Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza drugi przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Pasteura, w ramach programu „Przemyśl-ana działka" - dz. nr 30/4 obr. 210

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w Przemyślu przy ul. Ludwika Pasteura,
w ramach programu „Przemyśl-ana działka”

 1. W przetargu mogą brać udział:

Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.).

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
 • Działka nr: 30/4
 • Powierzchnia działki: 0,1251 ha
 • Obręb: 210 m. Przemyśla
 • Księga Wieczysta Nr: PR1P/00066063/9

Wraz z oddaniem ww. nieruchomości w użytkowanie wieczyste nastąpi sprzedaż udziału w wysokości 1/3 niewydzielonych części w prawie własności niezabudowanej działki nr 30/1 o powierzchni 0,1025 ha w obrębie 210 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00102564/6.

 1. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Ludwika Pasteura
 2. Opis nieruchomości: Nieruchomość jest niezabudowana, położona w terenie z panoramą widokową. Działka posiada regularny, prostokątny kształt i wystawę północną. Dojazd do nieruchomości planowany jest poprzez działkę nr 28 w obrębie 210 przeznaczoną na poszerzenie pasa drogi publicznej – ul. Ludwika Pasteura i przez działkę nr 30/1, która stanowić będzie drogę dojazdową m.in. do działki nr 30/4 w obrębie 210. Działka nr 30/1 w obrębie 210 porośnięta jest pojedynczymi drzewami.
 3. Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomości nie są objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Decyzją Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 11 sierpnia 2009 r. nr BGP.II.4/1.73310-69/09 ustalono warunki zabudowy dla zamierzenia budowlanego p.n.: „Budowa trzech budynków jednorodzinnych z garażami wbudowanymi, dobudowanymi lub wolnostojącymi, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, w tym zjazdem drogowym, wewnętrzną drogą dojazdową oraz elementami infrastruktury technicznej”, dla całej działki nr 30 w obrębie 210 m. Przemyśla. Nabywca zobowiązany będzie indywidualnie wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy dla przedmiotowej nieruchomości.
  Według operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Przemyśla w skład nieruchomości wchodzą użytki gruntowe o symbolach „RIIIa”, „RIVa” – grunty orne oraz  „S-PsIV” – sady.
 4. Sposób zagospodarowania nieruchomości: Działka nr 30/4 w obrębie 210 przeznaczona jest do oddana w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat na cele mieszkaniowe. Sposobem zagospodarowania nieruchomości gruntowej jest jej zabudowanie budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.
 5. Termin zagospodarowania nieruchomości: Termin zakończenia zabudowy, rozumiany jako wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym, wynosi 4 lata od zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste i przenoszącej własność.
 6. Cena wywoławcza nieruchomości: 90 000,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100) brutto (w tym 23 % podatku VAT), w tym:
 • cena działki nr 30/4 obr. 210 – 73 296,00 zł brutto, tj. 81,44 % ceny wywoławczej
 • cena udziału w działce nr 30/1 obr. 210 – 16 704,00 zł brutto, tj. 18,56 % ceny wywoławczej.
 1. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:
 1. Stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 15% ceny nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu.
 2. Stawka procentowa opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1% ceny nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu.
 1. Terminy wnoszenia opłat oraz zasady ich aktualizacji:
 1. Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste i przenoszącej własność,
 2. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.

 1. Dodatkowe terminy i opłaty: W razie niedotrzymania wyznaczonego w umowie terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej, właściwy organ może wyznaczyć termin dodatkowy. W przypadku niedotrzymania terminu zagospodarowania i terminu dodatkowego, mogą być ustalone dodatkowe opłaty roczne obciążające użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
  Wysokość dodatkowej opłaty rocznej wynosi 10% wartości nieruchomości gruntowej, określonej na dzień ustalenia opłaty za pierwszy rok, po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania, ustalonego w umowie. Za każdy następny rok opłata podlega zwiększeniu o dalsze 10% tej wartości.
 2. Obciążenie nieruchomości: W dziale III księgi wieczystej nr PR1P/00066063/9 uwidocznione są obciążenia:
  a) ograniczone prawo rzeczowe: nieodpłatna służebność przechodu i przejazdu przez dz. nr 36/2 wzdłuż granicy wschodniej pasem szerokości 3,5 m na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy dz. nr 42/1 obr. 101. Obciążenie nie dotyczy przedmiotowej nieruchomości,
  b) ograniczone prawo rzeczowe: służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez dz. nr 165/1 o powierzchni 0,0036 ha i nr 165/2 o powierzchni 0,2064 ha do działki nr 162 o powierzchni 1,0034 ha (...). Obciążenie nie dotyczy przedmiotowej nieruchomości.

Ze względu na brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu na działce nr 28 w obrębie 210, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00063249/6 na rzecz właścicieli działki nr 30/1 w obrębie 210.

 1. Zobowiązania – w stosunku do działki nr 30/1 w obrębie 210 wydano Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemyślu zgodę na wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Nabywca zobowiązany będzie udostępnić nieruchomość na potrzeby wykonania ww. robót.
 2. Na oddanie w użytkowanie wieczyste przedmiotowej nieruchomości przeprowadzony został w dniu 14 grudnia 2017 r. przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym.
 3. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 7 lutego 2018 r. (środa) o godzinie 10:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) oraz zarządzeniem Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów zmienionym Zarządzeniem Nr 175/2014 z dnia 20 maja 2014 r. i Zarządzeniem Nr 3/2015 z dnia 5 stycznia 2015 r.
 4. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do drugiego przetargu w kwocie 9 000,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11, lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Drugi przetarg ul. Pasteura, działka nr 30/4 obręb 210”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 30 stycznia 2018 r.
 5. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się odpowiednio na poczet pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz ceny nabycia udziału w prawie własności działki nr 30/1 w obrębie 210. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 6. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do wpłaty na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 pierwszej opłaty za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste oraz ceny sprzedaży udziału w prawie własności działki nr 30/1 w obrębie 210, obliczonych na podstawie cen osiągniętych w przetargu, zgodnie z proporcją w pkt 8 ogłoszenia, nie później niż do dnia podpisania umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste i przenoszącej własność. Miejsce i termin zawarcia ww. umowy zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 7. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości  nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste i przenoszącej własność, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 18 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 8. Wszelkie koszty związane z oddaniem nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste ponosi nabywca.
 9. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
 10. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: , http://www.przemysl.pl.

Zobacz działki na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ

pasteura_30_4 uw.jpeg

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 03-01-2018
  do 07-02-2018 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  03-01-2018
  przez: Ewa Rojek
 • opublikowano:
  03-01-2018 10:18
  przez: Ewa Rojek
 • zmodyfikowano:
  03-01-2018 10:18
  przez: Ewa Rojek
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 282
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×