Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO DANE Z DOWODU REJESTRACYJNEGO

Nazwa usługi:
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO DANE Z DOWODU REJESTRACYJNEGO
Kogo dotyczy:

Właściciela/i pojazdu

Uwagi:
-
Czas realizacji usługi:
Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni
Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty:

W celu urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego:

 • podanie o wydanie zaświadczenia (ze wskazaniem w jakim celu ma być wydane).

Uwagi:

Zaświadczenie  wydawane jest na wniosek właściciela pojazdu. Zatem w przypadku, gdy dane wnioskującego o zaświadczenie są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym  należy przedłożyć wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu

 1. Do wglądu:
 • dokument tożsamości;
 • aktualny wyciąg z KRS (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną);      
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Opłaty:
 • 17 zł  - wydanie zaświadczenia;
 • 17 zł - złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia od  każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.
Tryb odwoławczy:
Brak
Podstawa prawna::
 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2022.988 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r.
  w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U.2017.2355 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.2019. 2130 ze zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r.
  w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów oraz ich wtórników (Dz.U.2019.1840 ze zm).
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r.w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz.U.2016.457).
 6. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 kwietnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów
  i Kierowców (Dz.U. 2022.738)
 7. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.
  2022.621 ze zm).
 8. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2021.1923 ze zm.).
 9. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2021.735 ze zm).
Wydział realizujący usługę:
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
Adres Wydziału:
37-700 Przemyśl | Rynek 1
Telefon:

Rejestracja pojazdów tel. +4816 678-21-83, 675-20-02
Wydawanie dowodów rej. tel. +4816 675-20-03

e-mail: ktd@um.przemysl.pl

Godziny pracy::

Urząd czynny w godz. pn - pt 7.30  - 15.30 z wyjątkiem wtorków  7.30 – 16.00
Godziny przyjęć interesantów:  pn - pt 7.30  - 15.00
z wyjątkiem wtorków  7.30 – 15.30 co jest związane
z godzinami pracy kasy tut. Urzędu.

 

 

E-Usługa:
-

Pliki do pobrania:
DOCXwniosek_zaswiadczenie.docx (15,33KB)