Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

STAŁY REJESTR WYBORCÓW

Wyborco sprawdź czy jesteś ujęty w rejestrze wyborców.

 


Rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo do głosowania w wyborach lub prawo do udziału w referendum. Wyborca może być ujęty tylko w jednym rejestrze wyborców.

„Stałe zamieszkanie” oznacza, że stale przebywasz w określonej miejscowości pod konkretnym adresem i masz zamiar przebywać w tym miejscu w przyszłości. Przyjmuje się, że osoba, która stale mieszka w danym miejscu, prowadzi w nim swoje codzienne życie, nocuje w nim i jest z nim związana materialnie.

Wpis do stałego rejestru wyborców powoduje ujęcie w spisie wyborców i w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum w miejscu stałego zamieszkania w każdych kolejnych wyborach i referendach, przeprowadzanych na obszarze danej gminy.

Jeżeli jesteś zameldowany na pobyt stały, jesteś z urzędu ujęty w rejestrze wyborców.
Jeśli jesteś zameldowany na pobyt czasowy, musisz złożyć wniosek o dopisanie do rejestru wyborców.

Jeśli wymeldowałeś się z miejsca stałego pobytu lub zgłosiłeś wyjazd za granicę z zamiarem stałego pobytu, zostaniesz skreślony ze stałego rejestru wyborców. To oznacza, że nie będziesz ujęty w spisie wyborców sporządzanym w związku z wyborami lub referendum, nawet jeżeli jesteś zameldowany na pobyt czasowy.

Jeżeli stale mieszkasz na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały w tej gminie; nigdzie nie mieszkasz, ale przebywasz stale na obszarze danej gminy– zostaniesz wpisany do rejestru wyborców, jeżeli złożysz pisemny wniosek w tej sprawie w urzędzie gminy, na terenie której stale mieszkasz lub przebywasz.

Jeżeli stale mieszkasz na obszarze danej gminy, ale pod innym adresem niż adres Twojego zameldowania na pobyt stały w tej gminie, możesz być wpisany do rejestru wyborców pod adresem, pod którym aktualnie mieszkasz. Musisz jednak złożyć w urzędzie gminy ( Urząd Miejski w Przemyślu ul. Rynek 1, Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, pok. nr 27, II piętro, tel: 166752080, 166752120) pisemny wniosek o wpisanie do rejestru wyborców (DOCpobierz wniosek.doc (35,00KB))
 

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców powinien zawierać Twoje dane:

 1. nazwisko,
 2. imię (imiona),
 3. imię ojca,
 4. datę urodzenia,
 5. numer ewidencyjny PESEL
 6. adres zameldowania na pobyt stały lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały w Polsce.

 

Do wniosku musisz dołączyć:

 1. kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego Twoją tożsamość (dowodu osobistego lub paszportu),
 2. pisemną deklarację ( DOCpobierz deklarację.doc (24,50KB) ), w której podasz swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Przepis ten dotyczy również wyborcy nigdzie niezamieszkałego, a przebywającego stale na obszarze gminy. Taki wyborca powinien wskazać w deklaracji adres umożliwiający kontakt z nim na obszarze gminy, w której stale przebywa i w której złożył wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.

Jeżeli jesteś obywatelem Unii Europejskiej i nie jesteś obywatelem polskim, musisz złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców (DOCpobierz wniosek.doc (35,00KB) ), nawet jeżeli jesteś zameldowany na pobyt stały na obszarze Polski. Wniosek taki składasz w urzędzie gminy (Urząd Miejski w Przemyślu ul. Rynek 1, Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, pok. nr 27, II piętro, tel: 166752080, 166752120)

We wniosku powinieneś podać:

 1. nazwisko i imię (imiona),
 2. imię ojca,
 3. datę urodzenia,
 4. numer paszportu lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego Twoją tożsamość,
 5. Twój adres zameldowania na pobyt stały lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały.


Do wniosku musisz dołączyć :

 1. kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego Twoją tożsamość;
 2. pisemną deklarację ( DOCpobierz deklarację.doc (24,50KB)
  , w której podasz swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Jeśli Twoje dokumenty nie są sporządzone w języku polskim, musisz złożyć je wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) przed wydaniem decyzji o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców, jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy.

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wniesiesz za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) przekazuje sądowi niezwłocznie Twoją skargę wraz z decyzją i aktami sprawy. Może też niezwłocznie zmienić albo uchylić swoją decyzję, jeżeli uzna skargę w całości za zasadną. Sąd rozpoznaje skargę w postępowaniu nieprocesowym, w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia.

Jeżeli chcesz, możesz sprawdzić, czy jesteś ujęty w rejestrze wyborców. W tym celu złóż pisemny wniosek do właściwego urzędu gminy, a rejestr zostanie Ci udostępniony do wglądu.

Rejestr wyborców dzieli się na część A – obejmującą obywateli polskich i część B – obejmującą obywateli Unii Europejskiej, niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.