Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl położonego przy ul. Aleksandra Fredry w Przemyślu.

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl
położonego przy ul. Aleksandra Fredry w Przemyślu.

 

 1. W przetargu mogą brać udział:

Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 1. Oznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość oznaczona jako działka nr 1154 w obrębie 207 m. Przemyśla, objęta jest księgą wieczystą nr PR1P/00054903/3.

Według operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Przemyśla w skład działki nr 1154 w obrębie 207 wchodzi użytek gruntowy oznaczony symbolem B – tereny mieszkaniowe.

 1. Opis nieruchomości:

Działka położona jest przy ulicy Aleksandra Fredry w Przemyślu. Działka nie jest ogrodzona, częściowo utwardzona. Kształt działki zbliżony do prostokąta. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Aleksandra Fredry.

 1. Przeznaczenie nieruchomości:

Do dzierżawy przeznaczona jest część działki nr 1154 w obrębie 207 m. Przemyśla, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, o powierzchni 0,0140 ha z przeznaczeniem na parking (80 m2) oraz na rekreację (60 m2).
Przedmiotowa nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Rynek 05/06” uchwalonego uchwałą Nr 254/2007 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 listopada 2007 r. i położona jest w obszarze oznaczonym symbolem „ZP6” – tereny o podstawowym przeznaczeniu na funkcję zieleni urządzonej rekreacji.

 1. Obciążenia nieruchomości:

W dziale III księgi wieczystej nr PR1P/00054903/3 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe – służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu dla każdoczesnych właścicieli działki nr 1157 w obrębie 207.

 1. Warunki dzierżawy:

Dzierżawa do dnia 31 grudnia 2019 r.
Termin płatności czynszu oraz dodatkowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy, której projekt jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

 1. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 489,00 zł (słownie złotych: czterysta osiemdziesiąt dziewięć 00/100), plus należny podatek VAT.
  Ustalony w przetargu czynsz dzierżawny podlegać będzie corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni. W przypadku deflacji waloryzacji nie dokonuje się.
 1. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 10 stycznia 2018 r. o godzinie 1200  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 2 stycznia 2018 r. Ustala się wadium do przetargu na dzierżawę gruntu oznaczonego jako część działki nr 1154 w obrębie 207 w kwocie 40,00 zł (słownie złotych: czterdzieści 00/100) brutto.
  Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Getin Noble Bank S.A. Nr:08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Przetarg – dzierżawa ul. Fredry”. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków  na rachunek Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
  Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przed otwarciem przetargu.
 1. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego ustalonego w przetargu.
 1. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 
 1. Oferent, który przetarg wygrał zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy, przed upływem 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 1. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli żaden z uczestników     przetargu nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej.
 1. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca bez usprawiedliwienia nie stawi się w terminie,  o którym mowa w pkt 12 niniejszego ogłoszenia do zawarcia umowy dzierżawy. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 1. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.
 1. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w  Przemyślu – Rynek 20, pokój  nr 14, nr tel.: (016) 675-21-32,  e-mail:  ., http://www.przemysl.pl.

 

DOCProjekt_umowy dzierżawy ul. Fredry.doc

 

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 06-12-2017
  do 10-01-2018 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  06-12-2017
  przez: Agnieszka Hałabura
 • opublikowano:
  06-12-2017 08:26
  przez: Agnieszka Hałabura
 • zmodyfikowano:
  06-12-2017 08:30
  przez: Agnieszka Hałabura
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 285
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×