Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza trzecie przetargi na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Podstrefy Przemyśl TSSE EURO-PARK WISŁOSAN - dz. nr 917/3 obr. 212

MK.6840.45.6.2013                                                              Przemyśl, dnia 18 grudnia 2017 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie Podstrefy Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN w Przemyślu, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
 • Numer ewidencyjny działki: 917/3
 • Obręb: 212 m. Przemyśla
 • Powierzchnia działki: 3,9680 ha
 • Księga Wieczysta Nr: PR1P/00071599/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Przemyślu.

Działka podlega sprzedaży w całości lub w niżej wymienionych częściach:

 1. kompleks A o powierzchni 2,0000 ha,
 2. kompleks B o powierzchni 1,9680 ha.

Sposób proponowanych podziałów nieruchomości określa załącznik graficzny dostępny w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12.

Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo do sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w pierwszej kolejności oferentowi (oferentom), który zadeklaruje chęć nabycia całej działki.

 1. Właścicielem nieruchomości jest Gmina Miejska Przemyśl, natomiast zarządzającym Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN jest Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna, ul. Nowy Świat 6/12, 00‑400 Warszawa.
 2. Adres nieruchomości: ul. Pusta/ ul. Gospodarcza, 37-700 Przemyśl.
 3. Opis nieruchomości: Działka jest niezabudowana, ma regularny, prostokątny kształt i zlokalizowana jest pomiędzy nowourządzonymi ulicami Gospodarczą i Pustą, w sąsiedztwie ulicy Słowackiego. Teren działki równy. Przez działkę przebiegają sieci uzbrojenia terenu: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna i telekomunikacyjna. Ponadto na terenie działki posadowione zostały słupy napowietrznej linii wysokiego i średniego napięcia, a także poprowadzone  zostały gazociągi, w związku z powyższym, lokalizacja inwestycji musi uwzględniać obowiązujące w tym zakresie strefy ochronne. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się kopalnia gazu i hala produkcyjna.
  W dniu 3 lipca 2012 r. zakończono rzeczową realizację zadania pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Przemyśla” w ramach Działania 1.4. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”.
 4. Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bakończyce III/04” zatwierdzonego Uchwałą Nr 192/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 20 października 2006 r. opisywany teren położony jest w obszarze oznaczonym symbolem „P1”, który przeznacza się pod tereny zabudowy przemysłowo - usługowej w ramach Parku Technologicznego lub Specjalnej Strefy Ekonomicznej lub innej, podobnej formuły organizacyjnej.
  Według operatu ewidencji gruntów i budynków w skład działki wchodzi użytek gruntowy o symbolu „RIIIa” – grunty orne.
  Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1857 z późn. zm.) przedmiotowa nieruchomość położona jest w Podstrefie Przemyśl TSSE EURO-PARK WISŁOSAN.
 5. Obciążenia: Podjęte zostały przez Gminę Miejską Przemyśl czynności zmierzające do ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, dotyczącej telekomunikacyjnej linii kablowej, znajdującej się na działce nr 917/3 w obrębie 212.
 6. Zobowiązania: Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie, w razie konieczności, udostępnić część nabytej nieruchomości Gminie Miejskiej Przemyśl w celu przeprowadzenia prac wynikających z obowiązujących przepisów prawa, związanych z utrzymaniem i udrożnieniem istniejących rowów.
 7. W przetargach mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Cudzoziemcy – na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r., poz. 1061).
 8. Cena wywoławcza nieruchomości:
  1. dla całej działki nr 917/3 w obrębie 212 – 515 840,00 zł (słownie złotych: pięćset piętnaście tysięcy osiemset czterdzieści 00/100) brutto, w tym 23% podatku VAT,
  2. dla kompleksu A wydzielonego z działki nr 917/3 w obrębie 212 – 260 000,00 zł (słownie złotych: dwieście sześćdziesiąt tysięcy 00/100) brutto, w tym 23% podatku VAT,
  3. dla kompleksu B wydzielonego z działki nr 917/3 w obrębie 212 – 255 840,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści 00/100) brutto, w tym 23% podatku VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Ustalona w przetargu cena nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

 1. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzone zostały w dniach 13 września 2017 r. oraz 6 grudnia 2017 r. przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym.
 2. Trzecie przetargi ustne nieograniczone odbędą się w dniu 28 lutego 2018 r. (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19:
 1. działka nr 917/3 w obrębie 212 – godzina 9:00,
 2. kompleks A o pow. 2,0 ha – godzina 9:20,
 3. kompleks B o pow. 1,9680 ha – godzina 9:40.

Przetargi zostaną przeprowadzone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) oraz Zarządzeniem Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów, zmienionym Zarządzeniem Nr 175/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20 maja 2014 r., oraz Zarządzeniem Nr 3/2015 z dnia 5 stycznia 2015 r.

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 917/3 w obrębie 212 w całości, zaplanowanego na godzinę 9:00, Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo do odwołania pozostałych przetargów na sprzedaż nieruchomości w częściach, oznaczonych jako kompleksy A i B, zaplanowanych odpowiednio na godzinę 9:20 i 9:40.

 1. Warunkiem udziału w trzecich przetargach jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadia do trzecich przetargów w wysokości 10 % cen wywoławczych tj. w kwotach:
  1. 51 584,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery 00/100) brutto, w przypadku chęci nabycia całej działki nr 917/3 w obrębie 212,
  2. 26 000,00 (słownie złotych: dwadzieścia sześć tysięcy 00/100) brutto, dla kompleksu A,
  3. 25 584,00 (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery 00/100) brutto, dla kompleksu B.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Trzeci przetarg – dz. nr 917/3 obr. 212” lub „Trzeci przetarg – kompleks …”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 20 lutego 2018 r.

 1. Wadium wygrywającego przetarg nie podlega zwrotowi i zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.
 2. Forma sprzedaży nieruchomości: akt notarialny warunkowej umowy sprzedaży, jako że w odniesieniu do nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Zarządzającemu Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1010 z późn. zm.). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości.
 3. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do wpłaty na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego umowy przenoszącej własność. Miejsce i terminy zawarcia warunkowej umowy sprzedaży oraz umowy przenoszącej własność zostaną podane osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu, przy czym wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 4. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscach i terminach podanych w zawiadomieniach, o których mowa w pkt 15. W takim przypadku Prezydent Miasta Przemyśla może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlegać będzie zwrotowi. Nabywca traci wówczas prawo zakupu przedmiotowej nieruchomości.
 5. Koszt podziału geodezyjnego działki ponosi Gmina Miejska Przemyśl, wszelkie pozostałe koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
 6. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargów z ważnych powodów.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: oraz na stronie internetowej www.przemysl.pl. Informacji dotyczących warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN udziela Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg, tel. (15) 822 99 99 lub 823 66 88.

Zobacz działkę na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ

działka 917_3 v2.jpeg

Metryczka
 • wytworzono:
  22-12-2017
  przez: Ewa Rojek
 • opublikowano:
  22-12-2017 08:51
  przez: Ewa Rojek
 • zmodyfikowano:
  22-12-2017 08:52
  przez: Ewa Rojek
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 185
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×