Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Przemyśl za 2017 rok

 

MK.3023.1.2018                                                                   Przemyśl, dnia 27 marca 2018 r.

 

Pan
Bogusław Zaleszczyk
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przemyślu

 

Stosownie do art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), w załączeniu przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Przemyśl za 2017 r. zawartą w załącznikach nr 1- 29.

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Miejskiej Przemyśl praw własności przedstawiono w załącznikach:

Nr 1 -    Wykaz mienia komunalnego Gminy Miejskiej Przemyśl, obejmujący 4729 działek,

Nr 1a -  Zestawienie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Przemyśl (na podstawie załącznika nr 1),

Nr 2 -    Wykaz mienia Gminy Miejskiej Przemyśl – miasta na prawach powiatu, obejmujący 458 działek,

Nr 2a -  Zestawienie mienia Gminy Miejskiej Przemyśl – miasta na prawach powiatu (na podstawie załącznika nr 2),

Nr 3 -    Wykaz nieruchomości stanowiących współwłasność Gminy Miejskiej Przemyśl, obejmujący 365 działek.

Nr 4 -    Zestawienie stanu majątkowego.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu, przedstawiono w załącznikach:

Nr 5-     Wykaz posiadanych przez Gminę Miejską Przemyśl udziałów i akcji w spółkach, dot. 10 spółek,

Nr 6 -    Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Przemyśl, obejmujący 1 działkę,

Nr 7 -    Wykaz nieruchomości będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Przemyśl- miasta na prawach powiatu, obejmujący 140 działek,

Nr 7a -  Zestawienie nieruchomości będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Przemyśl - miasta na prawach powiatu  (na podstawie załącznika nr 7),

Nr 8 -    Wykaz  nieruchomości będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Przemyśl, obejmujący 474 działki,

Nr 8a - Zestawienie nieruchomości będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Przemyśl (na podstawie załącznika nr 8),

Nr 9  -   Wykaz wierzytelności Gminy Miejskiej Przemyśl.

 

III.   Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. I i II, od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od dnia 1 styczna 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., przedstawiono w załącznikach:

Nr 10 -  Wykaz nieruchomości nabytych przez Gminę Miejską Przemyśl na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego, obejmujący 27 działek o łącznej powierzchni 9,2488 ha,

Nr 11 -  Wykaz nieruchomości  nabytych przez Gminę Miejską Przemyśl na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne), obejmujący 12 działek o łącznej powierzchni 0,7164 ha,

Nr 12 -  Wykaz nieruchomości nabytych przez Gminę Miejską Przemyśl na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Przemyśla o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, obejmujący 69 działek o łącznej powierzchni 1,3828 ha,

Nr 13 -  Wykaz nieruchomości nabytych na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl na podstawie umowy obejmujący 11 działek o powierzchni 0,0675 ha,

Nr 14 -  Wykaz nieruchomości nabytych przez Gminę Miejską Przemyśl w wyniku zniesienia współwłasności obejmujący 1 działkę,

Nr 15 -  Wykaz nieruchomości Gminy Miejskiej Przemyśl przyznanych w ramach odszkodowania za działki wydzielone pod drogi, obejmujący 2 działki o powierzchni 0,0579 ha,

Nr 16 -  Wykaz sprzedanych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w niewydzielonych częściach gruntu, obejmujący 41 pozycji,

Nr 17 -  Wykaz sprzedanych lokali użytkowych/podwórek wraz z udziałem w gruncie (bez bonifikaty), obejmujący 4 pozycje,

Nr 18 - Wykaz sprzedanych lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste niewydzielonych części gruntu, obejmujący 26 pozycji,

Nr 19 - Wykaz nieruchomości zbytych przez Gminę Miejską Przemyśl, obejmujący 22 pozycje,

Nr 20 -  Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste przez Gminę Miejską Przemyśl obejmujący 2 działki o powierzchni 0,1211 ha,

Nr 21 -  Wykaz nieruchomości wniesionych przez Gminę Miejską Przemyśl jako  wkłady niepieniężne (aport)  do spółek obejmujący 2 działki,

Nr 22 -  Wykaz nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych przekształconych w prawo własności nieruchomości, obejmujący 8 działek o łącznej powierzchni 0,4825 ha,

Nr 23 -  Wykaz nieruchomości  Gminy Miejskiej Przemyśl przejętych do zasobu Skarbu Państwa, obejmujący 1 działkę o powierzchni 0,0179 ha,

Nr 24 -  Wykaz nieruchomości oddanych w trwały zarząd, obejmujący 25 działek o łącznej powierzchni 5,6546 ha,

Nr 25 -  Wykaz nieruchomości w stosunku do których stwierdzono ustanowienie  trwałego zarządu, obejmujący 12 działek o łącznej powierzchni 2,8836 ha,

Nr 26 -  Wykaz nieruchomości w stosunku do których wygaszono  trwały zarząd, obejmujący 11 działek o łącznej powierzchni 4,1384 ha,

Nr 27 - Zestawienie przychodów za okres od stycznia do grudnia 2017 r.

Nr 28 - Zestawienie rozchodów za okres od stycznia do grudnia 2017 r.

 

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, w ww. okresie przedstawiono w załączniku:

Nr 29 - Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

 

 

Otrzymują:

  1. Adresat (29 zał. i płyta CD)
  2. a/a

 

 

Do wiadomości:

  1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
    Zespół Zamiejscowy w Przemyślu
    ul. Św. Jana Nepomucena 7
    37-700 Przemyśl