Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Przemyśla o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp „Słowackiego I/05”

Przemyśl, dnia 22.01.2018r.
BRMP.III.6.43.2.2016


O G Ł O S Z E N I E
Prezydenta Miasta Przemyśla
o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Słowackiego I/05”

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 32/2016 z dnia 21 marca 2016r. zawiadamiam, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Słowackiego I/05”, dotyczący ustalenia poszerzonych zasad obsługi komunikacyjnej kolejowej terenów 1P i 2P, będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 08.02.2018r. do 28.02.2018r. w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Przemyśla, ul. Matejki 1, I piętro, pokój nr 2 w godzinach urzędowania.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany planu odbędzie się w budynku Urzędu Miejskiego, ul. Matejki 1, sala narad, w  dniu 13.02.2018r., godz. 9:00 - 10:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Przemyśla z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.03.2018r.