Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYREJESTROWANIE POJAZDU

WYREJESTROWANIE POJAZDU

Kogo dotyczy

WŁAŚCICIELI POJAZDÓW

Czas realizacji

Niezwłocznie. Formalności związane z wyrejestrowaniem pojazdu trwają ok. 20 min. od momentu złożenia wniosku wraz z załącznikami.

Uwagi:

Maksymalny czas rozpatrzenia sprawy, nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o wyrejestrowanie (wg wzoru, dostępny w urzędzie lub na stronie  internetowej).

2. Załączniki do wniosku w przypadku:

a)  demontażu pojazdu;

- zaświadczenie o demontażu pojazdu, wystawione przez przedsiębiorcę prowadzącego stację  demontażu lub punkt zbierania pojazdów,

- dowód rejestracyjny,

- karta pojazdu - jeżeli była wydana,

- tablice rejestracyjne.

b) kradzieży pojazdu;

- oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego),

- zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ,

- dowód rejestracyjny,

- karta pojazdu – jeżeli była wydana.

c) wywozu pojazdu za granicę;

- dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę wraz z oświadczeniem, że pojazd opuścił granice Polski lub kopia dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą i/lub dokumenty pojazdu jeżeli nie zostały przekazane nowemu nabywcy:

- dowód rejestracyjny,

- karta pojazdu (jeżeli była wydana),

- tablice rejestracyjne.

d) zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą;

- dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą,

- dowód rejestracyjny,

- karta pojazdu - jeżeli była wydana,

- tablice rejestracyjne.

 - potwierdzenie wniesienia opłat.

e) trwałej i zupełnej utraty pojazdu;

- dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę pojazdu,

- dowód rejestracyjny,

- karta pojazdu - jeżeli była wydana,

- tablice rejestracyjne,

- dokument potwierdzający wniesienie opłaty na rzecz Gminy.

3.Do wglądu:

1) dokument tożsamości,

2) aktualny wyciąg z KRS i REGON (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),

3) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą).

Opłaty

1. Opłata skarbowa:

- 10 zł od wydania decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu (wyjątkiem jest przypadek trwałej i zupełnej utraty pojazdu ),

- 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

2. Opłata na rzecz gminy (dot. tylko przypadku trwałej i zupełnej utraty pojazdu) – ustalana w każdym przypadku indywidualnie (o jej wysokości właściciel jest informowany w momencie złożenia wniosku o wyrejestrowanie pojazdu). Wysokość opłaty zależy od rodzaju pojazdu, który podlega wyrejestrowaniu.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, ul. Borelowskiego 1, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Przemyśla.

Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110 z późn. zm.)

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U.2017.2355 z późn. zm.).

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.2019. 2130 z późn. zm.)

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów oraz ich wtórników (Dz.U.2019.1840).

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz.U.2016.457).

6) Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. 2019.2546)

7) Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2019.2214).

8) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019.1000 z późn. zm.).

9) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020.256).

Dane urzędu:

URZĄD  MIEJSKI  W  PRZEMYŚLU 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG

Dane adresowe

37-700 Przemyśl, ul. Wodna 11,  e-mail: ktd@um.przemysl.pl

Numery telefonów

rejestracja pojazdów tel. 16/ 678 21 83, 16 675 20 02  16 675 20 20

wydawanie dowodów rej. 16/ 675 20 03

Numery faks

fax. 16/ 678-61-86

Uwagi

 

 

Strona BIP

www.bip.przemysl.pl

Miejsce składania dokumentów

37-700 Przemyśl, ul. Wodna 11, pok. 116

Dni i godziny

poniedziałek, środa-piątek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30- 16.00

 

DOCXWniosek - wyrejestrowanie pojazdu.docx
 

 

Kliknij, aby poznać opis usługi w systemie PSEAP Kliknij, aby złożyć wniosek ONLINE przy pomocy platformy ePUAP