Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl położonej w Przemyślu przy ul. Suchej

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl
położonej w Przemyślu przy ul. Suchej

 

1. W przetargu mogą brać udział:

Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty - przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr:                      376/1
Powierzchnia działki:       0,0163 ha
Obręb:                            206
Księga Wieczysta Nr:      PR1P/00055134/8

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Sucha.

4. Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:

Działka posiada kształt regularny, zbliżony do rombu. Teren działki pokryty jest trawą oraz pojedynczymi nasadzeniami drzew i krzewów. Zabudowana jest budynkiem gospodarczym usytuowanym w południowo – zachodnim narożu działki. Budynek jest obiektem murowano – drewnianym, parterowym, niepodpiwniczonym o powierzchni użytkowej 15,50 m2. Wymaga remontu i napraw bieżących.
Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Zielonka I” – Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu nr 39/2011 z dnia 31.03.2011 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 61 poz. 1174 z dnia 05.05.2011 r.), zgodnie z którym zlokalizowana jest w terenie oznaczonym symbolem 1MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
W związku z tym, iż przedmiotowa nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do ul. Suchej, zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu na działce nr 376/2w obrębie nr 206, która zgodnie z powołanym powyżej mpzp „Zielonka I” przeznaczona jest pod drogę wewnętrzną obszar oznaczony symbolem 2KDW.
Według operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Przemyśla w skład przedmiotowej nieruchomości wchodzi użytek gruntowy o symbolu „B” – tereny mieszkaniowe.

5. Cena wywoławcza nieruchomości: 15 000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).

6. Obciążenia i zobowiązania: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

7. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zorganizowany został przetarg ustny nieograniczony w dniu 14 grudnia 2017 r., który zakończył się wynikiem negatywnym.

8. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 7 lutego 2018 r. (środa) o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) oraz zarządzeniem Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów zmienionym zarządzeniem nr 175/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20 maja 2014 r. oraz zarządzeniem nr 3/2015 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 05 stycznia 2015 r.

9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium w kwocie 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100). Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Drugi przetarg - ul. Sucha działka nr 376/1 obręb 206”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 30 stycznia 2018 r.

10. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

11. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym..

12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

16. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl .

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 02-01-2018
  do 07-02-2018 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  02-01-2018
  przez: Agnieszka Hałabura
 • opublikowano:
  02-01-2018 10:01
  przez: Agnieszka Hałabura
 • zmodyfikowano:
  02-01-2018 10:57
  przez: Agnieszka Hałabura
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 214
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×