Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WTÓRNIK TABLIC REJESTRACYJNYCH – ZNISZCZENIE, ZGUBIENIE, KRADZIEŻ, W PRZYPADKU TABLIC NIEZGODNYCH Z OBOWIĄZUJĄCYM WZOREM.

Nazwa usługi:
WTÓRNIK TABLIC REJESTRACYJNYCH
Kogo dotyczy:

Właściciela/i pojazdu

Uwagi:
Właściciel pojazdu przed upływem wyżej oznaczonego terminu, winien wymienić w tut. urzędzie pozwolenie czasowe na dowód rejestracyjny przedkładając: Wydane pozwolenie czasowe Kartę pojazdu, jeżeli była wydana Dokument tożsamości Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC.
Czas realizacji usługi:
Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Organ rejestrujący:

- wydaje pozwolenie czasowe dopuszczające pojazd do ruchu ważne 30 dni oraz tablice rejestracyjne,

- zamawia dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o wydanie nowych tablic lub  wtórnika
 2. Załączniki w oryginale:
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
 • dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika jeżeli wnioskodawca nie występuje  osobiście
 1. W przypadku kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu wydaje nowy dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym po:
 • oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego;
 • przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez właściwy organ Policji potwierdzającego zgłoszenie kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych.
 1. W przypadku utraty tablic (tablicy) rejestracyjnych organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu wydaje nowy dowód rejestracyjny pojazdu i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym po:
 • oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego,
 • złożeniu oświadczenia dotyczącego okoliczności utraty tablic (tablicy) rejestracyjnych
 1. W przypadku zniszczenia tablic (tablicy) rejestracyjnych organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu wydaje, nowy dowód rejestracyjny pojazdu i zalegalizowane tablice rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym po zwróceniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego i tablic (tablicy) rejestracyjnych.
 2. W przypadku kradzieży, zgubienia albo zniszczenia dodatkowej tablicy rejestracyjnej, organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu, wydaje wtórnik tej tablicy, po przedstawieniu przez właściciela pojazdu:
 • dowodu rejestracyjnego,
 • stosownego oświadczenia, że dodatkowa tablica rejestracyjna została skradziona, zgubiona albo zniszczona.
 1. W przypadkach, o których mowa pkt. A - C, organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu może wydać zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne (wtórnik) z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego, po przedstawieniu przez właściciela pojazdu:
 • dowodu rejestracyjnego,
 • stosownego oświadczenia

Na okres konieczny do wykonania tablicy rejestracyjnej (wtórnika), organ rejestrujący wydaje na wniosek właściciela pojazdu pozwolenie czasowe oraz zalegalizowane tymczasowe tablice (tablicę) rejestracyjne.

 1. Do wglądu:
 • dokument tożsamości,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC.

W przypadku zniszczenia, zgubienia, kradzieży, tablic wydanych po 30 czerwca 2018 możliwe jest wydanie wtórnika pojedynczej tablicy rejestracyjnej albo w komplecie w przypadku tablic wyprodukowanych do dnia 30 czerwca 2018, z uwagi na zmianę czcionki tablic rejestracyjnych.

Uwagi:

Pojazd posiadający oznaczenie tablic niezgodne z obowiązującym wzorem podlega  przerejestrowaniu i nadaniu nowego numeru rejestracyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.     

W przypadku pojazdów samochodowych wyposażonych w dwie tablice, które nie posiadały jeszcze oznaczenia tablic unijnych w postaci flagi Unii Europejskiej po lewej stronie tablicy, a jedynie oznaczenie z flagą Polski, nie ma możliwości złożenia wniosku o wydanie wtórnika tylko jednej z takich tablic. Właściciel pojazdu jest w takim wypadku zobowiązany do złożenia wniosku o wydanie wtórnika dwóch tablic rejestracyjnych.

Opłaty:

Opłata komunikacyjna w wysokości:

 1. Dla samochodów:
 • 52,50 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna, w przypadku wnioskowania o wydanie wtórnika jednej tablicy
 • 92,50 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna, w przypadku wnioskowania o wydanie wtórnika dwóch tablic rejestracyjnych
 1. Dla motocykli, ciągników rolniczych, pojazdów samochodowych innych (quadów) oraz przyczep:
 • 52,50 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna
 1. Dla motorowerów:
 • 42,50 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna

Opłata skarbowa  

 • 17,00 zł  za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, przy ul. Borelowskiego 1 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Przemyśla.
Podstawa prawna::
 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2022.988 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r.
  w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U.2017.2355 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.2019. 2130 ze zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r.
  w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów oraz ich wtórników (Dz.U.2019.1840 ze zm).
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz.U.2016.457).
 6. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 kwietnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów
  i Kierowców (Dz.U. 2022.738)
 7. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.
  2022.621 ze zm).
 8. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2021.1923 ze zm.).
 9. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2021.735 ze zm).
Wydział realizujący usługę:
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
Adres Wydziału:
37-700 Przemyśl | Wodna 11 |
Telefon:

Rejestracja pojazdów tel. +48166782183, +48166752002
Wydawanie dowodów rej. tel. +48166752003

e-mail: 

 

 

 

Godziny pracy::

Urząd czynny w godz. pn - pt 7.30  - 15.30
z wyjątkiem wtorków  7.30 – 16.00
Godziny przyjęć interesantów:  pn - pt 7.30  - 15.00
z wyjątkiem wtorków  7.30 – 15.30 co jest związane
z godzinami pracy kasy tut. Urzędu.

pliki d pobrania:

DOCXWniosek - Wtornik tablic rejestracyjnych (16,65KB)