Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonej jako działka nr 132/15 obręb 201, ul. Wysockiego.

 

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność 
Miasta Przemyśla, położonej w Przemyślu przy ul. Wysockiego,
w ramach programu „Przemyśl-ana działka”

 

1. W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

 • Działka nr: 132/15
 • Powierzchnia działki: 0,1578 ha
 • Obręb: 201
 • Księga Wieczysta Nr: PR1P/00072851/5

Wraz z oddaniem ww. nieruchomości w użytkowanie wieczyste nastąpi sprzedaż udziału w wysokości 1/16 niewydzielonej części w prawie własności niezabudowanych działek nr 132/2 o powierzchni 0,1741 ha, nr 132/14 o powierzchni 0,0428 ha i nr 133/5 o powierzchni 0,1552 ha w obrębie 201 m. Przemyśla, objęte księgą wieczystą nr PR1P/00087957/6.

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Wysockiego.

4. Opis nieruchomości: Działka niezabudowana, położona w pobliżu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wysockiego. Powierzchnia terenu działki lekko pochyła z wystawą południowo-zachodnią. Kształt działki zbliżony do trójkąta.
Działki nr 132/2, nr 132/14 i nr 133/5 w obrębie 201 stanowią drogę wewnętrzną obsługującą m.in. działkę nr 132/15 obr. 201.

5. Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla „Wysockiego I/04” zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 113/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r., działka nr 132/15 obr. 201 położona jest w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczonym symbolem „MN 2”, zaś działki nr 132/2, nr 132/14 i nr 133/5 obr. 201 położone są w terenie przeznaczonym pod drogi wewnętrzne dojazdowe o funkcji pieszo-jezdnej, oznaczonym symbolem „KDW 2”.
Według operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla, w skład  nieruchomości wchodzi użytek gruntowy o symbolach „RII”, „S/PsII”, „PsII”.

6. Sposób zagospodarowania nieruchomości: Działka nr 132/15 w obrębie 201 przeznaczona jest do oddana w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat na cele mieszkaniowe. Sposobem zagospodarowania nieruchomości gruntowej jest jej zabudowanie budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

7. Termin zagospodarowania nieruchomości: Termin zakończenia zabudowy, rozumiany jako wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym, wynosi 4 lata od zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste i przenoszącej własność.

8. Cena wywoławcza nieruchomości: 90 000,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100) brutto (w tym 23 % podatku VAT), w tym:

 • cena działki nr 132/15 obr. 201 – 74 826,00 zł brutto, tj. 83,14 % ceny wywoławczej
 • cena udziału w działkach nr 132/2, 132/14 i 133/5 obr. 201 – 15 174,00 zł brutto, tj. 16,86 % ceny wywoławczej.

9. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

 a) Stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 15% ceny nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu.

 b) Stawka procentowa opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1% ceny nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu.

10. Terminy wnoszenia opłat oraz zasady ich aktualizacji:

 a) Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste i przenoszącej własność,

 b) Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.

11. Dodatkowe terminy i opłaty: W razie niedotrzymania wyznaczonego w umowie terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej, właściwy organ może wyznaczyć termin dodatkowy. W przypadku niedotrzymania terminu zagospodarowania i terminu dodatkowego, mogą być ustalone dodatkowe opłaty roczne obciążające użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
Wysokość dodatkowej opłaty rocznej wynosi 10% wartości nieruchomości gruntowej, określonej na dzień ustalenia opłaty za pierwszy rok, po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania, ustalonego w umowie. Za każdy następny rok opłata podlega zwiększeniu o dalsze 10% tej wartości.

12. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

13. Na zbycie nieruchomości przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony w dniu 20.12.2017 r., który zakończył się wynikiem negatywnym.

14. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 07 lutego 2018 r. (środa) o godzinie 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) oraz zarządzeniem Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów zmienionym Zarządzeniem Nr 175/2014 z dnia 20 maja 2014 r. i Zarządzeniem Nr 3/2015 z dnia 5 stycznia 2015 r.

15. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu w kwocie 9 000,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11, lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Drugi przetarg ul. Wysockiego, działka nr 132/15 obręb 201”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Miasto Przemyśl do dnia 30 stycznia 2018 r.

16. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się odpowiednio na poczet pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz ceny nabycia udziału w prawie własności działek nr 132/2, nr 132/14 i nr 133/5 w obrębie 201. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

17. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do wpłaty na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 pierwszej opłaty za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste oraz ceny sprzedaży udziału w prawie własności działek nr 132/2, nr 132/14 i nr 133/5 w obrębie 201, obliczonych na podstawie cen osiągniętych w przetargu, zgodnie z proporcją w pkt 8 ogłoszenia, nie później niż do dnia podpisania umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste i przenoszącej własność. Miejsce i termin zawarcia ww. umowy zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

18. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości  nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste i przenoszącej własność, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 17 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

19. Wszelkie koszty związane z oddaniem nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste  i sprzedażą ponosi nabywca.

20. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

21. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl.

 

 

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 03-01-2018
  do 07-02-2018 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  03-01-2018
  przez: Agnieszka Solka
 • opublikowano:
  03-01-2018 10:24
  przez: Agnieszka Solka
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 311
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×