Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podstawowe kwoty dotacji 2018r.

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2017r., poz. 2203), Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza podstawowe kwoty dotacji, o których mowa w art.16 i art. 17 ust. 3, ww. ustawy, obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.:

Lp.

Typ / rodzaj podmiotu dotowanego

Podstawowa kwota dotacji w ujęciu rocznym w przeliczeniu na jednego ucznia

 

Statystyczna liczba uczniów

Podst. prawna

1.

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli publicznych

9 377,41

1248

Na podst. art. 16 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

 

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych

7 033,05

1248

Na podst. art. 17.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

 

Na podstawie podstawowych kwot dotacji, dotacja udzielona poszczególnym podmiotom miesięcznie w przeliczeniu na jednego ucznia wynosi:

Lp.

Typ / rodzaj podmiotu dotowanego

Wysokość dotacji miesięcznie w  przeliczeniu na jednego ucznia

1.

jednostki, o których mowa w art. 16 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (przedszkola publiczne): 100% podstawowej kwoty dotacji

781,45

2.

jednostki, o których mowa w art. 17.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (przedszkola niepubliczne): 75% podstawowej kwoty dotacji

586,08

 

Kwota dotacji na podstawie metryczek subwencji oświatowej na 2017 r.

Lp.

Typ / rodzaj podmiotu dotowanego

Wysokość dotacji miesięcznie w  przeliczeniu na jednego ucznia

1.

jednostki, o których mowa w art. 26.2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – licea dla dorosłych

84,41

2.

jednostki, o których mowa w art. 26.2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – szkoły policealne

172,53

3.

jednostki, o których mowa w art. 26.2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – szkoły policealne kierunek: technik administracji i technik bezpieczeństwa i higieny pracy

112,24

4.

jednostki, o których mowa w art. 26.2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – szkoła policealna dla młodzieży kształcąca w zawodach medycznych

640,95

 

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2017r., poz. 2203), Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza podstawowe kwoty dotacji, o których mowa w art.16 i art. 17 ust. 3, ww. ustawy, obowiązujące od 1 kwietnia 2018 r.:

Lp.

Typ / rodzaj podmiotu dotowanego

Podstawowa kwota dotacji w ujęciu rocznym w przeliczeniu na jednego ucznia

 

Statystyczna liczba uczniów

Podst. prawna

1.

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli publicznych

9 472,20

1 248

Na podst. art. 16 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

2.

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych

7 104,15

1 248

Na podst. art. 17.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

 

Na podstawie podstawowych kwot dotacji, dotacja udzielona poszczególnym podmiotom miesięcznie w przeliczeniu na jednego ucznia wynosi:

Lp.

Podmiot dotowany

Wysokość dotacji miesięcznie w  przeliczeniu na jednego ucznia

1.

jednostki, o których mowa w art. 16 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (przedszkola publiczne): 100% podstawowej kwoty dotacji

789,35

2.

jednostki, o których mowa w art. 17.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (przedszkola niepubliczne): 75% podstawowej kwoty dotacji

592,01

 

Kwota dotacji na podstawie metryczek subwencji oświatowej na 2018 r.

Gmina

Typ szkoły

Waga

Wysokość dotacji miesięcznie w  przeliczeniu na jednego ucznia

Szkoły Podstawowe

 

470,74

dodatkowo dla uczniów małych szkół

P3

94,15

dodatkowo dla uczniów klas I, II i III szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży

P40

30,60

Gimnazja

 

489,57

Dodatkowo na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka

 

 

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym

P4

659,03

dla uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją

P5

1 365,14

dla uczniów niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

P6

1 694,65

dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

P7

4 472,01

dla wychowanków ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz  dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

P55

4 472,01

dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

P57

395,42

dla dzieci niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

P60

1 365,14

dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

P61

1 694,65

 

Powiat

Typ szkoły

Waga

Wysokość dotacji miesięcznie w  przeliczeniu na jednego ucznia

Szkoła podstawowa specjalna

 

493,80

Licea Ogólnokształcące dla młodzieży

 

531,78

Licea ogólnokształcące dla dorosłych

Sh,i; P9

86,41

Szkoły policealne dla dorosłych

 

 

dla słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych, uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy oraz uczniów szkół policealnych

Sg,i;P9, P12

176,63

dla uczniów szkół policealnych kształcących się w zawodzie technik administracji lub w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Sg,i;P9, P17

114,90

dla uczniów kształcących się w zawodach medycznych

Sg,i;P9, P25

471,01

Szkoły policealne kształcące w zawodach medycznych dla młodzieży

Sl,i; P9; P25

656,18

Bursy, internaty

P47

712,21

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

P51

3 086,24

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy

P55

4 510,65

Schronisko młodzieżowe

P56

5 697,67

Dodatkowo na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka

 

 

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym

P4

664,73

dla uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją

P5

1 376,94

dla uczniów niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

P6

1 709,30

dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

P7

4 510,65

dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

P57

398,84

 

 

Zgodnie z art.14.1 Wartość wskaźnika dla Miasta Przemyśla liczonego w oparciu o licea publiczne wynosi: 1,126

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2017r., poz. 2203), Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza podstawowe kwoty dotacji, o których mowa w art.16 i art. 17 ust. 3, ww. ustawy, obowiązujące od 1 maja 2018 r.:

Lp.

Typ / rodzaj podmiotu dotowanego

Podstawowa kwota dotacji w ujęciu rocznym w przeliczeniu na jednego ucznia

 

Statystyczna liczba uczniów

Podst. prawna

1.

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli publicznych

9 484,78

 

1 248

Na podst. art. 16 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

2.

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych

7113,58

1 248

Na podst. art. 17.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

 

Na podstawie podstawowych kwot dotacji, dotacja udzielona poszczególnym podmiotom miesięcznie w przeliczeniu na jednego ucznia wynosi:

Lp.

Podmiot dotowany

Wysokość dotacji miesięcznie w  przeliczeniu na jednego ucznia

1.

jednostki, o których mowa w art. 16 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (przedszkola publiczne): 100% podstawowej kwoty dotacji

790,40

2.

jednostki, o których mowa w art. 17.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (przedszkola niepubliczne): 75% podstawowej kwoty dotacji

592,80

 

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2017r., poz. 2203), Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza podstawowe kwoty dotacji, o których mowa w art.16 i art. 17 ust. 3, ww. ustawy, obowiązujące od 1 listopada 2018 r.:

Lp.

Typ / rodzaj podmiotu dotowanego

Podstawowa kwota dotacji w ujęciu rocznym w przeliczeniu na jednego ucznia

 

Statystyczna liczba uczniów

Podst. prawna

1.

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli publicznych

9 646,57

 

1 243,33

Na podst. art. 16 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

2.

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych

7 234,93

1 243,33

Na podst. art. 17.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

 

Na podstawie podstawowych kwot dotacji, dotacja udzielona poszczególnym podmiotom miesięcznie w przeliczeniu na jednego ucznia wynosi:

Lp.

Podmiot dotowany

Wysokość dotacji miesięcznie w  przeliczeniu na jednego ucznia

1.

jednostki, o których mowa w art. 16 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (przedszkola publiczne): 100% podstawowej kwoty dotacji

803,88

2.

jednostki, o których mowa w art. 17.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (przedszkola niepubliczne): 75% podstawowej kwoty dotacji

602,91