Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr interpelacji i zapytań Radnych Rady Miejskiej w Przemyślu VIII kadencji (2018–2023) – kierowanych do Prezydenta Miasta Przemyśla oraz udzielonych odpowiedzi.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 ze zm.), która w art. 24 ust. 3 – 7 stanowi, że:

3.  W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta.
4.  Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
5.  Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust. 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
6.  Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.
7.  Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Kancelaria Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli tut. Urzędu Miejskiego, realizując obowiązek ustawowy udostępnia – Rejestr interpelacji i zapytań Radnych Rady Miejskiej w Przemyślu VIII kadencji (2018–2023) – kierowanych do Prezydenta Miasta Przemyśla oraz udzielonych odpowiedzi:

1. w Biuletynie Informacji Publicznej (menu: Rada Miejska – Rejestr interpelacji i zapytań Radnych);
2. na stronie internetowej miasta: www.przemysl.pl,
3.
oraz do wglądu w Kancelarii Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli – pok. nr 7, I piętro.

Lp.

Imię
i nazwisko
radnego

Treść interpelacji/zapytania kierowanej do
Prezydenta Miasta Przemyśla
(skan – pdf.)

Data złożenia interpelacji / zapytania
(według daty wpływu do Kancelarii Ogólnej
Urzędu Miejskiego)

Termin / przewidywany
termin załatwienia
sprawy (nie później niż
14 dni od dnia
otrzymania)

Treść udzielonej przez
Prezydenta Miasta Przemyśla
(lub osobę przez niego wyznaczoną) odpowiedzi na interpelację / zapytanie
(skan – pdf.)

1.

Pani Grażyna Stojak

W sprawie ufundowania nowej płyty nagrobnej śp. artysty plastyka
p. Edwarda Kmiecika.

PDF1. G. Stojak - 23.11.2018 r. .pdf

23.11.2018 r.

07.12.2018 r.

PDF1. odp. G. Stojak - 07.12.2018 r. .pdf
 

2.

Pan Robert Bal

W sprawie przekazania laptopów użytkowanych przez radnych VII kadencji przemyskim szkołom podstawowym.

PDF2. R. Bal - 23.11.2018 r. .pdf

23.11.2018 r.

29.11.2018 r.

PDF2. R. Bal - 29.11.2018 r. .pdf

3.

Pani Monika Jaworska-Żurawska

W sprawie wyznaczenia miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej – ul. Reymonta.

PDF3. M. Jaworska-Żurawska - 27.11.2018 r. .pdf

28.11.2018 r.

12.12.2018 r.

 

4.

Pan Andrzej Berestecki

W sprawie uprawnień radnego, wynikających z wykonywania mandatu.

PDF4. A. Berestecki - 28.11.2018 r. .pdf

28.11.2018 r.

12.12.2018 r.

 

5. Pan Maciej Kamiński

W sprawie uruchomienia stałych kursów autobusów, obejmujących przystanek przy cmentarzu na Zasaniu.

PDF5. M. Kamiński - 04.12.2018 r..pdf

04.12.2018 r. 18.12.2018 r.  
6. Pan Maciej Kamiński

W sprawie dokonania przeglądu stanu technicznego przystanków autobusowych (ew. ich naprawa).

PDF6. M. Kamiński - 04.12.2018 r..pdf

04.12.2018 r. 18.12.2018 r.  
7. Pan Maciej Kamiński

W sprawie wyznaczenia miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej – ul. Glazera.

PDF7. M. Kamiński - 04.12.2018 r..pdf

04.12.2018 r. 18.12.2018 r. PDF7a. odp. M. Kamiński - 06.12.2018 r. .pdf
8. Pan Grzegorz Hayder W sprawie danych liczbowych, dotyczących dzieci i młodzieży w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Przemyśl
PDF8. G. Hayder - 06.12.2018 r..pdf
 
06.12.2018 r. 13.12.2018 r. PDF8. odp. G. Hayder - 13.12.2018 r. .pdf
 
9.   Pan Janusz Zapotocki

W sprawie utworzenia przystanku autobusowego
na żądanie – na wysokości ul. Krakusa.

PDF9. J. Zapotocki - 06.12.2018 r..pdf

06.12.2018 r. 20.12.2018 r.  
10. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie zabezpieczenia środków finansowych na remont i budowę ul. Goszczyńskiego (wyszczególniony odcinek).
PDF10. A. Berestecki - 10.12.2018 r..pdf
 

10.12.2018 r. 24.12.2018 r.  
11. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie zabezpieczenia środków finansowych na remont ul. Grochowskiej
(wyszczególniony odcinek).
PDF11. A. Berestecki - 10.12.2018 r..pdf

10.12.2018 r. 24.12.2018 r.  
12. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie zabezpieczenia środków finansowych na remont ul. Poniatowskiego.PDF12. A. Berestecki - 10.12.2018 r..pdf

10.12.2018 r. 24.12.2018 r.  
13. Pani Ewa Sawicka

W sprawie podjęcia działań, w związku z niszczeniem przez inwestora - jezdni i chodnika na ul. Goszczyńskiego.
PDF13. E. Sawicka - 10.12.2018 r..pdf

10.12.2018 r. 24.12.2018 r.  
14. Pani Monika Jaworska-Żurawska

W sprawie przywrócenia ruchu jednokierunkowego na odcinku ul. Reymonta.
PDF14. M. Jaworska-Żurawska - 03.12.2018 r..pdf

03.12.2018 r. 12.12.2018 r. PDF14. odp. M. Jaworska-Żurawska - 12.12.2018 r. .pdf
 
15. Pani Grażyna Stojak

W sprawie uczczenia
śp. poety p. Zbigniewa Herberta.

PDF15. G.Stojak - 12.12.2018 r. .pdf

12.12.2018 r. 27.12.2018 r.  

sporządziła: Alicja Kołcz
Kancelaria Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli
Urząd Miejski w Przemyślu

 

Metryczka
 • wytworzono:
  29-11-2018
  przez: Paweł Chmiel
 • opublikowano:
  29-11-2018 13:31
  przez: Paweł Chmiel
 • zmodyfikowano:
  14-12-2018 14:09
  przez: Paweł Chmiel
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 719
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×