Przejdź do treści strony

Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl położonej w Przemyślu pomiędzy ul. Jana Kochanowskiego i ul. Stanisława Sobińskiego

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl
położonej w Przemyślu pomiędzy ul. Jana Kochanowskiego i ul. Stanisława Sobińskiego

 

 1. W przetargu mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty - przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 2. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
  Działka nr:                                   159
  Powierzchnia działki:                  0,0943 ha
  Obręb:                                         202
  Księga Wieczysta Nr:                 PR1P/00035745/8
 3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Jana Kochanowskiego i ul. Stanisława Sobińskiego.
 4. Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:
  Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, położona pomiędzy ulicami Jana Kochanowskiego i Stanisława Sobińskiego.
  Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla (Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu nr 68/2017 z dnia 25 maja 2017 r.) nieruchomość położona jest w Jednostce przestrzennej II. – Śródmieście, której wszystkie dzielnice położone są w obszarze leżącym wewnątrz pierścienia fortyfikacji Twierdzy Przemyśl, Jednostce II.1. Śródmiejska północno – zachodnia (jednostka mieszkaniowa o dużej intensywności) strefa ochrony panoramy wzgórz: Lipowica - Winna Góra, Zniesienie, Zielonka, Dzielnicy II. 1. – Lipowica 1, dzielnicy wielofunkcyjnej z dominującą funkcją rekreacyjną i mieszkaniową jednorodzinną, terenach oznaczonych symbolem II.1.MN jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. z wolnymi działkami dla rozwoju funkcji mieszkaniowej.Nieruchomość położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej „C” układu urbanistycznego miasta Przemyśla wpisanego do rejestru zabytków województwa podkarpackiego pod nr A-1493, w związku z tym na właścicielu będą ciążyć obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 z późn. zm.). Na nieruchomości znajduje się nasyp ziemnyz końca XIX wieku będący obwałowaniem osłonowym magazynów prochu i amunicji Twierdzy Przemyśl. Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zaopiniował negatywnie możliwość zabudowy przedmiotowej nieruchomości.Według operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Przemyśla w skład nieruchomości w całości wchodzi użytek gruntowy o symbolu „PsV” – pastwiska trwałe.
 5. Cena wywoławcza nieruchomości: 15 000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).
 6. Obciążenia nieruchomości i  zobowiązania:
  W dziale III księgi wieczystej nr PR1P/00035745/8 ujawnione są wpisy:
  Ograniczone prawo rzeczowe: nieodpłatne prawo służebności gruntowej przechodu i przejazdu ogólnodostępnymi drogami wewnątrzosiedlowymi, istniejącymi w każdym czasie na nieruchomościach oznaczonych jako działki nr 170/1 i 170/3 obr. 47 (…). Wpis ten nie dotyczy nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży.
  Inny wpis: w przypadku sprzedaży prawa użytkowania wieczystego przed upływem 10 lat od jego ustanowienia (…). Wpis ten nie dotyczy nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży.
  Ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością: służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu, przejazdu istniejącą drogą wewnętrzną przez działkę nr 2853 obr. 202 (…). Wpis ten nie dotyczy nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży. 
  Ograniczone prawo rzeczowe: służebność gruntowa na prawie użytkowania wieczystego dz. nr 821 w obr. 205 miasta Przemyśla polegająca na prawie przechodu i przejazdu istniejącą drogą wewnętrzną przez dz. 821 w obr. 205 (…). Wpis ten nie dotyczy nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży.
  Ograniczone prawo rzeczowe: służebność gruntowa na prawie użytkowania wieczystego dz. nr 847 w obr. 205 miasta Przemyśla polegająca na prawie przechodu i przejazdu istniejącą drogą wewnętrzną przez dz. 847 w obr. 205 (…). Wpis ten nie dotyczy nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży.
 7. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zorganizowane zostały przetargi ustne nieograniczone w dniach 21 marca 2018 r. i 9 maja 2018 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.
 8. Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 27 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 930 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19. 
  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) oraz zarządzeniem Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów zmienionym zarządzeniem nr 175/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20 maja 2014 r. oraz zarządzeniem nr 3/2015 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 05 stycznia 2015 r.
 9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium w kwocie 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100). Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Trzeci  przetarg – działka nr 159 obręb 202”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 19 czerwca 2018 r.
 10. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 11. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Geodezyjne okazanie granic działki następuje na wniosek i koszt nabywcy.
 15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
 16. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl .
Metryczka
 • obowiązuje:
  od 23-05-2018
  do 28-06-2018 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  23-05-2018
  przez: Agnieszka Hałabura
 • opublikowano:
  23-05-2018 14:30
  przez: Agnieszka Hałabura
 • zmodyfikowano:
  23-05-2018 14:31
  przez: Agnieszka Hałabura
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 599
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl