Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl w prawo własności

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI

STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYŚL W PRAWO WŁASNOŚCI

Kogo dotyczy

- osób fizycznych będących w dniu 13.10.2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe lub pod zabudowę garażami oraz nieruchomości rolnych,

- osób fizycznych będących następcami prawnymi ww. osób,

- osób fizycznych i prawnych będących właścicielami lokali garażowych, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego,

- osób fizycznych i prawnych będących następcami prawnymi ww. osób,

- spółdzielni mieszkaniowych będących właścicielami budynków garażowych i ich następców prawnych.

Czas realizacji

Do 2 miesięcy.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (wzór wniosku określa załącznik do niniejszej karty usługi).
 2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 3. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  (wg załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis - Dz. U. z 2010 r., Nr 53 poz. 311 z późn. zm.) – w przypadku przedsiębiorców.
 4. Zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości
  – w przypadku cudzoziemców.

Opłaty

Opłata skarbowa wynosi:

 • 10,00 zł za wydanie decyzji,
 • 17,00 zł. - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury). Nie dotyczy dokumentu poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłata skarbowa płatna jest gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11
lub bezgotówkowo na konto: Getin Noble Bank S.A. nr 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Przemyślu, ul. Borelowskiego 1 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Przemyśla, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2019 r., poz. 1314).
 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 65 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r., poz. 1000 z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 708).
 6. Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

Dane urzędu

URZĄD  MIEJSKI  W  PRZEMYŚLU – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Dane adresowe

Rynek 20, pokój nr 5 - nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Przemyśl

pokój nr 8-9 - nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa

Numery telefonów

(16) 675 21 22 - nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Przemyśl

(16) 675 12 84, (16) 675 21 23 - nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa

Numery faks

(16) 678 64 49

Uwagi

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Przemyśla, Rynek 1, kontakt e-mail pod adresem:  .
 2. W Urzędzie Miejskim w Przemyślu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 16 675 21 14 lub adresem e- mail: bbi@um.przemysl.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ww. rozporządzenia, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1314), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w celu załatwienia Pani/Pana wniosku w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państw trzecich, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz procedur wewnętrznych
 6. w związku z przetwarzaniem przez administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że  udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Prezydent Miasta Przemyśla;

- sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO.

 1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd Miejski w Przemyślu Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,: 22 860 70 86)

   8. Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie       zastosujemy wobec nich profilowania.

 1.   Pani/Pana dane są niezbędne do realizacji celu załatwienia Pani/Pana sprawy. Niepodanie tych danych będzie skutkowało
     niemożliwością  realizacji celu załatwienia sprawy.

Jednocześnie zgodnie z art. 17 RODO

 1. Ma Pani/Pan prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli:

a)   dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

       b)  cofnie Pani/Pan zgodę, na której opiera się przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zgodnie  z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9
            ust. 2 lit. a, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

       c) wnosi Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy 
           przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;

d)   dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

 1. Nie ma zastosowania w/w art. w zakresie w jakim przetwarzanie danych  jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wypełniania szczególnych praw przez administratora:

   a)  do celów archiwalnych (art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach);

           b)  do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

           c)  do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji.

Strona BIP

bip.przemysl.pl

Miejsce składania dokumentów

Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl

Dni i godziny

poniedziałek, środa – piątek od 730 do 1530, wtorek od 730 do 1600


Dokumenty do pobrania:
 

Wniosek:

DOCXWniosek ppuw.docx (18,47KB)
 

Oświadczenie:

DOCXOświadczenie ppuw.docx (12,82KB)