Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 257 w obrębie 210 m. Przemyśla

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej,
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl,
oznaczonej jako działka nr 257 w obrębie 210 m. Przemyśla
w ramach programu pn. „Przemyśl-ana działka”

 

1. W przetargu mogą brać udział:

Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty - przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Działka nr:                      257
Powierzchnia działki:      0,2843 ha
Obręb:                           210
Księga Wieczysta Nr:     PR1P/00066063/9

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Potokowa.

4. Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:

- Nieruchomość niezabudowana o regularnym kształcie prostokąta. Wzdłuż południowo – wschodniej granicy działki teren przecina napowietrzna linia elektroenergetyczna w kierunku z południowego zachodu na północny wschód. Otoczenie nieruchomości stanowią zabudowania jednorodzinne oraz tereny niezainwestowane, użytkowane rolniczo. Na działce znajduje się część budynku gospodarczego usytuowanego na nieruchomości sąsiedniej, oznaczonej jako działka nr 258 w obrębie 210, stanowiącego własność osób trzecich.
Ze względu na brak bezpośredniego dostępu nieruchomości do ul. Potokowej, ustanowiona zostanie nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu na działce nr 284 w obrębie 210.
- Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Decyzją Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 września 2009 r. nr BGP.II.1/4.73310-89/09 ustalono warunki zabudowy dla zamierzenia budowlanego p.n. „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z obiektami i towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi, w tym m. innymi: realizacja garażu wbudowanego lub wolnostojącego, zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne oraz zjazdu drogowego z ul. Potokowej (działka nr 286 obr. 210) poprzez teren działki nr 284 obr. 210 w Przemyślu, na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla jako działka nr 257 obr. 210 (…)”.
- Zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla w skład ww. nieruchomości wchodzi użytek gruntowy o symbolu „RIIIa” – grunty orne.
- Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat na cele mieszkaniowe.
- Sposobem zagospodarowania nieruchomości gruntowej jest zabudowanie jej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

5.Termin zagospodarowania nieruchomości:
Termin zakończenia zabudowy rozumiany jako wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym wynosi 4 lata od dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste.

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100) brutto (w tym 23% podatku VAT).

7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

a) stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 15% ceny nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu,

b) stawka procentowa opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1% ceny nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu.

8. Terminy wnoszenia opłat i zasady ich aktualizacji:

a) pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste,

b) opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

c) wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.

9. Dodatkowe terminy i opłaty:

W razie niedotrzymania, wyznaczonego w umowie terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej, właściwy organ może wyznaczyć termin dodatkowy. W przypadku niedotrzymania terminu zagospodarowania i terminu dodatkowego, mogą być ustalone dodatkowe opłaty roczne obciążające użytkownika wieczystego, niezależnie od ustalonych opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
Wysokość dodatkowej opłaty rocznej wynosi 10% wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień ustalenia opłaty za pierwszy rok, po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania, ustalonego w umowie. Za każdy następny rok opłata podlega zwiększeniu
o dalsze 10% tej wartości.

10. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania:
W dziale III KW Nr PR1P/00066063/9 uwidocznione są obciążenia:
- ograniczone prawo rzeczowe: nieodpłatna służebność przechodu i przejazdu przez dz. nr 36/2 wzdłuż granicy wschodniej pasem szerokości 3,5 m na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy dz. nr 42/1 obr. 101. Obciążenie to nie dotyczy przedmiotowej nieruchomości.

- ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością: służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez dz. nr 165/1 o powierzchni 0,0036 ha i nr 165/2 o powierzchni 0,2064 ha  do działki nr 162 (….). Obciążenie to nie dotyczy przedmiotowej nieruchomości.
Nieruchomość jest wolna od zobowiązań.

11. Na zbycie przedmiotowej nieruchomości zorganizowany został przetarg ustny nieograniczony w dniu 14 grudnia 2017 r., który zakończył się wynikiem negatywnym.

12. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 7 lutego 2018 r. (środa) o godz. 930 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) oraz zarządzeniem Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów zmienionym zarządzeniem nr 175/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20 maja 2014 r. oraz zarządzeniem nr 3/2015 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 05 stycznia 2015 r.

13. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium w kwocie 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100). Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Drugi przetarg ul. Potokowa – działka nr 257 obręb 210”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 30 stycznia 2018 r.

14. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego  nieruchomości gruntowej.

15. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

16. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty pierwszej opłaty za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

17. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 16 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

18. Wszelkie koszty związane z oddaniem nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste ponosi nabywca.

19. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

20. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl .

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 02-01-2018
  do 07-02-2018 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  02-01-2018
  przez: Agnieszka Hałabura
 • opublikowano:
  02-01-2018 10:48
  przez: Agnieszka Hałabura
 • zmodyfikowano:
  02-01-2018 10:51
  przez: Agnieszka Hałabura
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 238
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×