Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY

Nazwa usługi:
WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY
Kogo dotyczy:

Zawody sportowe, rajdy, wyścigi, przewóz osób kolejką turystyczną i inne imprezy.

Uwagi:
-
Czas realizacji usługi:
Decyzje o wydaniu lub odmowie załatwienia na zorganizowanie imprezy wydaje się co najmniej na
7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.
Wymagane dokumenty:

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym wniosek powinien zawierać w szczególności:

 1. Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę  organizatora imprezy.
 2. Rodzaj i nazwę imprezy
 3. Informację o miejscu i dacie rozpoczęcia , przebiegu i zakończeniu imprezy.
 4. Informację o przewidzianej liczbie uczestników imprezy.
 5. Wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy.
 6. Podpis organizatora lub jego przedstawiciela.

 Do wniosku należy dołączyć:

 1. Szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 2. Wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy
  w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia.
 3. Program imprezy ze szczegółowym opisem trasy, podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz czasem przejścia lub przejazdu uczestników imprezy.
 4. Plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65a ust.3 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 5. Zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będących następstwem imprezy - do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw.
 6. Pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzenia jej na terenach leśnych.

Organizator imprezy przesyła w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy kopię wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do:

 1. Właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy Komendanta Wojewódzkiego Policji.
 2. Komendanta oddziału Straży Granicznej – jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej, lub
 3. Komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej – jeżeli impreza jest przeprowadzana na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

 Organizator imprezy jest obowiązany zapewnić:

 1. Spełnienie wymagań określonych w szczególności w przepisach prawa budowlanego, przepisach sanitarnych, przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
 2. Wyróżniającą się elementami ubioru służbę porządkową i informacyjną.
 3. Pomoc medyczną i przedmedyczną, dostosowaną do liczby uczestników imprezy,
   a także odpowiednie zaplecze higieniczno-sanitarne.
 4. Drogi ewakuacyjne oraz drogi umożliwiające dojazd służb ratowniczych i Policji, Straży Granicznej oraz Żandarmerii Wojskowej.
 5. Warunki zorganizowania łączności między podmiotami biorącymi udział
   w zabezpieczeniu imprezy.
 6. Sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia działań ratowniczo-gaśniczych
 7. W razie potrzeby pomieszczenie dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy.
 8. Środki techniczne niezbędne do zabezpieczenia imprezy, a w szczególności:
  1. znaki lub tablice ostrzegawcze i informacyjne,
  2. liny, taśmy lub wstęgi służące do oznaczenia trasy lub miejsca imprezy,
  3. bariery, płotki lub przegrody służące do odgradzania miejsca imprezy.

Organizator imprezy jest obowiązany:

 1. Uzgodnić z organami zarządzającymi ruchem na drogach przebieg trasy, na której ma się odbyć impreza.
 2. Współdziałać z Policją oraz, jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających przez tereny lub przyległych do terenów będących
  w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej lub na drogach przyległych do tych terenów, odpowiednio ze Strażą Graniczną lub Żandarmerią Wojskową:
  1. uzgadniając przebieg trasy lub miejsce imprezy,
  2. stosując polecenia dotyczące prawidłowego zabezpieczenia imprezy,
  3. dokonując wspólnego objazdu trasy lub miejsca imprezy.
 3. Sporządzić plan określający sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas imprezy obejmujący:
  1. listę osób wchodzących w skład służby porządkowej, ich rozmieszczenie oraz elementy ubioru wyróżniające te osoby,
  2. pisemną instrukcję określającą zadania służb porządkowych, opracowaną
   w uzgodnieniu z Policją,
  3. rodzaj i ilość środków technicznych, o których mowa w ust. 2 pkt 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym, oraz miejsce ich rozlokowania,
  4. rodzaje, zakres i sposób zabezpieczenia ratowniczego imprezy,
   w uzgodnieniu z właściwym komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi służbami ratowniczymi, w tym z właściwymi dysponentami jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego,
  5. sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych dla uczestników imprezy,
  6. oznakowanie pojazdów uczestniczących w imprezie i towarzyszących tej imprezie,
  7. rodzaje zezwoleń umożliwiających poruszanie się osób lub pojazdów
   w miejscach wyłączonych z ruchu publicznego,
  8. organizację łączności bezprzewodowej między organizatorem imprezy
   a Policją w trakcie trwania imprezy,
  9. sposób informowania o ograniczeniach w ruchu drogowym wynikających
   z przebiegu imprezy - przed imprezą i w trakcie jej trwania.
 4. Opracować regulamin oraz program imprezy.
 5. Ustalić z Policją oraz, jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających przez tereny lub przyległych do terenów będących
  w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, odpowiednio ze Strażą Graniczną lub Żandarmerią Wojskową terminy wspólnych spotkań organizowanych w celu uzgodnienia spraw związanych  z zabezpieczeniem imprezy.
 6. Zapewnić realizację planu, o którym mowa w pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 7. Uzgodnić z zarządcą drogi obszar wykorzystania pasa drogowego oraz sposób i termin przywrócenia go do stanu poprzedniego.
 8. Powiadomić przedsiębiorstwa komunikacji publicznej o przewidywanym czasie występowania utrudnień w ruchu drogowym.
 9. Na polecenie organu zarządzającego ruchem na drodze opracować projekt organizacji ruchu w uzgodnieniu z Policją.
 10. Udzielić dokładnych informacji dotyczących imprezy, na żądanie Policji lub innych podmiotów wymienionych w pkt 1, 2, 7 i 8, a także wojewody właściwego ze względu na miejsce odbywania się imprezy, jeżeli są one niezbędne do realizacji ich zadań
  w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Przekazywać do wiadomości publicznej informacje o utrudnieniach w ruchu wynikających z planowanej imprezy oraz sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych dla uczestników imprezy.

Opłaty:

Opłata w wysokości 48 zł

Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. Borelowskiego 1 w Przemyślu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Podstawa prawna::

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2017.1260 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U.2016.1827 ze zm.)

Wydział realizujący usługę:
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
Adres Wydziału:
37-700 Przemyśl | Wodna 11 - miejsce składania dokumentów Kancelaria Ogólna Rynek 1
Telefon:

+4816 675 20 67,
+4816 675 20 66

e-mail: ktd@um.przemysl.pl

Godziny pracy::

Poniedziałek - Piątek 7.30-15.30

Wtorek 7.30-16.00

E-Usługa:
-

Pliki do pobrania:

DOCX33-wniosek_wykorzyst_drog_w_spos_szczeg_-_imprezy_7230.docx.docx (15,99KB)