. M. Kamiński - 27.12.2018 r..pdf (467,77KB)
 
22. Pan Maciej Kamiński

W sprawie skoordynowania rocznego kalendarza imprez.

PDF22. interp. M. Kamiński - 14.12.2018 r..pdf (257,69KB)
 

14.12.2018 r. 31.12.2018 r. PDF22. odp. M. Kamiński - 31.12.2018 r..pdf (380,39KB)
 
23. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie ustawienia barierki przy schodach prowadzących z Rynku
w kierunku ul. Fredry.

PDF23. interp. A. Berestecki - 20.12.2018 r..pdf (367,40KB)
 

20.12.2018 r.

07.01.2019 r.
21.01.2019 r.

15.05.2019 r.

PDF23. odp. A. Berestecki - 07.01.2019 r..pdf (307,31KB)
PDF23.1. odp. A. Berestecki - 21.01.2019 r..pdf (2,10MB)
PDF23. odp. A. Berestecki - 15.05.2019 r.pdf (270,12KB)

 
24. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie zatrudniania osób niepełnosprawnych.

PDF24. interp. A. Berestecki - 20.12.2018 r..pdf (663,83KB)
 

20.12.2018 r. 03.01.2019 r. PDF24. odp. A. Berestecki - 03.01.2019 r..pdf (564,98KB)
 
25. Pan Marcin Kowalski

W sprawie zadaszenia przystanku przy
ul. Węgierskiej.

PDF25. interp. M. Kowalski - 20.12.2018 r..pdf (196,43KB)
 

20.12.2018 r. 04.01.2019 r. PDF25. odp. M. Kowalski - 04.01.2019 r..pdf (229,48KB)
 
26. Pan Marcin Kowalski

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej budynku i terenu po Przedszkolu Miejskim Nr 12
przy ul. Dolińskiego.

PDF26. interp. M. Kowalski - 20.12.2018 r..pdf (182,50KB)
 

20.12.2018 r. 04.01.2019 r. PDF26. odp. M. Kowalski - 04.01.2019 r..pdf (182,68KB)
 
27. Pan Marcin Kowalski

W sprawie odśnieżania
ul. Narutowicza.

PDF27. interp. M. Kowalski - 20.12.2018 r..pdf (226,34KB)
 

20.12.2018 r. 08.01.2019 r. PDF27. odp. M. Kowalski - 08.01.2019 r..pdf (344,45KB)
 
28. Pan Marcin Kowalski

W sprawie rozliczenia przyznanej dotacji dla Stowarzyszenia
Gim Basket 2.

PDF28. interp. M. Kowalski - 20.12.2018 r..pdf (190,71KB)
 

20.12.2018 r. 11.01.2019 r. PDF28. odp. M. Kowalski - 11.01.2019 r..pdf (1,16MB)
 
29. Pan Marcin Kowalski

W sprawie ustawienia znaków drogowych, mających poprawić bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych przy ul. Piłsudskiego.

PDF29. interp. M. Kowalski - 20.12.2018 r..pdf (175,37KB)
 

20.12.2018 r. 28.12.2018 r.
21.01.2019 r.
PDF29. odp. M. Kowalski - 28.12.2018 r..pdf (236,23KB)
PDF29.1. odp. M. Kowalski - 21.01.2019 r..pdf (238,22KB)


 
30. Pan Marcin Kowalski

W sprawie stosowania mobbingu
w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej
w Przemyślu.

PDF30. interp. M. Kowalski - 20.12.2018 r..pdf (196,99KB)
 

20.12.2018 r.

03.01.2019 r.

PDF30. odp. M. Kowalski - 03.01.2019 r..pdf (3,11MB)
 
31. Pan Marcin Kowalski

W sprawie naprawy szkód powstałych na elewacjach budynków objętych nadzorem Konserwatora Zabytków, w czasie prowadzonej kampanii wyborczej.

PDF31. interp. M. Kowalski - 20.12.2018 r..pdf (201,15KB)
 

20.12.2018 r. 04.01.2019 r. PDF31. odp. M. Kowalski - 04.01.2019 r..pdf (367,18KB)
 
32. Pan Marcin Kowalski

W sprawie zatrudnienia na umowę
o pracę w Urzędzie Miejskim
oraz spółkach miejskich.

PDF32. interp. M. Kowalski - 20.12.2018 r..pdf (177,28KB)
 

20.12.2018 r. 03.01.2019 r. PDF32. odp. M. Kowalski - 03.01.2019 r..pdf (691,39KB)

 
33. Pan Maciej Kamiński

W sprawie przeglądu przystanków autobusowych.

PDF33. interp. M. Kamiński - 27.12.2018 r..pdf (190,84KB)
 

27.12.2018 r. 11.01.2019 r. PDF33. odp. M. Kamiński - 11.01.2019 r..pdf (198,90KB)
 
34. Pan Maciej Kamiński

W sprawie utworzenia przejścia dla pieszych na
ul. Grunwaldzkiej, w obrębie skrzyżowania - Os. Kmiecia
- pętla autobusowa,
w kierunku ul. Węgierskiej.

PDF34. interp. M. Kamiński - 28.12.2018 r..pdf (266,06KB)
 

28.12.2018 r. 04.01.2019 r.
21.01.2019 r.
PDF34. odp. M. Kamiński - 04.01.2019 r..pdf (234,76KB)
PDF34.1. odp. M. Kamiński - 21.01.2019 r..pdf (390,83KB)


 
35. Pan Maciej Kamiński

W sprawie zwiększenia widoczności na przejściu dla pieszych przy ul. Glazera,
w pobliżu kościoła Salezjanów.

PDF35. interp. M. Kamiński - 28.12.2018 r..pdf (271,82KB)
 

28.12.2018 r. 15.01.2019 r. PDF35. odp. M. Kamiński - 15.01.2019 r..pdf (229,81KB)
 
36. Pan Maciej Kamiński

W sprawie przeglądu stanu ławek na terenie miasta.

PDF36. interp. M. Kamiński - 28.12.2018 r..pdf (253,12KB)
 

28.12.2018 r. 08.01.2019 r. PDF36. odp. M. Kamiński - 08.01.2019 r..pdf (227,32KB)
 
37. Pani Monika Różycka

W sprawie uzupełnienia inskrypcji na cokole pomnika Św. Jana Pawła II, mieszczącego się na Placu Niepodległości w Przemyślu.

PDF37. interp. M. Różycka - 28.12.2018 r..pdf (692,74KB)
 

28.12.2018 r.

10.01.2019 r.
05.03.2019 r.

PDF37. odp. M. Różycka.pdf (223,71KB)
JPEGzałącznik - 37..jpeg (90,50KB)

PDF37.1. odp. M. Różycka - 05.03.2019 r..pdf (377,05KB)
 

38. Pan Daniel Dryniak

W sprawie zabezpieczenia środków finansowych na remont nawierzchni
ul. Dekerta.

PDF38. interp. D. Dryniak - 28.12.2018 r..pdf (400,42KB)
 

28.12.2018 r. 15.01.2019 r. PDF38. odp. D. Dryniak - 15.01.2019 r..pdf (348,60KB)
 
39. Pani Monika Różycka

W sprawie zabezpieczenia środków finansowych na remont chodnika przy
ul. Tarnawskiego.

PDF39. interp. M. Różycka - 28.12.2018 r..pdf (281,53KB)
 

28.12.2018 r. 15.01.2019 r. PDF39. odp. M. Różycka - 15.01.2019 r..pdf (235,43KB)
 
40. Pan Daniel Dryniak

W sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania, dotyczące wynagrodzenia Prezydenta Miasta Przemyśla.

PDF40. interp. D. Dryniak - 28.12.2018 r..pdf (1,46MB)
 

28.12.2018 r. 10.01.2019 r. PDF40. odp. D. Dryniak - 10.01.2019 r..pdf (451,61KB)
 
41. Pan Daniel Dryniak

W sprawie utrzymania ruchu dwukierunkowego, pomiędzy ulicami: Bogusławskiego
i Konopnickiej.

PDF41. interp. D. Dryniak - 28.12.2018 r..pdf (694,44KB)
 

28.12.2018 r. 11.01.2019 r. PDF41. odp. D. Dryniak - 11.01.2019 r..pdf (276,92KB)
 
42. Pani Monika Jaworska-Żurawska

W sprawie wyznaczenia miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej
– ul. Reymonta (ponowna).

PDF42. interp. M. Jaworska-Żurawska - 31.12.2018 r..pdf (227,58KB)
 

31.12.2018 r. 21.01.2019 r. PDF42. odp. M. Jaworska-Żurawska.pdf (320,04KB)
 
43. Pani Monika Jaworska-Żurawska

W sprawie przeprowadzenia remontów dróg przy ulicach: Piaskowej, Siennej, Przekopanej oraz Przerwy
+ oświetlenie ulic: Piaskowej
i Przerwy.

PDF43. interp. M. Jaworska-Żurawska - 31.12.2018 r..pdf (504,81KB)
 

31.12.2018 r. 16.01.2019 r.
31.01.2019 r.

PDF43. odp. M. Jaworska-Żurawska - 16.01.2019 r..pdf (236,43KB)

PDF43.1. odp. M. Jaworska-Żurawska - 31.01.2019 r..pdf (1,41MB)
 

44. Pan Dariusz Lasek

W sprawie modernizacji sieci internetowej obsługującej system eSesja, służącej do transmisji oraz prowadzenia obrad Rady Miejskiej.

PDF44. interp. D. Lasek - 31.12.2018 r..pdf (224,39KB)
 

31.12.2018 r. 04.01.2019 r. PDF44. odp. D. Lasek - 04.01.2019 r..pdf (379,62KB)
 
45. Pan Dariusz Lasek

W sprawie zimowego utrzymania oraz modernizacji chodnika przy
ul. Chłopickiego.
JPEG45. interp. D. Lasek - 31.12.2018 r..jpeg (110,00KB)

 

31.12.2018 r. 14.01.2019 r. PDF45. odp. D. Lasek - 14.01.2019 r..pdf (329,98KB)
 
46. Pan Grzegorz Hayder

W sprawie złożenia wniosku przez PWiK do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w kwestii rozszerzenia zakresu zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej
 i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemyśla".

PDF46. interp. G. Hayder - 02.01.2019 r..pdf (302,35KB)
 

02.01.2019 r.

11.01.2019 r.
25.01.2019 r.

PDF46. odp. G. Hayder - 11.01.2019 r..pdf (618,54KB)

PDF46.1. odp. G. Hayder - 25.01.2019 r..pdf (242,48KB)
 

47. Pan Marcin Kowalski

W sprawie udzielenia odpowiedzi nt. dotacji przyznanych klubom
i stowarzyszeniom sportowym w 2018 r.

PDF47. interp. M. Kowalski - 02.01.2019 r..pdf (194,74KB)
 

02.01.2019 r. 09.01.2019 r. PDF47. odp. M. Kowalski - 09.01.2019 r..pdf (1,05MB)
 
48. Pan Marcin Kowalski

W sprawie udzielenia odpowiedzi nt. dotacji przyznanych w 2018 r.
z Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

PDF48. interp. M. Kowalski - 02.01.2019 r..pdf (195,94KB)
 

02.01.2019 r. 09.01.2019 r. PDF48. odp. M. Kowalski - 09.01.2019 r..pdf (1,11MB)
 
49. Pan Janusz Zapotocki

W sprawie udrożnienia przejścia na międzynarodowy peron nr 5 na dworcu kolejowym
w Przemyślu.

PDF49. interp. J. Zapotocki - 02.01.2019 r..pdf (451,68KB)
 

02.01.2019 r.

10.01.2019 r.
31.01.2019 r.

 

PDF49. odp. J. Zapotocki - 10.01.2019 r..pdf (1,49MB)

PDF49.1. odp. J. Zapotocki - 31.01.2019 r..pdf (853,47KB)
 


 

50. Pan Mirosław Majkowski

W sprawie wysokości czynszów płaconych przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

PDF50. interp. M. Majkowski - 03.01.2019 r..pdf (322,18KB)
 

03.01.2019 r. 16.01.2019 r. PDF50. odp. M. Majkowski - 16.01.2019 r..pdf (3,06MB)
 
51. Pan Maciej Kamiński

W sprawie przychodu jaki osiągnie Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Przemyślu po podwyżkach cen.

PDF51. interp. M. Kamiński - 04.01.2019 r..pdf (246,02KB)
 

04.01.2019 r. 21.01.2019 r. PDF51. odp. M. Kamiński - 21.01.2019 r..pdf (418,35KB)
 
52. Pan Maciej Kamiński

W sprawie bezpłatnego korzystania przez stowarzyszenia i szkoły
z obiektów Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu.

PDF52. interp. M. kamiński - 04.01.2019 r..pdf (171,05KB)
 

04.01.2019 r. 21.01.2019 r.
04.02.2019 r.

PDF52. odp. M. Kamiński - 21.01.2019 r..pdf (1,04MB)

PDF52.1. odp. M. Kamiński - 04.02.2019 r..pdf (1,55MB)
 

53. Pan Maciej Kamiński

W sprawie audytu sieci komunikacji miejskiej oraz rozkładów jazdy autobusów miejskich.

PDF53. interp. M. Kamiński - 04.01.2019 r..pdf (233,63KB)
 

04.01.2019 r. 21.01.2019 r. PDF53. odp. M. Kamiński - 21.01.2019 r..pdf (311,64KB)
 
54. Pan Maciej Kamiński

W sprawie remontu
ul. Bełwińskiej.

PDF54. interp. M. Kamiński - 04.01.2019 r..pdf (271,08KB)
 

04.01.2019 r. 16.01.2019 r. PDF54. odp. M. Kamiński - 16.01.2019 r..pdf (346,13KB)
 
55. Pan Maciej Kamiński

W sprawie budowy Aktywnego Przejścia dla Pieszych.

PDF55. interp. M. Kamiński - 04.01.2019 r..pdf (203,58KB)
 

04.01.2019 r. 11.01.2019 r. PDF55. odp. M. Kamiński - 11.01.2019 r..pdf (312,81KB)
 
56. Pan Marcin Kowalski

W sprawie ilości biletów ulgowych sprzedanych
w 2018 roku Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi przez Miejski Zakład Komunikacji w Przemyślu.

PDF56. interp. M. Kowalski - 04.01.2019 r..pdf (177,47KB)
 

04.01.2019 r. 21.01.2019 r. PDF56. odp. M. Kowalski - 21.01.2019 r..pdf (945,52KB)
 
57. Pan Tomasz Leszczyński

W sprawie informacji, dotyczącej miesięcznika "Nasz Przemyśl".

PDF57. interp. T. Leszczyński - 04.01.2019 r..pdf (199,11KB)
 

04.01.2019 r. 15.01.2019 r. PDF57. odp. T. Leszczyński - 15.01.2019 r..pdf (1,18MB)
 
58. Pani Monika Jaworska-Żurawska

W sprawie lokalu usługowego, znajdującego się na terenie Sztucznego Lodowiska, przy
ul. Sanockiej.

PDF58. interp. M. Jaworska-Żurawska - 07.01.2019 r..pdf (809,94KB)
 

07.01.2019 r. 21.01.2019 r. PDF58. odp. M. Jaworska-Żurawska - 21.01.2019 r..pdf (450,08KB)
 
59. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie przedstawienia sprawozdań
z realizacji zadania publicznego "Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych".

PDF59. interp. P. Zastrowski - 07.01.2019 r..pdf (186,38KB)
 

07.01.2019 r. 21.01.2019 r. PDF59. odp. P. Zastrowski - 21.01.2019 r..pdf (30,27MB)
 
60. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie wyjaśnień, dotyczących kryteriów wyznaczania wysokości środków finansowych na realizację zadania "Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych".

PDF60. interp. P. Zastrowski - 07.01.2019 r..pdf (313,61KB)
 

07.01.2019 r. 16.01.2019 r. PDF60. odp. P. Zastrowski - 16.01.2019 r..pdf (535,41KB)
 
61. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie przeznaczenia środków finansowych
w 2019 roku na zadanie
pn. "Prowadzenie stałego punktu dystrybucji żywności dla mieszkańców miasta Przemyśla".

PDF61. interp. P. Zastrowski - 08.01.2019 r..pdf (247,34KB)
 

08.01.2019 r. 17.01.2019 r. PDF61. odp. P. Zastrowski - 17.01.2019 r..pdf (425,08KB)
 
62. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie wyjaśnień, dotyczących kryteriów wyznaczania wysokości środków dofinansowania dla Schroniska dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta w Przemyślu na 2019 rok.

PDF62. interp. P. Zastrowski - 08.01.2019 r..pdf (273,25KB)
 

08.01.2019 r. 16.01.2019 r. PDF62. odp. P. Zastrowki - 16.01.2019 r..pdf (301,13KB)
 
63. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie kalkulacji rozwiązania ruchu drogowego na ul. Skorupki
i ul. Bielskiego oraz prośba o zbadanie bezpieczeństwa dla ruchu tych ulic
i przedstawienia dokumentacji.

PDF63. interp. P. Zastrowski - 09.01.2019 r..pdf (300,77KB)
 

09.01.2019 r. 28.01.2019 r.

PDF63. odp. P. Zastrowski - 28.01.2019 r..pdf (1,11MB)
 

 

64. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji nt. pozyskanych przez miasto środków finansowych w latach 2016-2018.

PDF64. interp. M. Kamiński - 10.01.2019 r..pdf (190,61KB)
 

10.01.2019 r. 23.01.2019 r. PDF64. odp. M. Kamiński - 23.01.2019 r..pdf (5,39MB)
 
65. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej budynku po dawnym Gimnazjum Nr 5.

PDF65. interp. M. Kamiński - 10.01.2019 r..pdf (190,23KB)
 

10.01.2019 r. 23.01.2019 r. PDF65. odp. M. Kamiński - 23.01.2019 r..pdf (410,51KB)
 
66. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie rozważenia możliwości dokonania podziału w Wydziale Architektury i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim, na dwa wydziały odrębne - Wydział Ochrony Środowiska i Wydział Architektury.

PDF66. interp. P. Zastrowski - 10.01.2019 r..pdf (276,64KB)
 

10.01.2019 r. 16.01.2019 r. PDF66. odp. P. Zastrowski - 16.01.2019 r..pdf (339,37KB)
 
67. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących pozyskiwania środków finansowych na walkę
z zanieczyszczeniem powietrza w mieście.

PDF67. interp. P. Zastrowski - 10.01.2019 r..pdf (275,92KB)
 

10.01.2019 r. 28.01.2019 r.

 

PDF67. odp. P. Zastrowski - 28.01.2019 r..pdf (1,32MB)
 

68. Pani Ewa Sawicka

W sprawie remontu nawierzchni ul. Radosnej.

JPEG68. interp. E. Sawicka - 11.01.2019 r..jpeg (108,23KB)
 

11.01.2019 r. 24.01.2019 r. PDF68. odp. E. Sawicka - 21.01.2019 r..pdf (375,44KB)
 
69. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie zatrudniania osób niepełnosprawnych.

PDF69. interp. A. Berestecki - 11.01.2019 r..pdf (789,27KB)
 

11.01.2019 r. 21.01.2019 r. PDF69. odp. A. Berestecki - 21.01.2019 r..pdf (956,02KB)
 
70. Pan Maciej Kamiński

W  sprawie budowy Aktywnego Przejścia dla Pieszych.

PDF70. interp. M. Kamiński - 14.01.2019 r..pdf (298,54KB)
 

14.01.2019 r. 21.01.2019 r. PDF70. odp. M. Kamiński - 21.01.2019 r..pdf (628,07KB)
 
71. Pan Maciej Kamiński

W sprawie naprawy tablicy ogłoszeniowej na
ul. Glazera oraz przeglądu tablic w mieście.

PDF71. interp. M. Kamiński - 14.01.2019 r..pdf (213,58KB)
 

14.01.2019 r. 01.02.2019 r. PDF71. odp. M. Kamiński - 01.02.2019 r..pdf (199,20KB)
 
72. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie naprawy pokrycia dachowego na targowisku miejskim "Hala Targowa".

PDF72. interp. P. Zastrowski - 16.01.2019 r..pdf (231,25KB)
 

16.01.2019 r. 31.01.2019 r. PDF72. odp. P. Zastrowski - 31.01.2019 r..pdf (554,74KB)
 
73. Pan Mirosław Majkowski

W sprawie uporządkowania i ograniczenia ruchu oraz parkowania w obrębie ulic: Kazimierza Wielkiego, Franciszkańska oraz Rynek.

PDF73. interp. M. Majkowski - 16.01.2019 r..pdf (455,95KB)
 

16.01.2019 r. 05.02.2019 r. PDF73. odp. M. Majkowski - 05.02.2019 r..pdf (390,03KB)
 

 

74.

Pan Mirosław Majkowski

 W sprawie umieszczenia na materiałach promocyjnych, wydawanych przez miasto loga z napisem "Pomnik Historii".

PDF74. interp. M. Majkowski - 16.01.2019 r..pdf (228,44KB)
 

16.01.2019 r. 22.01.2019 r. PDF74. odp. M. Majkowski - 22.01.2019 r..pdf (1,58MB)
 
75. Pan Mirosław Majkowski

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących tablic reklamowych
w obrębie pasa drogowego na terenie miasta.

PDF75. interp. M. Majkowski - 16.01.2019 r..pdf (250,82KB)
 

16.01.2019 r. 31.01.2019 r. PDF75. odp. M. Majkowski - 31.01.2019 r..pdf (11,48MB)
 
76. Pan Tomasz Leszczyński

W sprawie przedstawienia wykazu projektów wykonanych w ramach Budżetu Obywatelskiego
w latach 2015-2018.

PDF76. interp. T. Leszczyński - 17.01.2019 r..pdf (209,39KB)

 

17.01.2019 r. 01.02.2019 r. PDF76. odp. T. Leszczyński - 01.02.2019 r..pdf (3,44MB)
 
77. Pan Tomasz Leszczyński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących funkcjonowania świetlic dla dzieci w latach: 2017 i 2018.

PDF77. interp. T. Leszczyński - 17.01.2019 r..pdf (238,36KB)
 

17.01.2019 r. 31.01.2019 r. PDF77. odp. T. Leszczyński - 31.01.2019 r..pdf (2,33MB)
 
78. Pan Maciej Kamiński

W sprawie zwiększenia widoczności na przejściu dla pieszych przy ul. Glazera,
w pobliżu kościoła Salezjanów (ponowna).

PDF78. interp. M. Kamiński - 18.01.2019 r..pdf (402,61KB)
 

18.01.2019 r. 31.01.2019 r. PDF78. odp. M. Kamiński - 31.01.2019 r..pdf (3,14MB)
 
79. Pan Marcin Kowalski

W sprawie weryfikacji deklaracji umów śmieciowych.

PDF79. interp. M. Kowalski - 18.01.2019 r..pdf (173,40KB)
 

18.01.2019 r. 31.01.2019 r. PDF79. odp. M. Kowalski - 31.01.2019 r..pdf (455,69KB)
 
80. Pan Marcin Kowalski

W sprawie udzielenia odpowiedzi - czyją własnością są słupy energetyczne, znajdujące się na terenie miasta.

PDF80. interp. M. kowalski - 18.01.2019 r..pdf (178,42KB)
 

18.01.2019 r. 01.02.2019 r. PDF80. odp. M. Kowalski - 01.02.2019 r..pdf (436,71KB)
 
81. Pan Marcin Kowalski

W sprawie przedstawienia liczby kontroli, związanych
z prawidłowym obliczaniem podatku od nieruchomości dla firm, na przestrzeni ostatnich 5 lat.

PDF81. interp. M. Kowalski - 18.01.2019 r..pdf (183,94KB)
 

18.01.2019 r. 31.01.2019 r. PDF81. odp. M. Kowalski - 31.01.2019 r..pdf (769,21KB)
 
82. Pan Marcin Kowalski

W sprawie uregulowań, dotyczących odpłatności za urządzenia umieszczone
w pasie drogowym.

PDF82. interp. M. Kowalski - 18.01.2019 r..pdf (199,65KB)
 

18.01.2019 r. 05.02.2019 r. PDF82. odp. M. Kowalski - 05.02.2019 r..pdf (406,89KB)
 
83. Pan Marcin Kowalski

W sprawie przeprowadzenia kontroli
w Miejskim Domu Pomocy Społecznej
w Przemyślu.

PDF83. interp. M. Kowalski - 18.01.2019 r..pdf (230,37KB)
 

18.01.2019 r. 01.02.2019 r.
13.03.2019 r.

PDF83. odp. M. Kowalski - 01.02.2019 r..pdf (890,04KB)

PDF83.1. odp. M. Kowalski - 13.03.2019 r..pdf (1,16MB)
 

84. Pani Monika Różycka

W sprawie dokonania oznaczenia pieszego szlaku komunikacyjnego od Dworca Głównego PKP do Rynku Starego Miasta.

PDF84. interp. M. Różycka - 18.01.2019 r..pdf (1,14MB)
 

18.01.2019 r. 29.01.2019 r.
15.03.2019 r.

PDF84. odp. M. Różycka - 29.01.2019 r..pdf (246,95KB)

PDF84.1. odp. M. Różycka - 15.03.2019 r..pdf (240,10KB)
 

85. Pan Tomasz Schabowski

W sprawie utworzenia jednostki miejskiej, współpracującej z klubami
i stowarzyszeniami sportowymi
w mieście.

PDF85. interp. T. Schabowski - 21.01.2019 r..pdf (205,34KB)
 

21.01.2019 r. 30.01.2019 r. PDF85. odp. T. Schabowski - 30.01.2019 r..pdf (388,54KB)
 
86. Pani Małgorzata Gazdowicz

W sprawie wymiany barierek przy
ul. Sienkiewicza.

PDF86. interp. M. Gazdowicz - 21.01.2019 r..pdf (301,28KB)
 

21.01.2019 r. 05.02.2019 r. PDF86. odp. M. Gazdowicz - 05.02.2019 r..pdf (356,98KB)
 
87. Pani Małgorzata Gazdowicz

W sprawie dokonania przeglądu oświetlenia ulicznego.

PDF87. interp. M. Gazdowicz - 21.01.2019 r..pdf (225,60KB)
 

21.01.2019 r. 05.02.2019 r. PDF87. odp. M. Gazdowicz - 05.02.2019 r..pdf (955,49KB)
 
88. Pani Monika Jaworska-Żurawska

W sprawie przeprowadzenia rzetelnych konsultacji z mieszkańcami oraz dokonania faktycznej oceny sytuacji, w związku z podejmowanymi próbami przywrócenia ruchu jednokierunkowego na odcinku ul. Reymonta.

PDF88. interp. M. Jaworska-Żurawska - 21.01.2019 r..pdf (345,12KB)
 

21.01.2019 r. 05.02.2019 r. PDF88. odp. M. Jaworska-Żurawska - 05.02.2019 r..pdf (207,06KB)
 
89. Pani Bogumiła Nowak

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących powstania Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Przemyślu.

PDF89. interp. B. Nowak - 21.01.2019 r..pdf (252,23KB)
 

21.01.2019 r. 29.01.2019 r. PDF89. odp. B. Nowak - 29.01.2019 r..pdf (194,70KB)
 
90. Pani Bogumiła Nowak

W sprawie rozważenia możliwości przywrócenia punktu informacji o rozkładzie jazdy pociągów na Dworcu Głównym PKP
w Przemyślu.

PDF90. interp. B. Nowak - 21.01.2019 r..pdf (200,28KB)
 

21.01.2019 r.

01.02.2019 r.
25.04.2019 r.

PDF90. odp. B. Nowak - 01.02.2019 r..pdf (215,86KB)

PDF90.1. odp. B. Nowak - 25.04.2019 r..pdf (263,21KB)
 

91. Pani Monika Jaworska-Żurawska

W sprawie budowy Aktywnego Przejścia dla Pieszych.

PDF91. interp. M. Jawroska-Żurawska - 21.01.2019 r..pdf (315,27KB)
 

21.01.2019 r.

31.01.2019 r.
18.02.2019 r.

PDF91. odp. M. Jaworska-Żurawska - 31.01.2019 r..pdf (226,40KB)

PDF91. odp. M. Jaworska-Żurawska - 31.01.2019 r..pdf (226,40KB)
 

92. Pan Tomasz Schabowski

W sprawie wsparcia finansowego dla Klubu Sportowego MKS Polonia.

PDF92. interp. T. Schabowski - 21.01.2019 r..pdf (197,47KB)
 

21.01.2019 r. 29.01.2019 r. PDF92. odp. T. Schabowski - 29.01.2019 r..pdf (304,40KB)
 
93. Pan Tomasz Schabowski

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej realizacji zadania budowy centrum rekreacyjno-wypoczynkowego na terenie byłej siedziby Przedszkola Nr 12.

PDF93. interp. T. Schabowski - 21.01.2019 r..pdf (217,50KB)
 

21.01.2019 r. 28.01.2019 r. PDF93. odp. T. Schabowski - 28.01.2019 r..pdf (244,02KB)
 
94. Pan Tomasz Schabowski

W sprawie zimowego utrzymania chodników na ulicach: Opalińskiego
i Boruty Spiechowicza.

PDF94. interp. T. Schabowski - 21.01.2019 r..pdf (200,71KB)
 

21.01.2019 r. 05.02.2019 r. PDF94. odp. T. Schabowski - 05.02.2019 r..pdf (2,11MB)
 
95. Pan Tomasz Schabowski

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej działalności zespołu
ds. przeprowadzenia reformy oświaty
w przemyskich placówkach oświatowych.

PDF95. interp. T. Schabowski - 21.01.2019 r..pdf (194,57KB)
 

21.01.2019 r. 31.01.2019 r. PDF95. odp. T. Schabowski - 31.01.2019 r..pdf (202,30KB)
 
96. Pan Tomasz Schabowski

W sprawie udzielenia informacji nt. programu wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży
w Przemyślu.

PDF96. interp. T. Schabowski - 21.01.2019 r..pdf (175,35KB)
 

21.01.2019 r. 01.02.2019 r. PDF96. odp. T. Schabowski - 01.02.2019 r..pdf (178,59KB)
 
97. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie przejścia dla pieszych w pobliżu skrzyżowania ulic: Glazera
i Św. Jana.

PDF97. interp. P. Zastrowski - 23.01.2019 r..pdf (362,91KB)
 

23.01.2019 r. 31.01.2019 r.
05.02.2019 r.
18.02.2019 r.

PDF97. odp. P. Zastrowski - 31.01.2019 r..pdf (231,41KB)

PDF97.1. odp. P. Zastrowski - 05.02.2019 r..pdf (442,60KB)

PDF97. odp. P. Zastrowski - 18.02.2019 r..pdf (287,15KB)
 

98. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie możliwości przebudowy schodów oraz wyznaczenia miejsca dla osób niepełnosprawnych na parkingu przy ul. Glazera 10.

PDF98. interp. P. Zastrowski - 23.01.2019 r..pdf (308,26KB)
 

23.01.2019 r. 31.01.2019 r.
01.02.2019 r.
14.02.2019 r.
05.03.2019 r.

 

PDF98. odp. P. Zastrowski - 31.01.2019 r..pdf (222,39KB)PDF98.1. odp. P. Zastrowski - 01.02.2019 r..pdf (239,29KB)PDF98.2. odp. P. Zastrowski - 14.02.2019 r..pdf (272,32KB)
PDF98.3. odp. P. Zastrowski - 05.03.2019 r..pdf (390,69KB)

 

 

99. Pan Dariusz Lasek

W sprawie zbadania potencjalnego zagrożenia ekologicznego.

PDF99. interp. D. Lasek - 23.01.2019 r..pdf (450,54KB)
 

23.01.2019 r. 01.02.2019 r.
27.02.2019 r.

PDF99. odp. D. Lasek - 01.02.2019 r..pdf (210,01KB)

PDF99.1. odp. D. Lasek - 27.02.2019 r..pdf (1,55MB)
 

100. Pan Marcin Kowalski

W sprawie wykonania drogi dojazdowej do amfiteatru na Zniesieniu w Przemyślu.

JPEG100. interp. M. Kowalski - 24.01.2019 r..jpeg (80,87KB)
 

24.01.2019 r.

01.02.2019 r.
21.02.2019 r.
28.03.2019 r.

PDF100. odp. M. Kowalski - 01.02.2019 r..pdf (211,21KB)

PDF100.1. odp. M. Kowalski - 21.02.2019 r..pdf (734,52KB)

PDF100.2. odp. M. Kowalski - 28.03.2019 r..pdf (229,75KB)
 

101. Pan Maciej Kamiński

W sprawie podjęcia ostatecznej decyzji, dotyczącej dalszego funkcjonowania budynku po byłym Gimnazjum Nr 5
w Przemyślu.

PDF101. interp. M. Kamiński - 25.01.2019 r..pdf (192,43KB)
 

25.01.2019 r. 11.01.2019 r. PDF101. odp. M. Kamiński - 11.02.2019 r..pdf (260,13KB)
 
102. Pan Maciej Kamiński

W sprawie rozwiązanie problemu, związanego
z niebezpiecznym wyjazdem z podwórka przy
ul. Dworskiego 16.

PDF102. interp. M. Kamiński - 25.01.2019 r..pdf (306,35KB)
 

25.01.2019 r. 31.01.2019 r.
18.02.2019 r.

PDF102. M. Kamiński - 31.01.2019 r..pdf (218,96KB)

PDF102. odp. M. Kamiński - 18.02.2019 r..pdf (259,69KB)
 

103. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących rozbudowy wyjazdu
z ul. Dolińskiego oraz kosztów z tym związanych.

PDF103. interp. M. Kamiński - 31.01.2019 r..pdf (200,89KB)
 

31.01.2019 r. 12.02.2019 r. PDF103. odp. M. Kamiński - 12.02.2019 r..pdf (574,96KB)
 
104. Pan Maciej Kamiński

W sprawie rozważenia możliwości zlikwidowania tymczasowego przejścia dla pieszych na
ul. Goszczyńskiego.

PDF104. interp. M. Kamiński - 31.01.2019 r..pdf (244,50KB)
 

31.01.2019 r. 12.02.2019 r. PDF104. odp. M. Kamiński - 12.02.2019 r..pdf (410,41KB)
 
105. Pani Monika Jaworska-Żurawska

W sprawie rozwiązania problemu, związanego
z ruchem drogowym oraz miejscami parkingowymi - po konsultacji
z mieszkańcami osiedla, spółdzielnią mieszkaniową oraz właściwym merytorycznie wydziałem Urzędu Miejskiego.

PDF105. interp. M. Jaworska-Żurawska - 31.01.2019 r..pdf (296,39KB)
 

31.01.2019 r. 14.02.2019 r. PDF105. odp. M. Jaworska-Żurawska - 14.02.2019 r..pdf (252,42KB)
 
106. Pan Grzegorz Hayder

W sprawie zobowiązania wykonawcy modernizacji
ul. Wysockiego do utrzymania porządku
w terenie objętym inwestycją.

JPEG106. interp. G. Hayder - 04.02.2019 r..jpeg (89,83KB)
JPEG106.1. interp. G. Hayder - 04.02.2019 r..jpeg (57,80KB)

 

04.02.2019 r. 14.02.2019 r. PDF106. odp. G. Hayder - 14.02.2019 r..pdf (268,68KB)
 
107. Pani Monika Różycka

W sprawie uruchomienia usługi "Biblioteki Mobilnej".

PDF107. interp. M. Różycka - 01.02.2019 r...pdf (277,39KB)
 

01.02.2019 r. 13.02.2019 r. PDF107. odp. M. Różycka - 13.02.2019 r..pdf (404,07KB)
 
108. Pani Monika Różycka

W sprawie nadania nazwy dla zespołu trakcyjnego,
w związku z planowanym uruchomieniem bezpośredniego połączenia kolejowego
Przemyśl - Praga.

PDF108. interp. M. Różycka - 01.02.2019 r..pdf (374,37KB)
 

01.02.2019 r.

13.02.2019 r.
13.03.2019 r.

PDF108. odp. M. Różycka - 13.02.2019 r..pdf (203,47KB)

PDF108.1. odp. M. Różycka - 13.03.2019 r..pdf (742,03KB)
 

109. Pan Grzegorz Hayder

W sprawie składów rad nadzorczych TBS sp. z o.o.
i PARR SA.

JPEG109. interp. G. Hayder - 29.01.2019 r..jpeg (145,67KB)
 

29.01.2019 r. 06.02.2019 r. PDF109. odp. G. Hayder - 06.02.2019 r..pdf (150,57KB)
 
110. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, czy planowane jest instalowanie nowego oświetlenia na terenie miasta.

PDF110. interp. M. Kamiński - 04.02.2019 r..pdf (174,83KB)
 

04.02.2019 r. 21.02.2019 r. PDF110. odp. M. Kamiński - 21.02.2019 r..pdf (675,48KB)
 
111. Pan Maciej Kamiński

W sprawie podjęcia działań, mających na celu zwiększenie widoczności na przejściu dla pieszych przy ul. Glazera.

PDF111. interp. M. Kamiński - 04.02.2019 r..pdf (511,87KB)
 

04.02.2019 r. 18.02.2019 r. PDF111. odp. M. Kamiński - 18.02.2019 r..pdf (368,28KB)
 
112. Pan Tomasz Leszczyński

W sprawie poprawy bezpieczeństwa wyjazdu
z parkingu, mieszczącego się przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
(ul. Dworskiego 98).

PDF112. interp. T. Leszczyński - 04.02.2019 r..pdf (1,27MB)
 

04.02.2019 r. 14.02.2019 r. PDF112. odp. T. Leszczyński - 14.02.2019 r..pdf (274,46KB)
 
113.

Pan Tomasz Leszczyński

Pan Andrzej Zapałowski

W sprawie:
1. udzielenia informacji, dotyczących planów remontu
ul. Zakopiańskiej,
2. usytuowania przejścia dla pieszych oraz remontu odcinka drogi na
ul. Krakowskiej,
3. zmiany organizacji ruchu na ul. Bukowej,
4. rewitalizacji Parku na Lipowicy.

PDF113. interp. A. Zapałowski+T. Leszczyński - 04.02.2019 r..pdf (373,85KB)
 

04.02.2019 r. 20.02.2019 r. PDF113. odp. A. Zapałowski - 20.02.2019 r..pdf (757,58KB)
PDF113. odp. T. Leszczyński - 20.02.2019 r..pdf (759,45KB)

 
114. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej ilości etatów i kształtowania się wynagrodzeń w Miejskim Domu Pomocy Społecznej.

PDF114. interp. P. Zastrowski - 05.02.2019 r..pdf (206,63KB)
 

05.02.2019 r. 12.02.2019 r. PDF114. odp. P. Zastrowski - 12.02.2019 r..pdf (800,99KB)
 
115. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie udzielenia dodatkowych informacji odnośnie ul. Skorupki.

PDF115. interp. P. Zastrowski - 06.02.2019 r..pdf (467,24KB)
 

06.02.2019 r. 26.02.2019 r. PDF115. odp. P. Zastrowski - 26.02.2019 r..pdf (645,09KB)
 
116. Pan Tomasz Leszczyński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej zatrudnienia radnego.

PDF116. interp. T. Leszczyński - 06.02.2019 r..pdf (180,84KB)
 

06.02.2019 r. 13.02.2019 r. PDF116. odp. T. Leszczyński - 13.02.2019 r..pdf (286,35KB)
 
117. Pani Monika Jaworska-Żurawska

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej liczby pracowników
w wieku emerytalnym
i przedemerytalnym oraz wysokości ich wynagrodzeń.

PDF117. interp. M. Jaworska-Żurawska - 08.02.2019 r..pdf (271,75KB)
 

08.02.2019 r. 20.02.2019 r. JPEG117. odp. M. Jaworska-Żurawska - 20.02.2019 r. - 1.jpeg (117,41KB)
JPEG117. odp. M. Jaworska-Żurawska - 20.02.2019 r. - 2.jpeg (144,37KB)
JPEG117. odp. M. Jaworska-Żurawska - 20.02.2019 r. - 3.jpeg (125,37KB)
JPEG117. odp. M. Jaworska-Żurawska - 20.02.2019 r. - 4.jpeg (99,43KB)
JPEG117. odp. M. Jaworska-Żurawska - 20.02.2019 r. - 5.jpeg (31,68KB)

 
118. Pani Monika Jaworska-Żurawska

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej wysokości
i liczby podwyżek oraz premii, wypłaconych pracownikom wszystkich szczebli Urzędu Miejskiego
w Przemyślu w okresie od stycznia do listopada 2018 roku.

PDF118. interp. M. Jaworska-Żurawska - 08.02.2019 r..pdf (244,27KB)
 

08.02.2019 r. 22.02.2019 r. PDF118. odp. M. Jaworska-Żurawska - 22.02.2019 r..pdf (1,09MB)
 
119. Pan Maciej Kamiński

W sprawie utworzenia przejścia dla pieszych na
ul. Grunwaldzkiej,
w obrębie skrzyżowania -
Os. Kmiecia
- pętla autobusowa,
w kierunku ul. Węgierskiej (ponowna).

PDF119. interp. M. Kamiński - 11.02.2019 r..pdf (459,40KB)
 

11.02.2019 r. 21.02.2019 r.
22.03.2019 r.

PDF119. odp. M. Kamiński - 21.02.2019 r..pdf (229,62KB)

PDF119.1. odp. M. Kamiński - 22.03.2019 r..pdf (288,05KB)
 

120. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej finansów miasta od 2002 do 2018 roku.

PDF120. interp. M. Kamiński - 11.02.2019 r..pdf (188,80KB)
 

11.02.2019 r. 21.02.2019 r. PDF120. odp. M. Kamiński - 21.02.2019 r..pdf (360,69KB)
 
121. Pan Tomasz Leszczyński

W sprawie podjęcia interwencji, związanej
z wyjazdem z Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego Nr 1, przy
ul. Dworskiego 100.

PDF121. interp. T. Leszczyński - 11.02.2019 r..pdf (327,63KB)
 

11.02.2019 r. 21.02.2019 r.
22.03.2019 r.

PDF121. odp. T. Leszczyński - 21.02.2019 r..pdf (268,30KB)

PDF121.1. odp. T. Leszczyński - 22.03.2019 r..pdf (306,04KB)
 

122. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej ilości etatów, wysokości oraz ilości udzielonych podwyżek i premii, audytu oraz strat wody w sieci wodociągowej
w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji
w Przemyślu.

PDF122. interp. P. Zastrowski - 12.02.2019 r..pdf (38,19KB)
 

12.02.2019 r. 22.02.2019 r. PDF122. odp. P. Zastrowski - 22.02.2019 r..pdf (953,95KB)
 
123. Pan Maciej Kamiński

W sprawie rozwiązania problemu, związanego
z niebezpiecznym wyjazdem z podwórka przy
ul. Dworskiego 16 (ponowna).

PDF123. interp. M. Kamiński - 14.02.2019 r..pdf (238,42KB)
 

14.02.2019 r.

21.02.2019 r.
22.03.2019 r.

PDF123. odp. M. Kamiński - 21.02.2019 r..pdf (245,17KB)

PDF123.1. odp. M. Kamiński - 22.03.2019 r..pdf (256,10KB)
 

124. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących rozbudowy wyjazdu
z ul. Dolińskiego oraz kosztów z tym związanych (ponowna).

PDF124. interp. M. Kamiński - 14.02.2019 r..pdf (196,05KB)
 

14.02.2019 r. 18.03.2019 r. PDF124. odp. M. Kamiński - 18.03.2019 r..pdf (568,59KB)
 
125. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie rozważenia możliwości wygospodarowania kilku mieszkań
z zasobów Gminy Miejskiej Przemyśl, przeznaczonych dla usamodzielniających się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze
i rodziny zastępcze.

PDF125. interp. P. Zastrowski - 14.02.2019 r..pdf (337,84KB)
 

14.02.2019 r. 01.03.2019 r. PDF125. odp. P. Zastrowski - 01.03.2019 r..pdf (1,12MB)
 
126. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie przedstawienia zestawienia nieruchomości, wchodzących w skład Gminy Miejskiej Przemyśl,
w całości, bądź częściowo zwolnionych z podatków (od nieruchomości, rolnego i leśnego).

PDF126. interp. P. Zastrowki - 15.02.2019 r..pdf (212,49KB)
 

15.02.2019 r. 01.03.2019 r. PDF126. odp. P. Zastrowski - 01.03.2019 r..pdf (3,64MB)
 
127. Pani Monika Jaworska-Żurawska

W sprawie utwardzenia krótkiego odcinka drogi, pomiędzy budynkami przy
ul. Rokitniańskiej 5
i ul. Rokitniańskiej 7.

JPEG127. interp. M. Jaworska-Żurawska - 18.02.2019 r..jpeg (151,27KB)
JPEGzał. 1. do 127..jpeg (65,66KB)
JPEGzał. 2. do 127..jpeg (83,81KB)

 

18.02.2019 r. 04.03.2019 r. PDF127. odp. M. Jaworska-Żurawska - 04.03.2019 r..pdf (488,99KB)
 
128. Pan Grzegorz Hayder

W sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania, związane z artykułem
w "Gazecie Wyborczej".

JPEG128.1. interp. G. Hayder - 18.02.2019 r..jpeg (90,01KB)
JPEG128.2. interp. G. Hayder - 18.02.2019 r..jpeg (54,07KB)

 

18.02.2019 r. 04.03.2019 r. PDF128. odp. G. Hayder - 04.03.2019 r..pdf (453,68KB)
 
129. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie przedstawienia informacji, dotyczących zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Urzędzie Miejskim
i podległych mu jednostkach organizacyjnych.

PDF129. interp. A. Berestecki - 18.02.2019 r..pdf (620,33KB)
 

18.02.2019 r. 01.03.2019 r. PDF129. odp. A. Berestecki - 01.03.2019 r..pdf (341,88KB)
 
130. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie przekazania środków finansowych od prywatnego sponsora na wykonanie barierki przy schodach prowadzących
z Rynku
w kierunku ul. Fredry.

PDF130. interp. A. Berestecki - 18.02.2019 r..pdf (658,72KB)
 

18.02.2019 r. 11.03.2019 r. PDF130, odp. A. Berestecki - 11.03.2019 r..pdf (222,21KB)
 
131. Pan Grzegorz Hayder

W sprawie zgody na umieszczenie materiałów wyborczych w pasie drogowym.

JPEG131. interp. G. Hayder - 20.02.2019 r..jpeg (86,35KB)
JPEG131.1. interp. G. Hayder - 20.02.2019 r..jpeg (50,01KB)

 

20.02.2019 r. ---------- --------------------
132. Pani Monika Jaworska-Żurawska

W sprawie pełnienia funkcji Przewodniczącego Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.

JPEG132. interp. M. Jaworska-Żurawska - 22.02.2019 r..jpeg (99,48KB)
 

22.02.2019 r. 04.03.2019 r. PDF132. odp. M. Jaworska-Żurawska - 04.03.2019 r..pdf (342,17KB)
 
133. Pani Monika Jaworska-Żurawska

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej liczby urodzeń dzieci w 2012 roku.

JPEG133. interp. M. Jaworska-Żurawska - 22.02.2019 r..jpeg (114,40KB)
 

22.02.2019 r. 14.03.2019 r. PDF133. odp. M. Jaworska-Żurawska - 14.03.2019 r..pdf (732,13KB)
 
134. Pan Maciej Kamiński

W sprawie montażu koszy na śmieci na odcinku most kolejowy - basen.

PDF134. interp. M. Kamiński - 22.02.2019 r..pdf (242,84KB)
 

22.02.2019 r. 01.03.2019 r. PDF134. odp. M. Kamiński - 01.03.2019 r..pdf (245,58KB)
 
135. Pan Maciej Kamiński

W sprawie pielęgnacji drzew, znajdujących się
w pobliżu budynku przy
ul. Glazera 10.

PDF135. interp. M. Kamiński - 22.02.2019 r..pdf (253,72KB)
 

22.02.2019 r. 13.03.2019 r. PDF135. odp. M. Kamiński - 13.03.2019 r..pdf (290,54KB)
 
136. Pan Maciej Kamiński

W sprawie podjęcia działań, związanych ze zlikwidowaniem zagrożenia sanitarnego oraz poprawą estetyki budynku po byłej restauracji i cukierni przy Placu Konstytucji.

PDF136. interp. M. Kamiński - 25.02.2019 r..pdf (374,60KB)

25.02.2019 r. 07.03.2019 r. PDF136. odp. M. Kamiński - 07.03.2019 r..pdf (604,88KB)
 
137. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania, dotyczące Centrum Usług Wspólnych.

PDF137. interp. M. Kamiński - 25.02.2019 r..pdf (281,40KB)
 

25.02.2019 r. 04.03.2019 r. PDF137. odp. M. Kamiński - 04.03.2019 r..pdf (722,42KB)
 
138. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej pracowników Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych Miasta, którzy przeszli na świadczenie emerytalne
i którym nie przedłużono umowy o pracę
w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 1 marca 2019 r.

PDF138. interp. M. Kamiński - 04.03.2019 r..pdf (197,45KB)
 

04.03.2019 r. 15.03.2019 r. PDF138. odp. M. Kamiński - 15.03.2019 r..pdf (836,08KB)
 
139. Pan Tomasz Leszczyński

W sprawie podjęcia działań, dotyczących rozbudowy parkingu na Rybim Placu.

PDF139. interp. T. Leszczyński - 04.03.2019 r..pdf (1,62MB)
 

04.03.2019 r. 13.03.2019 r. PDF139. odp. T. Leszczyński - 13.03.2019 r..pdf (413,33KB)
 
140. Pani Ewa Sawicka

W sprawie dokonania przeglądu drzewostanu na Osiedlu Kazanów.

PDF140. interp. E. Sawicka - 07.03.2019 r..pdf (196,44KB)
 

07.03.2019 r. 04.04.2019 r. PDF140. odp. E. Sawicka - 04.04.2019 r..pdf (489,41KB)
 
141. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących Programu Mieszkanie Plus.

PDF141. interp. M. Kamiński - 08.03.2019 r..pdf (197,85KB)
 

08.03.2019 r. 27.03.2019 r. PDF141. odp. M. Kamiński - 27.03.2019 r..pdf (325,47KB)
 
142. Pan Maciej Kamiński

W sprawie doprecyzowania udzielonej odpowiedzi na pytania, dotyczące Centrum Usług Wspólnych.

PDF142. interp. M. Kamiński - 08.03.2019 r..pdf (231,73KB)
 

08.03.2019 r. 21.03.2019 r. PDF142. odp. M. Kamiński - 21.03.2019 r..pdf (272,31KB)
 
143. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących Rady Sportu.

PDF143. interp. M. Kamiński - 08.03.2019 r..pdf (186,54KB)
 

08.03.2019 r. 14.03.2019 r. PDF143. odp. M. Kamiński - 14.03.2019 r..pdf (1,35MB)
 
144. Pan Andrzej Zapałowski

W sprawie remontu drogi dojazdowej do ogródków działkowych "Na Jazie".

PDF144. interp. A. Zapałowski - 14.03.2019 r..pdf (212,86KB)
 

14.03.2019 r. 01.04.2019 r. PDF144. odp. A. Zapałowski - 01.04.2019 r..pdf (281,92KB)
 
145. Pan Andrzej Zapałowski

W sprawie zaproszenia Prezesa Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu Pana Stanisława Szarzyńskiego na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta i Powiatu Przemyskiego.

PDF145. interp. A. Zapałowski - 14.03.2019 r..pdf (160,02KB)
 

14.03.2019 r. 22.03.2019 r. PDF145. odp. A. Zapałowski - 22.03.2019 r..pdf (246,85KB)
 
146. Pan Marcin Kowalski

W sprawie przedstawienia wykazu faktur wystawionych przez firmę ACER na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl w latach 2017 - 2019.

PDF146. interp. M. Kowalski - 14.03.2019 r..pdf (186,61KB)
 

14.03.2019 r. 04.04.2019 r. PDF146. odp. M. Kowalski - 04.04.2019 r..pdf (1,73MB)
 
147. Pan Marcin Kowalski

W sprawie podjęcia działań związanych z zapewnieniem czystości na przemyskim rynku i w okolicach.

PDF147. interp. M. Kowalski -14.03.2019 r..pdf (183,06KB)
 

14.03.2019 r. 28.03.2019 r. PDF147. odp. M. Kowalski - 28.03.2019 r..pdf (361,20KB)
 
148. Pan Maciej Kamiński

W sprawie remontu nawierzchni ciągu pieszego na ul. Glazera 40.

PDF148. interp. M. Kamiński - 15.03.2019 r..pdf (250,67KB)
 

15.03.2019 r. 02.05.2019 r. PDF148. odp. M. Kamiński - 02.05.2019 r..pdf (330,44KB)
 
149. Pan Dariusz Lasek

W sprawie remontu dróg dojazdowych do Państwowej Szkoły Muzycznej im. Artura Malawskiego.

PDF149. interp. D. Lasek - 18.03.2019 r..pdf (267,32KB)
 

18.03.2019 r. 08.04.2019 r. PDF149. odp. D. Lasek - 08.04.2019 r..pdf (367,86KB)
 
150. Pani Bogumiła Nowak

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących budynku po zlikwidowanej Wyższej Szkole Prawa
i Administracji w Przemyślu.

PDF150. interp. B. Nowak - 18.03.2019 r..pdf (221,40KB)
 

18.03.2019 r. 29.03.2019 r. PDF150. odp. B. Nowak - 29.03.2019 r..pdf (280,70KB)
 
151. Pani Ewa Sawicka

W sprawie dokonania przeglądu stanu chodników i podjazdów w mieście oraz rozważenie możliwości dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych.

PDF151. interp. E. Sawicka - 19.03.2019 r..pdf (199,85KB)
 

19.03.2019 r. 02.04.2019 r. PDF151. odp. E. Sawicka - 02.04.2019 r..pdf (379,67KB)
 
152. Pan Marcin Kowalski

W sprawie montażu ławek w pobliżu placu zabaw na Osiedlu Kmiecie.

PDF152. interp. M. Kowalski - 26.03.2019 r..pdf (181,45KB)
 

26.03.2019 r. 15.04.2019 r. PDF152. odp. M.Kowalski - 15.04.2019 r..pdf (281,62KB)
153. Pan Marcin Kowalski

W sprawie montażu oświetlenia na placu zabaw przy ul. 22 Stycznia.

PDF153. interp. M. Kowalski - 26.03.2019 r..pdf (188,66KB)
 

26.03.2019 r. 15.05.2019 r. PDF153. odp. M.Kowalski - 15.05.2019 r.pdf (248,91KB)
154. Pan Tomasz Schabowski

W sprawie przedstawienia planu remontów ulic
w mieście na 2019 rok.

PDF154. interp. T. Schabowski - 27.03.2019 r..pdf (179,27KB)
 

27.03.2019 r. 15.04.2019 r. PDF154. odp. T. Schabowski - 15.04.2019 r..pdf (790,19KB)
155. Pan Tomasz Schabowski

W sprawie zorganizowania spotkania, związanego
z inicjatywą obywatelską - weryfikacja składu komisji opiniującej wnioski.

PDF155. interp. T. Schabowski - 27.03.2019 r..pdf (211,95KB)
 

27.03.2019 r. 09.04.2019 r. PDF155. odp. T. Schabowski - 09.04.2019 r..pdf (292,70KB)
 
156. Pan Tomasz Schabowski

W sprawie przedstawienia informacji, dotyczącej stopnia realizacji wniosków
z Budżetu Obywatelskiego.

PDF156. interp. T. Schabowski - 27.03.2019 r..pdf (175,53KB)
 

27.03.2019 r. 10.04.2019 r. PDF156. odp. T.Schabowski - 10.04.2019 r..pdf (2,44MB)
157. Pan Tomasz Schabowski

W sprawie przedstawienia informacji, dotyczących budowy miejsc parkingowych w pasie zieleni przy chodniku na
ul. Opalińskiego.

PDF157. interp. T. Schabowski - 27.03.2019 r..pdf (226,61KB)
 

27.03.2019 r. 15.04.2019 r. PDF157. odp. T.Schabowski - 15.04.2019 r..pdf (461,73KB)
158. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie przekazania/sprzedaży działek: nr 1443 i nr 1444 obr. 205.

PDF158. interp. B. Barczak - 27.03.2019 r..pdf (601,70KB)
 

27.03.2019 r. 09.04.2019 r. PDF158. odp. B. Barczak - 09.04.2019 r..pdf (383,84KB)
 
159. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic: Św. Jana i Noskowskiego.

PDF159. interp. B. Barczak - 27.03.2019 r..pdf (219,13KB)
 

27.03.2019 r. 19.04.2019 r. PDF159. odp. B.Barczak - 19.04.2019 r..pdf (325,72KB)
160. Pan Maciej Kamiński

W sprawie zabezpieczenia ścieżki rowerowej na odcinku kładka - Prałkowce (ponowna).

PDF160. interp. M. Kamiński - 27.03.2019 r..pdf (270,15KB)
 

27.03.2019 r. 17.04.2019 r.

JPEG160. odp. M.Kamiński - 17.04.2019 r._1.jpeg (72,68KB)

JPEG160. odp. M.Kamiński - 17.04.2019 r._2.jpeg (131,64KB)

JPEG160. odp. M.Kamiński - 17.04.2019 r._3.jpeg (52,87KB)

161. Pan Maciej Kamiński

W sprawie pielęgnacji drzew, znajdujących się przy przystanku na
ul. Jagiellońskiej
(kier. Dworskiego).

PDF161. interp. M. Kamiński - 27.03.2019 r..pdf (238,21KB)
 

27.03.2019 r. 15.04.2019 r. PDF161. odp. M.Kamiński - 15.04.2019 r..pdf (237,02KB)
162. Pan Marcin Kowalski

W sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy ul. Piłsudskiego (ponowna).

PDF162. interp. M. Kowalski - 27.03.2019 r..pdf (217,39KB)
 

27.03.2019 r. 19.04.2019 r. PDF162. odp. M.Kowalski - 19.04.2019 r..pdf (248,07KB)
163. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej planowanych inwestycji
z wykorzystaniem programu "Rozwój Lokalny w ramach tzw. Funduszu norweskiego i EOG".

PDF163. interp. B. Barczak - 28.03.2019 r..pdf (2,40MB)
 

28.03.2019 r. 09.04.2019 r. PDF163. odp. B. Barczak - 09.04.2019 r..pdf (247,18KB)
 
164. Pan Robert Bal
w imieniu Klubu Radnych

W sprawie udzielenia informacji, czy i kiedy rozpocznie się inwestycja spółki PGNiG TERMIKA
w gazowe źródło ciepła
w Przemyślu.

PDF164. interp. R. Bal w im. klubu - 29.03.2019 r..pdf (290,59KB)
 

29.03.2019 r. 15.04.2019 r.

PDF164. odp. R. Bal - 15.04.2019 r._1.pdf (212,49KB)

PDF164. odp. R. Bal - 15.04.2019 r._2p.pdf (4,81MB)

165. Pan Jerzy Krużel

W sprawie przywrócenia imprezy
pn.: "Święto Miodu".

PDF165. interp. J. Krużel - 02.04.2019 r..pdf (867,65KB)
 

02.04.2019 r. 18.04.2019 r. PDF165. odp. J.Krużel - 18.04.2019 r..pdf (242,87KB)
166. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej zgody na wykorzystanie elementów herbu miasta Przemyśla.

PDF166. interp. P. Zastrowski - 02.04.2019 r..pdf (264,30KB)
 

02.04.2019 r. 05.04.2019 r. JPEG166. odp. P. Zastrowski - 05.04.2019 r..jpeg (118,47KB)
 
167. Pan Robert Bal

W sprawie przekazania kopii wniosku, dotyczącego zgody na umieszczenie materiałów wyborczych
w pasie drogowym.

PDF167. interp. R. Bal - 03.04.2019 r..pdf (269,20KB)
 

03.04.2019 r. 15.05.2019 r. PDF167. odp. R.Bal - 15.05.2019 r_A.pdf (775,10KB)
168. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie nakłaniania dzieci szkolnych przez katechetów do złożenia datków wielkopostnych
w zamian za oceny.

PDF168. interp. P. Zastrowski - 03.04.2019 r..pdf (317,07KB)
 

03.04.2019 r. 15.04.2019 r. PDF168. odp. P. Zastrowski - 15.04.2019 r..pdf (290,26KB)
169. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących różnic odczytu wody, pomiędzy PWiK a PSM.

PDF169. interp. M. Kamiński - 04.04.2019 r..pdf (285,35KB)
 

04.04.2019 r. 19.04.2019 r. PDF169. odp. M.Kamiński - 18.04.2019 r..pdf (389,86KB)
170. Pan Janusz Zapotocki

W sprawie remontu
ul. Piastowskiej.

PDF170. interp. J. Zapotocki - 05.04.2019 r..pdf (222,05KB)
 

05.04.2019 r. 19.04.2019 r. PDF170. odp. J.Zapotocki - 19.04.2019 r..pdf (247,44KB)
171. Pan Janusz Zapotocki

W sprawie pielęgnacji drzewostanu, znajdującego się na terenie Parku Zamkowego im. Mariana Strońskiego.

PDF171. interp. J. Zapotocki - 05.04.2019 r..pdf (224,73KB)
 

05.04.2019 r. 24.04.2019 r. PDF171. odp. J. Zapotocki - 24.04.2019 r..pdf (212,13KB)
 
172. Pan Janusz Zapotocki

W sprawie oczyszczenia stawu, znajdującego się
w Parku Miejskim
w Przemyślu.

PDF172. interp. J. Zapotocki - 05.04.2019 r..pdf (222,81KB)
 

05.04.2019 r. 18.04.2019 r. PDF172. odp. J.Zapotocki -18.04.2019 r..pdf (245,25KB)
173. Pan Janusz Zapotocki

W sprawie usunięcia piasku, zalegającego w obrębie
ul. Wandy oraz udrożnienia studzienek kanalizacyjnych.

PDF173. interp. J. Zapotocki - 05.04.2019 r..pdf (218,01KB)
 

05.04.2019 r. 19.04.2019 r. PDF173. odp. J. Zapotocki - 19.04.2019 r..pdf (301,81KB)
174. Pan Marcin Kowalski

W sprawie podjęcia działań, mających na celu naprawę urządzeń, znajdujących się na placu zabaw na Wybrzeżu Ojca Świętego Jana Pawła II 76.

PDF174. interp. M. Kowalski - 05.04.2019 r..pdf (514,75KB)
 

05.04.2019 r. 17.04.2019 r. PDF174. odp. M.Kowalski - 17.04.2019 r..pdf (217,75KB)
175. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie udzielenia informacji, czy planowany jest remont sali gimnastycznej
w Szkole Podstawowej
Nr 16.

PDF175. interp. B. Barczak - 05.04.2019 r..pdf (994,71KB)
 

05.04.2019 r. 19.04.2019 r. PDF175. odp. B.Barczak - 19.04.2019 r..pdf (374,71KB)
176. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie montażu słupków przy chodniku na ul. Klasztornej.

JPEG176. interp. B. Barczak - 05.04.2019 r..jpeg (62,28KB)
JPEGzał 1. do 176.jpeg (277,45KB)
JPEGzał 2. do 176.jpeg (259,42KB)
JPEGzał. 3. do 176.jpeg (202,58KB)
JPEGzał. 4. do 176.jpeg (239,29KB)

05.04.2019 r.

15.04.2019 r.

31.05.2019 r.

PDF176. odp. B.Barczak - 15.04.2019 r..pdf (243,32KB)

PDF176. odp. B.Barczak - 31.05.2019 r_1.pdf (288,18KB)

177. Pani Monika Jaworska-Żurawska

W sprawie zabezpieczenia nawierzchni placu zabaw przy SOSW nr 1.

JPEG177. interp. M. Jaworska_Żurawska_1- 8.04.2019 r..jpeg (128,20KB)JPEG177. interp. M. Jaworska_Żurawska_2- 8.04.2019 r..jpeg (166,69KB)JPEG177. interp. M. Jaworska_Żurawska_3- 8.04.2019 r..jpeg (169,87KB)

8.04.2019 r. 19.04.2019 r. PDF177. odp. M. Jaworska-Żurawska - 19.04.2019 r..pdf (353,36KB)
178. Pani Monika Jaworska-Żurawska

W sprawie oczyszczenia terenu skrzyżowania ul. Marii Konopnickiej
z ul. Trentowskiego.

JPEG178. interp. M. Jaworska_Żurawska_1- 8.04.2019 r..jpeg (115,91KB)

JPEG178. interp. M. Jaworska_Żurawska_2- 8.04.2019 r..jpeg (208,59KB)JPEG178. interp. M. Jaworska_Żurawska_3- 8.04.2019 r..jpeg (201,50KB)JPEG178. interp. M. Jaworska_Żurawska_4- 8.04.2019 r..jpeg (193,87KB)

8.04.2019 r. 29.04.2019 r. PDF178. odp. M. Jaworska-Żurawska - 29.04.2019 r..pdf (269,90KB)
 
179. Pan Maciej Kamiński

W sprawie pytań mieszkańców odnośnie przebudowy ulic Goszczyńskiego
i Dolińskiego.

PDF179. interp. M. Kamiński- 8.04.2019 r..pdf (245,93KB)

8.04.2019 r. 25.04.2019 r.  
PDF179. odp. M. Kamiński - 25.04.2019 r..pdf (378,01KB)

 
180. Klub Radnych Regia Civitas

W sprawie relizacji procesu wymiany źródeł światła w oświetleniu ulicznym.

PDF180. interp. Klub RC- 8.04.2019 r..pdf (297,31KB)

8.04.2019 r. 24.04.2019 r. PDF180. odp. Klub Radnych RC - 24.04.2019 r..pdf (547,14KB)
 
181. Pani Ewa Sawicka

W sprawie możliwości usunięcia obszaru zieleni położonego na terenie parkigu przy Cmentarzu Komunalnym Zasanie.

PDF181. interp. E. Sawicka - 10.04.2019 r..pdf (229,17KB)

10.04.2019 r. 25.04.2019 r. PDF181. odp. E. Sawicka - 25.04.2019 r..pdf (231,58KB)
 
182. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie ograniczenia lub zakazu używania jednorazowych opakowań, sztućców na imprezach miejskich.

PDF182. interp. B.Barczak - 12.04.2019 r..pdf (629,78KB)

15.04.2019 r. 23.04.2019 r. PDF182. odp. B. Barczak - 23.04.2019 r..pdf (527,95KB)
 
183. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie możliwości zainstalowania wiekszych koszy na śmieci przy
ul. Sportowej.

PDF183. interp. B.Barczak - 12.04.2019 r..pdf (254,43KB)

15.04.2019 r. 25.04.2019 r. PDF183. odp. B. Barczak - 25.04.2019 r..pdf (170,86KB)
 
184. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie możliwości zainstalowania toalety przenośnej na parkingu Cmentarza Zasańskiego.

PDF184. interp. B.Barczak - 12.04.2019 r..pdf (236,03KB)

15.04.2019 r. 25.04.2019 r. PDF184. odp. B. Barczak - 25.04.2019 r..pdf (266,80KB)
 
185. Pan Mirosław Majkowski

W sprawie podjęcia działań mających na celu uprządkowanie schodów prowadzących na rzekę San.

PDF185. interp. M. Majkowski - 16.04.2019 r..pdf (715,63KB)

16.04.2019 r. 25.04.2019 r. PDF185. odp. M. Majkowski - 25.04.2019 r..pdf (654,47KB)
 
186. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie udzielenia informacji na temat przeprowadzonych konkursów na dyrektorów jednostek organizacyjnych.

PDF186. interp. A.Berestecki - 16.04.2019 r..pdf (434,05KB)

16.04.2019 r. 26.04.2019 r. PDF186. odp. A. Berestecki - 26.04.2019 r..pdf (1,58MB)
 
187. Pan Robert Bal

W sprawie daty ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości przy
ul. Grunwaldzkiej 17.

PDF187. interp. R.Bal - 17.04.2019 r..pdf (256,49KB)

17.04.2019 r. 6.05.2019 r. PDF187. odp. R.Bal-Klub RC - 6.05.2019 r..pdf (543,75KB)
188. Pan Robert Bal

W sprawie podmiotu, który wykona audyt MZK w Przemyślu.

PDF188. interp. R.Bal - 17.04.2019 r..pdf (277,33KB)

17.04.2019 r. 24.04.2019 r. PDF188. odp. R. Bal - 24.04.2019 r..pdf (302,94KB)
 
189. Pan Robert Bal

W sprawie udzielnia informacji dotyczących zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemyśla".

PDF189. interp. R.Bal - 17.04.2019 r..pdf (274,48KB)

17.04.2019 r. 30.04.2019 r. PDF189. odp. R. Bal - 30.04.2019 r..pdf (466,45KB)
 
190. Pan Andrzej Zapałowski

W sprawie podjęcia działań, mających na celu redukcję pogłowia dzików lub odgrodzenia obszarów przez nie zagrożonych.

PDF190, interp. A. Zapałowski - 11.04.2019 r..pdf (210,95KB)
 

11.04.2019 r. 23.04.2019 r. PDF190, odp. A Zapałowski - 23.04.2019 r..pdf (236,56KB)
 
191. Pan Andrzej Zapałowski

W sprawie udzielenia informacji na jakim etapie jest procedura remontu budynku/ów, w celu zapewnienia dotrzymania terminu zamieszkania
w Przemyślu naszych rodaków, których pozbawiono możliwości mieszkania na terenie państwa polskiego.

PDF191. interp. A. Zapałowski - 11.04.2019 r..pdf (232,75KB)
 

11.04.2019 r. 24.04.2019 r. PDF191. odp. A. Zapałowski - 24.04.2019 r..pdf (532,65KB)
 
192. Pan Maciej Kamiński

W sprawie remontu ciągu pieszego na
ul. Mickiewicza w pobliżu torów kolejowych (obok kapliczki).

PDF192. interp. M. Kamiński - 23.04.2019 r..pdf (257,65KB)
 

23.04.2019 r. 7.05.2019 r. PDF192. Odp. M.Kamiński - 7.05.2019 r.pdf (484,42KB)
193. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie udzielenia informacji nt. spółki Lokalny Fundusz Pożyczkowy "Samorządowa Polska" Przemyśl
Sp. z o.o.

PDF193. interp. P. Zastrowski - 25.04.2019 r..pdf (207,59KB)

25.04.2019 r. 7.05.2019 r. PDF193. Odp. P. Zastrowski - 7.05.2019r.pdf (114,40KB)
194. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie udzielenia informacji nt. rozważenia możliwości wprowadzenia nakazu, dotyczącego posiadania przez sklepy wielkopowierzchniowe automatów do zbierania szklanych butelek, plastikowych opakowań oraz puszek.

PDF194. interp. B. Barczak - 25.04.2019 r..pdf (235,50KB)

25.04.2019 r. 8.05.2019 r. PDF194. Odp. B.Barczak - 8.05.2019 r.pdf (335,06KB)
195. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia dodatkowych informacji, dotyczących przebudowy ulic: Goszczyńskiego i Dolińskiego.

PDF195. interp. M. Kamiński - 26.04.2019 r..pdf (215,27KB)

PDF195_2. interp. M.Kamiński - 22.05.2019 r.pdf (460,93KB)

26.04.2019 r.

22.05.2019 r.

15.05.2019 r.

10.06.2019 r.

PDF195. odp. M.Kamiński - 15.05.2019 r.pdf (336,61KB)

PDF195. odp. M.Kamiński - 10.06.2019 r_2.pdf (431,65KB)

196. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących świadczenia usług weterynaryjnych.

PDF196. interp. M. Kamiński - 26.04.2019 r..pdf (307,36KB)

26.04.2019 r. 10.05.2019 r. PDF196. odp. M.Kamiński - 10.05.2019 r.pdf (2,15MB)
197. Pani Monika Różycka

W sprawie zwiększenia liczby śmietników na parkingu przy przekażniku RTCN.

PDF197. interp. M.Różycka - 6.05.2019 r.pdf (214,25KB)

6.05.2019 r. 10.05.2019 r. PDF197.odp. M.Różycka - 10.05.2019 r.pdf (151,04KB)
198. Pani Monika Różycka

W sprawie montażu lustra drogowego w rejonie ul. Tarnawskiego/Frankowskiego.

PDF198. interp. M.Różycka - 6.05.2019 r.pdf (262,19KB)

6.05.2019 r.

16.05.2019 r.

10.06.2019 r.

PDF198. odp. M.Różycka - 16.05.2019 r.pdf (34,39KB)
PDF198. odp. M.Różycka - 10.06.2019 r.pdf (47,11KB)
199. Pani Monika Różycka

W sprawie poprawy oznakowania w rejonie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Grodzkiej i Biskupiej.

PDF199. interp. M.Różycka - 6.05.2019 r.pdf (273,45KB)

6.05.2019 r. 16.05.2019 r.
10.06.2019 r.
PDF199. odp. M.Różycka - 16.05.2019 r.pdf (34,39KB)
PDF199. odp. M.Różycka - 10.06.2019 r.pdf (68,59KB)
200. Pan Robert Bal

W sprawie odpowiedzi na pytania dotyczące rozwiązania umów o pracę.

PDF200. interp. R.Bal - 7.05.2019 r.pdf (302,75KB)

7.05.2019 r. 21.05.2019 r. PDF200. odp. R.Bal - 21.05.2019 r.pdf (676,53KB)
201. Pan Robert Bal

W sprawie zapytania czy po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2018 r. powstały tzw. "wolne środki".

PDF201. interp. R.Bal - 7.05.2019 r.pdf (262,07KB)

7.05.2019 r. 14.05.2019 r. PDF201. odp. R.Bal - 14.05.2019 r.pdf (31,47KB)
202. Pan Robert Bal

W sprawie informacji na jakim etapie jest przygotowanie formalno-prawnych zasad przeprowadzenia konsultacji dot. budżetu obywatelskiego

PDF202. interp. R.Bal - 7.05.2019 r.pdf (356,11KB)

7.05.2019 r. 20.05.2019 r. PDF202. odp. R.Bal - 20.05.2019 r.pdf (202,50KB)
203. Pan Maciej Kamiński

W sprawie podjęcia działań w zakresie pielęgnacji zieleni na terenie miasta.

PDF203. interp. M.Kamiński - 7.05.2019 r.pdf (218,27KB)

PDF203_2. interp. M.Kamiński - 22.05.2019 r.pdf (235,06KB)

7.05.2019 r.

22.05.2019 r.

20.05.2019 r.

10.06.2019 r.

PDF203. odp. M.Kamiński - 20.05.2019 r.pdf (370,73KB)

PDF203. odp. M.Kamiński - 10.06.2019r_2.pdf (293,58KB)

204.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie podjęcia działań w celu poprawienia stanu technicznego barierek na Moście im. Orląt Przemyskich.

PDF204. interp. M.Kamiński - 7.05.2019 r.pdf (228,84KB)

7.05.2019 r. 24.05.2019 r. PDF204. odp . M.Kamiński - 24.05.2019 r.pdf (269,45KB)
205. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie naprawy ścieżki łączącej teren Os. Rycerskie z ul. Narutowicza.

PDF205. interp. B.Barczak 10.05.2019 r.pdf (533,79KB)

10.05.2019 r. 27.05.2019 r. PDF205. odp. B.Barczak - 27.05.2019 r.pdf (295,44KB)
206. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie uzyskania informacji dotyczących pozyskania środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

PDF206. interp. B.Barczak 10.05.2019 r.pdf (287,99KB) 

10.05.2019 r. 27.05.2019 r. PDF206. odp. B.Barczak - 27.05.2019 r.pdf (381,99KB)
207. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie uzyskania informacji dotyczących pozyskania funduszy w ramach programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej EDYCJA 2019".

PDF207. interp. B.Barczak 10.05.2019 r.pdf (230,39KB)

10.05.2019 r. 27.05.2019 r. PDF207. odp. B.Barczak - 27.05.2019 r.pdf (228,05KB)
208. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie ponownej prośby o zainstalowanie przenośnej toalety na parkingu Cmentarza Zasańskiego.

PDF208. interp. B.Barczak 10.05.2019 r.pdf (853,12KB)

10.05.2019 r. 22.05.2019 r PDF208. odp. B.Barczak - 22.05.2019 r.pdf (168,88KB)
209. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie udrożnienia studzienek kanalizacyjnych przy Wybrzeżu Ojca Świętego Jana Pawła II.

PDF209. interp. B.Barczak - 14.05.2019 r.pdf (232,00KB)

13.05.2019 r. 27.05.2019 r. PDF209. odp. B.Barczak - 27.05.2019 r.pdf (208,01KB)
210. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie informacji czy planowane jest zagospodarowanie budynku przy Wybrzeżu Ojca Świętego Jana Pawła II.

PDF210. interp. B.Barczak - 14.05.2019 r.pdf (227,07KB)

13.05.2019 r. 21.05.2019 r. PDF210. odp B.Barczak - 21.05.2019 r.pdf (182,92KB)
211. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie informacji czy planowane jest zagospodarowanie tarasu widokowego nad Sanem.

PDF211. interp. B.Barczak - 14.05.2019 r.pdf (233,17KB)

13.05.2019 r. 27.05.2019 r. PDF211. odp. B.Barczak - 27.05.2019 r.pdf (282,06KB)
212. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie zamontowania progu zwalniającego na Wybrzeżu Jana Pawła II przy WSPiA.

PDF212. interp. B.Barczak - 14.05.2019 r.pdf (232,35KB)

13.05.2019 r. 21.05.2019 r.

PDF212. odp. B.Barczak - 21.05.2019 r.pdf (253,02KB)
PDF212. odp. B.Barczak - 10.06.2019 r.pdf (56,57KB)

213. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie zamontowania progu zwalniającego na Wybrzeżu Jana Pawła II w pobliżu Osiedla Kmiecie.

PDF213. interp. B.Barczak - 14.05.2019 r.pdf (255,57KB)

13.05.2019 r.

21.05.2019 r.

10.06.2019 r.

PDF213. odp. B.Barczak - 21.05.2019 r.pdf (253,02KB)
PDF213. odp. B.Barczak - 10.06.2019 r.pdf (56,57KB)
214. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie udzielenia informacji dotyczących PWIK sp. z o.o.

PDF214. interp. A. Berestecki - 14.05.2019 r.pdf (560,52KB)

14.05.2019 r. 22.05.2019 r. PDF214. odp. A.Berestecki - 22.05.2019 r.pdf (571,99KB)
215. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie uzyskania informacji dotyczących pozyskiwania środków finansowych.

PDF215. interp. A. Berestecki - 14.05.2019 r.pdf (563,25KB)

14.05.2019 r. 29.05.2019 r. PDF215. odp. A.Berestecki - 29.05.2019 r.pdf (1,31MB)
216. Pan Maciej Kamiński

W sprawie uzupełnienia informacji dotyczących świadczenia usług weterynaryjnych.

PDF216. interp. M.Kamiński - 14.05.2019 r.pdf (272,59KB)

14.05.2019 r. 28.05.2019 r. PDF216. odp. M.Kamiński - 28.09.2019 r.pdf (921,29KB)
217. Pan Maciej Kamiński

W sprawie ponownej prośby o remont ciągu pieszego na ul. Glazera 40.

PDF217. interp. M.Kamiński - 14.05.2019 r.pdf (247,24KB)

14.05.2019 r. 22.05.2019 r. PDF217. odp. M.Kamiński - 22.05.2019 r.pdf (209,01KB)

218.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie przywrócenia linii autobusowej nr 17 w Przemyślu.

PDF218. interp. M.Kamiński - 14.05.2019 r.pdf (409,95KB)

14.05.2019 r. 30.05.2019 r. PDF218. odp. M.Kamiński - 30.05.2019 r.pdf (661,95KB)
219. Pan Marcin Kowalski

W sprawie podjęcia działań mających na celu stworzenie Przemyskiej Karty Seniora.

PDF219. interp. M.Kowalski - 15.05.2019 r.pdf (236,33KB)

15.05.2019 r.

23.05.2019 r.

13.09.2019 r.

PDF219. odp. M.Kowalski - 23.05.2019 r.pdf (269,50KB)

PDF219. odp. M.Kowalski - 13.09.2019 r.pdf (256,93KB)

220. Pan Marcin Kowalski

W sprawie zamontowania tabliczek o nie zaśmiecaniu terenów zielonych w okolicach skrzyżowań.

PDF220. interp. M.Kowalski - 15.05.2019 r.pdf (211,21KB)

15.05.2019 r. 28.05.2019 r. PDF220. odp. M.Kowalski - 28.05.2019 r.pdf (251,04KB)
221. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji na jakim etapie są prace związane z utworzeniem Centrum Usług Wspólnych.

PDF221. interp. M.Kamiński - 17.05.2019 r.pdf (214,54KB)
PDF221. interp. M.Kamiński - 20.08.2019 r.pdf (220,92KB)

17.05.2019 r.

20.08.2019 r.

31.05.2019 r.

29.08.2019 r.

PDF221. odp. M.Kamiński - 31.05.2019 r.pdf (175,24KB)

PDF221.odp. M.Kamiński - 29.08.2019 r.pdf (377,67KB)

222. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji dotyczących Rady Nadzorczej PWIK sp. z o.o. oraz zapytania dotyczącego działań antymobbingowych w spółkach miejskich.

PDF222. interp. M.Kamiński - 17.05.2019 r.pdf (278,64KB)

17.05.2019 r. 30.05.2019 r. PDF222. odp. M.Kamiński - 30.05.2019 r.pdf (521,07KB)
223. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji dotyczącej Akcji Protestacyjnej w MZK.

PDF223. interp. M.Kamiński - 17.05.2019 r.pdf (225,64KB)

17.05.2019 r. 31.05.2019 r. PDF223. odp. M.Kamiński - 31.05.2019 r.pdf (814,75KB)
224. Pan Maciej Kamiński

W sprawie informacji na jakim etapie jest program Mieszkanie Plus.

PDF224. interp. M.Kamiński - 17.05.2019 r.pdf (226,08KB)
PDF224. interp. M.Kamiński - 20.08.2019 r.pdf (202,22KB)

17.05.2019 r.

20.08.2019 r.

31.05.2019 r

3.09.2019 r.

PDF224. odp. M.Kamiński - 31.05.2019 r.pdf (277,17KB)

PDF224. odp. M.Kamiński - 3.09.2019 r.pdf (364,28KB)

225. Pan Maciej Kamiński

W sprawie uzupełnienia odpowiedzi dotyczących różnic odczytu wody pomiędzy PWiK a PSM.

PDF225. interp. M.Kamiński - 17.05.2019 r.pdf (226,42KB)
PDF225. interp. M.Kamiński - 7.06.2019 r_2.pdf (237,58KB)

17.05.2019 r.

7.06.2019 r.

31.05.2019 r.

13.06.2019 r.

PDF225. odp. M.Kamiński - 31.05.2019 r.pdf (463,26KB)

PDF225. odp. M.Kamiński - 13.06.2019 r.2.pdf (88,19KB)

226. Pan Tomasz Schabowski

W sprawie przywrócenia programu "Trener Osiedlowy".

PDF226. interp. T.Schabowski - 20.05.2019 r.pdf (167,96KB)

20.05.2019 r.

30.05.2019 r.

30.07.2019 r.

26.09.2019 r.

PDF226. odp. T.Schabowski - 30.05.2019 r.pdf (255,48KB)

PDF226. odp. T.Schabowski - 30.07.2019 r.pdf (77,66KB)

PDF226. odp. T.Schabowski - 26.09.2019 r.pdf (397,64KB)

227. Pan Tomasz Schabowski

W sprawie przeglądu boisk osiedlowych po ulewach.

PDF227. interp. T.Schabowski - 20.05.2019 r.pdf (165,99KB)

20.05.2019 r. 28.05.2019 r. PDF227. odp. T.Schabowski - 28.09.2019 r.pdf (231,45KB)
228. Pan Tomasz Schabowski

W sprawie zaprojektowania schodów łączących ul. Bolesława Chrobrego z ul. Zadwórzańską.

PDF228. interp. T.Schabowski - 20.05.2019 r.pdf (183,54KB)

20.05.2019 r. 6.06.2019 r.
11.06.2019 r.
PDF228. odp. T.Schabowski - 6.06.2019 r.pdf (441,44KB)
PDF228. odp. T.Schabowski - 11.06.2019 r.pdf (55,09KB)
229. Pan Tomasz Schabowski

W sprawie ponownego przeglądu stanu drzew przy ul. Paderewskiego i przycięcie żywopłotu na ul. Boruty-Spiechowicza.

PDF229. interp. T.Schabowski - 20.05.2019 r.pdf (179,64KB)

20.05.2019 r. 3.06.2019 r. PDF229. odp. T.Schabowski - 3.06.2019 r.pdf (32,39KB)
230. Pani Bogumiła Nowak

W sprawie remontu nawierzchni jezdni ul. M. Rodziewiczówny i ul. W. Kadłubka.

PDF230. interp. B.Nowak - 20.05.2019 r.pdf (231,53KB)

20.05.2019 r. 03.06.2019 r. PDF230. odp. B.Nowak - 3.06.2019 r.pdf (368,66KB)
231. Pani Bogumiła Nowak

W sprawie wyegzekwowania od właścicieli nieruchomości przy ul. Lenartowicza, jej zabezpieczenia i uporządkowania.

PDF231. interp. B.Nowak - 20.05.2019 r.pdf (1,06MB)

20.05.2019 r. 4.06.2019 r. PDF231. odp. B.Nowak - 4.06.2019 r.pdf (328,90KB)
232. Pan Tomasz Leszczyński

W sprawie zmiany organizacji ruchu drogowego.

PDF232. interp. T.Leszczyński - 30.05.2019 r_1.pdf (260,16KB)

PDF232. interp. T.Leszczyński - 30.05.2019 r.pdf (327,62KB)

30.05.2019 r. 12.06.2019 r. PDF232. odp. T.Leszczyński - 12.06.2019 r.pdf (79,32KB)
233.

Pan Maciej Kamiński

w imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość

W sprawie udzielenia informacji dotyczących składania oświadczenia majątkowego.

PDF233. interp. M.Kamiński - 30.05.2019 r.pdf (283,63KB)

30.05.2019 r. 10.06.2019 r. PDF233. odp. M.Kamiński - 10.06.2019 r.pdf (304,95KB)
234. Pan Maciej Kamiński

W sprawie podjęcia działań w celu poprawy stanu technicznego dróg na Oś. Salezjańskie.

PDF234. interp. M.Kamiński - 30.05.2019 r.pdf (282,91KB)

30.05.2019 r. 12.06.2019 r. PDF234. odp. M.Kamiński - 12.06.2019 r.pdf (44,77KB)
235. Pani Monika Jaworska - Żurawska

W sprawie udzielenia informacji dotyczących porzuconych samochodów na Os. Kopernika.

PDF235. interp. M.Jaworska-Żurawska - 4.06.2019 r.pdf (335,73KB)
JPEG235. interp. M.Jaworska-Żurawska - 4.06.2019 r_1.jpeg (218,02KB)
JPEG235. interp. M.Jaworska-Żurawska - 4.06.2019 r_2.jpeg (254,85KB)
JPEG235. interp. M.Jaworska-Żurawska - 4.06.2019 r_3.jpeg (360,64KB)

4.06.2019 r. 10.06.12019 r. PDF235. odp. M.Jaworska-Żurawska - 10.06.2019 r.pdf (62,55KB)
236. Pani Monika Jaworska - Żurawska

W sprawie ustawienia słupków ograniczających na rogu ul. Podhalańczyków i Reymonta.

PDF236. interp. M.Jaworska-Żurawska - 4.06.2019 r.pdf (277,24KB)
JPEG236. interp. M.Jaworska-Żurawska - 4.06.2019 r_1.jpeg (303,55KB)
JPEG236. interp. M.Jaworska-Żurawska - 4.06.2019 r_2.jpeg (334,65KB)
JPEG236. interp. M.Jaworska-Żurawska - 4.06.2019 r_3.jpeg (326,31KB)


PDF236. interp. M.Jaworska-Żurawska - 30.09.2019 r.pdf (247,88KB)
JPEG236. interp. M.Jaworska-Żurawska - 30.09.2019 r_1.jpeg (323,46KB)

4.06.2019 r.


30.09.2019 r.

18.06.2019 r.

16.07.2019 r.


10.10.2019 r.

PDF236. odp. M.Jaworska-Żurawska - 18.06.2019 r.pdf (251,16KB)

PDF236. odp. M.Jaworska-Żurawksa - 16.07.2019 r.pdf (363,16KB)


PDF236. odp. M.Jaworska-Żurawska - 10.10.2019 r.pdf (252,89KB)

237 Pani Monika Jaworska - Żurawska

W sprawie naprawy nawierzchni na ul. Przerwa.

PDF237. interp. M.Jaworska-Żurawska - 4.06.2019 r.pdf (304,76KB)
JPEG237. interp. M.Jaworska-Żurawska - 4.06.2019 r_1.jpeg (688,84KB)
JPEG237. interp. M.Jaworska-Żurawska - 4.06.2019 r_2.jpeg (578,27KB)
JPEG237. interp. M.Jaworska-Żurawska - 4.06.2019 r_3.jpeg (605,36KB)
JPEG237. interp. M.Jaworska-Żurawska - 4.06.2019 r_4.jpeg (723,85KB)

4.06.2019 r. 24.06.2019 r. PDF237. odp. M.Jaworska-Żurawska - 24.06.2019 r.pdf (222,63KB)
238. Pani Monika Jaworska - Żurawska

W sprawie wprowadzenia zakazu ruchu dla pojazdów powyżej 3,5t na ul. Ofiar Katynia

PDF238. interp. M.Jaworska-Żurawska - 4.06.2019 r.pdf (279,56KB)
JPEG238. interp. M.Jaworska-Żurawska - 4.06.2019 r_1.jpeg (360,77KB)
JPEG238. interp. M.Jaworska-Żurawska - 4.06.2019 r_2.jpeg (342,73KB)
JPEG238. interp. M.Jaworska-Żurawska - 4.06.2019 r_3.jpeg (375,56KB)
JPEG238. interp. M.Jaworska-Żurawska - 4.06.2019 r_4.jpeg (354,48KB)

4.06.2019 r.

18.06.2019 r.

16.07.2019 r.

16.07.2019 r.

07.08.2019 r.

PDF238. odp. M.Jaworska-Żurawska - 18.06.2019 r.pdf (251,16KB)

PDF238. odp. M.Jaworska-Żurawska - 16.07.2019 r_2.pdf (363,16KB)

PDF238. odp. M.Jaworska-Żurawska - 16.07.2019 r.pdf (215,36KB)

PDF238.4. odp. M. Jaworska-Żurawska - 07.08.2019 r..pdf (678,21KB)
 

239. Pan Maciej Kamiński

W sprawie podjęcia działań dążących do likwidacji (zamknięcia) przejazdu kolejowego w okolicy ulic Tarniowej, Przemysłowej oraz Stawowej.
PDF239. interp. M.Kamiński - 6.06.2019 r.pdf (442,50KB)

PDF239. interp. M.Kamiński - 17.07.2019 r.pdf (436,14KB)

PDF239. interp. M.Kamiński - 1.08.2019 r.pdf (233,48KB)

 

6.06.2019 r.

17.07.2019 r.

1.08.2019 r.

24.06.2019 r.

16.07.2019 r.

23.07.2019 r.

14.08.2019 r.

PDF239. odp. M.Kamiński - 24.06.2019 r.pdf (738,66KB)

PDF239. odp. M.Kamiński - 16.07.2019 r.pdf (242,09KB)

PDF239. odp. M.Kamiński - 23.07.2019 r.pdf (456,49KB)

PDF239. odp. M.Kamiński - 14.08.2019 r.pdf (421,04KB)

240. Pani Ewa Sawicka

W sprawie podjęcia działań mających na celu powrót apteki na teren Osiedla Kazanów.
PDF240. interp. E.Sawicka - 6.06.2019 r.pdf (214,68KB)

6.06.2019 r. 19.06.2019 r. PDF240. odp. E.Sawicka - 19.06.2019 r.pdf (481,53KB)
241. Pan Robert Bal

W sprawie wykupu usług w postaci wejść na hale sportową i krytą pływalnie.

PDF241.interp. R.Bal - 7.06.2019 r.pdf (197,62KB)

7.06.2019 r.

18.06.2019 r.

29.08.2019 r.

PDF241. odp. R.Bal - 18.06.2019 r.pdf (171,85KB)

PDF241. odp. R.Bal - 29.08.2019 r.pdf (855,14KB)

242. Pan Andrzej Zapałowski W sprawie Panachydy organizowanej przez Koścół Greckokatolicki w Przemyślu
PDF242. interp. A.Zapałowski - 10.06.2019 r.pdf (429,86KB)
10.06.2019 r. 25.06.2019 r. PDF242. odp. A.Zapałowski - 25.06.2019 r.pdf (296,54KB)
243. Pan Maciej Kamiński W sprawie usług weterynaryjnych powierzonych przez miasto
PDF243. interp. M.Kamiński - 12.06.2019 r.pdf (60,08KB)
12.06.2019 r. 24.06.2019 r. PDF243. odp. M.Kamiński - 24.06.2019 r.pdf (687,05KB)
244. Pan Maciej Kamiński W sprawie braku odpowiedzi na interpelacje/zapytanie z dn. 28.05.2019 r.
PDF244. interp. M.Kamiński - 12.06.2019 r.pdf (60,03KB)
12.06.2019 r. 25.06.2019 r. PDF244. odp. M.Kamiński - 25.06.2019 r.pdf (300,85KB)
245. Pan Paweł Zastrowski W sprawie uprzatnięcia zalegających śmieci w kamienicy przy ul. Chopina 3
PDF245. interp. P.Zastrowski - 19.06.2019 r.pdf (707,57KB)
19.06.2019 r. 04.07.2019 r. PDF245. odp. P.Zastrowski - 04.07.2019 r.pdf (45,67KB)
246. Pani Monika Jaworska-Żurawska

W sprawie nieprawidłowości metrażowych i technicznych lokali.

PDF246.interp. M.Jaworska-Żurawska - 19.06.2019 r.pdf (284,23KB)

JPEG246.interp. M.Jaworska-Żurawska - 19.06.2019 r_1.jpeg (299,05KB)
JPEG246.interp. M.Jaworska-Żurawska - 19.06.2019 r_2.jpeg (575,93KB)
JPEG246.interp. M.Jaworska-Żurawska - 19.06.2019 r_3.jpeg (328,23KB)
JPEG246.interp. M.Jaworska-Żurawska - 19.06.2019 r_4.jpeg (397,87KB)
JPEG246.interp. M.Jaworska-Żurawska - 19.06.2019 r_5.jpeg (380,39KB)
JPEG246.interp. M.Jaworska-Żurawska - 19.06.2019 r_6.jpeg (352,92KB)

19.06.2019 r. 09.07.2019 PDF246. odp. M.Jaworska-Żurawsa - 09.07.2019 r.pdf (113,70KB)
 
247. Pan Dariusz Lasek

W sprawie przeprowadzenia prac remontowych/modernizacyjnych nawierzchni częsci chodnika przy przystanku MZK - Opalińskiego-Os.Kazan ów - kier. Lipowica.
PDF247. interp. D.Lasek - 25.06.2019 r.pdf (72,05KB)

25.06.2019 r. 09.07.2019 r. PDF247. odp. D.Lasek - 09.07.2019 r.pdf (51,40KB)
248. Pan Dariusz Lasek W sprawie oznaczenia pasami kontrastowymi i dotykowymi oznakowaniami, częsci schodów znajdujących sie na ul. Opalińskiego (przy przystanku MZK oznaczonym - Opalińskiego - Oś. Kazanów - Kier. Centrum).
PDF248. interp. D.Lasek - 25.06.2019 r.pdf (75,75KB)
25.06.2019 r 11.07.2019 r. PDF248. odp. D.Lasek - 11.07.2019 r.pdf (68,42KB)
 
249. Pan Dariusz Lasek W sprawie losów lini MZK Nr 29 ważnej dla mieszkańców Oś. Kazanów.
PDF249. interp. D.Lasek - 25.06.2019 r.pdf (66,15KB)
25.06.2019 r 09.07.2019 r. PDF249. odp. D.Lasek - 09.07.2019 r.pdf (44,39KB)
250. Pan Maciej Kamiński W sprawie modernizacji lub utworzenia parkingu w okolicach ZUS w Przemyślu
PDF250. interp. M.Kamiński - 25.06.2019 r.pdf (45,91KB)
25.06.2019 r 05.07.2019 r. PDF250. odp. M.Kamiński - 5.07.2019 r.pdf (71,44KB)
 
251. Pan Maciej Kamiński W sprawie wydłużenia czasu świecenia zielonega światła na sygnalizatorze na zjeździe w kierunku Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu (naprzeciwko szptala) od strony Zurawicy.
PDF251. interp. M.Kamiński - 25.06.2019 r.pdf (48,02KB)
25.06.2019 r 05.07.2019 r. PDF251. odp. M.Kamiński - 5.07.2019 r.pdf (67,38KB)
 
252. Pan Maciej Kamiński W sprawie podjecia działań  odn. lini nr 17 do Żurawicy
PDF252. interp. M.Kamiński - 27.06.2019 r.pdf (243,19KB)
PDF252. interp. M.Kamiński - 23.07.2019 r.pdf (228,64KB)

27.06.2019 r.

23.07.2019 r.

11.07.2019 r.

1.08.2019 r.

PDF252. odp. M.Kamiński - 11.07.2019 r.pdf (207,15KB)

PDF252. odp. M.Kamiński - 1.08.2019 r.pdf (492,63KB)

253. Pan Maciej Kamiński W sprawie przywrócenia oświetlenia pomiedzy ulicami Dolińskiego a Goszczyńskiego.
PDF253. interp. M.Kamiński - 28.06.2019 r.pdf (52,59KB)
PDF253. interp. M.Kamiński - 20.08.2019 r.pdf (280,80KB)

28.06.2019 r.

20.08.2019 r.

12.07.2019 r.

PDF253. odp. M.Kamiński - 12.07.2019 r.pdf (61,27KB)

PDF253. odp. M.Kamiński - 3.09.2019 r.pdf (502,77KB)

254. Pani Ewa Sawicka W sprawie zabezpieczenie budynku po byłym przedszkolu nr 12 przy ul. Dolińskiego.
PDF254. interp. E.Sawicka - 01.07.2019 r.pdf (42,11KB)
01.07.2019 r. 12.07.2019 r. PDF254. odp. E.Sawicka - 12.07.2019 r.pdf (42,60KB)
 
255. Pani Monika Jaworska-Żurawska W sprawie zmiany organizacji ruchu Lwowska kierunek Medyka
PDF255. interp. M.Jaworska-Żurawsa - 03.07.2019 r.pdf (509,81KB)
03.07.2019 r.

16.07.2019 r.

16.09.2019 r.

20.09.2019 r.

10.10.2019 r.

22.10.2019 r.

PDF255. odp. M.Jaworska-Żurawska - 16.07.2019 r.pdf (227,86KB)

PDF255. odp. M.Jaworska-Żurawska - 16.09.2019 r.pdf (276,03KB)

PDF255. odp. M.Jaworska-Żurawska - 20.09.2019 r.pdf (256,49KB)

PDF255. odp. M.Jaworska-Żurawska - 10.10.2019 r.pdf (259,65KB)

PDF255. odp. M.Jaworska-Żurawska - 22.10.2019 r.pdf (320,22KB)

256. Pan Andrzej Berestecki W sprawie organizacji pracy w spółkach miejskich
PDF256. interp. A.Berestecki - 05.07.2019 r.pdf (75,08KB)
05.07.2019 r. 15.07.2019 r. PDF256. odp. A.Berestecki - 15.07.2019 r.pdf (1,10MB)
257. Pan Andrzej Berestecki W sprawie zmian organizacyjnych w Urzędzie Miejskim
PDF257. interp. A.Berestecki - 05.07.2019 r.pdf (100,10KB)
05.07.2019 r.

11.07.2019 r.

17.07.2019 r.

PDF257. odp. A.Berestecki - 11.07.2019 r.pdf (181,74KB)

PDF257.odp. A.Berestecki - 17.07.2019 r.pdf (222,51KB)

258. Pan Dariusz Lasek W sprawie przeprowadzenia prac remontowo/modernizacyjnych nawierzchni części schodów łączących  ul. Popielów z Kazimierza Pułaskiego
PDF258. interp. D.Lasek - 08.07.2019 r.pdf (67,80KB)
08.07.2019 r. 22.07.2019 r. PDF258. odp. D.Lasek - 22.07.2019 r.pdf (214,04KB)
259. Pan Dariusz Lasek W sprawie uporzadkowania odcinka ciągu pieszego przy ul. 3 Maja, w kierunku skrzyżowania (ul. St. Wyspiańskiego)
PDF259. interp. D.Lasek - 08.07.2019 r.pdf (217,19KB)
08.07.2019 r. 23.07.2019 r. PDF259. odp. D.Lasek - 23.07.2019 r.pdf (292,28KB)
260. Pan Andrzej Berestecki W sprawie zabezpieczenia środków finansowych na przebudowe skrzyżowania Al. Solidarności z ul. Zadwórzańską
PDF260. interp. A.Berestecki - 09.07.2019 r.pdf (92,80KB)
09.07.2019 r. 19.07.2019 r. PDF260. odp. A.Berestecki - 19.07.2019 r.pdf (662,27KB)
261. Pan Andrzej Berestecki W sprawie zatrudniania osób niepełnosprawnych
PDF261. interp. A.Berestecki - 09.07.2019 r.pdf (93,99KB)

 
09.07.2019 r. 18.07.2019 r. PDF261. odp. A.Berestecki - 18.07.2019 r.pdf (67,14KB)
262. Pan Andrzej Berestecki W sprawie ponownej prośby o zabezpieczenie środków finansowych na pilny remont imodernizację ul. Grochowskiej (wzdłuż ogrodzenia cmentarza wojskowego)
PDF262. interp. A.Berestecki - 11.07.2019 r.pdf (93,55KB)

 
11.07.2019 r. 23.07.2019 r. PDF262. odp. A.Berestecki - 23.07.2019 r.pdf (279,22KB)
263. Pan Maciej Kamiński

W sprawie informacji o złożonych uzupełnieniach do oświadczeń majątkowych radnych
PDF263. interp. M.Kamiński - 11.07.2019 r.pdf (44,58KB)
PDF263. interp. M.Kamiński - 26.07.2019 r.pdf (292,62KB)

11.07.2019 r.


26.07.2019 r.

17.07.2019 r.
 

31.07.2019 r.

PDF263. odp. M.Kamiński - 17.07.2019 r.pdf (264,26KB)
 

PDF263. odp. M.Kamiński - 31.07.2019 r.pdf (563,89KB)

264. Pan Maciej Kamiński W sprawie zabezpieczenia bezpośrednio placu przed Pomnikiem Anioła Stróża Polski.
PDF264. interp. M.Kamiński - 11.07.2019 r.pdf (39,46KB)
11.07.2019 r.

25.07.2019 r.

17.09.2019 r.

15.10.2019 r.

PDF264. odp. M.Kamiński - 25.07.2019 r.pdf (227,75KB)

PDF264. odp. M.Kamiński - 17.09.2019 r.pdf (297,42KB)

PDF264. odp. M.Kamiński - 15.10.2019 r.pdf (217,64KB)

265. Pan Maciej Kamiński W sprawie liczby urodzeń od 2016 r. do 30.06.br; programu 500+ ; lokali mieszkalnych.
PDF265. interp. M.Kamiński - 11.07.2019 r.pdf (45,73KB)
11.07.2019 r. 25.07.2019 r. PDF265. odp. M.Kamiński - 25.07.2019 r.pdf (590,66KB)
266. Pan Jerzy Krużel

W sprawie rozpoczęcia realizacji tzw. łąk kwietnych.

PDF266. interp. J.Krużel - 15.07.2019 r.pdf (1,53MB)

15.07.2019 r. 25.07.2019 r. PDF266. odp. J.Krużel - 25.07.2019 r.pdf (318,39KB)
267. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie udzielenia informacji na temat stanu realizacji Porozumienia o Połączeniu Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

PDF267. interp. A.Berestecki - 15.07.2019 r.pdf (357,86KB)

15.07.2019 r. 30.07.2019 r. PDF267. odp. A.Berestecki - 30.07.2019 r.pdf (728,77KB)

268.

Pan Tomasz Leszczyński

W sprawie udrożnienia przejścia w tunelu przy ul. Krasińskiego.

PDF268. interp. T.Leszczyński - 17.07.2019 r.pdf (75,13KB)
JPEG268. interp. T.Leszczyński - 17.07.2019 r._2.jpeg (83,85KB)

17.07.2019 r. 31.07.2019 r. PDF268. odp. T.Leszczyński - 31.07.2019 r.pdf (261,30KB)
269. Pani Monika Jaworska-Żurawska

W sprawie wycięcia krzaków przy ul. Mickiewicza.

PDF269. interp. M.Jaworska-Żurawska - 18.07.2019 r.pdf (278,76KB)
JPEG269. interp. M.Jaworska-Żurawska - 18.07.2019 r_1.jpeg (164,51KB)
JPEG269. interp. M.Jaworska-Żurawska - 18.07.2019 r_2.jpeg (143,66KB)
JPEG269. interp. M.Jaworska-Żurawska - 18.07.2019 r_3.jpeg (217,91KB)
JPEG269. interp. M.Jaworska-Żurawska - 18.07.2019 r_4.jpeg (178,31KB)

18.07.2019 r. 1.08.2019 r. PDF269. odp. M.Jaworska-Żurawska - 1.08.2019 r.pdf (327,14KB)
270. Pan Marcin Kowalski

W sprawie podjecia działań celem poprawy bezpieczeństwa przy ulicy Rzecznej.

PDF270. interp. M.Kowalski - 19.07.2019 r.pdf (259,82KB)

19.07.2019 r.

25.07.2019 r.

07.08.2019 r.

16.09.2019 r.

20.09.2019 r.

10.10.2019 r.

22.10.2019 r.

29.10.2019 r.

21.11.2019 r.

PDF270. odp. M.Kowalski - 25.07.2019 r.pdf (227,98KB)

PDF270.2. odp. - M. Kowalski - 07.08.2019 r..pdf (347,66KB)

PDF270. odp. M.Kowalski - 16.09.2019 r.pdf (260,46KB)

PDF270. odp. M.Kowalski - 20.09.2019 r.pdf (242,66KB)

PDF270. odp. M.Kowalski - 10.10.2019 r.pdf (242,15KB)

PDF270. odp. M.Kowalski - 22.10.2019 r.pdf (603,68KB)

PDF270. odp. M.Kowalski - 29.10.2019 r.pdf (228,86KB)

PDF270. odp. M.Kowaliski - 21.11.2019 r.pdf (328,37KB)

271. Pan Marcin Kowalski

W sprawie rozważenia postawienia znaków ostrzegawczych i wykonania pasów akustycznych przy ulicy Grunwaldzkiej.

PDF271. interp. M.Kowalski - 19.07.2019 r.pdf (200,78KB)

19.07.2019 r.

25.07.2019 r.

16.09.2019 r.

PDF271. odp. M.Kowalski - 25.07.2019 r.pdf (233,35KB)

PDF271. odp. M.Kowalski - 16.09.2019 r.pdf (276,74KB)

272. Pan Andrzej Berestecki W sprawie zabezpieczenia środków finansowych na poprawę porządku na cmentarzach przemyskich.
PDF272. interp. A.Berestecki - 22.07.2019 r.pdf (567,86KB)
22.07.2019 r. 05.08.2019 r. PDF272. odp. A. Berestecki - 05.08.2019 r..pdf (1,18MB)
 
273. Pan Andrzej Berestecki W sprawie zabezpieczenia środków finansowych na remont ciągu pieszego pomiędzy ul. Sucharskiego i Stachiewicza.
PDF273. interp. A.Berestecki - 22.07.2019 r.pdf (127,85KB)
22.07.2019 r. 05.08.2019 r. PDF273. odp. A. Berestecki - 05.08.2019 r..pdf (292,56KB)
 
274. Pan Andrzej Berestecki W sprawie zabezpieczenia środków finansowych na budowę ciągu pieszego pomiędzy ul. Sucharskiego i ul. Słowackiego.
PDF274. interp. A.Berestecki - 22.07.2019 r.pdf (983,65KB)
22.07.2019 r. 1.08.2019 r. PDF274. odp. A.Berestecki - 1.08.2019 r.pdf (340,13KB)
275. Pan Andrzej Berestecki W sprawie wycięcia krzaków i podcięcie drzew oraz oczyszczenia chodnika na odcinku ul. Słowackiego
PDF275. interp. A.Berestecki - 23.07.2019 r.pdf (341,52KB)
23.07.2019 r. 06.08.2019 r. PDF275. odp. A. Berestecki - 06.08.2019 r..pdf (244,30KB)
 
276. Pan Maciej Kamiński W sprawie przywrócenia oświetlenia pomiędzy ul. Dolińskiego
i Goszczyńskiego
PDF276. interp. M.Kamiński - 23.07.2019 r.pdf (338,48KB)
23.07.2019 r. 1.08.2019 r. PDF276. odp. M.Kamiński - 1.08.2019 r.pdf (378,97KB)
277. Pan Tomasz Leszczyński W sprawie wprowadzenia programu oznaczeń pomocniczych dla kierowców tzw. "yellow box"
PDF277. interp. T.Leszczyński - 23.07.2019 r.pdf (275,51KB)
23.07.2019 r.

05.08.2019 r.

17.09.2019 r.

PDF277.1. odp. T. Leszczyński - 05.08.2019 r..pdf (234,63KB)

PDF277. odp. T.Leszczyński - 17.09.2019 r.pdf (285,31KB)

278.

Pan Andrzej Berestecki

W sprawie przycięcia krzewów oraz odnowienia ławeczek przy ul. Franciszkańskiej
PDF278. interp. A.Berestecki - 24.07.2019 r.pdf (379,67KB)

24.07.2019 r. 07.08.2019 r. PDF278. odp. A. Berestecki - 07.08.2019 r..pdf (365,44KB)
 
279. Pan Tomasz Schabowski W sprawie udzielenia informacji dotyczących PGM sp. z o. o.
PDF279. interp. T.Schabowski - 29.07.2019 r.pdf (376,68KB)
29.07.2019 r. 09.08.2019 r. PDF279. odp. T. Schabowski - 09.08.2019 r..pdf (1,07MB)
 
280.

Pan Dariusz Lasek

w imieniu Klubu Radnych Regia Civitas

W sprawie udzielenia informacji dotyczących złożenia wniosku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
PDF280. interp. D.Lasek - 30.07.2019 r.pdf (458,40KB)
30.07.2019 r. 08.08.2019 r. PDF280. odp. Klub Radnych Regia Civitas - 08.08.2019 r..pdf (384,34KB)
 
281. Pan Maciej Kamiński

W sprawie uzyskania informacji dotyczących MZK w Przemyślu.

PDF281. interp. M.Kamiński - 1.08.2019 r.pdf (1,52MB)

01.08.2019 r.

14.08.2019 r.

21.08.2019 r.

PDF281.1. odp. M. Kamiński - 14.08.2019 r..pdf (238,32KB)

PDF281. odp. M.Kamiński - 21.08.2019 r.pdf (1,18MB)

282. Pani Małgorzata Gazdowicz

W sprawie zabezpieczenia budynku po byłym klubie Polonia oraz namalowania przejścia dla pieszych na ul. Grodzkiej.

PDF282. interp. M. Gazdowicz - 12.08.2019 r..pdf (280,19KB)
 

12.08.2019 r.

19.08.2019 r.

28.08.2019 r.

18.09.2019 r.

PDF282. odp. M.Gazdowicz - 16.08.2019 r.pdf (240,45KB)

PDF282. odp. M.Gazdowicz - 28.08.2019 r.pdf (272,78KB)

PDF282. odp. M.Gazdowicz - 18.09.2019 r.pdf (351,36KB)

283. Pani Małgorzata Gazdowicz

W sprawie wycięcia pnączy z chodnika przy schodach dzielących ul. Chopina.

PDF283. interp. M. Gazdowicz - 12.08.2019 r..pdf (258,88KB)
 

12.08.2019 r. 22.08.2019 r. PDF283. odp. M.Gazdowicz - 22.08.2019 r.pdf (257,18KB)
284. Pani Małgorzata Gazdowicz

W sprawie dokonania naprawy przystanku autobusowego, mieszczącego się na
ul. Piłsudskiego.

PDF284. interp. M. Gazdowicz - 12.08.2019 r..pdf (253,94KB)
 

12.08.2019 r. 21.08.2019 r. PDF284. odp. M.Gazdowicz - 21.08.2019 r.pdf (210,89KB)
285. Pani Ewa Sawicka

w sprawie podjęcia działań na prośbę mieszkańców, mających na celu wycięcie rozrastającego się dzrzewa będacego uciążliwością dla mieszkańców

PDF285. interp. E.Sawicka - 14.08.2019 r.pdf (222,08KB)

14.08.2019 r. 20.08.2019 r. PDF285. odp. E.Sawicka - 20.08.2019 r.pdf (221,64KB)
286. Pan Paweł Zastrowski

w sprawie udrożnienia kratek ściekowych na targowisku miejskim

PDF286.interp. P.Zastrowski- 14.08.2019 r.pdf (253,94KB)
JPEG286.interp. P.Zastrowski- 14.08.2019 r_1.jpeg (188,38KB)
JPEG286.interp. P.Zastrowski- 14.08.2019 r_2.jpeg (179,79KB)
JPEG286.interp. P.Zastrowski- 14.08.2019 r_3.jpeg (192,68KB)
JPEG286.interp. P.Zastrowski- 14.08.2019 r_4.jpeg (171,83KB)
JPEG286.interp. P.Zastrowski- 14.08.2019 r_5.jpeg (204,46KB)

14.08.2019 r. 26.08.2019 r. PDF286.odp. P.Zastrowski - 26.08.2019 r.pdf (240,77KB)
287.

Pan Robert Bal

w imieniu
Klubu Radnych
Regia Civitas

W sprawie uzyskania informacji dotyczących złożenia wniosku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
PDF287. interp. R.Bal - 16.09.2019 r.pdf (339,77KB)

16.08.2019 r. 28.08.2019 r. PDF287.odp. R.Bal - 28.08.2019 r.pdf (344,46KB)
288.

Pan Robert Bal

w imieniu
Klubu Radnych
Regia Civitas

W sprawie uzyskania informacji dotyczących projektu w ramach programu "Rozwój Lokalny"
PDF288. interp. R.Bal - 16.09.2019 r.pdf (290,86KB)
16.08.2019 r. 28.08.2019 r. PDF288. odp. R.Bal - 28.08.2019 r.pdf (400,48KB)
289.

Pan Maciej Kamiński

w imieniu Klubu Radnych Prawo
i Sprawiedliwość

W sprawie udzielenia informacji dotyczących bycia członkiem przez Radnego w zarządzie społdzielni mieszkaniowej.

PDF289. interp. M.Kamiński - 26.08.2019 r.pdf (232,06KB)

 

26.08.2019 r. 02.09.2019 r. PDF289. odp. M.Kamiński - 2.09.2019 r.pdf (615,62KB)
290. Pan Tomasz Schabowski

W sprawie podjęcia działań zapobiegających osuwania się ziemi na boiska do siatkówki na Os. Kazanów.

PDF290. interp. T.Schabowski - 27.08.2019 r.pdf (240,10KB)

27.08.2019 r. 11.09.2019 r. PDF290. odp. T.Schabowski - 11.09.2019 r.pdf (4,32MB)
291. Pan Tomasz Schabowski

W sprawie przedstawiania planów budowy, remontów i inwestycji obiektów POSiR.

PDF291. interp. T.Schabowski - 27.08.2019 r.pdf (236,39KB)

27.08.2019 r. 09.09.2019 r. PDF291.odp. T.Schabowski - 9.09.2019 r.pdf (269,57KB)
292. Pan Tomasz Schabowski

W sprawie przesunięcia środków finansowych w ramach Budżetu Obywatelskiego

PDF292. interp. T.Schabowski - 27.09.2019 r.pdf (250,63KB)

27.08.2019 r. 26.09.2019 r. PDF292. odp. T.Schabowski - 26.09.2019.pdf (62,04KB)
 
293. Pan Tomasz Schabowski

W sprawie wybudowania odcinka chodnika.

PDF293. interp. T.Schabowski - 27.09.2019 r.pdf (226,92KB)

27.08.2019 r. 3.10.2019 r.

PDF293. odp. T.Schabowski - 3.10.2019 r.pdf (222,58KB)

PDF292. odp. T.Schabowski - 26.09.2019.pdf (62,04KB)

294. Pan Tomasz Schabowski

W sprawie przeglądu miejsca użyteczności publicznej na Oś. Kazanów.

PDF294. interp. T.Schabowski - 27.09.2019 r.pdf (243,99KB)

27.08.2019 r. 09.09.2019 r. PDF294. odp. T.Schabowski - 9.09.2019 r.pdf (321,70KB)
295. Pan Mirosław Majkowski

W sprawie sprawdzenia legalności usytuowania nośników reklamowych na dworcu PKS.

PDF295. interp. M.Majkowski - 27.08.2019 r.pdf (818,47KB)

27.08.2019 r. 6.09.2019 r. PDF295. odp. M.Majkowski - 6.09.2019 r..pdf (597,42KB)
296. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji dotyczących bezpłatnego wykorzystywania obiektów POSiR.

PDF296. interp. M.Kamiński - 30.08.2019 r.pdf (236,32KB)

30.08.2019 r. 6.09.2019 r. PDF296. odp. M.Kamiński - 6.09.2019 r.pdf (522,63KB)
297. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie udrożnienia kratek ściekowych
i studzienek na ul. Żołnierzy 1 Armii WP

PDF297. interp. A.Betrestecki - 2.09.2019 r.pdf (312,56KB)

2.09.2019 r. 19.09.2019 r. PDF297. odp. A.Berestecki - 19.09.2019 r.pdf (231,42KB)
298. Pani Monika Jaworska-Żurawska

W sprawie wykorzystania pozostałych środków z realizacji zadania parking ul. M.Konopnickiej

PDF298. interp. M.Jaworska-Żurawska - 3.09.2019 r.pdf (237,29KB)
JPEG298. interp. M.Jaworska-Żurawska - 3.09.2019 r_1.jpeg (357,48KB)
JPEG298. interp. M.Jaworska-Żurawska - 3.09.2019 r_2.jpeg (415,56KB)

 

3.09.2019 r. 3.10.2019 r. PDF298. odp. M.Jaworska-Żurawska - 3.10.2019 r.pdf (246,04KB)
299.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji dotyczących stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim w Przemyślu.
PDF299. interp. M.Kamiński - 9.09.2019 r.pdf (256,60KB)
9.09.2019 r. 23.09.2019 r. PDF299. odp. M.Kamiński - 23.09.2019 r.pdf (63,34KB)
300. Pan Maciej Kamiński

W sprawie uzyskania informacji dotyczących publikacji na stronie internetowej urzędu oraz kursów autobusów

PDF300. interp. M.Kamiński - 9.09.2019 r.pdf (302,97KB)

9.09.2019 r. 23.09.20219 r. PDF300. odp. M.Kamiński - 23.09.2019 r.pdf (101,21KB)
301. Pan Maciej Kamiński W sprawie prośby o konkretne działania dotyczące remontu ciągu pieszego na ul. Glazera 40
PDF301. interp. M.Kamiński - 24.09.2019 r.pdf (44,55KB)
24.09.2019 r. 3.10.2019 r. PDF301. odp. M.Kamiński - 3.10.2019 r.pdf (398,56KB)
302. Pan Tomasz Leszczyński W sprawie mateiałów wyborczych i ich umiejscowiania na terenie miasta
PDF302. interp. T.Leszczyński - 23.09.2019 r.pdf (116,02KB)
PDF302. interp. T.Leszczyński - 23.09.2019 r uzupełnienie.pdf (31,47MB)
23.09.2019 r. 10.10.2019 r. PDF302. odp. T.Leszczyński - 10.10.2019 r.pdf (1,69MB)
303. Pan Mirosław Majkowski

W sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych na cele adaptacyjne lub możliwości budowy obiektów branży hotelowej.
PDF303. interp. M.Majkowski - 24.09.2019.pdf (542,46KB)

24.09.2019 r. 7.10.2019 r. PDF303. odp. M.Majkowski - 7.10.2019 r.pdf (659,57KB)
304. Pan Mirosław Majkowski W sprawie przeprowadzenia remontu klatki schodowej w kamienicy Rynek 5 oraz składowania wewnątrz odpadów pochodzacych z sąsiadującej restauracji.
PDF304. interp. M.Majkowski - 24.09.2019.pdf (112,81KB)
24.09.2019 r. 8.10.2019 r. PDF304. odp. M.Majkowski - 8.10.2019 r.pdf (777,82KB)
305. Pan Marcin Kowalski W sprawie uporzadkowania, wykoszeni i wyciecia samosiejek w okolicach garaży koło wiaduktu przy ul. Nestora
PDF305. interp. M.Kowalski - 25.09.2019.pdf (34,28KB)
25.09.2019 r. 7.10.2019 r. PDF305. odp. M.Kowalski - 7.10.2019 r.pdf (221,57KB)
306. Pan Marcin Kowalski W sprawie uporzadkowania, wykoszeni i wyciecia samosiejek w okolicach tarasu widokowego przy ul. Bielskiego
PDF306. interp. M.Kowalski - 25.09.2019.pdf (135,98KB)
25.09.2019 r. 10.10.2019 r. PDF306. odp. M.Kowalski - 10.10.2019 r.pdf (236,68KB)
307. Pan Maciej Kamiński W sprawie remontu nawierzchni ul. Cmentarnej
PDF307. interp. M.Kamiński - 26.09.2019 r.pdf (34,33KB)
26.09.2019 r. 11.10.2019 r. PDF307. odp. M.Kamiński - 11.10.2019 r.pdf (235,10KB)
308. Pan Maciej Kamiński W sprawie zamkniętego przejazdu kolejowego w oklicy ul. Tarniowej
PDF308. interp. M.Kamiński - 26.09.2019 r.pdf (48,72KB)
26.09.2019 r. 11.10.2019 r. PDF308. odp. M.Kamiński - 11.10.2019 r_2.pdf (601,61KB)
309.

Pan Robert Bal

w imieniu Klubu Radnych Regia Civitas

W sprawie wątpliwości dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.

PDF309. interp. R.Bal - 14.10.2019 r.pdf (485,08KB)

14.10.2019 r. 17.10.2019 r. PDF309. odp. R.Bal - 17.10.2019 r.pdf (725,63KB)
310.

Pan Robert Bal

w imieniu Klubu Radnych Regia Civitas

W sprawie uzyskania informacji dotyczących zakończenia roku finansowego 2018 w spółkach

PDF310. interp. R.Bal - 14.10.2019 r.pdf (246,31KB)

14.10.2019 r. 29.10.2019 r. PDF310 odp. R.Bal - 29.10.2019 r.pdf (5,24MB)
311. Pan Marcin Kowalski

W sprawie interwencji dotyczącej niszczenia przez dziki ogródków działkowych "NADZIEJA"

PDF311. interp. M.Kowalski - 14.10.2019 r.pdf (198,00KB)
JPEG311. interp. M.Kowalski - 14.10.2019 r_1.jpeg (204,43KB)
JPEG311. interp. M.Kowalski - 14.10.2019 r_2.jpeg (229,31KB)
JPEG311. interp. M.Kowalski - 14.10.2019 r_3.jpeg (200,40KB)

14.10.2019 r. 21.10.2019 r. PDF311. odp. M.Kowalski - 21.10.2019 r.pdf (274,62KB)
312. Pan Mirosław Majkowski

W sprawie interwencji dotyczącej uporządkowania Cmentarza Wojennego w Przemyślu przy ul. Przemyślu.

PDF312. interp. M.Majkowski - 15.10.2019 r.pdf (1,49MB)

15.10.2019 r. 30.10.2019 r. PDF312. odp. M.Majkowski - 30.10.2019 r.pdf (534,77KB)
313. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami.

PDF313. interp. M.Kamiński - 15.10.2019 r.pdf (198,65KB)

15.10.2019 r. 29.10.2019 r. PDF313. odp. M.Kamiński - 29.10.2019 r.pdf (2,36MB)
314. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie przedstawienia wyników badań geologicznych, które przeprowadzono na tzw. "stawikach".

PDF314. interp. P.Zastrowski - 17.10.2019 r.pdf (299,71KB)

17.10.2019 r. 31.10.2019 r. PDF314. odp. P.Zastrowski - 31.10.2019 r.pdf (198,07KB)
315. Pan Maciej Kamiński

W sprawie uzyskanie informacji dotyczących MOPS w Przemyślu.

PDF315. interp. M.Kamiński - 18.10.2019 r.pdf (415,18KB)

18.10.2019 r. 5.11.2019 r. PDF315. odp. M.Kamiński - 5.11.2019 r.pdf (1,70MB)
316. Pan Maciej Kamiński

W sprawie oznakowania zatoczki przy ul. Glazera 10.

PDF316. interp. M.Kamiński - 18.10.2019 r.pdf (233,63KB)

18.10.2019 r. 25.10.2019 r. PDF316. odp. M.Kamiński - 25.10.2019 r.pdf (188,67KB)
317. Pan Marcin Kowalski

W sprawie udostępnienia darmowych rozkładów jazdy MZK

PDF317. interp. M.Kowalski - 18.10.2019 r.pdf (257,33KB)

18.10.2019 r. 5.11.2019 r. PDF317. odp. M.Kowalski - 5.11.2019 r.pdf (262,03KB)
318. Pan Andrzej Zapałowski

W sprawie uzyskanie informacji dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zielonka III"

PDF318. interp. A.Zapałowski - 18.10.2019 r.pdf (1,90MB)

18.10.2019 r. 31.10.2019 r. PDF318. odp. A.Zapałowski - 31.10.2019 r.pdf (80,78KB)
319. Pan Robert Bal

W sprawie uzyskania informacji dotyczących otwarcia sztucznego lodowiska przy ul. Sanockiej

PDF319. interp. R.Bal - 24.10.2019 r.pdf (40,51KB)

24.10.2019 r. 4.11.2019 r. PDF319. odp. R.Bal. - 4.11.2019 r.pdf (258,33KB)
320. Pan Robert Bal

W sprawie uzyskania informacji dotyczących PGM w Przemyślu

PDF320. interp. R.Bal - 24.10.2019 r.pdf (33,18KB)

24.10.2019 r. 31.10.2019 r. PDF320. odp. R.Bal - 31.10.2019 r.pdf (192,74KB)
321. Pan Robert Bal

W sprawie uzyskania informacji dotyczących wakacyjnych zajęć sportowych w Hali Sportowej POSiR

PDF321. interp. R.Bal - 24.10.2019 r.pdf (33,85KB)

24.10.2019 r. 4.11.2019 r. PDF321. odp. R.Bal - 4.11.2019 r.pdf (289,96KB)
322. Pan Robert Bal

W sprawie uzyskanie informacji dotyczących wysokości środków finansowych z tzw. "korkowego"

PDF322. interp. R.Bal - 24.10.2019 r.pdf (38,67KB)

24.10.2019 r. 7.11.2019 r. PDF322. odp. R.Bal - 7.11.2019 r.pdf (802,00KB)
323. Pan Robert Bal

W sprawie przygotowania projektu uchwały  zmieniającej uchwałę 102/2019
w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla.

PDF323. interp. R.Bal - 24.10.2019 r.pdf (51,13KB)

24.10.2019 r. 8.11.2019 r. PDF323. odp. R.Bal - 8.11.2019 r.pdf (281,50KB)
324. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie udzielenia informacji dotyczących ustawienia reklam stoku narciarskiego przy głównych drogach woj. Podkarpackiego.

PDF324. interp. B.Barczak - 24.10.2019 r.pdf (234,38KB)

24.10.2019 r. 8.11.2019 r. PDF324. odp B.Barczak - 8.11.2019 r.pdf (307,12KB)
325. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie rozwiązania problemu wyjazdu z ul. Barskiej na Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II

PDF325. interp. B.Barczak - 24.10.2019 r.pdf (223,97KB)

24.10.2019 r.

29.10.2019 r.

21.11.2019 r.

PDF325. odp. B.Barczak - 29.10.2019 r.pdf (445,91KB)

PDF325. odp. B.Barczak - 21.11.2019 r.pdf (370,02KB)

326. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie utwardzenia parkingu przy Szkole Podstawowej nr 16

PDF326. interp. B.Barczak - 24.10.2019 r.pdf (228,46KB)

24.10.2019 r. 31.10.2019 r. PDF326. odp. B.Barczak - 31.10.2019 r.pdf (246,58KB)
327. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie uzyskania informacji dotyczących remontu chodnika przy
ul. Krasickiego

PDF327. interp. B.Barczak - 24.10.2019 r.pdf (220,33KB)

24.10.2019 r. 5.11.2019 r. PDF327. odp. B.Barczak - 5.11.2019 r.pdf (222,94KB)
328. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie wymiany nawierzchni chodnika przy ul. Narutowicza.

PDF328. interp. B.Barczak - 24.10.2019 r.pdf (253,33KB)

24.10.2019 r. 5.11.2019 r. PDF328. odp. B.Barczak - 5.11.2019 r.pdf (266,65KB)
329. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie posadzenia drzew w ramach nasadzeń zastępczych

PDF329. interp. B.Barczak - 24.10.2019 r.pdf (307,24KB)

24.10.2019 r. 5.11.2019 r. PDF329. odp. B.Barczak - 5.11.2019 r.pdf (348,12KB)
330. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie opłat ponoszonych przez kluby sportowe oraz inne podmioty za korzystanie z nieruchomości będących własnością gminy.

PDF330. interp. B.Barczak - 24.10.2019 r.pdf (260,55KB)

24.10.2019 r. 8.11.2019 r. PDF330. odp. B.Barczak - 8.11.2019 r.pdf (3,69MB)
331. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie wprowadzenia niższych cen za bilety autobusowe

PDF331. interp. B.Barczak - 24.10.2019 r.pdf (295,68KB)

24.10.2019 r. 8.11.2019 r. PDF331. odp. B.Barczak - 8.11.2019 r.pdf (280,80KB)
332. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie podjęcia działań dotyczących wolno żyjących dzików.

PDF332. interp. B.Barczak - 24.10.2019 r.pdf (269,89KB)

24.10.2019 r. 4.11.2019 r. PDF332. odp. B.Barczak - 4.11.2019 r.pdf (326,50KB)
333. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie usunięcia gałęzi w pobliżu przystanku MZK.

PDF333. interp. B.Barczak - 24.10.2019 r.pdf (303,26KB)

24.10.2019 r. 5.11.2019 r. PDF333. odp. B.Barczak - 5.11.2019 r.pdf (215,05KB)
334. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie przystąpienia do akcji
"jedno dziecko - jedno drzewo"

PDF334. interp. B.Barczak - 24.10.2019 r.pdf (315,54KB)

24.10.2019 r. 5.11.2019 r. PDF334. odp. B.Barczak - 5.11.2019 r.pdf (232,86KB)
335. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie uzyskanie informacji dotyczących taboru MZK Przemyśl

PDF335. interp. B.Barczak - 24.10.2019 r.pdf (317,83KB)

24.10.2019 r. 7.11.2019 r. PDF335. odp. B.Barczak - 7.11.2019 r.pdf (726,90KB)
336. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie utworzenia tzw. Jadłodzielni

PDF336. interp. B.Barczak - 30.10.2019 r.pdf (295,00KB)

30.10.2019 r.

6.11.2019 r.

27.11.2019 r.

PDF336. odp. B.Barczak - 6.11.2019 r.pdf (304,20KB)

PDF336. odp. B.Barczak - 27.11.2019 r.pdf (857,81KB)

337. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie utworzenia stojaków rowerowych

PDF337. interp. B. Barczak - 30.10.2019 r.pdf (223,29KB)

30.10.2019 r. 12.11.2019 r. PDF337. odp. B.Barczak - 12.11.2019 r.pdf (295,19KB)
338. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie utworzenia możliwości zakupu kopert parkingowych dla przedsiębiorców

PDF338. interp. B. Barczak - 30.10.2019 r.pdf (262,94KB)

30.10.2019 r. 14.11.2019 r. PDF338. odp. B.Barczak - 14.11.2019 r.pdf (256,41KB)

339.

Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie wprowadzenia w szkołach gablot infrmujących o zawartości cukru.

PDF339. interp. B. Barczak - 30.10.2019 r.pdf (1,08MB)

30.10.2019 r. 8.11.2019 r. PDF339. odp. B.Barczak - 8.11.2019 r.pdf (405,36KB)
340. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie informacji dotyczących zasięgu sieci ciepłowniczej

PDF340. interp. B.Barczak - 30.10.2019 r.pdf (333,69KB)

30.10.2019 r. 14.11.2019 r. PDF340. odp. B.Barczak - 14.11.2019 r.pdf (962,08KB)
341. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie dofinansowania pobytu w internacie dla młodych zawodników.

PDF341. interp. B.Barczak - 30.10.2019 r.pdf (234,66KB)

30.10.2019 r. 7.11.2019 r. PDF341. odp. B.Barczak - 7.11.2019 r.pdf (292,45KB)
342. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie uzyskania informacji demograficznych dotyczących naszego miasta.

PDF342. interp. B.Barczak - 30.10.2019 r.pdf (612,09KB)

30.10.2019 r. 7.11.2019 r. PDF342. odp. B.Barczak - 7.11.2019 r.pdf (515,39KB)
343. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie informacji finansowych w związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym

PDF343. interp. B.Barczak - 30.10.2019 r.pdf (264,11KB)

30.10.2019 r. 14.11.2019 r. PDF343. odp. B.Barczak - 14.11.2019 r.pdf (327,57KB)
344. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie przeglądu studzienek kanalizacyjnych

PDF344. interp. B.Barczak - 30.10.2019 r.pdf (1,80MB)

30.10.2019 r. 14.11.2019 r. PDF344. odp. B.Barczak - 14.11.2019 r.pdf (268,56KB)
345. Pan Bartłomiej Barczak

w sprawie sychronizacji sygnalizacji świetlnej

PDF345. interp. B.Barczak - 30.10.2019 r.pdf (236,16KB)

30.10.2019 r. 14.11.2019 r. PDF345. odp. B.Barczak - 14.11.2019 r.pdf (415,35KB)
346. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie zwiekszenia ilości bezpłatnych miejsc parkingowych na osiedlu Kmiecie

PDF346. interp. B.Barczak - 30.10.2019 r.pdf (252,44KB)

30.10.2019 r.

5.11.2019 r.

21.11.2019 r.

PDF346. odp. B.Barczak - 5.11.2019 r.pdf (237,25KB)

PDF346. odp. B.Barczak - 21.11.2019 r.pdf (282,26KB)

347. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie utworzenia bezpłatnych miejsc parkingowych na Wybrzeżu Ojca Św. Jana Pawła II

PDF347. interp. B.Barczak - 30.10.2019 r.pdf (265,22KB)

30.10.2019 r.

14.11.2019 r.

PDF347. odp. B.Barczak - 14.11.2019 r.pdf (268,93KB)

 

348. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie utworzenia punktu obsługi mieszkańców w Galerii Sanowej

PDF348. interp. B.Barczak - 30.10.2019 r.pdf (371,28KB)

30.10.2019 r. 15.11.2019 r. PDF348. odp. B. Barczak - 15.11.2019 r.pdf (317,86KB)
349. Pan Janusz Zapotocki

W sprawie utworzenia przystanku autobusowego

PDF349. interp. J.Zapotocki - 30.10.2019 r.pdf (214,93KB)

30.10.2019 r.

5.11.2019 r.

21.11.2019 r.

PDF349. odp. J.Zapotocki - 5.11.2019 r.pdf (259,98KB)

PDF349. odp. J.Zapotocki - 21.11.2019 r.pdf (264,38KB)

350. Pan Janusz Zapotocki

W sprawie możliwości ustawienia znaku zakazu ruchu przy wjeździe do Parku Krajobrazowego

PDF350. interp. J.Zapotocki - 30.10.2019 r.pdf (218,88KB)

30.10.2019 r.

5.11.2019 r.

21.11.2019 r.

PDF350. odp. J.Zapotocki - 5.11.2019 r.pdf (259,98KB)

PDF350. odp. J.Zapotocki - 21.11.2019 r.pdf (250,63KB)

351. Pan Robert Bal

W sprawie uzyskania informacji dotyczącej sprzedaży biletów miesięcznych MZK

PDF351. interp. R.Bal - 31.10.2019 r.pdf (276,00KB)

31.10.2019 r. 13.11.2019 r. PDF351. odp. R.Bal - 13.11.2019 r.pdf (414,77KB)
352. Pan Robert Bal

W sprawie uzyskania informacji dotyczącej dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT

PDF352. interp. R.Bal - 31.10.2019 r.pdf (254,80KB)

31.10.2019 r. 12.11.2019 r. PDF352. odp. R.Bal - 12.11.2019 r.pdf (245,51KB)
353. Pan Robert Bal

W sprawie uzyskania informacji dotyczącej kosztów ponoszonych przez POSiR za udostepnianie jednej godziny zegarowej hali sportowej

PDF353. interp. R.Bal - 31.10.2019 r.pdf (215,07KB)

31.10.2019 r. 15.11.2019 r. PDF353. odp. R.Bal - 15.11.2019 r.pdf (278,45KB)
354. Pan Daniel Dryniak

W uzyskania informacji na temat działalności Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

PDF354. interp. D.Dryniak - 4.11.2019 r.pdf (577,21KB)

4.11.2019 r. 18.11.2019 r. PDF354. odp. D.Dryniak - 18.11.2019r.pdf (556,81KB)
 
355. Pan Andrzej Zapałowski

W sprawie usunięcia ogrodzenia blokującego dojazd do budynku od ul. Kramarza. 

PDF355. interp. A.Zapałowski - 31.10.2019 r.pdf (319,87KB)

31.10.2019 r. 8.11.2019 r. PDF355. odp. A.Zapałowski - 8.11.2019 r.pdf (257,86KB)
356. Pan Marcin Kowalski

W sprawie ustawienia znaku dorogowego przy ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II

PDF356. interp. M.Kowalski - 8.11.2019 r.pdf (264,51KB)
JPEG356. interp. M.Kowalski - 8.11.2019 r_1.jpeg (51,25KB)
JPEG356. interp. M.Kowalski - 8.11.2019 r_2.jpeg (36,76KB)
JPEG356. interp. M.Kowalski - 8.11.2019 r_3.jpeg (59,92KB)

8.11.2019 r.

18.11.2019 r

09.01.2020 r.

PDF356. odp. M.Kowalski - 18.11.2019 r.pdf (269,95KB)

PDF356. odp. M. Kowalski - 09.01.2020 r..pdf (36,16KB)

357. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie udzielenia informacji dotyczących relizacji zadań mających na celu reintegracje zawodową i społeczną

PDF357. interp. P.Zastrowski - 8.11..2019 r.pdf (200,90KB)

8.11.2019 r. 19.11.2019 r. PDF357. odp. P.Zastrowski - 19.11.2019 r.pdf (573,35KB)
358. Pan Marcin Kowalski

W sprawie zamontowania znaku przy ul. Grunwaldzkiej 13.

PDF358. interp. M. Kowalski - 12.11.2019 r.pdf (215,96KB)
JPEG358. interp. M. Kowalski - 12.11.2019 r_1.jpeg (223,39KB)
JPEG358. interp. M. Kowalski - 12.11.2019 r_2.jpeg (257,90KB)
JPEG358. interp. M. Kowalski - 12.11.2019 r_3.jpeg (251,58KB)

12.11.2019 r.

18.11.2019 r

09.01.2019 r..

PDF358. odp. M.Kowalski - 18.11.2019 r.pdf (269,95KB)

PDF358. odp. M. Kowalski - 09.01.2020 r..pdf (38,50KB)

359. Pan Maciej Kamiński

W sprawie informacji dotyczących obecnej sytuacji MZK w Przemyślu.

PDF359. interp. M.Kamiński - 12.11.2019 r.pdf (218,68KB)

12.11.2019 r. 27.11.2019 r. PDF359. odp. M.Kamiński - 27.11.2019 r.pdf (1,96MB)
360. Pan Maciej Kamiński

W sprawie informacji dotyczących korzystania z obiektów POSiR w 2019 r.

PDF360. interp. M.Kamiński - 12.11.2019 r.pdf (198,91KB)

12.11.2019 r. 26.11.2019 r. PDF360. odp. M.Kamiński - 26.11.2010 r.pdf (162,85KB)
361. Pan Andrzej Zapałowski

W sprawie ograniczenia ruchu na ul. Mierosławskiego

PDF361. interp. A.Zapałowski - 13.11.2019 r.pdf (330,99KB)

8.11.2019 r. 18.11.2019 r. PDF361. odp. A.Zapałowski - 18.11.2019 r.pdf (1,11MB)
362. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie działań podejmowanych przez wydział Promocji i Kultury na rzecz turystycznej promocji Przemyśla.

PDF362. interp. P.Zastrowski - 8.11.2019 r.pdf (943,86KB)

13.11.2019 r. 27.11.2019 r. PDF362. odp. P.Zastrowski - 27.11.2019 r.pdf (4,09MB)
363. Pan Maciej Kamiński

W sprawie zmiany rozkładu jazdy MZK

PDF363. interp. M.Kamiński - 14.11.2019 r.pdf (1 003,20KB)

14.11.2019 r. 22.11.2019 r. PDF363. odp. M.Kamiński - 22.11.2019 r.pdf (249,69KB)
364. Pan Tomasz Leszczyński

W sprawie uzyskania informacji dotyczących parkingów miejskich.

PDF364. interp. T.Leszczyński - 15.11.2019 r.pdf (499,57KB)

15.11.2019 r. 29.11.2019 r. PDF364.odp. - T. Leszczyński - 15.11.2019 r..pdf (151,87KB)
365. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie ustawienia znaku B-36 przy ul. 22-go Stycznia

PDF365. interp. P.Zastrowski - 19.11.2019 r.pdf (304,37KB)
JPEG365. interp. P.Zastrowski - 19.11.2019 r_1.jpeg (265,90KB)

19.11.2019 r.

25.11.2019 r.

10.01.2020 r.

PDF365. odp. P.Zastrowski - 25.11.2019 r.pdf (252,63KB)

PDF365. odp. P. Zastrowski - 10.01.2020 r..pdf (39,55KB)

366. Pan Robert Bal

W sprawie przedstawienia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz wysokości wydatków bieżących w okreslonych latach

PDF366. interp. R.Bal - 19.11.2019 r.pdf (447,64KB)

19.11.2019 r. 03.12.2019 r. PDF366.odp. R. Bal - 19.11.2019 r. - FK.pdf (68,54KB)
PDF366.odp. R. Bal - 19.11.2019 r. - GL.pdf (32,62KB)
PDF366.odp. R. Bal - 19.11.2019 r. - MK.pdf (78,34KB)
367. Pan Maciej Kamiński

W sprawie uzyskania informacji dotyczącej osób bezdomnych

PDF367. interp. M.Kamiński - 20.11.2019 r.pdf (239,70KB)

20.11.2019 r. 02.12.2019 t. PDF367.odp. - M.Kamiński - 20.11.2019.pdf (256,86KB)
368. Pan Janusz Zapotocki

W sprawie uzyskania informacji dotyczącej wysokości środków finansowych z spółek miejskich przenaczone dla klubów sportowych.

PDF368. interp J.Zapotocki - 22.11.2019 r.pdf (182,44KB)

22.11.2019 r.

06.12.2019 r.

30.12.2019 r.

PDF368.odp. J. Zapotocki - 06.12.2019 r..pdf (27,48KB)

PDF368. odp2. J. Zapotocki - 30.12.2019 r..pdf (1 002,90KB)

369. Pan Janusz Zapotocki

W sprawie przedstawienia planu finansowego POSiR i jego wykonania.

PDF369. interp. J.Zapotocki - 22.11.2019 r.pdf (174,86KB)

22.11.2019 r. 10.12.2019 r. PDF369. odp. J. Zapotocki - 10.12.2019 r..pdf (99,03KB)
370. Pan Maciej Kamiński

W sprawie remontu drogi przy ul. Glazera 22.

PDF370.interp. M. Kamiński - 03.12.2019 r..pdf (32,06KB)

03.12.2019 r. 11.12.2019 r.

PDF370.odp. M. Kamiński - 11.12.1029 r..pdf (26,14KB)

PDF370.odp1. M. Kamiński - 11.12.2019 r..pdf (30,08KB)

371.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie remontu ciągu pieszego na ul. Mickiewicza.

PDF371. interp. M. Kamiński - 03.12.2019 r..pdf (42,75KB)

03.12.2019 r 19.12.2019 r. PDF371. odp. M. Kamiński - 19.12.2019 r..pdf (35,03KB)
372. Pan Maciej Kamiński

W sprawie przekazania wykazu uchwał, wobec których zostało wszczętę przez Wojewodę postępowanie nadzorcze.

PDF372. interp. M. Kamiński - 03.12.2019 r..pdf (29,27KB)

03.12.2019 r 06.12.2019 r. PDF372. odp. M. Kamiński - 06.12.2019 r..pdf (81,35KB)
373. Pan Maciej Kamiński

W sprawie realizacji programu "Mieszkanie Plus" na terenie Miasta Przemyśla.

PDF373. interp. M. Kamiński - 03.12.2019 r..pdf (31,21KB)

03.12.2019 r 13.12.2019 r. PDF373.odp. M. Kamiński - 13.12.2019 r..pdf (30,66KB)
374. Pani Monika Jaworska-Żurawska

W sprawie weryfikacji garaży wolnostojących na terenie inwestycji, realizowanej ze środków Budżetu Obywatelskiego 2020.

PDF374. interp. M. Jaworska-Żurawska - 04.12.2019 r..pdf (79,99KB)

04.12.2019 r. 18.12.2019 r. PDF374.odp. M. Jaworska-Żurawska - 18.12.2019 r..pdf (39,46KB)
375. Pan Robert Bal

W sprawie udzielenia informacji o wykonanych i zaplanowanych wydatkach jednostek oświatowych w latach 2018-2020.

PDF375.interp. R. Bal - 06.12.2019 r..pdf (32,46KB)

06.12.2019 r. 13.12.2019 r. PDF375.odp. R. Bal - 13.12.2019 r..pdf (31,77KB)
376. Pan Robert Bal

W sprawie wniosku o dofinansowanie realizacji zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemyśla".

PDF376.interp. R. Bal - 06.12.2019 r..pdf (30,50KB)

06.12.2019 r. 19.12.2019 r. PDF376. odp. R. Bal - 19.12.2019.pdf (103,96KB)
377. Pan Tomasz Schabowski

W sprawie przywrócenia linii autobusowej MZK.

PDF377.interp. T. Schabowski - 09.12.2019 r..pdf (35,03KB)

09.12.2019 r. 20.12.2019 r. PDF377. odp. T. Schabowski - 20.12.2019 r..pdf (71,64KB)
378. Pan Tomasz Schabowski

W sprawie uporządkowania skarpy przy ul. Opalińskiego 23.

PDF378.interp. T. Schabowski - 09.12.2019 r..pdf (27,03KB)

09.12.2019 r. 19.12.2019 r. PDF378. odp. T. Schabowski - 19.12.2019 r..pdf (28,00KB)
379. Pan Janusz Zapotocki

W sprawie zainstalowania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Sanockiej.

PDF379.interp. J. Zapotocki - 12.12.2019 r..pdf (30,76KB)

12.12.2019 r. 30.12.2019 r. PDF379. odp. J. Zapotocki - 30.12.2019 r..pdf (45,15KB)
380. Pan Maciej Kamiński

W sprawie sytuacji pracowników MOPS.

PDF380.interp. M. Kamiński - 19.12.2019 r..pdf (80,91KB)

19.12.2019 r.

24.12.2019 r.

16.01.2020 r.

PDF380. odp. M. Kamiński - 24.12.2019 r..pdf (31,45KB)

PDF380. odp. M. Kamiński - 16.01.2020 r..pdf (226,08KB)

381. Pan Tomasz Schabowski

W sprawie informacji o zaległości Radnych wobec spółek miejskich lub samej Gminy Miejskiej Przemyśl.

PDF381. interp. T. Schabowski - 20.12.2019 r..pdf (221,33KB)

20.12.2019 r.

03.01.2020 r.

17.01.2020 r.

PDF381.odp. T. Schabowski - 03.01.2020 r..pdf (29,86KB)

PDF381.odp. T. Schabowski - 17.01.2020 r..pdf (40,70KB)

382. Pan Dariusz Lasek

W sprawie zainstalowania znaku B-33 przy ul. Wybrzeża Marszałka J. Piłsudskiego.

PDF382. interp. D. Lasek - 30.12.2019 r..pdf (58,88KB)

30.12.2019 r.

03.01.2020 r.

31.01.2020 r.

23.03.2020 r.

PDF382.odp. D.Lasek - 03.01.2020 r..pdf (30,89KB)

PDF382. odp. D. Lasek - 31.01.2020 r..pdf (29,62KB)

PDF382.3. odp. D.Lasek - 23.03.2020.pdf (578,07KB)

383. Pan Dariusz Lasek

W sprawie przeprowadzenia prac remontowych nawierzchni części schodów łączących ul. Popielów z ul. Pułaskiego.

PDF383. interp. D. Lasek - 30.12.2019 r..pdf (46,90KB)

30.12.2019 r. 13.01.2020 r. PDF383.odp. D. Lasek - 13.01.2020 r..pdf (45,08KB)
384. Pan Dariusz Lasek

W sprawie umieszczenia pasa kontrastowego wzdłuż pierwszego i ostatniego stopnia schodów, znajdujących się przy ul. Biskupiej.

PDF384. interp. D. Lasek - 30.12.2019 r..pdf (39,73KB)

30.12.2019 r.

13.01.2020 r.

11.05.2020 r.

PDF384.odp. D. Lasek - 13.01.2020 r..pdf (35,78KB)

PDF384. odp. D. Lasek - 11.05.2020 r..pdf (46,93KB)


sporządzili: Alicja Kołcz, Mateusz Rybienik, Damian Molter
Biuro Rady Rady Miejskiej
i Współpracy z Zarządami Osiedli
Urząd Miejski w Przemyślu