Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy

AKTUALIZACJA OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYŚL

Kogo dotyczy

Użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl

Czas realizacji

30 dni

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dokonanie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego powinien zawierać oznaczenie nieruchomości gruntowej (numer działki i numer obrębu), złożony
  na piśmie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego aktualizację opłaty rocznej.
 2. Operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego określający wartość nieruchomości gruntowej objętej wnioskiem o dokonanie aktualizacji opłaty.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

 Tryb odwoławczy

 W przypadku odmowy aktualizacji opłaty rocznej użytkownik wieczysty może, w terminie 30 dni od dnia otrzymania odmowy, skierować sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, ul. Borelowskiego 1.

Podstawa prawna

 Art. 81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r.,poz. 65 z późn. zm.).

Dane urzędu:

URZĄD  MIEJSKI  W  PRZEMYŚLU – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Dane adresowe

Rynek 20, pokój nr 5

Numery telefonów

tel. (16) 675 21 22

Numery faks

(16) 678 64 49

Uwagi

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Przemyśla, Rynek 1, kontakt e-mail pod adresem:  .
 2. W Urzędzie Miejskim w Przemyślu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 16 675 21 14 lub adresem e- mail: bbi@um.przemysl.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ww. rozporządzenia, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r.,poz. 65 z późn. zm.) w celu załatwienia Pani/Pana wniosku w sprawie aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państw trzecich, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz procedur wewnętrznych,
 6. przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania; ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy.
 7. Pani/Pana dane są niezbędne do realizacji celu załatwienia Pani/Pana sprawy. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością realizacji celu załatwienia sprawy.
 8. Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowań.

 

Strona BIP

bip.przemysl.pl

Miejsce składania dokumentów

Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl

Dni i godziny

 poniedziałek, środa – piątek od 730 do 1530, wtorek od 730 do 1600