Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dialog Techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania celem wyłonienia partnera prywatnego dla przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego/koncesji na roboty budowlane lub usługi, pod nazwą: CENTRUM EDUKACJI I REKREACJI W PRZEMYŚLU

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

poprzedzającym wszczęcie postępowania

celem wyłonienia partnera prywatnego dla przedsięwzięcia

w formule partnerstwa publiczno-prywatnego/koncesji na roboty budowlane lub usługi,

pod nazwą:

CENTRUM EDUKACJI I REKREACJI W PRZEMYŚLU

 

 

GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL

Rynek 1

37-700 Przemyśl

 

Nowy obraz mapy bitowej.jpeg

 

http://www.przemysl.pl           

 

 

I.   INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Działając na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), Gmina Miejska Przemyśl informuje o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego, poprzedzającego wszczęcie postępowania mającego na celu wyłonienia partnera prywatnego, dla przedsięwzięcia, w formule partnerstwa publiczno – prywatnego/koncesji na roboty budowlane lub usługi pod nazwą: „Centrum Edukacji i Rekreacji w Przemyślu”.
 2. Ogłoszenie zawiera w szczególności następujące informacje:

1)   informację o zamiarze prowadzenia przez Gminę Miejską Przemyśl Dialogu Technicznego oraz o jego przedmiocie i celu;

2)   wskazanie przedmiotu planowanego Przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno – prywatnego/koncesji na roboty budowlane lub usługi;

3)   warunki udziału w Dialogu Technicznym;

4)   określenie zasad prowadzenia Dialogu Technicznego;

5)   wskazanie miejsca, sposobu i terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym.

 1. Załącznikami do Ogłoszenia są:

1)   opis planowanego Przedsięwzięcia oraz wstępnych założeń związanych z postępowaniem zmierzającym do wyłonienia partnera prywatnego stanowiący Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia;

2)   Regulamin Dialogu Technicznego stanowiący Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia;

3)   wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym stanowiący Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia;

4)   oświadczenie wymagane od Uczestnika Dialogu w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

 1. Szczegółowe warunki Dialogu Technicznego określa Regulamin Dialogu Technicznego.
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do znaczenia pojęć pisanych wielką literą występujących w Ogłoszeniu zastosowanie mają definicje z Regulaminu Dialogu Technicznego.
 1. PODMIOT PUBLICZNY

Gmina Miejska Przemyśl

Rynek 1, 37-700 Przemyśl

telefon: 016 678-68-20

faks: 016 678-64-49

e-mail:kancelaria@um.przemysl.pl

strona internetowa: www.przemysl.pl/

NIP: 795-231-95-92

REGON: 650900341

Osoba upoważniona do kontaktu: Bogusław Dobranowski, tel. 166786290

 1. PRZEDMIOT ORAZ CEL DIALOGU TECHNICZNEGO
 1. Przedmiotem Dialogu Technicznego są konsultacje i udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania dokumentacji do uruchomienia postępowania na wybór partnera prywatnego dla Przedsięwzięcia realizowanego w formule partnerstwa publiczno – prywatnego albo koncesji na roboty budowlane lub usługi.
 2. Konsultacje i udzielenie informacji, o których mowa w ust. 1, mają służyć w szczególności do umożliwienia Podmiotowi Publicznemu:

1)   określenia potencjalnego charakteru nowych obiektów (ilości, wielkości, sposobu użytkowania, itp.), które mogłyby powstać w ramach Przedsięwzięcia oraz zakresu funkcjonalnego usług edukacyjnych i rekreacyjnych, jakie można byłoby w nich prowadzić;

2)   określenia możliwości i warunków włączenia nowego obiektu basenowego oraz funkcjonującej infrastruktury Przemyskiego Parku Sportowo – Rekreacyjnego do jednolitego kompleksu obiektów i usług w ramach Przedsięwzięcia;

3)   określenia skali niezbędnych nakładów inwestycyjnych;

4)   ustalenia wstępnych oczekiwań potencjalnych partnerów prywatnych dotyczących modelu współpracy z Podmiotem Publicznym.

 1. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
 1. Podmiot Publiczny przewiduje realizację Przedsięwzięcia, które ma obejmować następujące zadania:

1)   budowę nowych basenów (krytego i otwartego), budowę nowych obiektów o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym, modernizację i rozbudowę dotychczasowych obiektów Przemyskiego Parku Sportowo – Rekreacyjnego;

2)   utrzymanie, eksploatację i zarządzanie obiektami;

3)   świadczenie w oparciu o obiekty usług edukacyjnych i rekreacyjnych na rzecz mieszkańców i turystów.

 1. Dalsze założenia co do przedmiotu planowanego Przedsięwzięcia oraz procedury postępowania celem wyłonienia partnera prywatnego zostały określone w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia.
 1. WARUNKI UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM
 1. Do udziału w Dialogu Technicznym może być dopuszczony podmiot, który:

1)   posiada wiedzę i doświadczenie związane z przedmiotem Przedsięwzięcia;

2)   złożył wniosek o udział w Dialogu Technicznym w sposób zgodny z postanowieniami Ogłoszenia, w szczególności:

a)   we wskazanym w Ogłoszeniu terminie i miejscu,

b)   należycie wypełniony,

c)   podpisany przez umocowaną do tego osobę.

 1. Do udziału w Dialogu Technicznym zostaną dopuszczone wszystkie podmioty, które spełnią warunki wymienione w ust. 1.
 2. Po ocenie spełniania warunków udziału w Dialogu Technicznym przez podmioty, które złożyły wniosek, Podmiot Publiczny prześle tym podmiotom informację o ich dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia do udziału w Dialogu.
 1. SPOSÓB PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO
 1. Dialog Techniczny prowadzi się w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie uczestniczących w nim podmiotów i oferowanych przez nich rozwiązań.
 2. Podmiot Publiczny może prowadzić konsultacje w ramach Dialogu Technicznego w wybranej przez siebie formie, w szczególności:

1)   przeprowadzając spotkania z każdym z podmiotów uczestniczących w Dialogu;

2)   poprzez pisemne zapytania z wyznaczeniem terminu na odpowiedź, przesyłane pocztą lub drogą elektroniczną.

 1. Podmiot Publiczny ma prawo do ustalania terminu, miejsca, czasu trwania, liczby, sposobu prowadzenia oraz innych warunków spotkań lub wymiany informacji w ramach Dialogu Technicznego.
 2. Podmiot Publiczny ma prawo według własnego uznania do ograniczenia przedmiotu Dialogu Technicznego.
 3. Dialog Techniczny będzie prowadzony w języku polskim.
 1. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA I OTWARCIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM
 1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym należy złożyć Partnerowi Publicznemu w formie pisemnej osobiście, za pośrednictwem posłańca, we wskazanym wyżej miejscu lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1113 z późn. zm.), na adres:

Urząd Miejski w Przemyślu

Rynek 1, 37-700 Przemyśl

Kancelaria Ogólna – Rynek 1,

37-700 Przemyśl

- z dopiskiem na kopercie: „Wniosek o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania celem wyłonienia partnera prywatnego dla przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego/koncesji na roboty budowlane lub usługi, pod nazwą: CENTRUM EDUKACJI I REKREACJI W PRZEMYŚLU”.

 1. Termin składania wniosków do 06 września 2018 r., do godziny 1200.
 2. Otwarcie wniosków nastąpi w siedzibie Podmiotu Publicznego w dniu 06 września 2018 r. o godzinie 12.30.
 3. Otwarcie wniosków będzie jawne.
 4. Podczas otwarcia wniosków Podmiot Publiczny poda nazwy oraz adresy podmiotów, które złożyły wnioski o udział w Dialogu Technicznym.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W razie jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy treścią Ogłoszenia a treścią Regulaminu Dialogu Technicznego stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu.
 2. Ubieganie się o udział w Dialogu Technicznym i uczestnictwo w nim jest całkowicie dobrowolne i nie warunkuje ubiegania się o udzielenie jakiegokolwiek zamówienia publicznego.
 3. Wszczęcie i prowadzenie Dialogu Technicznego nie zobowiązuje w jakikolwiek sposób Podmiotu Publicznego, ani jakiegokolwiek innego podmiotu lub jednostki do:

1)   wszczęcia jakiegokolwiek postępowania zmierzającego do zawarcia umowy, w tym umowy odpłatnej, w szczególności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, postępowania o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi, lub postępowania celem wyłonienia partnera prywatnego;

2)   do zawarcia jakiejkolwiek umowy.

 1. Każdy podmiot ubiegający się o udział lub uczestniczący w Dialogu Technicznym pokrywa we własnym zakresie wszelkie koszty w związku z przygotowaniem się, uczestniczeniem i przebiegiem Dialogu, a Podmiot Publiczny kosztów tych nie zwraca.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1)   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Przemyśla, Rynek 1, 37-700 Przemyśl;

2)   inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej Przemyśl jest Pan Przemysław Popiel, kontakt: adres e-mail: bbi@um.przemysl.pl, telefon: 16 675 21 14;

3)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem Dialogu Technicznego poprzedzającym wszczęcie postępowania celem wyłonienia partnera prywatnego dla przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego / koncesji na roboty budowlane lub usługi, pod nazwą: CENTRUM EDUKACJI I REKREACJI W PRZEMYŚLU;

4)   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja Dialogu;

5)   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia Dialogu;

6)   obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w Dialogu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7)   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8)   posiada Pani/Pan:

a)   na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b)   na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c)   na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d)   prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9)   nie przysługuje Pani/Panu:

a)   w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b)   prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 1. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

 

                        Zatwierdzam:

                                       Z up. Prezydenta Miasta

                       Marian Baran

                                                     Kierownik Biura Zamówień Publicznych

 

 

Załączniki:

DOCXZałącznik nr 1 do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym.docx (5,11MB)
DOCXZałącznik nr 2 do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym.docx (65,51KB)
DOCXZałącznik nr 3 do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym.docx (14,10KB)
DOCXZałącznik nr 4 do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym.docx (13,49KB)