Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYŚL

DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYŚL

Kogo dotyczy

Osób zainteresowanych wydzierżawieniem gruntu stanowiącego własność lub będącego w posiadaniu Gminy Miejskiej Przemyśl.

Czas realizacji

Minimum 1 miesiąc. Procedura dzierżawy nieruchomości jest prowadzona w oparciu o przepisy z zakresu prawa cywilnego i w tym przypadku nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości powinien zawierać: numer działki i obrębu, powierzchnię gruntu wnioskowaną do wydzierżawienia, cel oraz okres dzierżawy.
  Powyższe dane można uzgodnić w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pok. nr 14.
 2. Wzór wniosku o dzierżawę nieruchomości określa załącznik Nr 1 do niniejszej Karty Usługi.

Opłaty

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.).
 3. Uchwała Nr 110/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla (Dz. Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2018 r., poz. 703).
 4. Zarządzenie nr 540/13 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 31grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów będących własnością Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla bądź będących w samoistnym posiadaniu oraz ustalenia wynagrodzenia za użytkowanie tych gruntów bez umowy z późn. zm.

Dane urzędu

URZĄD  MIEJSKI  W  PRZEMYŚLU – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Dane adresowe

Rynek 20, pok. nr 14

Numery telefonów

tel. (16) 675 21 32

Numery faks

fax. (16) 678 64 49

Uwagi

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Przemyśla, Rynek 1, kontakt e-mail pod adresem: .
 2. W Urzędzie Miejskim w Przemyślu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 16 675 21 14 lub adresem e-mail: bbi@um.przemysl.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e  ww. rozporządzenia, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) w sprawie dzierżawy nieruchomości.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państw trzecich, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz procedur wewnętrznych
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania; ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy.
 7. Pani/Pana dane są niezbędne do realizacji celu załatwienia Pani/Pana sprawy. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością realizacji celu załatwienia sprawy.
 8. Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania.

 

Strona BIP

bip.przemysl.pl

Miejsce składania dokumentów

Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1

Dni i godziny

poniedziałek, środa - piątek: 730–1530, wtorek: 730–1600

 

 


DOCXWniosek o dzierżawę (20,04KB)