Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy na rzecz jej użytkownika wieczystego

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYŚL

NA RZECZ JEJ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO 

Kogo dotyczy

Użytkowników wieczystych nieruchomości, którym nie przysługuje prawo do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Czas realizacji

Minimum 6 miesięcy.

Postępowanie w sprawie sprzedaży nieruchomości jest postępowaniem z zakresu prawa cywilnego i w tym przypadku nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o sprzedaż  nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, zawierający numer ewidencyjny działki i numer obrębu.
  2. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wg załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis - Dz. U. z 2010 r., nr 53 poz. 311 z późn. zm.) – w przypadku przedsiębiorców.

Opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.,      poz. 2204 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145).
3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362)

Dane urzędu:

URZĄD MIEJSKI W PRZEMYŚLU – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Dane adresowe

Rynek 20, pokój nr 12

Numery telefonów

tel. (16) 675 21 27

Numery faks

(16) 678 64 49

Uwagi

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Przemyśla, Rynek 1, kontakt e-mail pod adresem:  .W Urzędzie Miejskim w Przemyślu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 16 675 21 14 lub adresem e- mail: bbi@um.przemysl.pl

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ww. rozporządzenia, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) w celu załatwienia Pani/Pana wniosku w sprawie sprzedaży nieruchomości.
  2. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państw trzecich, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres wynikający z ustawy z dnia
    14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz procedur wewnętrznych
  4. przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania; ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy.
  5. Pani/Pana dane są niezbędne do realizacji celu załatwienia Pani/Pana sprawy. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością realizacji celu załatwienia sprawy.
  6. Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania.

Jednocześnie zgodnie z art. 17 RODO
1. Ma Pani/Pan prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) cofnie Pani/Pan zgodę, na której opiera się przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zgodnie  z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c) wnosi Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
2. Nie ma zastosowania w/w art. w zakresie w jakim przetwarzanie danych  jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wypełniania szczególnych praw przez administratora:
a) do celów archiwalnych (art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach);
b) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
c) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji.

Strona

bip.przemysl.pl

Miejsce składania dokumentów

Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl,  parter,  pokój nr 1

Dni i godziny

poniedziałek, środa – piątek od 730 do 1530, wtorek od 730 do 1600