Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste działki nr 515/5 obręb 212, ul. Krakusa.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej,
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl,
oznaczonej jako działka nr 515/5 w obrębie 212 m. Przemyśla
w ramach programu pn. „Przemyśl-ana działka”

 

1.  W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty - przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr:                    515/5
Powierzchnia działki:     0,0679 ha
Obręb:                          212
Księga Wieczysta Nr:    PR1P/00050790/9

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Krakusa.

4. Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:

 • Nieruchomość niezabudowana o kształcie zbliżonym do prostokąta. Teren działki porośnięty trawą oraz samosiewami drzew i krzewów. Otoczenie nieruchomości stanowią zabudowania jednorodzinne. Ze względu na brak bezpośredniego dostępu nieruchomości do ul. Krakusa, ustanowiona zostanie nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu na działce nr 515/3 w obrębie 212.
 • Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Decyzją Prezydenta Miasta Przemyśla znak: BGP.V/3.73310-237/10 z dnia 18 lutego 2010 r. określone zostały warunki zabudowy działki nr 515/5 obręb 212 na zamierzenie budowlane: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, garażu wolnostojącego, zjazdu drogowego z drogi publicznej (dz. nr 646 obr. 212 ul. Krakusa).” Zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla w skład ww. nieruchomości wchodzi użytek gruntowy o symbolu „RIVb” – grunty orne.
 • Nieruchomość usytuowana jest w strefie „B” układu urbanistycznego miasta Przemyśla, objętego wpisem do rejestru zabytków Województwa Podkarpackiego pod numerem A-1493 i podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustawy z dnia 23.07.2003 r.
  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.).
 • Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat na cele mieszkaniowe.
 • Sposobem zagospodarowania nieruchomości gruntowej jest zabudowanie jej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

5. Termin zagospodarowania nieruchomości:
Termin zakończenia zabudowy rozumiany jako wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym wynosi 4 lata od dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste.

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) brutto (w tym 23% podatku VAT).

7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

  a) stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 15 % ceny nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu,

  b) stawka procentowa opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, wynosi 1 % ceny nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu.

8. Terminy wnoszenia opłat i zasady ich aktualizacji:

 a) pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste,

 b) opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego,

 c) wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.

9. Dodatkowe terminy i opłaty:
     W razie niedotrzymania, wyznaczonego w umowie terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej, właściwy organ może wyznaczyć termin dodatkowy. W przypadku niedotrzymania terminu zagospodarowania i terminu dodatkowego, mogą być ustalone dodatkowe opłaty roczne obciążające użytkownika wieczystego, niezależnie od ustalonych opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
     Wysokość dodatkowej opłaty rocznej wynosi 10 % wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień ustalenia opłaty za pierwszy rok, po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania, ustalonego w umowie. Za każdy następny rok opłata podlega zwiększeniu o dalsze 10 % tej wartości.

10. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

11. Na zbycie nieruchomości przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony w dniu 20.12.2017 r., który zakończył się wynikiem negatywnym.

12. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 07 lutego 2018 r. (środa) o godz. 11:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) oraz zarządzeniem Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów zmienionym zarządzeniem nr 175/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20 maja 2014 r. oraz zarządzeniem nr 3/2015 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 05 stycznia 2015 r.

13. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium w kwocie 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100). Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Drugi przetarg ul. Krakusa – działka nr 515/5 obręb 212”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 30 stycznia 2018 r.

14. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego  nieruchomości gruntowej.

15. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

16. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty pierwszej opłaty za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

17. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 16 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

18. Wszelkie koszty związane z oddaniem nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste ponosi nabywca.

19. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

20. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl.

 

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 03-01-2018
  do 07-02-2018 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  02-01-2018
  przez: Agnieszka Solka
 • opublikowano:
  02-01-2018 14:38
  przez: Agnieszka Solka
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 199
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×