Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WTÓRNIK KARTY POJAZDU - UTRATA LUB ZNISZCZENIE

WTÓRNIK  KARTY POJAZDU

Kogo dotyczy:

Właściciela/i pojazdu

Czas realizacji:

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie wtórnika (według wzoru dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej);

2. Załączniki w oryginale:

-  Dowód rejestracyjny

- stosowne oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań dotyczące okoliczności zniszczenia/utraty karty pojazdu.

-  Dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,

- Pełnomocnictwo, w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę, za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta;

3. Do wglądu:

-  Dokument tożsamości

-  Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC.

W przypadku pojazdu przed ponowną rejestracją ze zmianą właściciela i zmianą właściwości organu rejestrującego załącznikami do wniosku o wydanie wtórnika karty pojazdu są:

1. Dowód rejestracyjny

2. Tablice rejestracyjne

3. Dokument/y własności pojazdu

4. Zaświadczenie wydane przez  organ, w którym pojazd był dotychczas zarejestrowany, potwierdzające dane zawarte w utraconej karcie pojazdu,

W przypadku utraty karty przed pierwszą rejestracją nowego pojazdu załącznikami do wniosku o wydanie wtórnika karty pojazdu są:

1.Wniosek o wydanie wtórnika karty pojazdu

2. Dokument/y własności pojazdu

3. Zaświadczenie od  producenta/importera, potwierdzające wydanie utraconej karty.

Opłaty:

Opłata komunikacyjna w wysokości:

- 75,00 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna)

W przypadku utraty karty pojazdu przed pierwszą rejestracją pojazdu lub ponowną rejestracją:

- 253,50 zł + 2,50 zł (opłata ewidencyjna) pojazdy samochodowe

- 195,00 zł + 2,00 zł (opłata ewidencyjna) motocykle;

 Opłata skarbowa:

 - 17,00 zł - złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, przy ul. Borelowskiego 1 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Przemyśla.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110 z późn. zm.);
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256);
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019.1000 z późn. zm.);
  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz.U.2016.457)

Dane urzędu:

Urząd Miejski w Przemyślu

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Dane adresowe:

37-700 Przemyśl, ul. Wodna 11,  e-mail: ktd@um.przemysl.pl

Numery telefonów:

Rejestracja pojazdów tel. (16) 678-21-83, 675-20-02, 675-20-20

Wydawanie dowodów rej. tel. (16) 675-20-03

Dni i godziny

poniedziałek, środa-piątek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30- 16.00

DOCXWtornik_wniosek.docx

 

Kliknij, aby poznać opis usługi w systemie PSEAP Kliknij, aby złożyć wniosek ONLINE przy pomocy platformy ePUAP